Kello

150 vuot­ta kan­sa- ja perus­kou­lua Pateniemessä

Pate­nie­men yhte­näis­kou­lun 150-vuo­tis­juh­la­viik­ko hui­pen­tui Pate­nie­men ylä­kou­lul­la vie­tet­tyyn juh­laan vii­me lau­an­tai­na. Vii­kon aika­na kou­lul­la muis­tet­tiin aihet­ta mm. työ­pa­joil­la ja oppi­lail­la oli oma juh­lan­sa perjantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­to hyväk­syi Vir­pi­nie­men loma-asun­to­kaa­van muutoksen

Pit­kään pui­ta­va­na ollut ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Vir­pi­nie­men Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den kort­te­leis­sa Kel­lon kau­pun­gin­osas­sa hyväk­syt­tiin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa äänin 55–10, kaksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lua availlaan

Ran­ta­poh­jas­ta 24.2.1977: Sat­tui­pa jos­kus vii­si­tois­ta vuot­ta sit­ten sel­lai­nen haus­ka tapaus, kun polii­sit ja eräs isän­tä sat­tui­vat juu­ri yhtä aikaa los­sil­le. Sii­nä polii­sit ryh­tyi­vät rat­saa­maan isän­nän trak­to­ria. Polii­sit käs­ki­vät isän­nän pan­na valot pääl­le. Noh, isän­tä vään­si valo­kat­kai­si­jas­ta, mut­ta mitään ei tapah­tu­nut. Polii­sit heti isän­näl­le, että eihän valot ole­kaan kun­nos­sa. Sii­hen isän­tä tokai­si, että “ette­kö tie­dä että kun ollaan los­sil­la, niin eihän se hyvät mie­het saa maa­ta”. T.H. Taivalkoski

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­toa­loi­te avan­to­uin­ti­pai­kas­ta Kiviniemeen

Anne­ma­ri Eno­jär­vi (ps.) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le avan­to­uin­ti­pai­kan toteut­ta­mi­ses­ta Kivi­nie­men ran­taan. Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Kivi­nie­men alu­eel­la on usei­ta avan­to­uin­nis­ta kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä. Ainut mah­dol­li­nen läpi tal­ven toi­mi­va avan­to­paik­ka on Oulun Tuirassa. 

Lue lisää


Joko on hiu­kan jou­lua ilmassa?

Frö­be­lin Pali­kat Jatulissa.

Frö­be­lin Pali­koi­den hit­ti­bii­si Sut­si Sat­si täyt­tää tänä syk­sy­nä 30-vuot­ta. Frö­be­lin Pali­koi­den Sut­si Sat­si-kier­tue saa­puu tors­tai­na 9.11 klo 18 Lii­kun­ta­kes­kus Jatu­liin. Kysees­sä on nel­jän hel­sin­ki­läi­sen lastentarhan­opettajan muo­dos­ta­ma lastenmusa­bändi, joka perus­tet­tiin v. 1987. Ohjel­mis­to raken­tuu pie­nis­tä sor­mi­lei­keis­tä suu­riin jump­pa- ja lii­kuntalauluihin ja kei­kat ovat parem­min­kin hyvän­tuu­li­ses­ti rok­kaa­via leik­ki- ja lii­kun­ta­tuo­kioi­ta kuin perin­tei­siä konsertteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eri­lai­set näke­myk­set jäte­uu­dis­tuk­sen onnistumisesta

Bio- ja pak­kaus­jät­teen keräyk­sen siir­ty­mi­nen Kier­to­kaa­rel­le on aiheut­ta­nut ongel­mia talo­yh­tiöil­le. Jää­li­läi­nen isän­nöit­si­jä Vesa Oja­la ker­too, että uudis­tus näkyy talo­yh­tiöis­sä ja nii­den jäte­ka­tok­sis­sa muun muas­sa pur­sui­le­vi­na jäteas­tioi­na tai lisään­ty­vi­nä kustannuksina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudis­tus hei­ken­tää pai­kal­li­sia jäte­huol­toa­lan toimijoita

Jäte­uu­dis­tuk­sen mer­ki­tys jäte­huol­toa­lan toi­mi­joil­le on ollut mer­kit­tä­vä ja talou­del­li­ses­ti toi­min­taa hei­ken­tä­vä muun muas­sa asiak­kuuk­sien mene­tys­ten myö­tä. Toi­mi­joi­den mukaan karuim­mil­laan luvas­sa on jopa konkursseja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Majak­ka­seu­ran uusi elo­ku­va ker­too Pohjanlahdesta

Suo­men Majak­ka­seu­ra tuo juu­ri ensi-illan saa­neen uuden elo­ku­van­sa Kieh­to­va Poh­jan­lah­ti sun­nun­tai­na Oulun Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le. Elo­ku­vas­sa on vah­va pai­no­tus Hai­luo­don ja Oulun saa­ris­toon. Muka­na on myös legen­daa­ri­nen Oulu-lai­va kuvat­tu­na juu­ri Iis­sä ja Haukiputaalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus