Kiiminki

Vas­ta nel­jän­nes ehdok­kais­ta avan­nut etu­kä­teen vaalirahoitustaan

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kais­ta vas­ta 26 pro­sent­tia on Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to VTV:n mukaan ker­to­nut vaa­li­kam­pan­jan­sa suu­ruu­des­ta ja rahoi­tuk­sen läh­teis­tä. Ahke­rim­pia ennak­koil­moi­tus­ten teki­jöi­tä edus­kun­ta­puo­lueis­ta ovat olleet Vasem­mis­to­lii­ton ehdok­kaat. Vaa­li­pii­reit­täin eni­ten ilmoi­tuk­sia puo­les­taan on teh­ty Hämees­sä. Libe­raa­li­puo­lu­een ja Piraat­ti­puo­lu­een kaik­ki ehdok­kaat ovat jo teh­neet ennak­koil­moi­tuk­sen vaalirahoituksestaan.

Lue lisää

Kap­tee­ni Oika­ri­nen pala­si kehiin hur­jal­la tempolla

Työ­es­tei­den vuok­si pit­kään kokoon­pa­nos­ta pois ollut Kii­Rin kap­tee­ni Kar­ri Oika­ri­nen pala­si tosi­toi­miin maa­nan­tai­na ja mil­lä tehol­la! Oika­ri­nen nakut­ti komeat pis­teet 23 Kii­Rin kukis­taes­sa vakuut­ta­vas­ti Tön­köt Oulus­ta korein 103–56 (42–27).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kym­me­nien tupail­to­jen vaalikiertue

Kii­min­ki­läi­sen kan­san­edus­ta­jan ja kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaan Pek­ka Ait­ta­kum­mun vaa­li­kam­pan­join­ti on jat­ku­nut aktii­vi­se­na jo viik­ko­ja. Mies ryh­mi­neen on kul­ke­nut laa­jaa vaa­li­pii­riä läpi jär­jes­täen eri­lai­sia tilai­suuk­sia monen­lai­sis­sa ympäristöissä. 

Lue lisää

Nämä kou­lut ovat lak­kau­tusu­han alla

Kii­min­gis­sä sijait­se­van Yli­ky­län yksi­kön oppi­las­mää­rä on 69 ja se toi­mii Hut­tu­ky­län kou­lun sivu­yk­sik­kö­nä. Etäi­syys pää­kou­lun ja sivu­yk­si­kön välil­lä on noin vii­si kilo­met­riä. Kou­lus­sa on kou­lu­kul­je­tuk­sen pii­riin kuu­lu­via oppi­lai­ta. Yli­ky­län yksi­kös­sä on kol­me opet­ta­jaa ja se tar­jo­aa yhdys­luok­kao­pe­tus­ta. Kou­lu toi­mii kylän pal­ve­lui­den kes­kuk­se­na ja sosi­aa­li­se­na koh­taa­mis­paik­ka­na. Alus­ta­van arvion mukaan Yli­ky­län raken­nus on pie­ni­muo­toi­sen kor­jauk­sen tar­pees­sa vuon­na 2025 ja isom­man perus­pa­ran­nuk­sen tar­pees­sa noin vuon­na 2035.Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Pek­ka Aittakumpu

Nimi: Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Ikä: 41. Puo­lue: Kes­kus­ta. Asuin­paik­ka: Kii­min­gin Yli­ky­lä. Per­he­suh­teet: Tii­­na-vai­­mo ja kah­dek­san las­ta. Ammat­ti: Kan­san­edus­ta­ja, pas­to­ri. Har­ras­tuk­set: Lii­kun­ta, lukeminen,…


Vas­taus val­tuus­toa­loit­tei­siin: Oulun kau­pun­ki ei pys­ty vai­kut­ta­maan säh­kön hintaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sai­ja Hyvö­sen (ps.) ja mui­den alle­kir­joit­ta­mas­sa val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­tet­tiin, että Oulun Ener­gia ja sen omis­ta­ja Oulun kau­pun­ki sel­vit­tä­vät, voi­daan­ko Oomi Ener­gian omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta vai­kut­taa oulu­lai­siin koti­ta­louk­siin ja yri­tyk­siin myy­tä­vän säh­kön hin­nan koh­tuul­lis­ta­mi­seen. Hin­taa voi­tai­siin koh­tuul­lis­taa esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Oulun Ener­gial­le tule­via myyn­ti­voit­to­ja siten, että säh­kön kulut­ta­ja­hin­nal­le ase­te­taan koh­tuul­li­nen hintakatto.

Myös Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) kysyi jät­tä­mäs­sään val­tuus­toa­loit­tees­sa, mitä eri mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la on vai­kut­taa Oulun Ener­gia Oy:n myyn­nin hin­taan asiak­kail­leen tai miten Oulun Ener­gia voi tar­vit­taes­sa irtau­tua Oomin jäse­nyy­des­tä, mikä­li Oomis­ta ei ole talou­del­lis­ta hyö­tyä Oulun Ener­gian omis­ta­jil­le. Molem­mat val­tuus­toa­loit­teet jätet­tiin vii­me vuo­den lopulla.


Pal­ve­lu­ver­kos­ta kysy­tään näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä – Useat Ran­ta­poh­jan alu­een kou­lut lakkautuslistalla

Oulun kau­pun­ki ajaa täl­lä het­kel­lä Keis­kan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­ta, Tirin­ky­län kou­lun ja Yli­ky­län sivu­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kii­min­gis­tä, Tak­ku­ran­nan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­ta sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ta. Lak­kaut­ta­mi­sia perus­tel­laan pää­asias­sa sääs­töil­lä ja raken­nus­ten tule­vil­la kor­jaus­tar­peil­la. Useat näis­tä kou­luis­ta ovat olleet kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la jo aiem­min­kin, mut­ta lak­kau­tuk­sia ei ole toteu­tet­tu. Vas­tus­tus kylil­lä on voimakasta.