Kiiminki

Suo­si­tuk­set pide­tään ennal­laan, suo­si­tel­tu roko­te­vä­li lyhe­nee kah­dek­saan viikkoon

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei lin­jan­nut tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan muu­tok­sia alu­eel­la voi­mas­sa ole­viin suo­si­tuk­siin. Koro­nae­pi­de­mia on alu­eel­la yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta tar­tun­to­jen määrä…

Lue lisää
Vil­kas kesä puukaupalle

Poh­jois-Suo­men puu­kau­pas­sa on näh­ty poik­keuk­sel­li­sen vil­kas kesä, mihin arvel­laan ole­van osuut­ta esi­mer­kik­si juhan­nus­myrs­kyn kal­tai­sil­la luon­no­nil­miöil­lä. Yksi­tyis­met­sis­tä ostet­tiin tam­mi-hei­nä­kuus­sa puu­ta lähes vii­den mil­joo­nan kuu­tion ver­ran, kun vuo­si sit­ten luku oli vain hie­man yli 2,7 mil­joo­naa kuutiota.

Alku­vuo­den puu­kaup­pa on ollut sel­väs­ti edel­lis­vuot­ta vilk­kaam­paa kai­kis­sa Poh­jois-Suo­men maa­kun­nis­sa, eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la, jos­sa kaup­paa on käy­ty jo yli 2,8 mil­joo­nan kuu­tion ver­ran. Luku on yli puo­let suu­rem­pi kuin vii­me vuonna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mal­mi­net­sin­näs­tä aiheu­tui­si haittoja

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on anta­nut Tuke­sil­le lausun­non Kii­min­gin alu­eel­le koh­den­ne­tus­ta mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta. Oulun kau­pun­gin lausun­nos­sa tode­taan, että Mar­ti­mo sijoit­tuu lähel­le kylä­asu­tus­ta, kuten Han­nus­pe­rää ja Jolos­ky­lää. Lausun­non mukaan mal­mi­net­sin­näs­tä aiheu­tui­si melu- ja pöly­hait­to­ja sekä lii­ken­teen aiheut­ta­mia hait­to­ja alu­een asukkaille.