Kuivaniemi

Ii valit­si kak­si johtajaa

Iin kun­nan­hal­li­tus valit­si Tuo­mo Luk­ka­rin kun­nan sivis­tys­joh­ta­jak­si ja Jan­ne Puo­li­tai­pa­leen hyvin­voin­ti­joh­ta­jak­si. Tuo­mo Luk­ka­ri on toi­mi­nut Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja­na syk­sys­tä 2018.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män lop­pu häämöttää

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät vuo­den­vaih­tees­sa Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen hoi­det­ta­vak­si. Kun­tayh­ty­mä pure­taan ensi vuo­den aika­na. Yhty­mä­val­tuus­ton hyväk­sy­män suun­ni­tel­man mukaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Säh­kö­kat­ko­jen varal­ta on har­joi­tel­tu –Iin kun­nan verk­ko­si­vuil­la on ohjei­ta varautumiseen

Iin kun­nas­sa on varau­dut­tu mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin. – Kun­ta on arvioi­nut mah­dol­lis­ten säh­kö­ver­kon häi­riöi­den vai­ku­tuk­set omaan toi­min­taan sekä aloit­ta­nut varau­tu­mi­sen suunnittelun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­sä tar­kas­tel­laan esio­pe­tuk­sen periaatteita

Iin kun­nan ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut sel­vit­tää esio­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä ja esiop­pi­laak­si ottoa kos­ke­via peri­aat­tei­ta toi­min­ta­kau­del­le 2023–2024. Sel­vi­tyk­seen sisäl­ly­te­tään Kui­va­nie­men alu­een esiopetuksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Bin­goa ja kink­ku­ja Kui­va­nie­men joulumarkkinoilla

Kui­va­nie­men jou­lu­mark­ki­nat koko­si­vat run­saas­ti osa­not­ta­jia Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran talol­le lau­an­tai­na 10.12. Jou­lu­mark­ki­noi­ta on jär­jes­tet­ty jo vuo­des­ta 1987. Bin­go ja jou­lu­kin­kun arvon­ta on kuu­lu­nut ohjel­maan, ja tämä onkin ollut onnis­tu­nut veto, sil­lä se on hou­ku­tel­lut väkeä paikalle. 


Olha­van kou­lua­sia läh­tee uuteen käsittelyyn

Olha­van kou­lun koh­ta­lon käsit­te­ly aloi­te­taan Iin kun­nas­sa mah­dol­li­sim­man pian alku­vuo­des­ta. Ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti tors­tain kokouk­ses­saan teh­dä sel­vi­tyk­sen asian tarkoituksenmukaisesta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olha­van kou­lu­asian rat­kai­se­mi­sek­si esi­te­tään sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä –Ete­ne­mi­ses­sä kol­me vaihtoehtoa

Olha­van kou­lu­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä esi­te­tään teh­tä­väk­si sel­vi­tys. Sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä esit­tää Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri tänään kokoon­tu­val­le ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nal­le. Lukkari…