Ylikiiminki

Vil­kas kesä puukaupalle

Poh­jois-Suo­men puu­kau­pas­sa on näh­ty poik­keuk­sel­li­sen vil­kas kesä, mihin arvel­laan ole­van osuut­ta esi­mer­kik­si juhan­nus­myrs­kyn kal­tai­sil­la luon­no­nil­miöil­lä. Yksi­tyis­met­sis­tä ostet­tiin tam­mi-hei­nä­kuus­sa puu­ta lähes vii­den mil­joo­nan kuu­tion ver­ran, kun vuo­si sit­ten luku oli vain hie­man yli 2,7 mil­joo­naa kuutiota.

Alku­vuo­den puu­kaup­pa on ollut sel­väs­ti edel­lis­vuot­ta vilk­kaam­paa kai­kis­sa Poh­jois-Suo­men maa­kun­nis­sa, eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la, jos­sa kaup­paa on käy­ty jo yli 2,8 mil­joo­nan kuu­tion ver­ran. Luku on yli puo­let suu­rem­pi kuin vii­me vuonna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sato­san­ka­rit patis­taa nuo­ria puo­luk­ka­met­sään – mar­ja-ase­ma tänä vuon­na Ylikiimingissä

Mar­ja-ase­mat osta­vat tänä vuon­na vain puo­luk­kaa, sil­lä mus­ti­ka­nos­to peruun­tui kui­vuu­den ja sii­tä seu­ran­neen huo­non mus­tik­ka­sa­don takia. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mukaan hel­teet hei­ken­si­vät mus­tik­ka­sa­toa, mut­ta oli­vat erit­täin otol­li­sia puo­luk­kaa pölyt­tä­vien hyön­teis­ten aktii­vi­suu­del­le. Puo­lu­kan pöly­tys oli­kin hei­nä­kuun lopul­la onnis­tu­nut erinomaisesti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Korona­ro­ko­tukset ja ‑näyt­teen­ot­to siirtyvät

Oulun kau­pun­gin koro­na­ro­ko­tus- ja koro­na­tes­taus­paik­koi­hin tulee elo­kuun lopul­la muu­tok­sia. Koro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Oulu­hal­lis­ta Limin­gan­tul­liin (Nuot­ta­saa­ren­tie 5, enti­nen Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te), jos­sa roko­tuk­sia anne­taan maa­nan­tais­ta 30.8. läh­tien. Samal­la Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te muut­taa Nuot­ta­saa­ren­tie 5:stä osoit­tee­seen Ala­sin­tie 10, jos­sa koro­na­näyt­tei­tä ote­taan 30.8. lähtien.

Lue lisää

Oulus­sa suun­na­taan kat­se eteenpäin

Uuden Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton istun­to­kausi käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na hen­ki­lö­va­lin­noil­la, jot­ka nui­jit­tiin pöy­tään suju­vas­ti ja sopui­sas­ti ryh­mien ennak­koon yhdes­sä teke­män suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin odo­te­tus­ti vii­me kau­del­la jo teh­tä­vää hoi­ta­nut kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen Oulus­ta ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pai­kois­ta karao­ken pii­rin­mes­ta­ruuk­siin mitel­tiin Ylikiimingissä

Vii­me per­jan­tai­na Nui­ja­mies­ten laval­la jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruu­den kar­sin­ta­kil­pai­lut, jos­sa pai­kan syys­kuus­sa pidet­tä­viin pii­ri­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin lunas­ti 12 kisaa­jaa. Pai­kal­la kisaa­mas­sa oli 36 lau­la­jaa ympä­ri Pohjois-Suomen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Yli-Ii vei pitä­jä­ot­te­lun voiton

Perin­tei­nen pitä­jä­ot­te­lu mitel­tiin vii­me lau­an­tai­na. Kiso­ja isän­nöi täl­lä ker­taa Kii­min­gin Urhei­li­jat Pon­non­mäen ken­täl­lä. Otte­lus­sa kisat­tiin perin­teis­ten ylei­sur­hei­lu­la­jien, kuten kuu­lan­työn­nön, ruot­sa­lais­vies­tin ja pituus­hy­pyn mer­keis­sä. Pitä­jä­ot­te­lu ennä­tet­tiin kisa­ta mil­tei koko­naan ennen lau­an­tai­sia sadekuuroja.