Kui­va­nie­mi

Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin mil­joo­na­tu­lot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Roh­kai­se­via neu­vot­te­lu­ja ohi­tus­kais­tau­ra­kan jäl­ki­töis­tä

Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­le raken­net­tu­jen ohi­tus­kais­to­jen oheis­hank­keis­ta ja ongel­mis­ta käy­dyt neu­vot­te­lut edis­ty­vät. – Roh­kai­se­vaa edis­tys­tä hyvään suun­taan, kuvaa tie­kun­tien, kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mai­se­ma­ra­vin­to­la kär­si put­ki­vuo­dos­ta

Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi on saa­nut sii­peen­sä. Ravin­to­lan keit­tiös­sä on sat­tu­nut put­ki­vuo­to. Jää­ty­nyt ja hal­jen­nut put­ki on keit­tiös­sä ja se on läm­mi­tys­pat­te­riin liit­ty­vä put­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pir­teis­sä ja kar­ta­noil­la — kir­kois­sa ja toi­mi­ta­loil­la

Kui­va­nie­mel­lä syn­ty­nyt Rai­li Ala-Haa­vis­to on kir­joit­ta­nut Kui­va­nie­men kris­til­li­syy­den his­to­rias­ta ker­to­van 2-osai­sen, yhteen­sä lähes 800- sivui­sen teok­sen. Ensim­mäi­nen osa Sanan­ju­lis­ta­jia ja julis­tus­ta sekä kuu­li­joi­ta Kui­va­nie­mel­lä 150 vuo­den ajal­ta, käsit­tää vuo­det 1862–1961 ja toi­nen vas­taa­va osa vuo­det 1962–2012. Teos on varus­tet­tu run­saal­la läh­de­luet­te­lol­la ja liit­teil­lä, kuten Kui­va­nie­men papis­tol­la 400 vuo­den ajal­ta, Kui­va­nie­men luk­ka­reil­la ja kant­to­reil­la, Kui­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tys­ten hal­li­tus­ten jäse­nil­lä sekä les­ta­dio­lai­sil­la sanan­pal­ve­li­joil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­mel­la olta­va oma äänen­sä – Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja Jen­ni Räi­nä kiin­tyi met­sään jo lap­se­na Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­ses­tä Jen­ni Räi­näs­tä on tul­lut tie­to­kir­jo­jen­sa myö­tä Poh­jois-Suo­men ääni. Koti­seu­dun arvos­tus on Kui­va­nie­men Hyrys­sä syn­ty­neel­le ja vart­tu­neel­le nai­sel­le itses­tään­sel­vyys. Hän ei ole kos­kaan läh­te­nyt koti­kul­mil­taan ovet pauk­kuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylän kokoa­va jou­lu­na­lus­ta­pah­tu­ma

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mät jou­lu­myy­jäi­set kerää­vät vuo­des­ta toi­seen lähes koko kylän väen seu­ran­ta­lol­le myy­jäis­pöy­tien ante­ja tut­kis­ke­le­maan, ostok­sia teke­mään ja tie­tys­ti jou­lu­puu­roa mais­te­le­maan. Lisäk­si ohjel­maan kuu­lu­vat jo perin­tei­ses­ti kink­kuar­von­nat ja bin­go. Eikä tapah­tu­ma kerää vain oman kylän väkeä, vaan ylei­söä saa­puu run­saas­ti muu­al­ta­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myl­ly­kan­kaal­la on käyt­tä­mät­tö­miä mat­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia – Kui­va­nie­men yrit­tä­jä­pal­kin­to Meri­hel­mi Cam­pin­gil­le

Myl­ly­kan­kaan alu­eel­la Kui­va­nie­mel­lä oli­si mah­dol­li­suuk­sia kehit­tyä nykyis­tä vireäm­mäk­si mat­kai­lu­koh­teek­si, sanoo Meri­hel­mi Cam­pin­gin yrit­tä­jä Tuo­mo Ryy­nä­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pik­ku­jou­luis­sa riit­ti kävi­jöi­tä Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­lut Vatun­gis­sa vii­me sun­nun­tai­na kerä­si hie­nos­ti kylä­läi­siä yhteen. Kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Peu­ra­saa­ri kiit­te­li tapah­tu­maan osal­lis­tu­nei­ta sekä tal­koo­vä­keä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus