Kiiminki

Har­taus­kir­joi­tus: Hän pitää minus­ta huolen

Muis­tat­ko ker­to­muk­sen Mar­tas­ta ja Marias­ta? Jee­sus vie­rai­li näi­den sisa­rus­ten kodis­sa saa­pues­saan hei­dän koti­ky­lään­sä. Mart­ta kut­sui Jee­suk­sen kotiin­sa ja pal­ve­li ahke­ras­ti vie­ras­taan. Maria taas aset­tui Jee­suk­sen jal­ko­jen juu­reen kuun­te­le­maan. Mart­ta moit­tii Jee­suk­sel­le Marian toi­met­to­muut­ta ja pyy­si Jesus­ta käs­ke­mään Mari­aa hän­tä aut­ta­maan. Jee­sus kui­ten­kin tote­si Mar­tal­le näin: ”Mart­ta, Mart­ta, sinä huo­leh­dit ja hätäi­let niin monis­ta asiois­ta. Vain yksi on tar­peen. Maria on valin­nut hyvän osan, eikä sitä ote­ta hänel­tä pois.” (Luuk. 10: 41–42)

Lue lisää

Hei huli­naa, syk­sy tulee!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.12.1974: Eräs yli­kii­min­ki­läi­nen rau­hal­li­suu­des­taan tun­net­tu isän­tä oli ker­ran kir­kol­la asioi­des­saan vie­nyt teu­ras­ta­man­sa vasi­kan nah­kan myy­tä­väk­si Osuus­kaup­paan. Sil­loi­nen joh­ta­ja Sallinen…

Lue lisää

Kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat huimasti

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti enna­koi­tua suu­rem­mat. Val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tain kokouk­ses­saan 8,851 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han perus­kor­jauk­seen, jon­ka tavoi­te­kus­tan­nusar­vio on nyt 29,4 mil­joo­naa euroa. Muu­tos on 43 pro­sent­tia enna­koi­tua kus­tan­nusar­vio­ta suu­rem­pi. Syy­nä on mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousu, mut­ta eri­tyi­ses­ti arvioi­tua laa­jem­mat kor­jaus­tar­peet. Perus­kor­jaus val­mis­tu­nee elo­kuus­sa 2024.

Lue lisää

Kii­min­ki­ma­ra­ton kipais­tiin Jäälissä

Kii­min­ki­ma­ra­to­nis­sa Jää­lis­sä juos­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na mara­ton, puo­li­ma­ra­ton sekä 10 kilo­met­riä. Osal­lis­tu­jia oli kaik­ki­aan rei­lut 200. Mies­ten mara­to­nin voit­to meni ajal­la 2.49,24 Rova­nie­men Juuso Jän­kä­läl­le. Nais­ten mara­to­nin puo­les­taan vei ajal­la 3.44,42 kuusa­mo­lai­nen Mari­ka Käke­lä. Nai­sis­sa nopeim­man ajan juok­si N40-sar­jan Eila Töl­li Niva­las­ta (3.13.04). Mies­ten puo­li­ma­ra­to­nil­la Kari Hei­ku­ra Pol­vi­jär­ven Urhei­li­jois­ta teki reit­tien­nä­tyk­sen, joka on nyt 1.10,00.Mata­lan kyn­nyk­sen agi­li­ty-kisois­sa sau­ma­ton­ta yhteis­työ­tä ja ensikertalaisia

Kii­min­gin koi­ra­har­ras­ta­jat ry jär­jes­ti vii­me tors­tai­na epä­vi­ral­li­set agi­li­ty-kil­pai­lut Kii­min­gis­sä Sam­ma­lo­jan ken­täl­lä. Radal­la näh­tiin eri rotui­sia koi­ria aina kää­piö­vil­la­koi­ris­ta shet­lan­nin­lam­mas­koi­riin. Kisois­ta välit­tyi koi­rien suun­na­ton ilo ja into vauh­dik­kaa­seen lajiin ja omis­ta­jien ylpeys per­heen­jä­sen­ten suorituksiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pau­li Nie­me­lä perui valituksensa

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhty­mä­joh­ta­jak­si valit­tiin kesäl­lä Aar­ne Kivi­nie­mi. Myös Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä oli hake­nut vir­kaa ja hän teki vali­tuk­sen vali­tuk­sen valin­nas­ta hallinto-oikeudelle. 


Kii­min­ki­joen kun­nos­tus ei saa Oulun har­tei­ta tur­vak­seen – Mil­joo­nat eurot menos­sa kun­nos­ta­jil­ta sivu suun

Oulun kau­pun­ki ei läh­de hake­maan oma­ra­hoi­tuso­suut­ta hank­keel­le, jos­sa sel­vi­te­tään Kii­min­ki­joen veden­laa­tua hei­ken­tä­vät teki­jät sekä esi­te­tään nii­den poh­jal­ta toi­men­pi­tei­tä veden­laa­dun paran­ta­mi­sek­si. Kysei­seen hank­kee­seen sisäl­ly­tet­täi­siin myös muun muas­sa kos­kien ennal­lis­ta­mis­ta ja kutuso­ra­koi­den kun­nos­tus­ta. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi pää­tök­sen­sä asias­ta vii­me vii­kol­la kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män teke­mään valtuustoaloitteeseen. 


Epä­var­muus siir­tää yhä inves­toin­tien toteu­tu­mis­ta maataloudessa

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä Jan­ne ja Kai­sa Iso­kan­niai­nen vil­je­le­vät maa­ta ja pitä­vät kar­jaa tilal­laan jo vii­den­nes­sä pol­ves­sa. Heil­lä on noin 40 lyp­sä­vää leh­mää sekä nuor­kar­jaa noin 30. Pel­to­ja on vil­je­lyk­ses­sä noin 140 heh­taa­ria, jois­ta nur­mel­la on rei­lut 80 heh­taa­ria ja vil­jal­la noin 40 heh­taa­ria. Pel­lot sijait­se­vat pää­osin pit­kin Kii­min­ki­joen vart­ta Koi­te­lis­ta Hau­ki­pu­taal­le. Osa etäämmälläkin.