Ii

Pie­nen pie­ni on jalus­tan kor­jauk­ses­sa

Iis­sä on ihme­tel­ty Kruu­nun­saa­ren hau­taus­maal­la ole­van San­na Koi­vis­ton teke­män Pie­nen pie­ni -muis­to­mer­kin katoa­mis­ta. Asi­aa kysyt­tiin muun muas­sa Ran­ta­poh­jan teks­ti­vies­ti­pals­tal­la tiis­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suh­tau­tu­mi­nen roko­tuk­siin pää­asias­sa myön­teis­tä

Maa­lis­kuus­sa voi­maan­tul­leen tar­tun­ta­tau­ti­lain tavoit­tee­na on ehkäis­tä tart­tu­vien tau­tien leviä­mis­tä Suo­mes­sa. Poti­lai­den suo­jaa­mi­sek­si lain sää­dös­tä ollaan nyt täs­men­tä­mäs­sä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa työs­ken­te­le­vien ja alan opis­ke­li­joi­den osal­ta siten, että työ­nan­ta­ja voi vel­voit­taa mää­rä­tyis­sä työ­teh­tä­vis­sä ja tilois­sa työs­ken­te­le­viä otta­maan rokotteen.Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (THL) on pyy­tä­nyt laki­muu­tok­seen liit­tyen kun­nis­ta lausun­toa. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen ja joh­ta­va lää­kä­ri Juha Auvi­nen oli­vat tiis­tai­na Iin ter­veys­a­se­mal­la otta­mas­sa itse influens­sa­ro­ko­tuk­sia ja samal­la kar­toit­ta­mas­sa roko­tus­ti­lan­net­ta Oulun­kaa­ren yksi­köis­sä. Työ­lis­tal­la oli myös vas­taa­mi­nen STM:n lausuntopyyntöön.Oulunkaarella suh­tau­tu­mi­nen on ollu pää­sään­töi­ses­ti myönteistä.Saukkonen ja Auvi­nen suo­sit­te­le­vat kai­kil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa ja ko. tilois­sa työs­ken­te­le­vil­le influens­sa­ro­ko­tuk­sen otta­mis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valon juh­la täyt­ti Suvan­to­lan pihan

Valon juh­la kerä­si run­saas­ti väkeä Iin Suvan­to­laan tors­tai­na. Tapah­tu­mal­la juh­lis­tet­tiin Suvan­to­lan Lähde!-puiston raken­nus­vai­heen alka­mis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isä omil­le lap­sil­le – Esa sijoi­tus­nuo­ril­le

Iiläi­sel­lä Esa Nis­ka­lal­la on kol­me omaa las­ta, joi­den lisäk­si per­hee­seen kuu­luu ker­ral­laan nel­jä huos­taa­no­tet­tua mur­ro­si­käis­tä las­ta. Kun mies tekee vie­lä työk­seen etsi­vän nuo­ri­so­työn­te­ki­jän hom­mia, voi hänen sanoa ole­van isä monel­la tasol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus esit­tää Yli­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, että se käyn­nis­tää Yli­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin. Pää­tös syn­tyi kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa äänin 1–8, 1 tyh­jä. Kun­nan­joh­ta­ja esit­ti kun­nan­hal­li­tuk­sel­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Praa­van­tien sil­ta val­mis

Praa­van­tien var­rel­la asu­vien iiläis­ten sekä mui­den tie­tä käyt­tä­vien kol­me kuu­kaut­ta kes­tä­nyt pii­na on päät­ty­nyt, kun Lie­so­jan ylit­tä­vä uusi sil­ta on saa­tu käyt­töön. Sil­lan käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus ja Ely-kes­kuk­sen lop­pu­kat­sel­mus suo­ri­tet­tiin 23.10.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKalas­ta­jat ja hyl­keet kil­van sii­an­pyyn­nis­sä

Sii­an­ka­las­tus on Iijoel­la par­haas­sa vauh­dis­saan, mut­ta verk­ko­ka­las­ta­jien rie­sak­si on meres­tä nous­sut aina Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­dol­le asti hyl­kei­tä, joi­ta hou­kut­taa ver­kois­ta löy­ty­vä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rea­lis­ti­nen sil­ta­han­ke

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa oli vah­va usko sii­hen, että vuo­si­kym­me­niä haa­veil­tu sil­ta­han­ke on toteu­tu­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus