Kuivaniemi

Jen­ni Räi­nän tuo­re kir­ja vie retkeilemään

Vuo­den iiläi­sek­si vii­me vuon­na vali­tun tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän uusi kir­ja vie luki­jan­sa luon­toon. Kul­ki­jat – Nai­sia met­sis­sä, soil­la ja tun­tu­reil­la ker­too yhdek­sän nai­sen luon­to­har­ras­tuk­ses­ta tai työs­tä luon­nos­sa. Räi­nä läh­tee näi­den nais­ten mukaan kul­ke­maan hei­dän mie­li­met­sis­sään ja ‑tun­tu­reil­laan ja kuun­te­le­maan hei­dän erä­ta­ri­noi­taan. Erä­ta­ri­noi­ta täy­den­tää kel­lo­lai­sen Tei­ja Soi­nin otta­mat valokuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­toa ja viih­det­tä enti­sil­le nuorille

Yhdes­sä ja etä­nä ‑tee­mal­la jär­jes­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na yli 65-vuo­tiail­le tar­koi­tet­tu pari­tun­ti­nen tie­toa ja viih­det­tä sisäl­tä­nyt tuo­kio. Koro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­net­tyä tapah­tu­maan oli lupa ottaa 50 hen­keä sekä Hui­lin­gin kat­so­moon että Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­le. Lisäk­si ohjel­maa pys­tyi seu­raa­maan netin kautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii val­mis­tau­tuu oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­seen palk­kaa­mal­la opettajia

Iin kun­ta palk­kaa oppi­laa­noh­jauk­sen leh­to­rin ja kehit­tä­jä­opet­ta­jan ensi syk­sy­nä laa­je­ne­vaa oppi­vel­vol­li­suut­ta var­ten. Uuden oppi­vel­vol­li­suus­lain myö­tä oppi­vel­vol­li­suus jat­kuu 18-vuo­ti­aak­si asti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kova­sin­kan­kaan tuu­li­puis­toai­neis­to äänes­tyk­sen jäl­keen nähtäville

Kova­sin­kan­kaan alu­eel­le suun­nit­teil­la ole­van tuu­li­puis­to­hank­keen val­mis­te­luai­neis­to on jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä. Kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa Mika Hast (vas.) esit­ti Veli Paak­ko­lan (kesk.) ja Lee­ma Tii­ron (vas.) kan­nat­ta­ma­na, että kun­nan­hal­li­tus hyl­kää kaa­va­hank­keen. Äänes­tyk­ses­sä hank­keen käsit­te­lyn jat­ka­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Pek­ka Kos­ke­la (kesk.), Aini Autio (vas.), Ris­to Säk­ki­nen (sd.) ja Johan­nes Tuo­me­la (kesk.).

Lue lisää

Iin uuden päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu palau­tet­tiin valmisteluun

Iin kun­nan­hal­li­tus palaut­ti Hami­nan päi­vä­ko­din vii­te­suun­ni­tel­man takai­sin val­mis­te­luun. Kun­nan­hal­li­tus arvioi, ettei kun­nan­val­tuus­ton myön­tä­mä mää­rä­ra­ha rii­tä teh­dyn vii­te­suun­ni­tel­man mukai­sen kiin­teis­tön raken­ta­mi­seen. Kun­nan­hal­li­tus edel­lyt­tää suun­ni­tel­man yksin­ker­tais­ta­mis­ta niin, että kiin­teis­tön raken­nut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta anne­tun mää­rä­ra­han puitteissa. 
Iis­sä kysy­tään kun­ta­lais­ten tyy­ty­väi­syy­des­tä ja toiveista

Iin kun­ta on avan­nut kun­ta­lais­ba­ro­met­rin, jon­ka avul­la kar­toi­te­taan asuk­kai­den tyy­ty­väi­syyt­tä kun­nan pal­ve­lui­hin ja sel­vi­te­tään kehit­tä­mis­toi­vei­ta. Baro­met­ri koos­tuu nel­jäs­tä eri­lai­ses­ta tes­tis­tä. Tes­tit teke­mäl­lä sel­vi­ää, mitä vas­taa­ja pitää tär­keim­pi­nä kri­tee­rei­nä unel­mien­sa naa­pu­ris­tos­sa, mit­kä ovat kes­kei­sim­mät arjen haas­teet, mit­kä ovat vas­taa­jan tule­vai­suu­den odo­tuk­set ja mit­kä tär­keim­mät ele­men­tit vas­taa­jan omas­sa elä­män­ta­vas­sa. Tes­tien avul­la voi poh­tia oman elä­män­laa­tun­sa koos­tu­mus­ta ja arjen suju­voit­ta­mis­ta. Vas­taa­ja saa myös teh­tä­viä, joi­den avul­la voi kohen­taa hyvinvointiaan. Oulus­ta Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuo­del­le 2026

Ilon kyy­ne­lei­tä ja rie­mua täyn­nä oli­vat Oulun kir­jas­ton tilat, kun Oulu julis­tet­tiin vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Pit­kään jat­ku­nut työ hank­keen paris­sa tuot­ti hedel­män, jon­ka satoa kor­ja­taan vie­lä pit­kään vuo­den 2026 jälkeenkin.