Kello

Joki­var­ret koros­ta­vat Oulun moni­puo­lis­ta kulttuuriympäristöä

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö on ihmi­sen muok­kaa­maa ympä­ris­töä, joka sisäl­tää kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­viä piir­tei­tä, kuten raken­nuk­sia, mai­se­mia ja arkeo­lo­gi­sia koh­tei­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö vah­vis­taa alu­eel­lis­ta iden­ti­teet­tiä ja säi­lyt­tää aluei­den arvoa. Par­haim­mil­laan se on voimavara. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kir­jas­to­yh­teis­työs­tä tun­nus­tus­ta Mar­tin­nie­men ja Tak­ku­ran­nan kouluille

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to on kiit­tä­nyt yhtä yhteis­työ­ver­kos­to­aan, Oulun kou­lu­ja ja opet­ta­jia. Yhteis­työ kou­lu­jen ja kir­jas­to­jen kes­ken on aktii­vis­ta ja innos­tu­nut­ta. Luku­vii­kon kun­niak­si kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta jakoi muu­ta­mil­le eri­tyi­sen aktii­vi­sil­le kou­luil­le Hyvä luku­tai­to­kump­pa­ni ‑kun­nia­kir­jat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Huma­lai­nen ajoi Kii­min­gis­sä auton päin puu­ta – Polii­sil­la kii­rei­nen vii­kon­lop­pu Ran­ta­poh­jan alueella

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja oli menet­tä­nyt auton hal­lin­nan Taku­maan­tiel­lä Kii­min­gis­sä sil­lä seu­rauk­sel­la, että auto oli suis­tu­nut tiel­tä ja tör­män­nyt puu­hun. Polii­si sai tapah­tu­nees­ta ilmoi­tuk­sen sun­nun­tai­na illal­la hie­man klo 20:n jälkeen.

Lue lisää

Kir­ja: Teks­tii­li­kä­si­työn his­to­ri­aa nykyvinkkelistä

Tie­to­kir­jai­li­ja, kas­viar­keo­lo­gi ja bio­lo­gi sekä neu­lo­ja ja neu­le­suun­nit­te­li­ja Tei­ja Alan­ko läh­ti tut­ki­mus­mat­kal­le koh­ti teks­tii­li­kui­tu­jen ja kudel­mien juu­ria. Aja­tuk­se­na hänel­lä oli koo­ta tie­toa ja samal­la oppia lisää van­ho­ja käsi­työ­tai­to­ja. Mat­kal­ta men­nei­syy­teen syn­tyi Vas­ta­pai­no-kus­tan­ta­mon jul­kai­se­ma kir­ja Nok­kos­vil­laa ja värt­ti­nän­keh­riä — Tari­na teks­tii­li­kä­si­työn historiasta.Teks­ta­rit

Olha­van lap­so­sil­le näkyi ole­van kou­lu­kyy­dit kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Häm­mäs­te­lin reit­ti­va­lin­taa ja kalus­to­vaa­ti­mus­ta. Lin­ju­ril­la pitäi­si lap­so­sia kul­jet­taa, mut­ta sel­lai­sil­la teil­lä, mis­sä ei voi ajaa edes hen­ki­lö­au­tol­la. Tämä­hän on val­lan mai­nio esi­merk­ki sii­tä, että suun­ni­tel­mat ja näin toten pää­tök­set­kin teh­dään toi­mis­tos­sa tie­to­ko­nei­den taka­na eikä ymmär­re­tä todel­lis­ta asioi­den lai­taa. Sää­lik­si käy jopa kus­kia, jos jou­tuu omal­la lin­ju­ril­la ryt­kyyt­tä­mään kinttupolkuja.


Iis­sä syy­tä luovuttaa

Ran­ta­poh­jas­ta 6.10.1977: Piha­maal­le oli kokoon­tu­nut jouk­ko kylän mie­hiä. Kes­kus­te­lun aihee­na oli täl­lä ker­taa talou­del­li­nen lama ja tuli sii­nä het­ken kulut­tua aiheek­si myös eri val­tioi­den pää­mie­het, Kek­ko­nen, Kaar­le Kus­taa jne. Aikan­sa kuun­nel­tu­aan pik­ku-Mat­ti juok­si äitin­sä luo sisäl­le pirt­tiin ja kysyi: “Äiti, äiti, kuka on Yhdys­val­to­jen nykyi­nen Kek­ko­nen?” OHTO


Uudet toi­mi­ti­lat tur­vaa­vat Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man toi­min­nan pit­käl­le tulevaisuuteen

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­la juh­lit­tiin mer­kit­tä­vää het­keä, kun uuden ase­ma­ra­ken­nuk­sen perus­ki­vi muu­rat­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na. Uudet tilat val­mis­tu­vat jou­lu­kuus­sa ne ote­taan käyt­töön vuo­den 2025 alus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus pal­ve­lee Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man tämän päi­vän tar­pei­ta ja tur­vaa toi­min­tae­del­ly­tyk­siä pit­käl­le tulevaisuuteen.