Kuivaniemi

Vas­ta­syn­ty­nei­den elin­aja­no­dot­teet las­ki­vat selvästi

Vas­ta­syn­ty­nei­den poi­kien elin­aja­no­do­te oli 78,6 vuot­ta ja tyt­tö­jen vas­taa­vas­ti 83,8 vuot­ta Suo­mes­sa vuon­na 2022. Poi­kien elin­aja­no­do­te lyhe­ni vuo­teen 2021 ver­rat­tu­na 0,53 vuot­ta ja tyt­tö­jen 0,67 vuot­ta. Las­ku on molem­mil­la suku­puo­lil­la suu­rin­ta yli 50 vuo­teen. Nais­ten elin­aja­no­do­te las­ki tois­ta vuot­ta put­keen, jota ei myös­kään ole tapah­tu­nut yli 50 vuo­teen. Elin­aja­no­do­te on ikä­va­kioi­tu tun­nus­lu­ku, joka kuvaa las­ken­ta-ajan­jak­sol­la havai­tun kuol­lei­suu­den tasoa, ker­too Tilastokeskus.

Lue lisää

Kilt­teys itseä ja toi­sia koh­taan tuo hyvinvointia

Mie­len hyvin­voin­ti oli vah­vas­ti esil­lä Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tys­sä Poh­jois-Euroo­pan suu­rim­mas­sa hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­mas­sa I love me ‑mes­suil­la. Mes­sut kerä­si­vät vii­kon­lop­pu­na Mes­su­kes­kuk­seen 56 200 kävijää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Läm­pö­lai­tok­sel­la odo­te­taan toi­mi­vam­paa lämmityskautta

Kui­va­nie­men läm­pö­lai­tos on ollut nyt noin puo­li vuot­ta Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa, ja sen toi­min­ta Iin kun­nan vas­tuul­la. Kau­ko­läm­pö­ver­kos­tos­ta kul­kee läm­pöä ja läm­min­tä vet­tä Kui­va­nie­mel­lä 18 rivi­ta­loon, kah­teen oma­ko­ti­ta­loon, kuu­teen lii­ke­ra­ken­nuk­seen, viras­to­ra­ken­nuk­seen, päi­vä­ko­tiin, lii­kun­ta­hal­liin, ter­veys­kes­kuk­seen sekä kouluun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pelit käyn­nis­sä

Ran­ta­poh­jas­ta 13.1.1977: Kak­si mies­tä hiih­ti savot­taan. Edel­lä hiih­ti ete­län mies ja toi­se­na Lapin mies. Lapin mies sanoi, että eikö hui­la­ta, mut­ta ete­län mies vain paran­si vauh­tia. Pian sanoi Lapin mies taas, että hui­la­taan nyt vähän. Sil­loin ete­län mies hyp­pä­si pois ladul­ta ja sanoi: “Hui­laa mitä hui­laat, mut­ta minä aina­kin levähdän.”

Putaan Pul­la muka­na Diilissä.

Mar­tin­nie­me­läi­nen Putaan Pul­lan lei­po­mo on muka­na Dii­lin uudel­la kau­del­la. Hel­mi Tyy­ki­luo­to ja Iita Tyy­ki­luo­to näh­dään Jaa­jo Lin­non­maan luot­saa­man Dii­lin jak­sos­sa Nelo­sel­la 22. tam­mi­kuu­ta. Jak­sos­sa kil­pai­li­jat teke­vät myyn­ti­teh­tä­vän Putaan Pul­lan tuot­teis­ta. Uuden kau­den kuvauk­set alkoi­vat syys­kuus­sa ja kysei­nen jak­so on jo kuvattu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pelas­tus­toi­min­nan inves­toin­nit jäis­sä, myös paloa­se­ma­ver­kos­ton har­ven­ta­mi­nen tar­kas­te­lus­sa Poh­teen alueella

Pelas­tus­lai­tos­ten rahoi­tus on kiris­ty­mäs­sä koko Suo­mes­sa, myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Taus­tal­la on muun muas­sa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kesä­kuus­sa anta­ma ilmoi­tus, jon­ka mukaan hyvin­voin­tia­lueis­ta ainoas­taan Poh­jois-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue voi ottaa uut­ta pit­kä­ai­kais­ta lai­naa vuon­na 2024. Muut voi­vat jat­kaa aiem­pia inves­toin­ti­hank­kei­ta ja nos­taa näi­hin osoi­te­tut lai­nat, mut­ta ne eivät voi ottaa lai­naa uusiin hankkeisiin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­nik­ko­ve­sien tila Perä­me­rel­lä heik­ke­nee – Met­sä­oji­tus­ten vai­ku­tuk­set valu­ma­ve­sien laa­tuun ovat mer­kit­tä­väm­piä kuin on luultu

Perä­me­ri on Suo­men vii­mei­siä hyvin­voi­via meria­luei­ta. Siel­lä viih­tyy uha­na­lai­sia laje­ja, joi­ta ei muil­ta ran­nik­ko­ve­sil­tä tapaa. Perä­mer­ta ja sen ainut­laa­tuis­ta lajis­toa uhkaa kui­ten­kin veden tum­mu­mi­nen ja rehevöityminen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­loi­den raken­nus­lu­vat vireille

Iin Huh­ta­har­ju Wind Farm Oy on jät­tä­nyt kun­taan raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set 50 tuu­li­voi­ma­las­ta sekä tar­vit­ta­vien lait­tei­den raken­ta­mi­ses­ta Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van alu­eel­la. Voi­ma­lat sijait­se­vat Kui­va­nie­mel­lä ja Yli-Olhavassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Misä se mei­jän Vala­met­ti on?

Ran­ta­poh­jas­ta 6.1.1977: Eläin­lää­kä­ri meni kun­nan­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le. Toh­to­ri kysyi, mikä vai­vaa. Poti­las vas­ta­si: “Tut­ki, ei minun­kaan para­ne leh­mäl­tä kysyä, mikä vai­vaa, vaan pitää tut­kia.” Kun­nan­lää­kä­ri tut­ki ja mää­rä­si lääk­keet ja sanoi: “Jos ei kol­men päi­vän peräs­tä para­ne, niin pitää lopettaa.”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Var­hais­kas­va­tusa­la kär­sii yhä osaa­ja­pu­las­ta Iis­sä ja Oulus­sa –Yhteis­työ­ver­kos­ton voi­min etsi­tään apua vai­ke­aan työvoimapulaan

Niin Iis­sä kuin Oulus­sa kamp­pail­laan pit­kä­ai­kai­ses­ta var­hais­kas­va­tusa­lan työ­voi­ma­pu­las­ta. Pulaa on niin sijai­sis­ta kuin uusis­ta päte­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä, ja kun­nis­sa etsi­tään kuu­mei­ses­ti uusia kei­no­ja ongel­man selättämiseksi.