Ylikiiminki

Pömi­län perus­kor­jaus ja laa­jen­nus­han­ke Nuo­rit­tal­la jat­kuu vii­mein – Oulun kau­pun­gin halut­to­muus pus­ku­ri­lai­nan myön­tä­mi­seen vii­vyt­ti hanketta

Muu­ta­man vuo­den pääs­tä sadan vuo­den ikäi­nen Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ra ry jat­kaa 2016 aloi­tet­tua toi­mi­ta­lon­sa perus­kor­jaus­ta ja laa­jen­nus­ta. Hank­keen ensim­mäi­seen vai­hee­seen saa­tiin avus­tus­ta Oulun Seu­dun Lea­de­ril­ta. Ensim­mäi­sen vai­heen avus­tuk­sen pus­ku­ri­ra­hoi­tus pys­tyt­tiin hoi­ta­maan seu­ran omil­la varoil­la ja pank­ki­lai­nal­la, jon­ka vakuu­dek­si riit­ti toi­mi­ta­lon kiinnitys.

Lue lisää

Met­sä­peu­ra-aidan suun­nit­te­lu alkaa

Met­sä­hal­li­tus ryh­tyy suun­nit­te­le­maan met­sä­peu­ra-aitaa Poh­jois-Poh­jan­maal­le. Aidas­ta tuli­si lin­jauk­ses­ta riip­puen 60–90 kilo­met­riä pit­kä. Se sijoit­tui­si poron­hoi­toa­lu­een ete­lä­ra­jan tun­tu­maan Puo­lan­gan ja Yli­kii­min­gin välil­le. Aita erot­tai­si met­sä­peu­rat ja porot toi­sis­taan, mikä tur­vai­si met­sä­peu­ran ole­mas­sao­loa. Vas­taa­van­lai­nen aita on jo ole­mas­sa Kuh­mon ja Suo­mus­sal­men rajalla.

Lue lisää

Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup jatkui

Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup jat­kui aurin­koi­ses­sa sääs­sä Juo­pu­lin­jär­vel­lä vii­me per­jan­tai­na. Juo­pu­lin­jär­vi Kun­toon ry/Parilan jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui 36 vene­kun­taa. Juo­pu­lin kyläyh­dis­tys ry vas­ta­si tapah­tu­man kah­vios­ta, jon­ka ympä­ril­lä oli ylei­sön muka­va kokoon­tua vaih­ta­maan kuulumisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ukrai­nan krii­si tii­vis­ti yhteis­työ­tä varautumisessa

Koro­na­pan­de­mian aika­na lisään­ty­nyt alu­eel­li­nen yhteis­työ eri viran­omais­ten kes­ken on tii­vis­ty­nyt Ukrai­nan krii­sin aika­na. Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Tert­tu Savo­lai­nen ker­too, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das haas­taa puun kor­juu­ket­jut ja logis­tii­kan – Han­ke lisää mer­kit­tä­väs­ti kui­tu­puun han­kin­taa lähimaakunnista

Puun kor­juuseen ja kul­je­tuk­seen syn­tyy tuhat uut­ta työ­paik­kaa, kun Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyy vuo­den 2023 syk­syl­lä. Met­sä­am­mat­ti­lai­sia- ja asian­tun­ti­joi­ta on rek­ry­toi­tu puun­han­kin­taan pal­jon lisää jo vii­me aikoina.


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyi, Inka­la ja Holap­pa Jolos­jär­ven mestarit

Suo­sit­tu uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyi Jolos­jär­vel­tä per­jan­tai-ilta­na. Jolok­sen Erän isän­nöi­mään avaus­ki­saan osal­lis­tui kaik­ki­aan 36 vene­kun­taa. Jär­jes­tä­jät arve­li­vat, että satei­nen sää saat­toi hie­man vai­kut­taa osal­lis­tu­ja­mää­rään. Sääs­tä huo­li­mat­ta uis­te­li­jat oli­vat kisas­sa hyvil­lä mie­lin, sil­lä koro­na­tauon jäl­keen cupia oli jo kovas­ti odotettu.


Ajo­ki­lo­met­reil­le siu­naus­ta motoristikirkosta

Noin 180 moot­to­ri­pyö­rää kaar­si hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gin kir­kon park­ki­pai­kal­le alku­ke­sän odo­tet­tuun tapah­tu­maan moto­ris­ti­kirk­koon. Kirk­ko täyt­tyi moto­ris­teis­ta, ja tun­nel­ma oli läm­min­hen­ki­nen. Yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­ne huo­kui voi­mak­kaa­na tapahtumassa. 


Moto­ris­ti­kir­kos­sa ihail­laan prät­kiä ja pyy­de­tään var­je­lus­ta tien päälle

Jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut Yli­kii­min­gin kir­kon hela­tors­tain moto­ris­ti­kirk­ko koko­aa yhteen moto­ris­te­ja ja moot­to­ria­jo­neu­vois­ta kiin­nos­tu­nei­ta jopa naa­pu­ri­maa­kun­nis­ta saak­ka. Kysees­sä on gos­pel­tyyp­pi­nen juma­lan­pal­ve­lus, jos­sa pyy­de­tään ja saa­daan siu­naus tule­val­le ajo­kau­del­le ja kesän kilo­met­reil­le. Suo­sio on ollut taat­tu jo 23 vuot­ta put­keen. Edes koro­na ei estä­nyt moto­ris­te­ja osal­lis­tu­mas­ta moto­ris­ti­kirk­koon, joka jär­jes­tet­tiin koro­na­ra­joi­tus­ten puitteissa.


Mal­mi­net­sin­tää ei halu­ta lähel­le poh­ja­ve­sia­luet­ta ja Kii­min­ki­joen vesistöä

Ala­ti kas­va­va akti­vis­ti­jouk­ko käy kii­vas­ta tais­te­lu­aan suur­ta kai­vos­yh­tiö­tä vas­taan vält­tääk­seen mal­mi­net­sin­nän käyn­nis­ty­mi­sen Kii­min­gis­sä Mar­ti­mo 1:ksi nime­tyl­lä alu­eel­la. Tuke­naan heil­lä on Oulun kau­pun­ki päät­tä­ji­neen, joka on niin ikään anta­nut kriit­ti­set lausun­ton­sa suunnitelmista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus