Kii­min­ki

Kon­tion erä­vei­kot ry 40 vuot­ta. Met­säs­tys on säi­lyt­tä­nyt enti­set arvon­sa vuo­si­kym­me­nien aika­na

Tyy­ty­mät­tö­myys hir­ven­kaa­to­lu­pien jakoon Kii­min­gin alu­eel­la aiheut­ti sen, että 6.12.1978 kaik­ki­aan 52 Ala­ky­län, Tirin­ky­län ja Hai­pus­ky­län mies­tä kokoon­tui Ala­ky­län Toi­vo­laan oman met­säs­tys­seu­ran perus­ta­vaan kokouk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Rin yli­voi­maa Lai­va­kan­kaal­la

Kii­min­gin Rien­non val­men­ta­ja­vel­hoa Lau­ri Val­ka­maa ei voi kehua aina­kaan hyväk­si ennus­ta­jak­si. Toi­nen ker­taa perä­jäl­keen, kun ennus­tuk­set tiu­kas­ta pelis­tä heit­ti­vät muk­ke­lia. Sun­nun­tai­na Lai­va­kan­kaal­la vie­rail­lut LP Bas­ket Kok­ko­la oli vas­taan­tu­li­ja, kun Kii­Ri mät­ti tau­lul­le luvut 108–44 (53–16).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Sol­mut ja sil­mu­kat kaa­mok­sen kat­kai­si­ja­na

Iloi­nen puheen­so­ri­na ja läm­pöi­set halauk­set täyt­tä­vät Kii­min­gin senio­ri­ta­lon päi­vä­toi­min­nan huo­neen. On alka­mas­sa Sol­mut ja sil­mu­kat -ryh­män pik­ku­jou­lu. Sol­mut ja sil­mu­kat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen sel­vi­tel­lään

Yli­kuor­mi­tet­tu Kuusa­mon­tie sai vuo­sien 2005–2008 väli­se­nä aika­na lisä­kais­tat Oulun pää­hän, mut­ta kehi­tys­työ jäi sil­leen. ELY-kes­­kuk­­sen suun­nit­te­lu­yk­si­kön pääl­lik­kö Ris­to Lep­pä­sen mukaan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ihmi­sen kokoi­nen eliit­ti­lu­kio 50 vuot­ta

Kii­min­gin lukion toi­min­ta pää­si alka­maan vuon­na 1968 tilois­sa, jot­ka nykyi­sin tun­ne­taan Joki­ran­nan kou­lu­na, ja ensim­mäi­set 17 yli­op­pi­las­ta val­mis­tui­vat opi­nah­jos­ta kevääl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat panos­taa junio­ri­toi­min­taan

Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien junio­ri­toi­min­nan syys­kausi on saa­nut vauh­dik­kaan alun, ja junio­ri­jää­kiek­koi­li­jat har­joit­te­le­vat jää­li­hal­lil­la ahke­ras­ti. Tors­­tai-iltai­­sin jääl­le pää­see F2-10 -jouk­kue val­men­ta­ji­neen. Puku­huo­neis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­läi­sur­ku­rit Aina­li, Nie­me­lä ja Ohta­maa kon­ser­toi­vat urku­jen kym­men­vuo­tis­juh­las­sa

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen urku­jen juh­la­kon­ser­tis­sa kol­me kii­min­ki­läi­sur­ku­ria Ris­to Aina­li, Elias Nie­me­lä ja Erik Ohta­maa, kokoa­vat romant­ti­sen, mut­ta myös yllät­tä­vän ohjel­mis­ton, jos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus