Ii

Hobla perus­tet­tiin kult­tuu­rin­näl­kään

Ystä­vä­po­ru­kan unel­mas­ta syn­ty­nyt Hobla ry yllä­pi­tää, edis­tää ja tukee kult­tuu­ri­toi­min­taa.– Olem­me puhu­neet jo vuo­sia, että pitäi­si perus­taa musiik­kia ja kuva­tai­det­ta yhdis­tä­vä yhdis­tys, joka voi­si tuot­taa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia kan­sa­lai­sil­le, sanoo tam­mi­kuus­sa perus­te­tun Hobla ry:n puheen­joh­ta­ja Lea Fors­berg

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Aika

Aikaa tun­tuu ole­van aina vää­rän ver­ran. Usein sitä on lii­an vähän, toi­si­naan sitä on lii­kaa. Pie­nes­sä het­kes­sä voi tapah­tua pal­jon ja jo sil­män­rä­päyk­sel­lä voi olla mer­ki­tys­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iihin suun­nit­teil­la aina­kin 200 tuu­li­voi­ma­laa

Tuu­li­puis­to­jen yhteis­vai­ku­tuk­sis­ta, säh­kön­siir­to­rat­kai­suis­ta, vai­ku­tuk­sis­ta lin­tui­hin ja tor­nien mai­se­ma­hai­tois­ta kes­kus­tel­tiin Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Iihin vireil­lä ole­vis­ta tuu­li­puis­tois­ta oli­vat ker­to­mas­sa kol­men tuu­li­voi­mayh­tiön sekä Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen edus­ta­jat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iipa­jal­la ideoi­daan van­has­ta uut­ta

Aja­tuk­sil­la lei­ki­tel­len ja poru­kal­la ideoi­den saa­daan IiPa­jal­la syn­ty­mään käy­te­tyis­tä tava­rois­ta uut­ta. Pöy­tä­lii­nat muut­tu­vat kas­seik­si, voi­lee­ver­hois­ta syn­tyy hedel­mä­pus­se­ja, pul­pe­tin­kan­sis­ta leik­kuu­lau­to­ja, ja van­han työ­haa­la­rin par­hais­ta osis­ta saa­daan hei­jas­tin­lii­vi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iiläis­mai­se­mat ilah­dut­ta­vat Emmin­tu­val­la

Iin elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen valo­ku­va­pro­jek­tin avul­la saa­tiin 25 valo­ku­va­tau­lua iiläi­sis­tä mai­se­mis­ta Iin hoi­va­ko­ti ja pal­ve­lua­sun­not Emmin­tu­van sei­nil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mart­ti Kaar­re vih­rei­siin

Vasem­mis­to­lii­ton kun­nan­val­tuu­tet­tu Mart­ti Kaar­re on vaih­ta­nut edus­ta­man­sa puo­lu­een vih­rei­siin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Olha­van tuu­li­puis­to­han­ke kiin­nos­taa iiläi­siä – Ilmas­sa pien­tä tuu­li­puis­to­äh­kyä

Yli-Olha­vaan suun­ni­tel­lun enim­mil­lään 60 tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­han­keen ylei­sö­ti­lai­suus kerä­si Yli-Olha­van Maa­mies­seu­ran talon täy­teen väkeä. Tähän asti erit­täin tuu­li­voi­ma­myön­tei­si­nä pidet­ty­jen kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa alkoi olla näky­vis­sä jo pien­tä varauk­sel­li­suut­ta. Yli-Olha­van tuu­li­puis­to­hank­keen ope­roi­jan Mega­tuu­li Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lau­ri Lam­mi­vaa­ra vakuut­te­li kui­ten­kin, että kaik­kien int­res­sis­sä on raken­taa tuu­li­puis­to, jol­la on mah­dol­li­sim­man vähän vai­ku­tuk­sia ihmi­siin ja ympä­ris­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus