Kello

Kel­lon R‑kioski lopettaa

Kel­lon R‑kioskin toi­min­ta lop­puu tule­va­na kevää­nä tou­ko­kuun aika­na. R‑kioskin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäki ker­too pää­tök­sen olleen raskas.

Lue lisää

Kel­loon avau­tuu uusi parturi

Kel­lon kaup­pa­kes­kuk­seen eloa tuo uusi mie­hil­le suun­nat­tu par­tu­ri Kel­lon Bar­bers­hop. Yrit­tä­jä Baros Dos­ki odot­taa innol­la, että pää­see työn tou­huun ja pal­ve­le­maan asiak­kai­ta. Uudes­sa par­tu­ris­sa on tilat kah­del­le työn­te­ki­jäl­le ja Dos­ki sanoo­kin, ettei asiak­kai­den tar­vit­se kau­aa odot­taa vuo­ro­aan. Odo­tel­les­sa voi juo­da vaik­ka kahvit.

Lue lisää

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko hil­jen­tää joukkoliikenteen

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko on alka­nut kes­ki­viik­ko­na 1.3. Oulun seu­dun lii­ken­teen lin­jo­ja ja vuo­ro­ja jou­du­taan peru­maan lakon vuok­si. Lak­ko päät­tyy per­jan­tai­na 10.3. kel­lo 03.00, ellei sitä ennen pääs­tä sovin­toon osa­puol­ten kes­ken. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan mukaan sovit­te­lua pyri­tään jat­ka­maan heti kun se on mahdollista. 


Blind Chan­nel läh­tee val­loit­ta­maan maailmaa

Suo­mea kak­si vuot­ta sit­ten euro­vii­suis­sa edus­ta­nut Blind Chan­nel jul­kai­si vii­me per­jan­tai­na uuden Flat­li­ne-kap­pa­leen ja yhtye val­mis­tau­tuu maa­lis­kuus­sa alka­vaan maa­il­man­kier­tu­ee­seen­sa. Uut­ta kap­pa­let­ta on työs­tet­ty niin Suo­mes­sa kuin Yhdys­val­lois­sa­kin yhteis­työs­sä kan­sain­vä­li­sen mai­net­ta niit­tä­neen kir­joit­ta­ja­duo Bly­nen kans­sa. Bly­ne on ollut kir­joit­ta­mas­sa kap­pa­lei­ta isoil­le nimil­le, kuten David Guet­tal­le ja Robin Schulzil­le. Bly­ne ker­toi, ettei­vät he tien­neet mitä odot­taa Hel­sin­kiin tul­les­saan, sil­lä he yleen­sä työs­ken­te­le­vät eri gen­reis­sä Blind Chan­ne­lin kans­sa, eikä yhteis­työs­tä koko­nai­sen bän­din kans­sa ollut aiem­paa koke­mus­ta. Kui­ten­kin ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien stu­dios­sa yhdes­sä vie­tet­ty aika oli help­poa ja hauskaa.


Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­ma pure­taan ja pai­kal­le raken­ne­taan uudet tilat. Lai­tu­ria­lu­eel­le myös kehittämissuunnitelmia

Raja­var­tio­lai­tok­sen Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man pur­ku­työt on tar­koi­tus käyn­nis­tää tänä kevää­nä ja aloit­taa uusien kor­vaa­vien tilo­jen raken­ta­mi­nen syksyllä. 

Meri­var­tio­ase­mal­la on käy­tös­sä Vir­pi­nie­mes­sä väliai­kai­set väis­tö­ti­lat. Van­ha ase­ma­ra­ken­nus on ollut pois käy­tös­tä jo rei­lut nel­jä vuot­ta, mut­ta toi­min­ta on jat­ku­nut väis­tö­ti­lo­jen ansios­ta nor­maa­lis­ti, ker­too Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man pääl­lik­kö, kap­tee­ni­luut­nant­ti Jan­ne Iso­met­sä.


Pak­ka­nen ei hidas­ta­nut Kel­lon laskiaisriehassa

Tiis­tai­na Kel­lon kou­lul­le ker­tyi san­koin jou­koin väkeä las­ke­maan mäkeä sekä syö­mään mak­ka­raa ja las­kiais­pul­lia. Kel­lon kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­rin, Kel­lo-Kivi­nie­mi alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry:n sekä Kel­lon kyläyh­dis­tys ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa pää­si niin rat­su­jen sel­kään ja Säl­li-hevo­sen vetä­män reen kyy­tiin kuin myös pyö­rit­tä­mään onnen­pyö­rää ja hyp­pää­mään keppareilla.


Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan. 


Oulun kau­pun­ki soit­taa täl­lä vii­kol­la robottipuheluita

Oulun kau­pun­ki kysyy vii­kol­la 6 robot­ti­pu­he­luil­la mie­li­pi­tei­tä kau­pun­gin osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä nii­den kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Puhe­lut tule­vat nume­ros­ta 08 4154 0067 ja kysy­myk­set kuul­laan Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Sep­po Mää­tän äänel­lä. Kysees­sä on auto­maat­ti­nen puhe­lu Oulun kaupungilta.