Pateniemi

Ylä­kou­lu­lais­ten Met­sä­vi­sa tulee taas

Ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­tie­to­kil­pai­lu Met­sä­vi­sa harp­paa uudel­le vuo­si­kym­me­nel­leen koro­na­ku­ri­muk­sen syvim­mäl­lä het­kel­lä. Sil­ti jäl­leen yli 300 ylä­kou­lua on ilmoit­tau­tu­nut mukaan kaik­kial­ta Suo­mes­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta muka­na ovat Yli­kii­min­gin, Val­ta­rin, Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men kou­lut. Oppi­laat paker­ta­vat met­sä­ai­hei­den paris­sa Met­sä­vi­sa-päi­vä­nä, kes­ki­viik­ko­na 9. päi­vä­nä helmikuuta. 

Lue lisää

Oulu pyr­kii hii­li­neut­raa­lik­si vuo­teen 2035 mennessä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi vuo­teen 2030 luo­taa­van kau­pun­ki­stra­te­gian pit­kän kaa­van mukaan kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na. Liki vii­si­tun­ti­ses­sa kokouk­ses­sa käy­tet­tiin kau­pun­ki­stra­te­gian käsit­te­lyn yhtey­des­sä noin 50 puheen­vuo­roa ja äänes­tet­tiin 16 muutosesityksestä. 

Lue lisää

Sote-kiin­teis­töt siir­ty­vät vuo­krat­tu­na tai myy­ty­nä hyvin­voin­tia­lu­een hallintaan

Kun uudet hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa vuon­na 2023, siir­tyy kun­nil­ta nii­den omis­tuk­seen tai hal­lin­taan tuhan­sia kiin­teis­tö­jä. Suu­ri osa raken­nuk­sis­ta siir­tyy Kun­ta­lii­ton mukaan vuo­krat­tu­na hyvin­voin­tia­lueil­le, mut­ta osa myy­dään joko ulko­puo­li­sel­le sijoit­ta­jal­le tai kun­nan omal­le kiinteistöyhtiölle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuu­tet­tu­jen esteel­li­syys on huomioitava

Kun­ta­lii­ton mukaan, alue­vaa­lien jäl­kei­sen ennak­ko­tie­don perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että yli 75 pro­sent­tia vali­tuis­ta on myös kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja. Lisäk­si osa vali­tuis­ta hyvin­voin­tia­luei­den luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä saat­taa olla kun­nan tai kun­tayh­ty­män viran­hal­ti­joi­ta tai työn­te­ki­jöi­tä. Tähän seik­kaan Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kon­ser­ni­jaos tör­mä­si käsi­tel­les­sään Oulun sote-kiin­teis­tö­jen myyn­tiä. Asia jäi pöy­däl­le jää­viys­ky­sy­myk­sien sel­vit­te­lyn ajaksi.


Äänes­ty­sa­lueil­la löy­tyy ero­ja puo­luei­den kannatuksessa

Puo­luei­den kan­na­tuk­ses­sa Oulun 55 eri äänes­ty­sa­lu­eel­la löy­tyy eroa­vai­suuk­sia­kin, vaik­ka val­tao­sal­la aluei­ta kes­kus­ta kerä­si eni­ten ääniä ja seu­raa­vak­si eni­ten kokoo­mus. Vih­reän ja sini­sen värin lisäk­si äänes­tys­kar­tal­ta löy­tyy kol­me punais­ta äänestysaluetta.

Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la alue­vaa­lien suo­si­tuim­mak­si puo­lu­eek­si nousi SDP, jon­ka ehdok­kai­ta kan­nat­ti 23,8 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. Seu­raa­vak­si eni­ten kan­na­tus­ta sai kes­kus­ta (20,7%) ja kol­man­nek­si suo­si­tuin oli Vasem­mis­to­liit­to (20,0%).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­ki­stra­te­gia val­tuus­ton päätettäväksi

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus on lähet­tä­nyt kau­pun­ki­stra­te­gia Oulu 2030:n kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Val­tuus­to käsit­te­lee ja päät­tää stra­te­gias­ta maa­nan­tai­na 31.1.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulus­ta perä­ti 37 edus­ta­jaa aluevaltuustoon

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­toon valit­tiin 79 edus­ta­jaa, jois­ta oulu­lai­set ehdok­kaat täyt­tä­vät 37 paik­kaa. Ehdok­kai­ta vaa­leis­sa oli hyvin­voin­tia­lu­een 30 kun­nas­ta, jois­ta kah­dek­san kun­taa jäi ilman val­tuus­to­paik­kaa, jou­kos­sa Iin kunta.

Kes­kus­ta oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la vaa­li­voit­ta­ja. Puo­lue kerä­si eni­ten ääniä kai­kis­sa alu­een kun­nis­sa pait­si Oulus­sa ja Oulai­sis­sa. Oulus­sa eni­ten ääniä kerä­si kokoo­mus, 26,2%.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin asu­kas­mää­rä kas­vaa väes­tö­suun­nit­teen mukaan selvästi

Oulun väes­tö kas­vaa kau­pun­gin väes­tö­suun­nit­teen mukaan seu­raa­van kym­me­nen vuo­den aika­na vajaal­la 20 000 asuk­kaal­la, ollen vuon­na 2030 noin 225 000 asu­kas­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la suun­taus on täl­tä osin pää­asias­sa las­ke­va. Eni­ten asuk­kai­ta menet­tää Yli­kii­min­ki, jos­sa asu­kas­mää­rä vähe­ni­si tämän het­ken noin 3 300 jopa lähel­le 2 900 asu­kas­ta vuo­teen 2030 mennessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nimi­ki­sa käyn­nis­sä: Pate­nie­men­ran­nan uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti ote­taan käyt­töön helmikuussa

Tui­ran seu­ra­kun­ta ottaa käyt­töön uuden toi­mi­ti­lan Pate­nie­mes­sä hel­mi­kuun alus­ta lukien. Lähes 300 neliön suu­rui­nen seu­ra­kun­ta­ko­ti sijait­see Kes­kon vuo­kra­ti­las­sa K‑kaupan yhteydessä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus