Kello

Oulun kau­pun­ki soit­taa täl­lä vii­kol­la robottipuheluita

Oulun kau­pun­ki kysyy vii­kol­la 6 robot­ti­pu­he­luil­la mie­li­pi­tei­tä kau­pun­gin osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä nii­den kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Puhe­lut tule­vat nume­ros­ta 08 4154 0067 ja kysy­myk­set kuul­laan Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Sep­po Mää­tän äänel­lä. Kysees­sä on auto­maat­ti­nen puhe­lu Oulun kaupungilta.

Lue lisää

Toi­min­ta­ra­han jako­pe­rus­tei­siin uusia ehdo­tuk­sia Hau­ki­pu­taal­ta. Yhdis­tyk­set tai­pui­vat nipis­tä­mään hakemuksiaan

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon aluei­den yhtei­ses­sä asu­ka­sil­las­sa tiis­tai­na kuul­tiin yhdis­tys­ten toi­min­ta­suun­ni­tel­mis­ta alueil­la. Pui­ta­va­na oli yhdis­tys­ten teke­mät toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­set vuo­del­le 2023 ja yhtei­sen esi­tyk­sen teke­mi­nen niis­tä Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nal­le. Lopul­li­set pää­tök­set rahan­jaos­ta toi­mi­kun­ta tekee hel­mi­kuun lopulla.

Lue lisää

Nyt saa­vat pik­ku­lin­nut ruo­ka­rau­han oravilta

Hols­tin­mut­kas­sa Kel­los­sa asu­va 89-vuo­tias Osmo Sii­ka-aho on miet­ti­nyt koko ikän­sä miten kek­si­si pik­ku­lin­nuil­le ruo­kin­ta­pis­teen, jon­ne ora­vat eivät pää­si­si mel­las­ta­maan. Tänä tal­ve­na idea­lamp­pu syt­tyi ja hän ryh­tyi tuu­mas­ta toi­meen. Aivan omas­ta vers­taas­ta löy­ty­nees­tä raken­nus­ver­kos­ta muo­vau­tui pik­ku­lin­tu­jen ruokintahäkki. EL Hau­ki­pu­das har­ras­taa aktiivisesti

Elä­ke­lii­ton Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­sen toi­min­ta käyn­nis­tyy jäl­leen uuden vuo­den alkaes­sa. Yhdis­tys toi­mii ja kokoon­tuu enti­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan alu­eel­la Jatu­lin ja seu­ra­kun­nan tilois­sa sekä asukastuvalla.


Kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de suun­nit­te­li Vuo­den Urhei­li­jan palkinnon

Vuo­den urhei­li­jak­si valit­tu, maas­to­hiih­tä­jä Iivo Nis­ka­nen, sai täy­sin uuden pal­kin­non vuo­den 2022 urhei­lusaa­vu­tuk­sis­taan. Vies­ti­ka­pu­laa syblo­loi­van pal­kin­non on suun­ni­tel­lut kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de.

– Pal­kin­non suun­nit­te­lun tär­keim­piä läh­tö­koh­tia oli käy­tet­tä­vyys, tote­aa Vii­ta­läh­de. Tavoit­tee­na oli luo­da hel­pos­ti pidel­tä­vä ja suh­teel­li­sen kevyt pal­kin­to, joka kui­ten­kin huo­kuu arvok­kuut­ta ja kes­tää aikaa.

Urhei­lu­toi­mit­ta­jain Lii­ton jäse­net ovat äänes­tä­neet Vuo­den urhei­li­jan jo vuo­des­ta 1947 läh­tien. Tämän­vuo­ti­nen pal­kin­to jaet­tiin Urhei­lu­gaa­las­sa vii­me torstaina.


Met­sä­no­mis­ta­jia herä­tel­lään oman met­sän mahdollisuuksiin

LuoP­Po on Luon­non­tuot­teet ja luon­to­pal­ve­lut kas­vuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la –han­ke, jon­ka tar­koi­tus on saa­da met­sä­no­mis­ta­jat ja met­sä­alan toi­mi­jat hok­saa­maan, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luon­non­tuot­teet anta­vat lisä­tu­lo­jen hank­ki­mi­seen omas­ta met­säs­tä. Toi­saal­ta Suo­men met­sä­kes­kuk­sen ja Oulun 4H:n toteut­ta­ma­na han­ke halu­aa paran­taa edel­ly­tyk­siä sii­hen, että muun muas­sa luon­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set sai­si­vat han­kit­tua met­sis­tä mate­ri­aa­lia tar­pei­siin­sa ja paik­ko­ja toiminnalleen.