Ii

Kun­tou­tuu­ko Adhd-lap­si siivousvälinevarastossa?

Eläm­me 2020-lukua. Neu­rop­sy­kiat­ri­ses­ti oirei­le­van lap­sen kun­tout­ta­va tera­pia voi yhä tapah­tua päi­vä­ko­din tai kou­lun sii­vous­ko­pis­sa tai urhei­lu­vä­li­ne­va­ras­tos­sa. Kop­pi­te­ra­pian pitäi­si olla his­to­ri­aa, mut­ta ikä­vä kyl­lä se on lii­an monel­le lap­sel­le toti­sin­ta tot­ta edel­leen. Mik­si näin on? Ammat­ti­lai­si­na tie­däm­me, ettei kopis­sa teh­ty tera­pia siir­ry lap­sen arkeen, vaan jää lap­sel­le ainoas­taan kivak­si leik­ki­het­kek­si. Tera­pian tavoi­te on kun­tout­taa, ei tar­jo­ta pelk­kää leik­ki­het­keä jos­sa­kin kop­pe­ros­sa. Vaik­ka leik­ki kuu­luu­kin osa­na terapiaan.

Lue lisää

Ter­vey­den­huol­lon uhka­ku­vat hei­jas­tu­vat teoksiin

Iin pää­kir­jas­ton muusa­juh­lien ensim­mäi­se­nä kir­jai­li­ja­vie­raa­na saa­tiin kuul­la iho­tau­ti­lää­kä­ri­nä pää­työ­tään teke­vää iiläis­läh­töis­tä Toni Ahoa, jol­ta on tänä vuon­na ilmes­ty­nyt Mil­la Var­tiai­nen ‑tril­le­rit­ri­lo­gian kol­mas ja näil­lä näky­min vii­mei­nen osa Par­tus. Ensim­mäi­nen osa Exi­tus ilmes­tyi vuon­na 2017, ja jat­kok­seen se sai Orga­nus ‑teok­sen jo seu­raa­va­na vuon­na. Par­tus­ta Aho puo­les­taan työs­ti suu­rel­ta osin koro­na­pan­de­mian aika­na, ja hän tun­nus­ti­kin ajan olleen itsel­leen­kin kai­kin­puo­lin vai­kea. Tri­lo­gi­aa ennen Ahol­ta on ehti­nyt ilmes­tyä kak­si teos­ta, esi­kois­teos Samuel vuon­na 2010 sekä nuo­ril­le suun­nat­tu Vet­tä sakeam­paa vuon­na 2013.Teks­ta­rit 17.8.

Iis­sä perus­suo­ma­lai­set liit­tou­tui­vat vaa­lien jäl­keen kes­kus­tan kans­sa, joten­ka ääni per­suil­le meni suu­ren kes­kus­ta­puo­lu­een laa­riin. — PetettyVesi­vas­tuul­li­suus kos­kee kaik­kia, myös tuulivoimahankkeita

Ällis­ty­nyt (Ran­ta­poh­ja 10.8.2021) kom­men­toi aikai­sem­paa tuu­li­voi­ma­puis­toi­hin ja poh­ja­ve­sia­luei­siin liit­ty­vää kir­joi­tus­ta­ni Ran­ta­poh­jas­sa ja samal­la väit­tää, että oli­sin ollut hyväk­sy­mäs­sä Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­lan. Yleen­sä en vas­tai­le nimet­tö­miin pus­kis­ta huu­te­lui­hin mut­ta nyt haluan teks­ta­rin väit­tei­tä kor­ja­ta. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­van kokouk­ses­saan 1.2.2021. Vara­val­tuu­tet­tu­na en ollut tämän asian käsit­te­lyn aika­na muka­na kokouk­ses­sa, en siis ole ollut hyväk­sy­mäs­sä enkä päät­tä­mäs­sä kysei­ses­tä hankkeesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Roo­pe Joke­la huip­puai­kaan Illis­sä hiih­tä­jien ja suun­nis­ta­jien juhlassa

Kuten hyvin tie­de­tään, Ran­ta­poh­ja levi­ää alu­een­sa ohel­la ympä­ri Suo­men, jopa eri puo­lil­le maa­il­maa. Näil­lä illin­juok­su­ju­tuil­la­kin on monen­kir­ja­va luki­ja­kun­ta. Perä­ti Val­ko-Venä­jän pre­si­den­tin emän­tä Gali­na on tilan­nut Ran­ta­poh­jan juu­ri Illin­juok­su­jen takia ja pal­kan­nut sih­tee­rin kään­tä­mään jutut val­ko­ve­nä­jäk­si. Hom­ma on kuu­lem­ma haas­teel­li­nen, jopa han­ka­la ja moni yrit­tä­jä on saa­nut teh­tä­väs­tä pot­kut. Yhte­nä­kin päi­vä­nä Gali­na-rou­va sanoi innois­saan Alexandril­le: – Kuu­le, täs­sä on taas haus­ka jut­tu Illin­juok­suis­ta. Lukasenko?