Jääli

Ase­ma­kaa­van muu­tos voi­maan Jää­lin Rantakujalla

Ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Jää­lin Ran­ta­ku­jal­la, Jää­lin majan lähei­syy­des­sä, on kuu­lu­tet­tu astu­maan voi­maan 3. maa­lis­kuu­ta. Hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si kaa­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen vii­me syys­kuus­sa, jon­ka jäl­keen vali­tus­lu­paa yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­tä oli haet­tu edel­leen kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen. Vali­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kor­kein hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si hel­mi­kuun lopussa.

Lue lisää

Oulun alu­eel­la 23 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kuusi

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la 23 pai­kas­sa. Oulun poh­jois­puo­lel­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on kuusi. Ennak­koon äänes­tää voi mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennakkoäänestyspaikassa. 

Lue lisää

Las­sen Metal­li on kas­va­nut auto­tal­li­fir­mas­ta isok­si metal­lia­lan yritykseksi

Sii­tä tulee nyt 43 vuot­ta, kun Mer­vi Yli­kär­pän isä Lau­ri Pel­ko­nen perus­ti Las­sen Metal­lin auto­tal­liin­sa Väli­ky­län ja Kor­ven­ky­län raja­mail­le. Yli­kärp­pä on luot­san­nut yri­tys­tä mie­hen­sä Ilpo Yli­kär­pän kans­sa jo vuo­des­ta 1997. Muka­na yri­tyk­sen toi­min­nas­sa on paris­kun­nan poi­ka Her­man­ni Yli­kärp­pä. Myös tytär Hen­riik­ka Yli­kärp­pä on ollut ajoit­tain Las­sen Metal­lin palkkalistoilla. 

Lue lisää

Alu­eel­li­sis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta pää­tök­set. 10 pro­sent­tia nipis­tet­tiin vie­lä kai­kis­ta loppusummista

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ten toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta kokouk­ses­saan hel­mi­kuun lopul­la. Pää­tök­set teh­tiin esi­tys­ten poh­jal­ta, jot­ka oli sor­vat­tu alu­eel­li­sis­sa asu­ka­sil­lois­sa. Kai­kis­ta hyväk­syt­ty­jen esi­tys­ten lop­pusum­mas­ta nipis­tet­tiin lopul­ta vie­lä 10 pro­sent­tia asias­ta teh­dyn lin­jauk­sen mukai­ses­ti. Leik­kauk­sis­ta ker­ty­vä koko­nais­sum­ma koh­den­ne­taan lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan myön­tä­miin lop­pu­vuo­den koh­dea­vus­tuk­siin koko alueella.


Hiih­to­me­nes­tys­tä alu­een nuorille

Vii­kon­lop­pu­na käy­tiin Hopea­som­man lop­pu­kil­pai­lut Lah­des­sa 3.–5.3. Siel­lä tuli jäl­leen hie­noa menes­tys­tä iiläi­sil­le hiih­tä­jil­le sekä jää­li­läi­sel­le Matias Lato­maal­le. Per­jan­tai­na kisat­tiin sprin­teis­sä, jos­sa Iin hiih­to­seu­raa edus­ta­vat Saa­ga Pesä­maa oli N14- sar­jan kar­sin­nas­sa 17. sekä Oona Pesä­maa pari vuot­ta nuo­rem­pa­na samas­sa sar­jas­sa 61. Saa­gan mat­ka ete­ni kar­sin­nois­ta aina semi­fi­naa­liin saak­ka ja lop­pu­tu­lok­se­na oli 10.sija elä­män ensim­mäi­ses­sä sprin­tis­sä. Tyt­tö­jen sar­jas­sa kisa­si per­jan­tai­na hui­keat 147 kilpailijaa.
Ras­kas tap­pio KiiRille

Lai­va­kan­kaal­la koet­tiin maa­nan­tai­na ras­kai­ta het­kiä, kun vie­ras­jouk­kue Oulun Tar­mo haki kori­pal­lon alue­sar­jan pis­teet tiu­kas­sa ja kovas­sa pelis­sä korein 63 – 74. Kii­Rin Juha­ni Kata­ja­mä­ki on ollut vuo­sia Kii­Rin kan­ta­via pelaa­jia, mut­ta nyt hän­kin oli pelin jäl­keen kuin pie­nen maa­tilk­kun­sa myy­nyt pehtoori.


Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko hil­jen­tää joukkoliikenteen

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko on alka­nut kes­ki­viik­ko­na 1.3. Oulun seu­dun lii­ken­teen lin­jo­ja ja vuo­ro­ja jou­du­taan peru­maan lakon vuok­si. Lak­ko päät­tyy per­jan­tai­na 10.3. kel­lo 03.00, ellei sitä ennen pääs­tä sovin­toon osa­puol­ten kes­ken. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan mukaan sovit­te­lua pyri­tään jat­ka­maan heti kun se on mahdollista.