Kiiminki

85 vuot­ta täyt­tä rautaa

Kii­min­ki­läi­nen Jus­si “Kii­min­gin pik­ku jät­ti” Var­pe­nius juh­li 20.6. maa­nan­tai­na kun­nioi­tet­ta­vaa 85 vuo­den merk­ki­paa­lua. Ikä ei ole ollut Var­pe­niuk­sel­le hidas­te vaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ala­ky­län osay­leis­kaa­vas­ta jäl­leen uusi ehdo­tus nähtäville

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va on ollut tekeil­lä jo vuo­sia. Nyt esil­le on jäl­leen ase­tet­tu uusi ehdo­tus, jos­sa asuk­kai­den muis­tu­tuk­set edel­li­seen ehdo­tuk­seen on pyrit­ty otta­maan huo­mioon. Edel­li­ses­tä ehdo­tuk­ses­ta jätet­tiin kaik­ki­aan seit­se­män muis­tu­tus­ta, jois­sa esi­tet­tiin muu­tok­sia kylä­aluei­den rajauksiin. 

Lue lisää

Kehit­tyy­kö Oulu?

Mir­jan ja Päi­vin kesäi­set vir­tu­aa­li­kah­vit jär­jes­te­tään ver­kos­sa 21.6. kel­lo 17–18 tee­mal­la Kehit­tyy­kö Oulu, tapah­tuu­ko mitään, raken­ne­taan­ko uut­ta? Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Vehkaperä…


K‑supermarket Kii­min­gin Han­na Mart­ti­la kehit­tää kauppaa

Oulu­lai­sen kaup­pias­per­heen kas­vat­ti, Han­na Mart­ti­la, otti K‑supermarket Kii­min­gin vas­tuul­leen maa­lis­kuun alus­sa. Tätä ennen hän oli kaup­pi­aa­na K‑market Pyhä­joel­la, ja pyö­rit­ti molem­pia kaup­po­ja het­ken yhtä­ai­kaa, kun­nes tou­ko­kuun alus­ta pys­tyi kes­kit­ty­mään täy­sin Kiiminkiin. Täys­pit­kä Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta melo­jien toiveissa

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­nan juu­ret ovat 1980-luvul­ta, jol­loin koko 170 kilo­met­riä pit­kä Kii­min­ki­jo­ki melot­tiin läpi osal­lis­tu­jien toi­mes­ta. Sit­tem­min tapah­tu­man läh­tö- ja maa­li­paik­ka ovat vaih­del­leet, ja tänä vuon­na melot­tiin 25 kilo­met­rin mat­ka Yli­kii­min­gin Ven­gas­ran­nal­ta Kii­min­gin Koiteliin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus