Ii

Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry juh­lii Iis­sä lau­an­tai­na

Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry jär­jes­tää maa­kun­nal­li­seen kylä­juh­lan Iin Meri­hel­mes­sä lau­an­tai­na 7. syys­kuu­ta klo 11–15. Kylä­juh­la on yhdis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­la, jos­sa muis­tel­laan kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Kamu­lan kir­joit­ta­man 20-vuo­tis­his­to­rii­kin muo­dos­sa yhdis­tyk­sen tai­val­ta. Juh­la­pu­heen pitää Suo­men Kylät ry:n puheen­joh­ta­ja Pet­ri Rin­ne. Lisäk­si ohjel­mas­sa on niin ansio­merk­kien jakoa, kylä­luu­dan luo­vu­tus kuin musiik­kia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­nan­vi­ras­tol­le etsi­tään kor­vaa­via tilo­ja – Muu­ten sisäil­maon­gel­mat joh­ta­vat uhka­sak­koon

Iin kun­nan­vi­ras­ton sisäil­maon­gel­mat ovat joh­ta­mas­sa kun­nan­vi­ras­ton tyh­jen­tä­mi­seen. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on toden­nut tilois­sa puut­tei­ta, joi­den kor­jaa­mat­ta jät­tä­mi­nen joh­taa uhka­sak­koon.– Kun­nan­ta­lo on ollut pit­kään teko­hen­gi­tys­vai­hees­sa sisäil­maon­gel­mien takia. Osa väes­tä on siir­ty­nyt siel­tä mui­hin tiloi­hin. Nyt ollaan puun ja kuo­ren välis­sä, eikä teko­hen­gi­tys enää auta, tote­si kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toes­saan asias­ta Iin kun­nan­val­tuu­te­tuil­le maa­nan­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poliit­ti­set päät­tä­jät Ilmas­toA­ree­nan ten­tis­sä

Iin Ilmas­toA­ree­nan per­jan­tai-ilta­päi­vä hui­pen­tui puo­lue­joh­don tent­tiin, joka kuu­rot­tai­ses­ta satees­ta huo­li­mat­ta kerä­si Hui­lin­gin näyt­tä­möl­le kat­so­mon täy­teen niin iiläi­siä kuin kau­em­paa­kin saa­pu­nei­ta kuu­li­joi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ympä­ris­tö­pal­kin­to Ant­ti J. Lei­no­sel­le

Iin kun­nan tämän­vuo­ti­sen ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­ja jul­kis­tet­tiin Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­man yhtey­des­sä per­jan­tai­na. Pal­kin­non jakaa vuo­sit­tain Iin kun­ta Iin ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen esi­tyk­ses­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Par­ta­hau­ki

Ei vet­tä, ran­taa rak­kaam­paa, ajat­te­lim­me aina­kin me Paka­sen­nie­men pik­ku­po­jat rien­täes­säm­me aina tilai­suu­den tul­len Ii-joki­ran­taan kah­laa­maan. Joki oli vil­li ja vapaa, sitä ei oltu vie­lä alis­tet­tu tuot­ta­maan säh­köä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin ili­mas­to pas­se­li — Kyös­ti Kuja­la voit­toon

Ili­mo­ja pite­lee ja niis­tä­hän kovas­ti puhu­taan, Iis­sä ihan val­ta­kun­nal­li­ses­ti aree­nal­la. Kyl­lä­hän se pite­li tänä­kin per­jan­tai­na.  Veden­ju­ma­la­tar Este­ri piti luuk­ku­ja auki ilta­päi­vään saak­ka. Vaan Illin­juok­suis­sa ei sate­le. Sie­vä ili­ma hom­mat­tiin nyt­kin ja sii­nä sii­vel­lä Hui­lin­gin voo­ru­mil­le. Ili­mas­to­ju­tut raa­taut­ti­vat kir­kon­pen­kil­lä­kin. Joku keret­ti­läi­nen piti koko asi­aa tyhy­jä­nä vou­ho­tuk­se­na muis­tut­taen, että “hän säät ja ilmat sää­tää”, tur­haan nii­hin on ihi­mi­sen sek­kaan­tua. Raa­tit sai­vat kii­vaan sävyn, kun Muka­van Pai­kan Wan­hai­sän­tä saa­pui. — Ili­mi­se­le­vä rotes­ti, lausah­ti Tii­ron Mat­ti. Wan­hai­sän­tä oli jät­tä­nyt säh­kö­pyö­rän lii­te­riin ja her­ras­te­li autol­la Illiin. — Tur­haan ne lap­su­kai­set valo­ja sam­mut­te­le­vat kou­lui­sa, kun aikui­set saas­tut­taa — vai oli­ko autos­sa saas­tut­ta­ma­ton­ta moot­to­ri­ke­lek­ka­pen­saa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Monen­lais­ta näh­tä­vää, koet­ta­vaa ja mais­tel­ta­vaa – Ensim­mäi­nen Ilmas­toA­ree­na täyt­ti jär­jes­tä­jien odo­tuk­set

Iin kou­lu­lai­set var­hais­kas­va­tuk­ses­ta lukioon ava­si­vat kak­si­päi­väi­sen Ilmas­toA­ree­na-fes­ti­vaa­lin mars­si­mal­la tapah­tu­ma-alu­eel­le Hui­lin­kiin per­jan­tai­na. Kou­lu­lai­set oli­vat teh­neet ilmas­toai­hei­sia ban­de­rol­le­ja ja satei­ses­sa ilmas­sa len­te­li ulkoa ope­tel­tu­ja isku­lausei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Ilmas­toA­ree­na kuu­kau­den pääs­tö­vä­hen­tä­jä

Iin Ilmas­toA­ree­na on valit­tu elo­kuun Hin­ku-teko -pal­kin­non saa­jak­si. Iin kun­ta on kut­su­nut kaik­ki suo­ma­lai­set Iihin, yhteen maam­me aktii­vi­sim­mis­ta ilmas­to­kun­nis­ta, kes­kus­te­le­maan avoi­mes­ti ilmas­ton­muu­tok­ses­ta sekä levit­tä­mään par­hai­ta käy­tän­tö­jä sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusia vuo­kra­ta­lo­ja tulos­sa Iihin

Iin Vuo­kra­ta­lot Oy suun­nit­te­lee kor­vaa­van­sa Tor­ni­ku­jal­la sijait­se­vat kak­si rivi­ta­lo­ra­ken­nus­ta kah­del­la vuo­kra­käyt­töön tule­val­la uudis­ra­ken­nuk­sel­la. Kun­nan­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt hank­keen mah­dol­lis­ta­van ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus