Kello

Kai­kil­le oma lääkäri!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.9.1977: Vuo­si­sa­tam­me alku­puo­lel­la eräs opet­ta­ja ihmet­te­li oppi­laan äidil­le, että kun mil­lään eivät tah­do lap­set oppia f‑kirjainta lausu­maan. Sil­loin äiti tuus­kah­ti, että tääl­lä ei niin tyh­mää ihmis­tä ole­kaan, joka ei ossaa ähä­vää sanua. H.S.Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrit­tä­jyys oli maa­la­ri­sis­ko­jen pit­kä­ai­kai­nen haave

Maa­laus­pal­ve­lu MiPaa luot­saa­vat ident­ti­set kak­so­set Miia Peso­nen ja Piia Kari­nie­mi ker­toi­vat haa­veil­leen­sa yrit­tä­jyy­des­tä todel­la pit­kään. Nyt kuu­kau­den ver­ran toi­min­nas­sa ollut yri­tys syn­tyi, kun val­lit­se­van maa­il­man­ti­lan­teen ja raken­nusa­lan taan­tu­man vuok­si työt pal­kol­li­si­na alkoi­vat hiipumaan.

Lue lisää

Moot­to­ri­kelk­kai­lun mai­net­ta pilaa pie­ni vähemmistö

Moot­to­ri­kelk­kai­lu­ke­lit ovat nyt par­haim­mil­laan, ja aiem­pien vuo­sien tapaan se saa osan kelk­kai­li­jois­ta unoh­ta­maan lajia kos­ke­vat lait ja sää­dök­set. Polii­sin ohel­la kelk­kai­lua val­voo Raja­var­tio­lai­tos, ja Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta ker­ro­taan, että hei­dän osal­taan nouse­vat joka vuo­si esiin samat llmiöt.

Lue lisää

Kivi­nie­men pilk­ki­mes­ta­ruu­den vei ansai­tus­ti Marian­ne Viinikainen

Vii­me lau­an­tai­na Kel­lon Kivi­nie­mes­sä sata­man edus­tan jää täyt­tyi iloi­sis­ta pilk­ki­jöis­tä, kun KTU jal­ka­pal­lon edus­tus­jouk­kue jär­jes­ti kol­mat­ta ker­taa pilk­ki­ta­pah­tu­man. Kisaa­jia oli tänä vuon­na pai­kal­la hie­man vajaat 130, jois­ta nuor­ten sar­jaan osal­lis­tui 26 pilk­ki­jää. Pilk­ki­mään Kel­loon tul­tiin niin lähia­lueil­ta kuin myös Oulus­ta ja Kuusa­mos­ta saak­ka. Oulus­ta kalaa nar­raa­maan oli­vat myös


Ahmat, Ahmat, Ahmat!

Ran­ta­poh­jas­ta 1.9.1977: Kou­lus­sa opet­ta­ja kysyi oppi­lail­ta, että mis­sä lom­pak­koa säi­ly­te­tään. Eräs poi­ka viit­taa innok­kaas­ti, ja opet­ta­ja antaa luvan vas­ta­ta. “P…setaskussa!”, kar­jai­see poi­ka. Opet­ta­ja punas­tuu ja selit­tää: “Ei, vaan taka­tas­kus­sa.” Nimim. Tosi­ta­paus, Oijärvi


Tuh­kausa­jat ovat Oulus­sa piden­ty­neet kolminkertaisiksi

Vai­na­jien tuh­kaus­jo­not ovat piden­ty­neet alku­vuo­den aika­na Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män hau­taus­pal­ve­luis­sa. Täl­lä het­kel­lä tuh­kaus­ta voi­daan jou­tua odot­ta­maan kuu­ti­sen viik­koa tavan­omai­sen kah­den vii­kon sijaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus