Ylikiiminki

Säh­kö­au­tot OuluZo­nen radalla

Ei kuu­lu­nut kuin ren­kai­den satun­nais­ta ulvon­taa, kun tois­ta­kym­men­tä säh­kö­au­toa aje­li OuluZo­nen radal­la jää­li­läi­sen EV Ase­ma Oy:n jär­jes­tä­mä­nä säh­kö­au­to­jen rata­päi­vä­nä. Säh­kö­au­tot voi­si­vat­kin olla toi­vot­tu lisä monien moot­to­ri­ra­to­jen käyt­tä­jä­kun­taan, sil­lä niil­lä voi­tai­siin ajaa myös niin sanot­tui­na hil­jai­si­na päi­vi­nä, joi­ta radoil­le on ympä­ris­tö­lu­vis­sa määrätty. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä, Pek­ka Kai­nua: Yhtei­söl­li­syyt­tä kylillä

Olin las­ten kans­sa Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tyis­sä Venet­sia­lai­sis­sa 2.9. Vaik­ka sää oli keh­non puo­lei­nen, oli pai­kal­la pal­jon väkeä. Eri-ikäi­set osal­lis­tu­jat sai­vat ostaa met­ri­la­ku­ja, mak­ka­roi­ta, hat­ta­raa ja kah­via. Tik­ku­pul­lia pais­tet­tiin ja kas­vo­maa­laus­pis­te kerä­si jonok­si asti lap­sia. Salis­sa oli pomp­pu­lin­naa ja onnen­pyö­rää. Pai­kal­li­sen tilan tuot­tei­ta myy­tiin ja arvail­tiin ison kur­pit­san pai­noa. Oli mah­dol­li­suus tutus­tua paloau­toon ja kokeil­la san­ko­ruis­kua. Illan kruu­na­si kok­ko sekä mah­ta­va ilotulitus.

Lue lisää

Nenä maa­han ja nuus­kut­te­le­maan – Yli­kii­min­gin koi­ra­met­sä on avattu

Yli­kii­min­gin koi­ra­met­säs­tä löy­tyy rei­lut kol­me heh­taa­ria monen­lais­ta met­sää aidat­tu­na, iha­nia pol­ku­ja, nuo­tio­paik­ka pui­neen ja mak­ka­ra­tik­kui­neen, kom­pos­toi­va kui­va­käy­mä­lä, lelu­ja, kei­nu, vet­tä ja vesi­ku­pit koi­ril­le sekä koh­ta myös laavu. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElo­ja­mit tans­sah­del­tiin jäl­leen Nui­ja­mies­ten laval­la – Muka­na menos­sa Verk­ko hal­tuun ‑han­ke vapaaehtoisineen

Elo­ja­me­ja vie­tet­tiin jäl­leen elo­kui­se­na päi­vä­nä Nui­ja­mies­ten laval­la noin 350 osal­lis­tu­jan voi­min. Tämän vuo­den esiin­ty­jät oli­vat Afri­kan­täh­ti ja Valen­tin. Tapah­tu­ma on estee­tön ja sii­nä on muka­na usei­ta vapaa­eh­toi­sia, kuten ravin­to­la­työn­te­ki­jät, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ja tänä vuon­na myös Oulun Kehi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n Verk­ko hal­tuun ‑hank­keen Vertti-vapaaehtoiset.


OuluZo­ne täyt­tyi karting-autoista

Lau­an­tai­aa­mu­na OuluZo­nen varik­ko alkoi täyt­ty­mään kul­jet­ta­jis­ta ja mekaa­ni­kois­ta. Edes­sä oli Oulun For­mu­la K‑125 jär­jes­tä­mät alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Kul­jet­ta­jat har­joit­te­li­vat lau­an­tain ja mekaa­ni­kot sää­ti­vät auto­ja, kun paras­ta mah­dol­lis­ta suo­ri­tus­ky­kyä haet­tiin autoi­hin kil­pai­lui­ta varten. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kynt­ti­lä­lyh­dyt loi­vat tunnelmaa

Vep­sän venet­sia­lai­set kerä­si­vät kou­lun ran­taan pai­kal­le muka­vas­ti poruk­kaa. Illan koho­koh­ta­na oli se, kun tapah­tu­mas­sa askar­rel­lut kynt­ti­lä­lyh­dyt las­ket­tiin jär­vel­le. Venet­sia­lai­sis­sa oli pai­kal­la myös muu­ta­mia kirppismyyjiä.


Kii­min­ki­joen kun­nos­tus ei saa Oulun har­tei­ta tur­vak­seen – Mil­joo­nat eurot menos­sa kun­nos­ta­jil­ta sivu suun

Oulun kau­pun­ki ei läh­de hake­maan oma­ra­hoi­tuso­suut­ta hank­keel­le, jos­sa sel­vi­te­tään Kii­min­ki­joen veden­laa­tua hei­ken­tä­vät teki­jät sekä esi­te­tään nii­den poh­jal­ta toi­men­pi­tei­tä veden­laa­dun paran­ta­mi­sek­si. Kysei­seen hank­kee­seen sisäl­ly­tet­täi­siin myös muun muas­sa kos­kien ennal­lis­ta­mis­ta ja kutuso­ra­koi­den kun­nos­tus­ta. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi pää­tök­sen­sä asias­ta vii­me vii­kol­la kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män teke­mään valtuustoaloitteeseen.