Yli­kii­min­ki

Ensia­puop­pe­ja kesään, SPR:n Yli­kii­min­gin osas­to jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulko­har­joi­tuk­sen

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van edes­sä saa­tiin tär­keim­mät ensia­puo­pit kesän varal­le, kun Suo­men Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to ensia­pu­ryh­mä jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulko­har­joi­tuk­sen ensia­pu­tai­dois­ta. Har­joi­tuk­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup alkaa Jolos­jär­vel­tä

Perin­tei­nen uis­te­lu­kil­pai­lu Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyy ensi vii­kon per­jan­tai­na 25.5. Tänä vuon­na kil­pai­lu­jär­vien jär­jes­tys on muut­tu­nut. Avaus­kil­pai­lu uis­tel­laan Jolos­jär­vel­lä. Toi­nen osa­kil­pai­lu uis­tel­laan Juo­pu­lin­jär­vel­lä per­jan­tai­na 1.6. Vii­mei­nen ja cupin rat­kai­se­va osa­kil­pai­lu on Vuo­ton­jär­vel­lä per­jan­tai­na 8. kesä­kuu­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rau­hoi­tet­tu jät­ti­su­kel­ta­ja löy­tyi Vii­ni­vaa­ras­ta

Pudas­jär­vi­nen Mar­ja Kuusi­ni­va löy­si vii­me vii­kon­lop­pu­na Kuik­ka­lam­mil­ta sukun­sa kan­ta­pai­kan lähet­ty­vil­tä kak­si jät­ti­su­kel­ta­jaa. Dytiscus latis­si­mus on eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen, kos­ka sil­lä on vah­va lain­suo­ja, sil­lä se kuu­luu EU:n habi­taat­ti­di­rek­tii­vil­lä suo­jel­tui­hin lajei­hin. Suo­mes­sa laji on rau­hoi­tet­tu, mut­ta niin elin­voi­mai­nen, ettei sitä ole pide­tä uha­na­lai­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pit­kok­set ja uut­ta kalaa Vaa­ra­lam­peen

Kou­ral­li­nen Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nan tal­koo­mie­hiä on pais­ki­nut vii­me päi­vien hel­tees­sä töi­tä Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­mel­la, jot­ta kalas­ta­jil­le saa­daan uudet pit­kos­puut val­miik­si kalas­tus­kau­del­le. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten lam­mel­le val­mis­tui­vat leveäm­mät, esteet­tö­mät lai­tu­rit eri­tyis­ryh­mien käyt­töön. Vii­me kesä­nä raken­net­tiin upea kota ja nyt tekeil­lä ovat koko lam­men kier­tä­vät, noin 1,5 kilo­met­rin mit­tai­set pit­kos­puut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilves­kan­nan kas­vus­ta ei kan­na­ta huo­les­tua

Ter­hi Haa­pa­kos­kiIl­ves­kan­ta on kas­va­nut Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin alu­eel­la. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jan ja peto­yh­dys­hen­ki­lön Pent­ti Tolo­sen mukaan myös ilves­ha­vain­not ovat kas­va­neet kan­nan muka­na, ja nii­tä ilmoi­te­taan yhdis­tyk­sel­le vuo­sit­tain noin 200.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alz­hei­me­rin tau­dis­sa hoi­to tulee aut­ta­mat­ta myö­häs­sä

Suo­mes­sa on Alz­hei­me­rin tau­tiin sai­ras­tu­nei­ta ihmi­siä noin 140 000–150 000. Se on suu­rin yksit­täi­nen ete­ne­vän muis­ti­häi­riön syy. Geriat­rian LT, Pet­te­ri Vira­mo ker­toi yli­kii­min­ki­läi­sil­le vii­me vii­kol­la omia havain­to­jaan muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja pereh­dyt­ti asu­kas­tu­van täyt­tä­nyt­tä väki­jouk­koa Alz­hei­me­rin tau­din taus­toi­hin ja ris­ki­te­ki­jöi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eri­lai­set kou­lut saman hal­lin­non alle

Kak­si hyvin toi­mi­vaa, mut­ta luon­teel­taan hyvin eri­lais­ta kou­lua yhdis­te­tään saman hal­lin­non alle Yli­kii­min­gis­sä ensi syk­sys­tä alkaen. Kylä­kou­lu­mai­nen Vesa­lan kou­lu, joka on tii­vis osa Vesa­lan kylää yhdis­tyy Yli­kii­min­gin kou­luun, joka taas koko­aa yhteen oppi­lai­ta eri puo­lil­ta Yli­kii­min­kiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mat­ti Isoa­ho tai­taa jääs­peedwayn

Yli­kii­min­ki­läi­nen Mat­ti Isoa­ho on nous­sut kol­mes­sa vuo­des­sa Suo­men kär­ki­kol­mik­koon jääs­peedways­sä. Täl­le tal­vel­le hänel­lä on pal­kin­to­kaa­pis­sa SM-prons­­si sekä hie­not suo­ri­tuk­set jouk­kuei­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Soro­jär­vel­lä nau­tit­tiin ulkoi­lus­ta

Nie­mi­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti perin­tei­sen pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­man pit­kä­per­jan­tai­na. Soro­jär­ven jääl­lä ja ran­ta­mail­la kävi arviol­ta 150 hen­keä päi­vän aika­na naut­ti­mas­sa kevä­tau­rin­gos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus