Kui­va­nie­mi

Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvää iltaa itse kul­le­kin sää­dyl­le

Jo 1800-luvul­ta saak­ka suo­ma­lai­set lap­set ja nuo­ret ovat esit­tä­neet Tier­na­poi­ka-näy­tel­mää. Välil­lä perin­teen vaa­li­mi­nen on ollut ala­mais­sa. Nyky­ään tilan­ne on toi­nen. Tier­na­po­jat ovat kun­nioi­tet­tu­ja ja halut­tu­ja tun­nel­man­luo­jia. Lau­lu­näy­tel­mä tuo juh­lan­tun­tua jou­lu­myy­jäi­siin, tori­ta­pah­tu­miiin, jou­lu­juh­liin, pik­ku­jou­lui­hin ja hoi­to­lai­tok­siin. Perin­tees­tä on myös keh­key­ty­nyt aiko­jen saa­tos­sa las­ten oma yri­tys­muo­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvin­voin­nin tapah­tu­ma val­loit­ti

Kui­va­nie­mel­lä opin­näy­te­työ­nä ja nol­la­bud­je­til­la jär­jes­tet­ty hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­ma yllät­ti ja val­loit­ti lau­an­tai­na niin myy­jät kuin kävi­jät­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ari Kaak­ku­ri­nie­mi jat­kaa yrit­tä­jien joh­dos­sa

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry luot­taa tut­tuun ja hyväk­si havait­tuun joh­toon­sa. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa ensi vuon­na­kin Ari Kaak­ku­ri­nie­mi. Hal­li­tuk­sen ero­vuo­roi­set jäse­net Sari Hir­vas­kos­ki, Han­nu Kehus ja Ant­ti Kare­ni valit­tiin jat­ka­maan teh­tä­vis­sään. Lisäk­si hal­li­tuk­sen kuu­lu­vat Mat­ti Kum­pu­lai­nen, Veik­ko Södö, Juk­ka-Pek­ka Miet­tu­nen, Pasi Ala­kiut­tu ja Jou­ko Her­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElä­mää tuli­pa­lon jäl­keen

Isän­tä Jaak­ko Höyh­tyä käve­lee pihal­laan Kui­va­nie­men Hyrys­sä ja Kui­va­joen ran­taan ja hiek­ka­laa­tik­koon, jos­sa on las­ten­las­ten jät­tä­miä lelu­ja. Kaik­ki näyt­tää rau­hal­li­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Läm­min kesä teki hyvää poroil­le

Poro­vuo­si kään­tyy koh­ti sadon­kor­juu­taan, syy­se­ro­tuk­set ovat käsil­lä. – Vuo­des­ta on tulos­sa hyvä, sum­maa Oijär­ven palis­kun­nan tuo­re poroi­sän­tä Hen­ri Siu­rua. Mit­ta­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eik­ka pyö­räi­li ennä­tyk­sen­sä

Oijär­ven pyö­räi­ly­hir­mu Eino “Eik­ka” Nyman on pol­ke­nut täl­le vuo­del­le jo yli 10 000 kilo­met­riä pol­ku­pyö­räl­lä. Tasa­lu­ke­mat tuli­vat täy­teen 9.10. Aiem­min­kin hän on saa­vut­ta­nut saman luke­man, mut­ta ei vie­lä loka­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus