Ii

Vih­ko­saa­reen viih­tyi­sä oles­ke­lua­lue

Vih­ko­saa­ren uima­ran­nan alue on teh­nyt täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen. Alu­eel­la on kiik­ku­ja, kii­pei­ly­te­li­ne, gril­li, kalus­tei­ta ja istu­tuk­sia. Kaik­ki raken­teet on uusit­tu ja kul­ku­väy­lät raken­net­tu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­seen löy­tyy kei­no­ja

Jokai­nen suo­ma­lai­nen heit­tää koto­na ruo­kaa ros­kiin kes­ki­mää­rin 23 kiloa vuo­des­sa. Hävik­kiä ei pys­ty­tä täy­sin nol­laa­maan, mut­ta sen vähen­tä­mi­seen on mon­ta kons­tia.– Kun vähän­kin kes­kit­tyy ja miet­tii asi­aa, löy­tyy kei­no­ja, tote­aa Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen suun­nit­te­li­ja Päi­vi Kau­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Han­nu Nie­me­lä Illin her­ra

Illin­juok­sut kään­tyi­vät syys­kuul­le – vii­mei­nen nel­jän­nes alkoi. Syk­sy tun­tui tul­leen muu­al­le­kin kuin kalen­te­rei­hin. Tuu­li tui­ver­si tui­mas­ti Tohi­lan­haa­ras­ta päin sta­dio­nil­le. Päi­vän Meri­sää puhui 12:sta met­ris­tä sekun­nis­sa. Nah­ki­set tyk­kä­si­vät, kun vesi oli sekai­sin ja pai­ne­li­vat vil­li­nä joki­suul­ta ylös­päin. Lie­kö sit­ten enää kovin­kaan mon­ta nah­ki­sen­pyy­tä­jää Iis­sä. Kuha tai­taa olla var­min saa­lis­paik­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyl­keet hait­taa­vat Iijoen kalan­hoi­toa – Koe­ry­sil­lä koi­te­taan pelas­taa sii­ka­kan­ta

Entis­tä roh­keam­mak­si tul­leis­ta hyl­keis­tä on tul­lut suu­ri rie­sa Iijoen sii­al­le.– Hyl­keet ovat oppi­neet niin, että ne uskal­tau­tu­vat jokeen vael­lus­sii­ko­jen peräs­sä. Aluk­si ne kävi­vät joki­suul­la yöai­kaan mut­ta vuo­des­ta 2016 alkaen ne ovat alka­neet vii­pyä joes­sa myös päi­vi­sin, ker­too Osuus­kun­ta Team Kalan puheen­joh­ta­ja Ris­to Tolo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kan­ga­so­jan yhteis­met­sän ovea ava­taan

Yhteis­met­sien pin­ta-alan kas­vu Suo­mes­sa pysyy tasai­se­na. Vuo­den 2018 lop­puun men­nes­sä yhteis­met­sä­ala oli yhteen­sä 675 000 ha, joka on n. 5 % yksi­tyis­met­sien alas­ta. Vuo­den 2018 aika­na yhteis­met­sä­ala kas­voi 21 000 ha. Pain­opis­te alan lisään­ty­mi­ses­sä alkaa siir­ty­mään ole­mas­sa ole­viin yhteis­met­siin liit­ty­mi­seen, vuo­den 2018 aika­na uusien yhteis­met­sien ala kas­voi 12 500 ha ja liit­ty­mi­siä teh­tiin 8500 ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIis­sä hävik­ki­vii­kon tapah­tu­mia

Iis­sä jär­jes­te­tään täl­lä vii­kol­la usei­ta hävik­ki­vii­kon tapah­tu­mia. Vii­kon tar­koi­tus on haas­taa kaik­ki ympä­ris­töys­tä­väl­li­set iiläi­set vähen­tä­mään ruo­ka­hä­vik­kiä. Tänään tiis­tai­na jär­jes­te­tään Vih­ko­saa­res­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sosi­aa­li­toi­mi läh­tee, kun­nan­ta­lon koh­ta­los­ta pää­te­tään myö­hem­min

Oulun­kaa­ren sosi­aa­li­toi­men hen­ki­lös­tö läh­tee sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­väs­tä Iin kun­nan­vi­ras­tos­ta tämän vuo­den lop­puun men­nes­sä, päät­ti Iin kun­nan­hal­li­tus. Kun­nan­ta­lon kor­jaus­ta­vas­ta tai kor­vaa­mi­ses­ta teh­dään eril­li­nen pää­tös myö­hem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta jär­jes­tää Iin lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­nan

Yrit­tä­jät eivät olleet kiin­nos­tu­nei­ta Iin uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­ses­tä. Iin kun­nan­hal­li­tus haki yrit­tä­jää neu­vot­te­lu­me­net­te­lyl­lä, jon­ka jäl­keen se oli­si päät­tä­nyt anne­taan­ko.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yllä­tyk­se­tön ilta Illin­juok­suis­sa

Illin­juok­su­jen kir­kon­pen­kil­le pyö­räil­lyt väki koki ihme­näyn men­nes­sään Kos­ki­nie­men tai­de­puis­ton ohi. Illin­su­van­toon oli uis­ken­nel­lut  iso sai­maan­norp­pa. — Pit­kä reis­su on uima­ril­la taka­na, poh­dit­tiin pen­kil­lä. — Lie­kö tuo se Nes­to­ri Miik­ku­lai­sen kave­ri, kyse­li kir­kon­pen­kin nes­tor Kam­su­lan Leke. — Olla­pa huu­li­harp­pu, niin kok­keil­tai­siin. Aidos­ti oltiin huo­lis­saan uima­rin koh­ta­los­ta, onhan se kar­ja­lais­su­ku­lai­si­neen kovas­ti uha­na­lai­nen. — Pitäs­kö­hän järi­jes­tää var­tioin­ti, jän­kät­tiin aiheel­li­ses­ti. Joku arve­li, että Muka­van Pai­kan Wan­hai­sän­tä oli­si jo men­nyt vah­tiin poke­mo­nin haun lomas­sa, kun mies­tä ei näky­nyt pen­kil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus