Ylikiiminki

Vuo­den 2023 kult­tuu­ria­vus­tuk­set on jaettu

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut tukee vuo­sit­tain avus­tuk­sil­la tai­teen ja kult­tuu­rin toi­mi­joi­ta sekä tai­teen ammat­ti­lai­sia ja hei­dän muo­dos­ta­mi­aan ryh­miä. Vuon­na 2023 avus­tuk­sia jaet­tiin yhteen­sä 412 209 euroa 151 haki­jal­le. Pää­tök­sen avus­tuk­sen saa­jis­ta teki kulttuurijohtaja.

Lue lisää

MuRu-han­ke on päi­vän piris­tys ja antaa uusia eväi­tä keittiöön

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ko­din keit­tiös­sä käy hyö­ri­nä. Elma Inka­la, Tuu­la Rehu, Yrjö Vep­sä, Han­nu Hie­tik­ko ja Sirk­ka Kal­lio-Hie­tik­ko kok­kaa­vat uuni­loh­ta, uuni­juu­rek­sia, salaat­tia ja pan­nacot­taa. Kaik­ki teke­vät osan­sa, puhe sori­see ja ohjei­ta lue­taan. Uunin teh­des­sä teh­tä­vän­sä kate­taan pöy­tä, jot­ta pääs­tään yhdes­sä her­kut­te­le­maan osin uusil­la­kin mauil­la. On käyn­nis­sä Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys Ry:n Muis­ti ja Ruo­ka ‑ryh­mä, joka on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raan hen­ki­lön ja hänen lähei­sen­sä osal­li­suu­den, hyvin­voin­nin ja toi­min­ta­ky­vyn edis­tä­mi­seen ravit­se­muk­seen keskittyen. 

Lue lisää

Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa kesä­sul­ku­ja terveyspalveluihin

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa on kesä­sul­ku­ja ter­veys­pal­ve­lui­hin kesän ajal­le ja hei­nä­kuuk­si. Esi­mer­kik­si Oulun alu­eel­la Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Kaak­ku­rin ja Oulun­sa­lon akuut­ti­vas­taa­no­tot oli­si­vat kiin­ni näil­lä näky­min nel­jä viik­koa hei­nä­kuus­sa, jol­loin akuut­ti­vas­taan­ot­to kes­ki­te­tään Tui­raan ja Kon­tin­kan­kaal­le Ouluun. 

Lue lisää

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko hil­jen­tää joukkoliikenteen

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko on alka­nut kes­ki­viik­ko­na 1.3. Oulun seu­dun lii­ken­teen lin­jo­ja ja vuo­ro­ja jou­du­taan peru­maan lakon vuok­si. Lak­ko päät­tyy per­jan­tai­na 10.3. kel­lo 03.00, ellei sitä ennen pääs­tä sovin­toon osa­puol­ten kes­ken. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan mukaan sovit­te­lua pyri­tään jat­ka­maan heti kun se on mahdollista. 


Porocup veti väkeä Nuorittalle

Tänä vuon­na Porocu­pin Nuo­rit­tan osa­kil­pai­lun ava­si lau­an­tai­na Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä. Ava­jais­pu­hees­saan hän ihas­te­li pie­nen Nuo­rit­tan kylän mah­ta­vaa tal­koo­pon­nis­tus­ta, kak­si­päi­väi­siä kiso­ja. Puheen jäl­keen kau­pun­gin­joh­ta­ja sai ottaa vas­taan Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ran lah­joit­ta­mat vil­la­su­kat, joil­la lie­nee käyt­töä poh­joi­sen talvessa. 


Tak­siy­rit­tä­jä ja ren­gas­myy­jä Jari Hol­mi: “Nyt autoil­laan yhä huo­nom­mil­la renkailla”

Kohon­neet kus­tan­nuk­set näky­vät pal­jon autoi­le­van tak­si­kus­kin sil­miin siten, että nyt autoil­laan yhä huo­nom­mil­la ren­kail­la. Tal­vi­ren­kaat ovat monel­la niin huo­no­ja, että tiel­lä on vai­kea pysyä liuk­kail­la keleil­lä. Kesä­ke­leil­lä taas ajel­laan sileik­si kulu­neil­la ren­kail­la tai tal­vi­ren­kail­la, jois­ta nas­tat on nypit­ty pois. Ral­lin rie­mua Sanginjoella

Yli­kii­min­gin kupees­ta kan­tau­tui lau­an­tai­aa­mu­päi­väl­lä moot­to­rien ulvon­ta, kun sadat hevos­voi­mat rymis­te­li­vät San­gin­joen met­sä­tie­tä. Kysees­sä oli Ral­lisprin­tin SM-sar­jan kau­den avaus­osa­kil­pai­lu, joka jär­jes­tet­tiin jo totut­tuun tyy­liin Oulussa.