Kello

Nämä kou­lut ovat lak­kau­tusu­han alla

Kii­min­gis­sä sijait­se­van Yli­ky­län yksi­kön oppi­las­mää­rä on 69 ja se toi­mii Hut­tu­ky­län kou­lun sivu­yk­sik­kö­nä. Etäi­syys pää­kou­lun ja sivu­yk­si­kön välil­lä on noin vii­si kilo­met­riä. Kou­lus­sa on kou­lu­kul­je­tuk­sen pii­riin kuu­lu­via oppi­lai­ta. Yli­ky­län yksi­kös­sä on kol­me opet­ta­jaa ja se tar­jo­aa yhdys­luok­kao­pe­tus­ta. Kou­lu toi­mii kylän pal­ve­lui­den kes­kuk­se­na ja sosi­aa­li­se­na koh­taa­mis­paik­ka­na. Alus­ta­van arvion mukaan Yli­ky­län raken­nus on pie­ni­muo­toi­sen kor­jauk­sen tar­pees­sa vuon­na 2025 ja isom­man perus­pa­ran­nuk­sen tar­pees­sa noin vuon­na 2035.

Lue lisää

Pal­ve­lu­ver­kos­ta kysy­tään näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä – Useat Ran­ta­poh­jan alu­een kou­lut lakkautuslistalla

Oulun kau­pun­ki ajaa täl­lä het­kel­lä Keis­kan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­ta, Tirin­ky­län kou­lun ja Yli­ky­län sivu­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kii­min­gis­tä, Tak­ku­ran­nan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­ta sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ta. Lak­kaut­ta­mi­sia perus­tel­laan pää­asias­sa sääs­töil­lä ja raken­nus­ten tule­vil­la kor­jaus­tar­peil­la. Useat näis­tä kou­luis­ta ovat olleet kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la jo aiem­min­kin, mut­ta lak­kau­tuk­sia ei ole toteu­tet­tu. Vas­tus­tus kylil­lä on voimakasta.


KTU voit­toi­sa­na

Jal­ka­pal­lon ala­sar­jo­jen osal­ta kausi käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti Suo­men Cupin kar­sin­noil­la. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat ava­si kau­den otta­mal­la his­to­rian­sa ensim­mäi­sen voit­ton­sa voit­ton­sa cupis­sa ete­ne­mäl­lä toi­sel­le kierrokselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun alu­eel­la 23 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kuusi

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la 23 pai­kas­sa. Oulun poh­jois­puo­lel­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on kuusi. Ennak­koon äänes­tää voi mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennakkoäänestyspaikassa. 


Alu­eel­li­sis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta pää­tök­set. 10 pro­sent­tia nipis­tet­tiin vie­lä kai­kis­ta loppusummista

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ten toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta kokouk­ses­saan hel­mi­kuun lopul­la. Pää­tök­set teh­tiin esi­tys­ten poh­jal­ta, jot­ka oli sor­vat­tu alu­eel­li­sis­sa asu­ka­sil­lois­sa. Kai­kis­ta hyväk­syt­ty­jen esi­tys­ten lop­pusum­mas­ta nipis­tet­tiin lopul­ta vie­lä 10 pro­sent­tia asias­ta teh­dyn lin­jauk­sen mukai­ses­ti. Leik­kauk­sis­ta ker­ty­vä koko­nais­sum­ma koh­den­ne­taan lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan myön­tä­miin lop­pu­vuo­den koh­dea­vus­tuk­siin koko alueella.


Kel­lon R‑kioski lopettaa

Kel­lon R‑kioskin toi­min­ta lop­puu tule­va­na kevää­nä tou­ko­kuun aika­na. R‑kioskin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäki ker­too pää­tök­sen olleen raskas.


Kel­loon avau­tuu uusi parturi

Kel­lon kaup­pa­kes­kuk­seen eloa tuo uusi mie­hil­le suun­nat­tu par­tu­ri Kel­lon Bar­bers­hop. Yrit­tä­jä Baros Dos­ki odot­taa innol­la, että pää­see työn tou­huun ja pal­ve­le­maan asiak­kai­ta. Uudes­sa par­tu­ris­sa on tilat kah­del­le työn­te­ki­jäl­le ja Dos­ki sanoo­kin, ettei asiak­kai­den tar­vit­se kau­aa odot­taa vuo­ro­aan. Odo­tel­les­sa voi juo­da vaik­ka kahvit.