Ylikiiminki

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va iloit­see saa­mas­taan luottamuksesta

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous hui­pen­tui kun­nan­joh­ta­jan vaa­liin maa­nan­tai-ilta­na. Ari Ala­tos­sa­va sai sul­je­tus­sa lip­pu­ää­nes­tyk­ses­sä 39 ään­tä ja Timo Rei­na 28 ään­tä. Pai­kal­la oli kaik­ki 67 val­tuu­tet­tua, eikä yhtään ään­tä jou­dut­tu hyl­kää­mään. Ala­tos­sa­va toi­mii täl­lä het­kel­lä Oulun vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na. Kau­pun­gin pal­ve­luk­seen hän tuli kak­si vuot­ta sit­ten kon­ser­ni­joh­ta­jan virkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Monen­lais­ta murinaa

Ran­ta­poh­jas­sa 26.5.1977: Pik­ku­tyt­tö oli kuul­lut naa­pu­rin isän­tää sanot­ta­van papak­si. Niin tyt­tö meni koti­aan ja sanoi, että eihän tuo naa­pu­rin isäntä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­var­ret koros­ta­vat Oulun moni­puo­lis­ta kulttuuriympäristöä

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö on ihmi­sen muok­kaa­maa ympä­ris­töä, joka sisäl­tää kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­viä piir­tei­tä, kuten raken­nuk­sia, mai­se­mia ja arkeo­lo­gi­sia koh­tei­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö vah­vis­taa alu­eel­lis­ta iden­ti­teet­tiä ja säi­lyt­tää aluei­den arvoa. Par­haim­mil­laan se on voimavara. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joet koh­ti tulvakorkeuksia

Läm­pe­ne­vä sää ja sateet nos­ta­vat joet tul­va­kor­keuk­siin Poh­jois-Poh­jan­maal­la täl­lä vii­kol­la. Jokien ja jär­vien pin­nat nouse­vat, kun lumet sula­vat ja ennus­te­tut alku­vii­kon vesi­sa­teet vauh­dit­ta­vat nousua.
Kan­san­edus­ta­ja Olga Oinas-Panu­ma vie­rai­li Vesa­lan koululla

Vesa­lan yksi­kön opet­ta­ja Elias Huh­ta­la orga­ni­soi hie­non ja mie­len­kiin­toi­sen aamu­päi­vän. Pudas­jär­vi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oinas-Panu­ma vie­rai­li Yli­kii­min­gin kou­lul­la Vesa­lan yksi­kös­sä. Tapah­tu­maan osal­lis­tui­vat Vesa­lan yksi­kös­tä 4–6 luok­kien oppi­laat ja Yli­kii­min­gin yksi­kös­tä kaik­ki vitosluokkalaiset.