Kello

Prik­ka ruo­ka-apu­toi­min­ta laajenee

Oulus­sa vuon­na 2021 käyn­nis­tet­ty Prik­ka kier­toon ‑hank­keen ruo­ka-apu­työ laa­je­nee Oulun haja-asu­tusa­lueil­le. Toi­min­nan kes­kiös­sä on Oulun Kau­ko­vai­niol­ta käsin ope­roi­va Prik­ka­kes­kus, joka toi­mii hyö­ty­ruu­an logis­tiik­ka­kes­kuk­se­na ja mah­dol­lis­taa hävik­ki­ruo­an jake­lun ja uudelleenkäytön.

Lue lisää

Stubb ykkö­nen kai­kil­la Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­la pait­si Martinniemessä

Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tik­si valit­tu kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb kerä­si isoim­man ääni­po­tin myös Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­ta A ja B sekä Ase­ma­ky­län, Kel­lon ja Kel­lon Kivi­nie­men äänes­ty­sa­lueil­ta. Valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja vih­rei­den Pek­ka Haa­vis­to oli Sub­bia suo­si­tum­pi ainoas­taan Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la, mis­sä Haa­vis­to sai 57,1 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä. Myös Pate­nie­mes­sä Haa­vis­to oli ykkönen.

Lue lisää

Lukiois­sa van­ho­jen päi­vä ja tanssit

Myös Ran­ta­poh­jan alu­een lukioit­ten van­hat pää­si­vät tans­sah­te­le­maan per­jan­tai­na 9.2. Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä ja Iis­sä. Van­ho­jen­päi­vä on suo­ma­lais­ten lukion toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den viet­tä­mä juh­la­päi­vä, joi­hin liit­tyy nyky­ään van­ho­jen­tans­sit. Nii­hin osal­lis­tu­mi­nen ei toki ole pakol­lis­ta. Tors­tai­na 8.2. oli abi­tu­rient­tien pen­kin­pai­na­jai­set, ja sen jäl­keen lukion toi­nen luok­ka on jää­nyt kou­lun ylim­mäk­si eli “van­him­mik­si”.


Pak­ka­nen pauk­kui penkkaripäivänä

Ran­ta­poh­jan alu­een tämän kevään abit Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä ja Iis­sä sai­vat viet­tää tors­tai­na 8.2. penk­ka­ri­päi­vään­sä ihan kun­non pak­ka­ses­sa. Kyl­myys ei iloa häl­ven­tä­nyt, kuten kuvis­ta näkyy. Pen­kin­pai­na­jai­set eli penk­ka­rit on tapah­tu­ma, joka jär­jes­te­tään abi­tu­rient­tien päät­täes­sä sään­nöl­li­sen kou­lun­käyn­tin­sä. He alka­vat val­mis­tau­tua maa­lis­kuus­sa toteu­tu­viin ylioppilaskirjoituksiin.


Oulun täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen saa kii­tos­ta Ran­ta­poh­jan alu­een val­tuu­te­tuil­ta – Lii­to­sa­luei­den ton­tit ja mark­ki­noin­ti halu­taan parem­min näkyviin

Oulun kau­pun­gin maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2024–2028 on Ran­ta­poh­jan haas­tat­te­le­mien alu­een val­tuu­tet­tu­jen mie­les­tä eri­tyi­sen hyvää kes­kit­ty­mi­nen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen, jol­la saa­daan hyö­dyn­net­tyä jo ole­mas­sa ole­vaa infraa sekä palveluita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi ennä­tyk­siä rikkoen

Ennak­ko­ää­nes­tys oli pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la vilk­kaam­paa kuin ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tai kos­kaan aiem­min val­ta­kun­nal­li­sis­sa vaa­leis­sa. Kaik­ki­aan 45,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta kävi äänes­tä­mäs­sä ennak­koon. Tämä tar­koit­taa, että noin 1,96 mil­joo­naa kan­sa­lais­ta on jo anta­nut äänen­sä pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la. Nai­set äänes­ti­vät mie­hiä innok­kaam­min ennak­koon. Eni­ten ennak­koon ääniä annet­tiin Pir­kan­maan vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa 50,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta on jo anta­nut äänen­sä. Ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ennak­koon kävi val­ta­kun­nal­li­ses­ti äänes­tä­mäs­sä 44,7 prosenttia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon ja Kivi­nie­men kou­lu­jen hal­lin­not yhdis­ty­vät syksyllä

Kel­lon kou­lu ja Kivi­nie­men kou­lu yhdis­te­tään hal­lin­nol­li­ses­ti elo­kuun alus­ta 2024 lukien Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton vuo­si sit­ten teke­män pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen mukai­ses­ti. Sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti maa­nan­tai­na, Kel­lon kou­lu ja Kivi­nie­men kou­lu yhdis­te­tään 1.8.2024 alkaen hal­lin­nol­li­ses­ti yhdek­si kou­luk­si, jon­ka nimi on Kel­lon koulu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus