Ii

Iiläi­nen rin­ta rot­tin­gil­la

Ylpeys omas­ta koti­paik­ka­kun­nas­ta nousi esil­le Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa. Juh­la­pu­heen pitä­nyt vuo­den 2018 iiläi­nen, pit­san­lei­von­nan MM-mita­lis­ti Kat­ja Körk­kö ker­toi, että muu­ka­lai­se­na­kin Iihin muut­ta­nut on saa­nut läm­pi­män vas­taan­o­ton.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mari­ka Krohns ja Kyös­ti Kuja­la vauh­dis­sa Illis­sä

Per­jan­tai­na Illiin vael­ta­va kan­sa häm­mäs­te­li  äimän käke­nä P-vih­ko­saa­ren tie­noil­la. Saa­ren ran­noil­le oli ilmaan­tu­nut Trum­pin mal­li­sia aito­ja ja lisää pys­ty­tet­tiin. Illi­juok­su­jen kat­so­mos­sa ja kir­kon­pen­kil­lä kävi vil­kas pori­na ja spe­ku­laa­tiot, mis­tä on kysy­mys. Joku ihmet­te­li, ovat­ko mek­si­ko­lai­set tulos­sa Illin­juok­sui­hin ja Trump­pi mää­rän­nyt pis­tä­mään aijat etteen. Toi­nen eppäi­li, että kysees­sä on eräi­den sisuk­kai­den oulu­lais­par­la­men­taa­rik­ko­jen manöö­ve­ri vie­ras­la­jien tor­ju­mi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kelk­kai­li­jat päris­te­li­vät vesil­le

Moot­to­rien ulvon­ta ja veden rois­ke täyt­ti­vät Vih­ko­saa­ren uima­ran­nan seu­dun ja Illin­su­van­non lau­an­tai­na, kun jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen ISK Waterc­ross -tapah­tu­ma pyö­räh­ti käyn­tiin. Iiseu­dun Kelk­kai­li­joi­den jär­jes­tä­mä moot­to­ri­kelk­ko­jen vesic­ross-kil­pai­lu näki ensim­mäi­sen ker­ran päi­vän­va­lon vuo­si sit­ten, ja sen sil­loi­nen suo­sio innos­ti jär­jes­tä­jät kehit­tä­mään tapah­tu­maa edel­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­mo­ni­kat soi­vat yllä­tys­kon­ser­teis­sa

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Iin har­mo­nik­ka­viik­ko näkyi ja kuu­lui vii­me vii­kol­la muun muas­sa päi­vä­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa ja kau­pois­sa, mis­sä pide­tyis­sä yllä­tys­kon­ser­teis­sa har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jat pää­si­vät tai­to­jaan esittämään.Vuosi sit­ten pide­tyn ensim­mäi­sen har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jis­ta ei vie­lä pai­kal­li­sia löy­ty­nyt, mut­ta täl­lä ker­taa saa­tiin mukaan jo iiläi­siä­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki kävi muka­vas­ti uis­ti­meen

Kun veto­uis­te­lu­kil­pai­lun osa­not­ta­jien veneet kaik­ko­si­vat Oijär­ven seläl­le lau­an­tai­aa­mu­na, oli ilma vie­lä syn­keän pil­vi­nen ja tuu­li­nen ja vet­tä­kin vih­moi. Kisan päät­tyes­sä ilta­päi­väl­lä oli sää­kin ehti­nyt muut­tua kau­niin aurin­koi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­juok­su: Rai­ja Pou­tiai­nen kär­kiai­kaan, Joo­na Holap­pa mies­ten hiku Illis­sä

Aluk­si CW ( Con­tent War­ning), suo­mek­si sisäl­tö­va­roi­tus. Maa­li­mal­la on alka­nut olla tapa­na lait­taa CW ja jopa TW (Trig­ger War­ning), jos kir­joi­tus on her­mos­tut­ta­va tai ahdis­ta­va. Näis­sä hen­gen­tuot­teis­sa tup­paa jos­kus ole­maan edel­lä mai­nit­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kos­ken gla­di­aat­to­rit eivät kuo­hu­ja kaih­da

Tuk­ki­lais­ki­so­jen kunin­gas­la­ji kos­ken­las­ku kerä­si täl­lä­kin ker­taa ylei­sön her­paan­tu­mat­to­man huo­mion Iin Kunin­gas­jät­kä -tuk­ki­lais­kil­pai­luis­sa. Raa­sak­ka­kos­ken kuo­hu­jen sekaan uskal­tau­tui tukin seläs­sä kaik­ki­aan yksi­tois­ta hur­ja­pää­tä, ja sekä vauh­tia että vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta näh­tiin koko rahan edes­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylän ilmoi­tus­tau­lun uusi ilme

Olha­van kehit­tä­mi­syh­dis­tys kun­nos­tau­tuu päi­vit­tä­mäl­lä kylän tie­don­vä­li­tys­tä omil­la www.olhava.fi net­ti­si­vuil­la. Tavoit­tee­na on enem­män kuin ilmoi­tus­tau­lun kor­vaa­mi­nen säh­köi­sel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKuva­tai­de­me­nes­tys­tä kah­des­sa pol­ves­sa – Valt­te­ri Kur­ke­la voit­ti Osuus­pan­kin Oulun alu­een kuva­tai­de­kil­pai­lun

– Oli aika jän­nä, kun tuli soit­to töi­hin, että pää­set­kö pii­pah­ta­maan tän­ne Oja­ky­län kou­lul­le, tien toi­sel­le puo­lel­le. Sanot­tiin, ettei mitään vaka­vaa ollut sat­tu­nut. Arve­lin soi­ton liit­ty­vän jol­la­kin taval­la lap­siin, Päi­vi Kur­ke­la, Valt­te­rin äiti ker­toi muka­vas­ta tou­ko­kui­ses­ta päi­väs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus