Ylikiiminki

Yli­kii­min­gis­sä on koos­sa 21 pro­sent­tia tar­vit­ta­vas­ta valo­kui­dun tilaajamäärästä

Yli­kii­min­gin alu­eel­la valo­kui­tu­yh­tey­den raken­ta­mis­ta suun­nit­te­lee Kai­ran Kui­tu Oy. Siel­lä liit­ty­män tilaus­lo­ma­ke on ollut avoin­na nyt parin vii­kon ajan, ja tilauk­sia on tul­lut noin 130 kap­pa­let­ta, joka on 21 pro­sent­tia tar­vit­ta­vas­ta määrästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vau­vo­ja

Sai­ja Timo­nen-San­ta­vuo­rel­le ja Tuo­mo San­ta­vuo­rel­le Yli­kii­min­kiin syn­tyi 27.3 tyt­tö­vau­va, jon­ka mitat oli­vat 4230 gram­maa ja 50,5 sent­tiä. Tuu­li, Kert­tu ja Jaak­ko sai­vat pikkusiskon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli­kii­min­gin kou­lun oppi­laat innos­tui­vat van­hois­ta tarinoista

Yli­kii­min­gin kou­lun opet­ta­jat pol­kai­si­vat syk­syl­lä käyn­tiin pro­jek­tin, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on teh­dä oppi­lail­le tutuk­si oman alu­een kult­tuu­ria, his­to­ri­aa, ihmi­siä ja tapah­tu­mia. Mate­ri­aa­li­na käy­te­tään Saa­ra Haa­pa­mäen kir­joik­si kokoa­mia tari­noi­ta Ylikiimingistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kail­ta kysy­tään sosi­aa­li- ja terveyspalveluista

Sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­luun liit­ty­vä net­ti­ky­se­ly Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kail­le on avoin­na ensi sun­nun­tai­hin saak­ka. Teh­dään yhdes­sä hyvä sote ‑kyse­lyyn vas­taa­mal­la poh­jois­poh­ja­lai­set voi­vat vai­kut­taa tule­van hyvin­voin­tia­lu­een sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Kyse­lys­sä kar­toi­te­taan alu­een asuk­kai­den näke­myk­siä muun muas­sa pal­ve­lui­den suju­vuu­des­ta sekä tär­keim­mis­tä lähi­pal­ve­luis­ta ja säh­köi­sis­tä pal­ve­luis­ta. Kyse­ly löy­tyy net­tio­soit­tees­ta https://popsote.fi. Vas­taa­va kyse­ly avat­tiin eilen sote-henkilöstölle. 


Huu­maa­vien ainei­den käy­tös­tä ollaan huolissaan

Kol­man­nen ker­ran toteu­te­tun päih­de­ti­lan­ne­ky­se­lyn mukaan kun­ta­lai­sil­la on eni­ten havain­to­ja alai­käis­ten alko­ho­lin käy­tös­tä ja tupa­koin­nis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä, Yli­kii­min­gis­sä, Oulun­sa­los­sa ja Oulus­sa. Net­ti­ky­se­ly toteu­tet­tiin vii­me jou­lu­kuus­sa. Kah­den vuo­den takai­seen vas­taa­vaan kyse­lyyn ver­rat­tu­na havain­to­jen osuus on kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti vähen­ty­nyt. Alai­käis­ten kan­na­bik­sen tai mui­den huu­mausai­nei­den käy­tös­tä havain­to­ja oli 23 pro­sen­til­la vastaajista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus