Kello

Syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen käynnissä

Oulun seu­ra­kun­tien syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä 30.4. asti. Toi­min­ta alkaa vii­kol­la 33 ja tar­jon­taa on laa­jas­ti seu­ra­kun­tien alu­eel­la. Ker­hot ovat mak­sut­to­mia ja mukaan ote­taan lap­sia 2- tai 3‑vuotiaasta ylös­päin, asui­na­lu­ees­ta ja seu­ra­kun­ta­ra­jois­ta riippumatta. 

Lue lisää

Lap­sen ADHD-diag­noo­si aut­taa van­hem­pia ymmär­tä­mään las­taan paremmin

ADHD eli aktii­vi­suu­den ja tark­kaa­vai­suu­den häi­riön diag­noo­sien ja hoi­don pii­ris­sä ole­vien las­ten ja nuor­ten mää­rä on kas­va­nut. Kui­ten­kaan ADHD-oirei­den esiin­ty­vyys ei ole kas­va­nut, vaan nyky­ään oireet tun­nis­te­taan ja yhdis­te­tään parem­min ADHD:n oirei­siin. Tämä tar­koit­taa sitä, että myös tukea ja apua van­hem­mil­le tuli­si tar­jo­ta entis­tä enemmän.

Lue lisää

Vir­pi­nie­men vai­hea­se­ma­kaa­va­muu­tos voi­daan käynnistää

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on vas­tan­nut vir­pi­nie­me­läis­ten aloit­tee­seen kos­kien vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­van laa­ti­mis­ta alu­eel­le. Lau­ta­kun­nan mukaan vai­hea­se­ma­kaa­van­muu­tos Vir­pi­nie­meen voi­daan käyn­nis­tää, mikä­li sen haki­jat täyt­tä­vät ja lähet­tä­vät tätä var­ten laa­di­tun lomak­keen kau­pun­gin kir­jaa­moon. Kaa­va­muu­tos teh­dään tek­nis­luon­toi­se­na siten, että alu­een pää­käyt­tö­tar­koi­tus säi­lyy loma-asuntoalueena.

Lue lisää

Uudes­sa Lois­to-lei­ri­kes­kuk­ses­sa tois­tai­sek­si vain luon­to on läsnä

Uusi upea lei­ri­kes­kus Lois­to Hau­ki­pu­taan Iso­nie­mes­sä val­mis­tui käyt­töön tam­mi­kuus­sa, mut­ta koro­na­ti­lan­teen ja rajoi­tus­ten vuok­si toi­min­nan suh­teen odo­tel­laan parem­pia aiko­ja. Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien uuden meren­ran­ta­lei­ri­kes­kuk­sen vih­ki­mi­nen ja käyt­töön­ot­to­juh­la piti olla tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mut­ta sekin siirtyi.

– Viral­li­sil­le ava­jai­sil­le ei ole sovit­tu vie­lä uut­ta ajan­koh­taa, vaan odo­te­taan koro­na­ti­lan­teen rau­hoit­tu­mis­ta. Ava­jai­set kui­ten­kin pide­tään, kos­ka nii­den yksi mer­kit­tä­vä teh­tä­vä on tutus­tut­taa oulu­lai­sia Lois­to-lei­ri­kes­kuk­seen, lupaa kiin­teis­tö­joh­ta­ja Jaa­na Val­jus Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPuhe­lin­ajan­va­raus Oulun koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu Oulus­sa täl­tä päi­väl­tä ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Asiak­kaat voi­vat kui­ten­kin edel­leen vara­ta aiko­ja net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen avautuu…


Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja…Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet kau­pun­gin vitkutteluun

Asuk­kaat ovat Vir­pi­nie­men ja Kel­lon­lah­den alu­eel­la elä­neet hyvin epä­mää­räi­ses­sä tilan­tees­sa jo pit­kään. Osal­la on alu­eel­la vaki­tui­sen asu­mi­sen oikeus, osal­la ei. Näin saat­taa olla jopa samas­sa talou­des­sa asu­vil­la ihmi­sil­lä. Asuk­kaat ovat yrit­tä­neet saa­da Oulun kau­pun­kia rat­kai­se­maan tilan­teen kaa­vio­tuk­sen kei­noin, mut­ta tah­toa sii­hen ei ole löytynyt.