Kello

Naa­pu­rei­ta kuul­laan Kel­lon TB:n toi­men­pi­de­lu­paa varten

Kel­lon Teboil-kyl­mä­ase­ma on aloit­ta­nut pur­ku­työt yhtiöl­le kau­pun­gin myön­tä­mien lupien mukai­ses­ti elo­kuun alus­sa. Ennen kuin uusia lait­tei­ta voi­daan alkaa asen­ta­maan, täy­tyy vie­lä kui­ten­kin odot­taa kau­pun­gil­la käsit­te­lys­sä ole­van toi­men­pi­de­lu­van hyväk­sy­mi­nen. Luvan haki­ja­na on Teboil Oy. Raken­nusin­si­nöö­ri Pert­ti Hir­vas­koski Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­nan lupa­val­mis­te­lus­ta ker­toi, että yleen­sä kyl­mä­ase­mien uusien pis­tei­den ja säi­liöi­den luvi­tus on joutuisaa.

Lue lisää

KTU jat­kaa nelosdivisioonassa

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat var­mis­ti jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nan sar­ja­paik­kan­sa ensi­kau­del­le voit­ta­mal­la sar­jan hän­nil­le juut­tu­neen Puleward Cityn Pate­nie­men teko­nur­mel­la maa­nan­tai­na maa­lein 1–3.

Lue lisää

Lähi­ju­na-aja­tus­ta ei ole Iis­sä ja muu­al­la Oulun seu­dul­la hau­dat­tu, vaik­ka Tra­ficom arvioi kan­nat­ta­vuu­den heikoksi

Suo­men val­tion tavoit­tee­na on hii­li­neut­raa­liu­den saa­vut­ta­mi­nen vuo­teen 2035 men­nes­sä. Kun­nat ovat mer­kit­tä­vä osa tämän tavoit­teen aikaan­saa­mis­ta, sil­lä useat ilmas­toon vai­kut­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mis­tä ener­gian­käyt­töön ovat kun­tien vastuulla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oma­ko­ti­tont­te­ja löy­tyy myös Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien syk­syn haku on nyt käyn­nis­sä ja se päät­tyy 4.9. kel­lo 16. Haet­ta­va­na on kaik­ki­aan 73 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­man alu­eel­la sijait­see kah­dek­san, Hol­mas­sa yksi, Kel­lon Leton­ran­nal­la seit­se­män, Kii­min­gin Kais­ta-ahos­sa kah­dek­san ja Jää­lis­sä yksi. Myös Vesa­lan­mäel­lä, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa, Jää­kä­rin­kan­kaal­la ja Tas­ki­las­sa on tont­te­ja haettavana.

Lue lisää

Rita­port­tiin suun­nit­teil­la uusi palvelukeskittymä

Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­sa on luo­da puit­teet uudel­le kau­pal­lis­ten ja mui­den pal­ve­lui­den kes­kit­ty­mäl­le Rita­por­til­le Heru­kan ja Rita­har­jun alu­eel­le. Rita­por­tin kaa­va­luon­nok­ses­ta jär­jes­te­tään tie­do­tus- ja keskus­te­lu­ti­laisuus tänään tors­tai­na 17.8. Pate­nie­men Honkapirtillä.


Teko­ä­ly – työ­vä­li­ne joka mul­lis­taa myös opetuksen

Teko­ä­lys­tä on tul­lut jo osa monen arkea ja se yleis­tyy myös ope­tuk­ses­sa ja eri­tyi­ses­ti ope­tuk­sen ja ope­tus­ma­te­ri­aa­lien visua­li­soin­nis­sa. Ope­tusa­lan ammat­ti­lai­set näke­vät teko­ä­lyn mah­dol­li­suu­te­na ja opet­ta­jil­ta odo­te­taan aina­kin sitä, että he tie­tä­vät mitä teko­ä­ly on ja miten sitä voi ope­tuk­ses­sa hyödyntää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


KTU ja Hau­Pa koh­ta­si­vat Kel­lon nurmella

Jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nan alem­man lop­pusar­jan otte­lus­sa koh­ta­si­vat loh­koa joh­ta­va Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat ja pis­teen pääs­sä ollut Hau­ki­pu­taan Pal­lon kak­kos­jouk­kue. Otte­lu pelat­tiin Kel­lon nur­mel­la 8.8.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


KTU ja Ajax tasapeliin

Jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nan kevt­kier­ros pelat­tiin pää­tök­seen vii­kon­lop­pu­na. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat menet­ti vii­mei­sen­kin toi­von­rip­peen pääs­tä ylem­pään lop­pusar­jaan syys­kier­rok­sel­le edel­li­sen vii­kon tors­tai­na Hau­Pan kans­sa pelat­tuun 1–1 tasa­pe­liin, joten vii­mei­sen kevät­kier­rok­sen otte­lul­la ei ollut muu­ta mer­ki­tys­tä kuin kiusa­ta ylem­pään lop­pusar­jaan sel­vin­nyt­tä Sark­ki­ran­nan Ajaxia.


Kel­lon Teboi­lil­la alkoi­vat mit­ta­vat rakennustyöt

Jo yli 70-vuot­ta autoi­hin meno­vet­tä myy­nyt Kel­lon TB on sul­jet­tu­na seu­raa­vat kol­me kuu­kaut­ta ison raken­nusu­ra­kan ajan. Kel­los­sa Teboil-huol­toa­se­may­rit­tä­jä­nä yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta toi­mi­nut Sep­po Iso­hoo­ka­na ker­toi jää­neen­sä kuu­kausi sit­ten eläk­keel­le ja vuo­kran­neen­sa maat öljy-yhtiöl­le vii­dek­si­tois­ta vuodeksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus