Kuivaniemi

Nyt teh­dään iäs­tä numero

Van­hus­ten vii­kon tämän vuo­den tee­ma­na on Teh­dään iäs­tä nume­ro. Tee­mal­la ja koko vii­kol­la halu­taan kiin­nit­tää huo­mio­ta arvok­kaa­seen van­huu­teen. Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1954 lähtien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iiläi­set hyvänteossa

Ran­ta­poh­jas­ta 19.12.1974: Kak­si poti­las­ta istui sai­raa­lan olo­huo­nees­sa kat­se­le­mas­sa tv:stä jal­ka­pal­lo-otte­lua. Aikan­sa kat­sot­tu­aan pelaa­jien taus­te­lua pal­los­ta tuu­ma­si toi­nen: “Näyt­tää käy­vän vähäk­si yksi pal­lo noin monel­le mie­hel­le.” M.T.Kiiminki

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ne tans­sii diskoo!

Ran­ta­poh­jas­ta 5.12.1974: Kylän kaup­pias yrit­ti tai­vut­taa maan­vil­je­li­jää osta­maan pol­ku­pyö­rän. “Kyl­lä minä mie­luum­min sijoit­tai­sin raha­ni leh­mään”, arve­li isän­tä. “Mut­ta aja­tel­kaa­pa toki”, jat­koi kaup­pias itse­päi­ses­ti, “miten has­sul­ta näyt­täi­sit­te rat­sas­taes­san­ne leh­mäl­lä. “En puo­lek­si­kaan niin has­sul­ta kuin jos yrit­täi­sin lyp­sää pol­ku­pyö­rää”, kuu­lui vas­taus. M.N. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Todel­la tär­kei­tä asioita

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Minul­la on per­hees­tä­ni pelk­kiä hyviä muis­to­ja. Per­hee­ni on minul­le tär­keä, kos­ka olen tun­te­nut hei­dät koko elä­mä­ni ajan. Vie­tän pal­jon aikaa per­hee­ni kanssa.


Kui­va­nie­men hau­taus­maal­le uurnalehto

Kui­va­nie­men hau­taus­maal­le on kulu­neen kesän aika­na raken­net­tu Iin seu­ra­kun­nan hau­taus­mai­den ensim­mäi­nen uur­na­leh­to, johon on jo ensim­mäi­set uur­nat myös hau­dat­tu. Leh­to on muu­toin val­mis, vain kivi­paa­teen sijoi­tet­ta­va ris­ti sekä koh­de­va­lo puuttuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus