Kello

Ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­le­tään lop­pu­vuo­dek­si Pohjois-Pohjanmaalla

Voi­mak­kaas­ti hei­ken­ty­neen koro­na­ti­lan­teen vuok­si Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on päät­tä­nyt aiem­paa kireäm­mis­tä rajoi­tus­toi­mis­ta. Viras­to kiel­tää hen­ki­lö­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta kaik­ki sisä- ja ulko­ti­lois­sa järjestettävät…

Lue lisää

Ter­veys­joh­ta­jan vin­kit jou­lun aikaan

Jäl­leen on edes­sä jou­lun­py­hät, joi­ta pan­de­mia var­jos­taa. Oulun ter­veys­joh­ta­ja Jor­ma Mäki­ta­lo muis­tut­taa kai­ken kes­kel­lä inhi­mil­li­syy­des­tä ja sii­tä, että jokai­nen per­he voi teh­dä ris­kia­na­lyy­sin ja sen poh­jal­ta päät­tää, miten jou­lua vietetään. 

Lue lisää

Roko­tus­paik­ko­ja lisää Ran­ta­poh­jan alu­eel­le lop­piai­sen jäl­keen – Oulu ei kerää alu­eel­lis­ta tie­toa roko­tuk­sis­ta ja tartunnoista

Koro­na­ro­ko­tus­ten tai ‑tar­tun­to­jen alu­eel­lis­ta mää­rää ei Oulun kau­pun­gis­sa enää erik­seen tark­kail­la. Vas­taa­va tar­tun­ta­lää­kä­ri Jark­ko Huus­ko ker­too, että raport­te­ja ajet­tiin aiem­min sekä tar­tun­nois­ta että roko­tuk­sen ottamisista.

Lue lisää

Koko kau­pun­gin tont­ti­po­ten­ti­aa­li tuli­si käyt­tää tasai­sem­min – Oulun val­tuu­te­tut Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta ovat pää­osin tyy­ty­väi­siä kau­pun­gin maan­käy­tön toteuttamisohjelmaan

Maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen alu­eek­si on Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta nimet­ty Jää­lin ja Hau­ki­pu­taan kes­kus­tat. Oulun pain­opis­te asun­to­ra­ken­ta­mi­sen suh­teen on täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Uusia asuinalueita…

Lue lisää


Hyvä itse­näi­syys­päi­vää – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la itse­näi­syyt­tä juh­lis­te­taan perin­tei­sin menoin

Suo­mi viet­tää tänään itse­näi­syys­päi­vää ja sitä juh­lis­te­taan myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perin­tei­sin menoin. Jois­sain tapah­tu­mis­sa saa­te­taan pyy­tää esit­tä­mään koro­na­pas­si. Itse­näi­syys­päi­vää juhlistetaan…KTU:lla vah­din­vaih­to

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Jou­ko Perä­ta­lo luo­vut­taa vuo­den vaih­tees­sa seu­ran veto­vas­tuun uusiin käsiin. Seu­ran uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Satu Hämeen­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Urhei­luseu­ras­ta pot­kua työuralle

Maa­ria Tuis­ku kir­joit­taa seu­ra­his­to­riik­kia, Pert­tu Vede­no­ja aut­taa seu­ro­ja vies­tin­näs­sä ja Emmi Kaik­ko­nen toi­mii seu­ra­koor­di­naat­to­ri­na. Urhei­luseu­rois­ta on löy­ty­nyt monen­lai­sia työ­teh­tä­viä ja niil­le teki­jöi­tä, kun seu­ro­jen työl­lis­tä­mis­toi­min­taa on tuet­tu Työ­tä hyväs­sä seu­ras­sa ‑hank­keen avulla.

– Urhei­luseu­rois­sa on val­ta­vas­ti työ­teh­tä­viä, joi­hin voi­tai­siin pal­ka­ta työn­te­ki­jöi­tä. Ongel­ma­na on ollut se, ettei seu­rois­sa vält­tä­mät­tä tie­de­tä, miten pitäi­si toi­mia ja mitä kaik­kea työl­lis­tä­mi­nen vaa­tii, hank­keen vetä­jä Eeva-Lee­na Yli­mä­ki ker­too.