Yli­kii­min­ki

“Eipä hul­lum­paa” – Jou­lu­lau­lut var­tis­sa Yli­kii­min­gin Seol­la

Yli­kii­min­ki­läi­nen lau­lu­mies Jus­si Huru oli yksi lau­la­ja sii­tä kou­ral­li­ses­ta yli­kii­min­ki­läi­siä, jot­ka oli­vat tul­leet Kii­min­gin seu­ra­kun­nan Jou­lu­lau­lut var­tis­sa -tapah­tu­maan Yli­kii­min­gin Seol­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli­kii­min­gin kun­to­sa­lin lai­te­kan­taa uudis­te­taan lähiai­koi­na

Tukes eli Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to pyy­si Oulun kau­pun­gil­ta Yli­kii­min­gin kun­to­sa­lin tilas­ta tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­sen, jon­ka kau­pun­ki toi­mit­ti täl­lä vii­kol­la. Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys ker­too, että sel­vi­tys­tä pyy­det­tiin lähin­nä yksit­täi­sen lait­teen kun­nos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­säs­sä liik­ku­jan on syy­tä kier­tää hak­kuu­työ­maa kau­kaa — Tapah­tur­mil­ta on väl­tyt­ty, vaik­ka lähel­tä piti -tilan­tei­ta on sat­tu­nut

Kun tal­vi tulee ja pak­ka­nen kovet­taa maat, hak­ku­työ­maat lisään­ty­vät myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin. Yllät­tä­vän monen hak­ku­työ­maan lähet­ty­vil­lä met­säs­sä kul­kee monen­lais­ta luon­nos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vesai­sen­lin­na on näh­nyt yli­kii­min­ki­läi­se­lä­mää monel­ta kan­til­ta

Vesai­sen­lin­nan 90-vuo­ti­sen his­to­rian äärel­lä ensin väki­sin­kin hil­jen­tyy, kun ker­ra­taan suo­je­lus­kun­ta­ta­lok­si raken­ne­tun talon ensim­mäi­siä vuo­si­kym­me­niä. Myö­hem­mät vuo­det tans­si- ja dis­ko­muis­toi­neen hyker­ryt­tä­vät ja tuo­vat mie­leen halun pala­ta men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin. Miten vain upea­na säi­ly­neen talon his­to­ri­aa kat­soo, on sii­nä tari­noi­ta ker­rot­ta­vak­si jäl­ki­pol­vil­le pit­käk­si aikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lea­de­rin uusi ohjel­ma­kausi lähes­tyy – Vii­mei­set hake­muk­set täl­le kau­del­le on teh­tä­vä vii­meis­tään jou­lu­kuun alus­sa

Oulun seu­dun Lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to oli ker­to­mas­sa Yli­kii­min­gin asu­ka­sil­las­sa Lea­de­rin tues­ta eri­tyi­ses­ti yhdis­tyk­sil­le. Nyt meneil­lään ole­va ohjel­ma­kausi päät­tyy rahoi­tuk­sen myön­tä­mi­sen osal­ta ensi vuon­na ja han­ke­tu­ki­ha­ke­muk­set seu­raa­vaan hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn pitää jät­tää 4.12. men­nes­sä. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öön on jätet­ty hake­mus lisä­ke­hyk­ses­tä ja pää­tös asi­aan saa­daan mar­ras­kuun aika­na. Rahoi­tuk­sia myön­ne­tään vie­lä ensi vuo­den aika­na niin kau­an, kuin sii­hen käy­tet­tä­vät varat riit­tä­vät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni yksi­tyis­tie jää ilman auraus­ta – Muu­tos­ten tal­vi vaa­tii kek­se­liäi­syyt­tä, naa­pu­ria­pua ja käsi­työ­tä

Kun yksi­tyis­tie­la­kia muu­tet­tiin ja Oulun kau­pun­ki pois­ti yksi­tyis­tei­den avus­ta­mi­sen tal­vi­au­raus­ten muo­dos­sa ja siir­tyi rahal­la tuke­mi­seen, oli yhte­nä tavoit­tee­na yksi­tyis­tei­den kun­non paran­ta­mi­nen asuk­kai­ta vas­tuut­ta­mal­la. Monel­le muu­tos tuli lii­an nopeas­ti – tie­kun­nat jäi­vät perus­ta­mat­ta ja avus­tus hake­mat­ta, tal­vi­au­raus jäi tilaa­mat­ta tai auraa­jaa ei enää yksin­ker­tai­ses­ti löy­ty­nyt. Kei­not ovat vähis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­ren­kaat on jo toi­vot­ta­vas­ti vaih­det­tu, muis­ta ilman­pai­neet ja pult­tien jäl­ki­ki­ris­tys

Vii­me kevää­nä toi­mi­ni­men itsel­leen perus­ta­nut ren­gas­kaup­pias ja ren­gas­töi­tä var­si­nai­sen työn­sä ohel­la teke­vä vesa­la­lai­nen Mar­ko Tuu­na­nen ker­too, että tänä syk­sy­nä tal­vi­ren­kai­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mam­mut­ti­hir­ren kaik­ki työn­te­ki­jät on irti­sa­not­tu

Vai­ke­aan talou­del­li­seen tilan­tee­seen vii­me vuo­sien aika­na ajau­tu­nut Mam­mut­ti­ko­ti sai vii­me tal­ve­na uudet omis­ta­jat, kun kiin­teis­tö­si­joi­tus­yri­tys Kiin­teis­tö Oy Syr­ko­hin Vesa Syri ja Pasi Koh­ta­la osti­vat Poh­jois-Suo­men Hir­si­ta­lon Oy:n hel­mi­kuun alus­sa aiem­mal­ta omis­ta­jal­taan eli Vesa Nylan­de­ril­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTal­vi tulee, eivät­kä yksi­tyis­tei­den asuk­kaat saa aurauk­sia jär­jes­ty­mään – Suk­ke­li-ase­ma avat­tiin Yli­kii­min­kiin, hätä on todel­li­nen

Yli­kii­min­ki­läi­set alka­vat ole­maan epä­toi­vois­saan ja pet­ty­nei­tä, sil­lä kau­pun­gin pää­tös lopet­taa yksi­tyis­tei­den aurauk­set on saat­ta­mas­sa osan alu­een asuk­kais­ta todel­li­seen pulaan tal­ven tul­les­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus