Kuivaniemi

Nelos­tien kehit­tä­mis­hank­keet jat­ku­vat Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä – Iin ohi­kul­ku­tien suun­nit­te­lu tavoit­tee­na käyn­nis­tää ensi vuonna

Nelos­tien raken­nus­hank­keet saa­daan tänä vuon­na val­miik­si Iin poh­jois­puo­lel­la ohi­tus­kais­to­jen val­mis­tut­tua. Val­ta­tien jat­ko­ke­hit­tä­mis­tä suun­ni­tel­laan kui­ten­kin koko ajan. Iin ohi­kul­ku­tien lisäk­si suun­nit­te­luun on tulos­sa tien tule­vat lin­jauk­set Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä. Kehit­tä­mi­sen tar­ve liit­tyy sii­hen, että val­ta­tie 4 on osa tava­roi­den ja ihmis­ten sau­ma­ton­ta liik­ku­mis­ta edis­tä­vää Euroo­pan laa­juis­ta TENT-T-verkkoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kir­jas­to laa­je­ni kesäolohuoneeksi

Nät­te­po­rin näyt­te­ly­ti­la on muut­tu­nut kir­jas­ton kesä­olo­huo­neek­si. Lat­tial­le on levi­tet­ty räsy­mat­to­ja ja sei­nil­le ripus­tet­tu valo­ku­via. Olo­huo­nees­sa voi istah­taa noja­tuo­liin, pöy­dän ääreen tai vaik­ka tyy­nyl­le lat­tial­le. Viih­dyk­keek­si on tar­jol­la leh­tiä, kir­jo­ja ja nuo­ruus­muis­to­ja. Mukaan­sa voi napa­ta Iin esitteitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iijoel­la käyn­nis­ty­neel­lä hank­keel­la tehos­te­taan met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lua – Hank­kee­seen voi tar­jo­ta sopi­via soita

Iijoel­la käyn­nis­ty­nees­sä Ojas­ta allik­koon ‑hank­keel­la tehos­te­taan met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lua joh­ta­mal­la oji­tus­ve­siä kui­vu­neil­le soil­le. Hank­kees­sa kehi­te­tään toi­min­ta­mal­lia met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun hyö­dyn­tä­mäl­lä heik­ko­tuot­toi­sia metsäojitettuja…

Lue lisää

Kor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin tänään 22.6. vir­heel­li­ses­ti, että Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi kun­nan met­sä­suun­ni­tel­man. Kun­nan­hal­li­tus ei kui­ten­kaan hyväk­sy­nyt suun­ni­tel­maa, vaan jät­ti sen pöydälle.


Iin kun­nan met­sä­suun­ni­tel­ma hyväksyttiin

Pit­kään val­mis­teil­la ollut­ta Iin kun­nan met­sä­suun­ni­tel­maa vuo­sil­le 2021–2030 on hiot­tu sen jäl­keen, kun kun­nan­hal­li­tus palaut­ti sen huh­ti­kuus­sa äänes­tyk­sen jäl­keen val­mis­te­luun. Käy­dyn kes­kus­te­lun poh­jal­ta aiem­paan met­sä­oh­jel­maan on täs­men­net­ty ter­mis­töä, lisät­ty mah­dol­li­sia MET­SO-ohjel­maan sovel­tu­via koh­tei­ta ja mah­dol­li­sia avo­hak­kuu­koh­tei­ta sekä mää­ri­tel­ty vaih­to­maik­si sovel­tu­via alueita.


Iin val­tuus­to naisistui

Nais­ten mää­rä lisään­tyy nykyi­ses­tä Iin uudes­sa kun­nan­val­tuus­tos­sa. Tule­vas­ta 31 val­tuu­te­tus­ta 14 on nais­ta. Edel­li­seen val­tuus­toon valit­tiin vuon­na 2017 yhteen­sä 35…