Jääli

Ikään­ty­nei­tä huo­let­taa ajoterveys

Joka seit­se­mäs 65 vuot­ta täyt­tä­nyt autoi­li­ja on huo­man­nut ajo­ky­kyn­sä hei­ken­ty­neen iän myö­tä, ker­too Lii­ken­ne­tur­van tuo­re kyse­ly. Omas­ta ajo­ter­vey­des­tä kan­ne­taan myös huol­ta. Toi­saal­ta useam­pi kuin nel­jä vii­des­tä ker­too iän tuo­man koke­muk­sen aut­ta­van myös vält­tä­mään ris­ki­ti­lan­tei­ta liikenteessä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elä­köön, naiset!

Ran­ta­poh­jas­ta 11.8.1977: Kak­si auto­mies­tä arvos­te­li­vat tois­ten­sa auto­ja, toi­nen omis­ti Ladan ja toi­nen niin sano­tun län­nen rau­dan. Ladan omis­ta­ja sanoi, että sinul­la täy­tyy tosi­aan olla län­nen tuoh­ta, kun viet auto­si huol­toon. Sii­hen toi­nen vas­ta­si, että sinun auto­si se ei läh­de käyn­tiin­kään muul­loin kuin itä­tuu­lel­la. Himmi

Lue lisää

Hiih­to­lo­man aloi­tus näkyi Oulun polii­sin yössä

Lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­nen yö oli polii­sil­le var­sin vil­kas. Eni­ten polii­sia työl­lis­ti­vät Oulun kes­kus­tan juh­li­jat, jois­ta osa oli otta­nut vahin­gos­sa änky­rä­vii­naa. Kak­si autoi­li­jaa puo­les­taan syyl­lis­tyi rat­ti­juo­pu­muk­seen. Teh­tä­viä kir­jat­tiin alkuil­lan ja yön aika­na toistasataa. Kolum­ni: Monen­lai­sia muis­to­ja tal­vi- ja jat­ko­so­dan vuosilta

Suo­men käy­mis­tä sodis­ta vuo­si­na 1939–44 on monel­la suo­ma­lai­sel­la oma­koh­tai­sia muis­to­ja kir­joi­tet­tu­jen tut­ki­mus­ten lisäk­si. Urhool­li­ses­ti tais­tel­lut Suo­mi kär­si niis­sä lopul­ta muser­ta­van tap­pion. Rau­han­teos­sa vuon­na 1944 Suo­mi menet­ti yli 10 % pin­ta-alas­taan, jou­tui kar­koit­ta­maan sak­sa­lai­set soti­laat jot­ka oli­vat olleet ase­vel­jiä yli kol­men vuo­den ajan, pie­nen­tä­mään tun­tu­vas­ti omaa armei­jaan­sa, mak­sa­maan sota­kor­vauk­sia teol­li­suus­tuot­tei­na yl1 500 mil­joo­nan USA:n dol­la­rin arvos­ta, pane­maan van­keu­teen sodan­ai­kai­sen ylim­män poliit­ti­sen joh­don jne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alfa Romeos­ta kaik­ki alkoi, nyt hel­me­nä Che­vy Impala

Tai oikeam­min kaik­ki oli alka­nut jo pal­jon aikai­sem­min. Pent­ti Arpo­nen oli jo lap­se­na selan­nut läpi kaik­ki auto- ja mots­ka­ri­ju­tut Tek­nii­kan Maa­il­mois­ta ja Tuu­li­la­seis­ta, joi­ta oli käsiin­sä saa­nut. Isän­sä kans­sa hän oli usein käy­nyt auto­ja ihas­te­le­mas­sa, ja ensim­mäi­nen oma Pik­ku-Fiat tuli han­kit­tua ras­sail­ta­vak­si autopurkaamolta.


Kuu­kau­den esi­ne: Per­mi­luo­kit 1800-luvulta

Kuu­kau­den esi­nei­nä on pie­net hevo­sen­luo­kin kal­tai­set per­mi­luo­kit, jois­ta toi­nen on tai­vu­tet­tu kuuse­nok­sas­ta ja toi­nen kata­jas­ta. Molem­mis­sa on yksin­ker­tai­sen nero­kas tel­ki­lu­ki­tus, joka van­git­see pai­koil­leen lin­tu­mie­hen ansa­lan­gat eli per­mit. Ansa­rih­mat on punot­tu hevo­sen jou­his­ta sekä pellavalangasta.