Ii

Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­ja palkittiin

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström ‑mita­leil­la. Vuon­na 2024 pal­kin­toon ovat oikeu­tet­tu­ja 10 vuot­ta ja sitä kau­em­min kym­me­nen vuo­den välein yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa tuot­ta­neet mai­to­ti­lat. Sekä osuus­kun­nan pal­kin­to, että Wal­ter Ehr­ström mita­li on tun­nus­tus huo­lel­li­ses­ta työs­tä, jon­ka jul­ki­suusar­vo tukee koti­mai­sen mai­to­raa­ka-aineen ja mai­don­tuo­tan­to­ti­loil­la suo­ri­tet­ta­van elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non arvostusta. 

Lue lisää

Oma­Pos­ti-kios­ki avat­tu Haminantielle

Pos­ti on laa­jen­ta­nut paket­ti­pal­ve­lui­taan Iis­sä, kun uusi Oma­Pos­ti-kios­ki on avat­tu Hami­nan­tiel­le vii­me maa­nan­tai­na. kios­kis­sa on 400 lon­ke­ron paket­ti­au­to­maat­ti ja kesä­kuus­sa tilaan tulee myös itse­pal­ve­lu­pää­te, jol­la voi lähet­tää postia.

Lue lisää

Val­tuus­toa­loit­teet kan­sal­lis­puis­tos­ta­tuk­ses­ta ja mak­sut­to­mas­ta toi­ses­ta astees­ta Iissä

Iin Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä jät­ti kun­nan­val­tuus­tol­le maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­sa val­tuus­toa­loit­teen kan­sal­lis­puis­tos­ta­tuk­sen hake­mi­sen sel­vit­tä­mi­ses­tä Lito­kai­ran soi­den­suo­je­lua­lu­eel­le yhdes­sä Ranuan kun­nan ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin kans­sa. Aloit­tees­sa tode­taan, että Lito­kai­ran alue on pää­osin luon­non­suo­je­lu­lail­la rau­hoi­tet­tu ja alue kuu­luu Natu­ra 2000 ‑suo­je­lu­ver­kos­toon.

Lue lisää

Suun­nis­te­taan­ko kurssille?

Ran­ta­poh­jas­ta 18.8.1977: Pik­ku­tyt­tö kat­se­li äitin­sä kans­sa valo­ku­via ja kysyi äidil­tä, että kenen mie­hen kans­sa sinä tuos­sa kuvas­sa olet. Äiti vas­ta­si, että etkö sinä isää­si tun­ne. – No mikä kal­ju­pää mies se sit­ten täs­sä mei­jän kans­sa asuu, ihmet­te­li tyt­tö. A.V.OlhavaAri Ala­tos­sa­va sujah­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan arkeen – “Oulun vah­vuu­det ovat suu­ruus ja ihmi­set, heik­kou­det sen saa­vu­tet­ta­vuus ja syntyvyys”

Ari Ala­tos­sa­va, 59, valit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si huh­ti­kuun lopus­sa. Kuusa­mos­ta läh­töi­sin ole­va Ala­tos­sa­va on työs­ken­nel­lyt Oulun kon­ser­ni­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2022 saak­ka, ja hän oli vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja vii­me jou­lu­kuus­ta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Iin kunnanjohtajana.


Iis­sä rum­pu­put­kia bon­gaa­mal­la voi tie­na­ta rahaa

Iin kun­ta toteut­taa kesän alus­sa rum­pu­put­kien ja hule­ve­si­kai­vo­jen kar­toi­tuk­sen, johon he toi­vo­vat kun­ta­lais­ten­kin osal­lis­tu­van. Teh­tä­väs­sä kuka tahan­sa voi tie­na­ta rahaa mer­kit­se­mäl­lä kuvaa­mi­aan koh­tei­ta Crowd­sor­sa ‑sovel­luk­sen kar­tal­le. Kar­toi­tus alkaa per­jan­tai­na 19.5. kel­lo 9 ja sii­hen pää­see osal­lis­tu­maan lataa­mal­la ilmai­sen sovel­luk­sen puhelimeensa.