Ylikiiminki

Nuo­ri­so­val­tuus­toon ennä­tys­mää­rä hakemuksia

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn kak­si­vuo­ti­nen toi­mi­kausi päät­tyy vuo­den lopus­sa. Haku nuo­ri­so­val­tuus­ton seu­raa­val­le toi­mi­kau­del­le päät­tyi loka­kuun lopus­sa. Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lei­hin palau­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ennä­tys­mää­rä hake­muk­sia ympä­ri Oulua. Nuo­ri­so­val­tuus­toon hake­via 15–19-vuotiaita oulu­lai­sia tai Oulus­sa opis­ke­le­via ehdok­kai­ta on 50.

Lue lisää

Oma susi­lau­ma muo­dos­tu­nut Ylikiiminkiin

Vim­pa­rin­suol­la Yli­kii­min­gis­sä havait­tiin 22. loka­kuu­ta yhdek­sän suden jol­kot­te­le­van auke­aa suon lai­taa pit­kin. Samal­la alu­eel­la teh­tiin kevääl­lä havain­to­ja 4–5 suden poru­kas­ta, ja syys­kuun 20. päi­vä­nä autoi­li­ja havait­si nel­jä sut­ta ylit­tä­mäs­sä tie­tä Yli­vuo­tol­la. Lisäk­si alu­eel­la on teh­ty joi­ta­kin havain­to­ja yksit­täi­sis­tä nuo­ris­ta susista.

Lue lisää

Kou­lu­tus­ta pien­ta­pah­tu­man järjestäjälle

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää pien­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen ABC-kou­lu­tuk­sen kak­sio­sai­se­na. Ensim­mäi­nen verk­ko­luen­to on tiis­tai­na 8.11. kel­lo 18. Sii­hen voi liit­tyä Team­sis­sa seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: https://bit.ly/3DpNYbN . Tilai­suus on Oulun kau­pun­gi­nyh­tei­sö­toi­min­nan jär­jes­tä­mä, ja siel­lä ker­ro­taan muun muas­sa tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä, rahoit­ta­mi­ses­ta ja somet­ta­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­sen toi­nen osa jär­jes­te­tään kevääl­lä 2023.


Oulu kohen­taa yksi­tyi­sen liikun­ta­paik­ka­ra­ken­tamisen avustusta

Yksi­tyi­sen lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen avus­tus­ta paran­ne­taan Oulus­sa. Avus­tus nousee nykyi­ses­tä 15 pro­sen­tis­ta 20 pro­sent­tiin inves­toin­ti­hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Avus­tuk­sen hin­ta­kat­toa koro­te­taan 1 mil­joo­nas­ta euros­ta 1,5 mil­joo­naan euroon. Kohen­nuk­sis­ta päät­ti kau­pun­gin­val­tuus­to kokouk­ses­saan 31.10.


Kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaan 10 uut­ta hakijaa

Oulun kaupun­gin­johtajan vir­kaan saa­tiin jat­ko­haun myö­tä 10 uut­ta hake­mus­ta, jol­loin kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaa tavoit­te­lee yhteen­sä 22 haki­jaa. Kau­pun­gin­joh­ta­jan viran haki­joi­den vähäi­sen mää­rän vuok­si kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti jat­kaa jo aiem­min avoin­na ollut­ta hakuai­kaa tiis­tai­hin 1.11. saakka.


Jää­kä­ri­reit­ti halu­taan säi­lyt­tää muis­to­na kansallishistoriasta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on vii­me vuo­si­na kun­nos­tet­tu jää­kä­ri­reit­te­jä. Län­ti­nen jää­kä­ri­reit­ti tulee Ete­­lä-Poh­­jan­­maal­­ta Yli­kii­min­gin Arka­laan ja jat­kuu siel­tä Kii­min­gin ja Yli-Iin kautta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Dia­ko­ni Erja Haho kysyy: “Voi­si­ko lah­jo­jen anta­mis­ta kohtuullistaa?”

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään eku­mee­nis­ta vas­tuu­viik­koa, jon­ka tee­ma­na on koh­tuul­li­suus. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan dia­ko­ni Erja Haho ker­too, että heil­lä on seu­ra­kun­nas­sa nous­sut esil­le tee­maan liit­tyen eri juh­lien yhtey­des­sä annet­ta­vien lah­jo­jen lii­al­li­nen­kin run­saus ja nii­den koh­tuut­to­mat euromäärät.


Aution tor­pan kun­nos­tus mak­soi vaivan

Vii­me vii­kol­la vep­sän­ky­lä­läi­set kuu­li­vat ter­vei­siä naa­pu­ris­ta kokoon­tues­saan perin­tei­seen tapaan­sa per­jan­tai­na ilta­kah­vil­le kou­lul­le. Kou­lun lähei­syy­des­sä sijait­se­van Aution tor­pan vai­heis­ta tuli ker­to­maan pai­kan nykyi­nen omis­ta­ja Sei­ja Pel­ko­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus