Kiiminki

Rie­mu­yli­op­pi­lai­den jäl­leen­nä­ke­mi­sen riemua

Kun kevääl­lä 1974 Kii­min­gin lukion yli­op­pi­laat lait­toi­vat pää­hän­sä yli­op­pi­las­la­kit, tun­nel­ma oli juh­lal­li­sen rie­mu­kas ja osin hai­kea­kin, sil­lä pit­kän kou­lu­tai­pa­leen yhdes­sä kul­ke­neen nuo­ri­so­jou­kon mat­ka eri puo­lil­le Suo­mea alkoi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­no­mis­ta­jat kysee­na­lais­ta­vat Oulun kau­pun­gin uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen selvityksen

Oulun kau­pun­gis­sa on työs­tet­ty jo hyvän aikaa sel­vi­tys­tä uusiu­tu­vis­ta ener­gia­muo­dois­ta. Se on käy­nyt jo yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa­kin, mut­ta palau­tet­tu takai­sin val­mis­te­luun, ja sii­tä huo­li­mat­ta sii­hen on vedot­tu päätöksenteossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kult­tuu­ri­päi­väs­sä lau­lua, runo­ja ja sketsejä

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­mä kult­tuu­ri­päi­vä kerä­si Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­le noin 200 osal­lis­tu­jaa naut­ti­maan yhdes­sä­olos­ta ja moni­puo­li­ses­ta kult­tuu­ri­tar­jon­nas­ta. Esiin­ty­jiä oli muun muas­sa Tai­val­kos­kel­ta, Pudas­jär­vel­tä ja Pyhä­joel­ta. Esil­lä oli käsi­töi­tä ja tai­det­ta. Moni osal­lis­tu­ja oli pukeu­tu­nut kan­sal­lis­pu­kuun, joka loi juh­laan hie­noa tunnelmaa.

Lue lisää

Kesä kir­jas­tois­sa – Jää­lin kir­jas­to kiin­ni remon­tin vuoksi

Kir­jas­to­jen kesä­au­kio­loa­jat tule­vat voi­maan 1.6. ja jat­ku­vat 1.9. saak­ka. Mones­sa kir­jas­tos­sa on käy­tös­sä lyhyem­mät asia­kas­pal­ve­lua­jat ja osas­sa kir­jas­tois­ta on käy­tös­sä oma­toi­mia­jat kesän aika­na tai ne ovat sul­jet­tu­na. Kir­jas­to­jen aukio­loa­jat voi tar­kis­taa OUTI-verk­ko­kir­jas­tos­ta ja Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton verkkosivuilta.Kova yli­no­peus Kiimingissä

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja hur­jas­te­li sun­nun­tai-ilta­na 137 km/h Kii­min­gis­sä Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä koh­das­sa, jos­sa oli nopeus­ra­joi­tuk­se­na 60 km/h.


Val­ta­kun­nal­li­nen Met­sä­päi­vä koko­si Poh­jois-Poh­jan­maan Mar­tat Koitelinkoskelle

Kau­nis sää ja kos­kien jyl­hä kohi­na loi­vat oival­li­set puit­teet Mart­to­jen Met­sä­päi­vän viet­toon. Mart­tayh­dis­tyk­set ja ‑pii­rit juh­li­vat tiis­tai­na 21.5 eri puo­lil­la Suo­mea 125-vuo­tias­ta mart­ta­jär­jes­töä, viet­tä­mäl­lä met­sä­päi­vää tee­mal­la Juh­lat met­säs­sä. Juh­liin mukaan pääs­seet yhdis­tyk­set oli­vat levit­täy­ty­neet ympä­ri Koi­te­lia toimintapisteineen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHyvin­voin­ti­pis­tei­tä lak­kau­te­taan, kesä­sul­ku alkaa – Kesän ajak­si jouk­ko­lii­ken­ne supistuu

Poh­de on teh­nyt pää­tök­sen, jon­ka mukaan Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­teet lak­kaa­vat 1.8. Pal­ve­lut tuo­te­taan jat­kos­sa muis­sa lähia­luei­den toi­mi­pis­teis­sä, digi­taa­li­si­na pal­ve­lui­na tai liik­ku­vi­na palveluina. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus