Kiiminki

Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa vuo­den makein näyttely

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen Tot­ti Kor­puan ja Sul­ka­val­la syn­ty­neen Saa­ra Koleh­mai­sen yhteis­näyt­te­ly Kark­ki-ark­ki on näh­tä­vil­lä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 14.1.–6.2. Näyt­te­ly on epäi­le­mät­tä gal­le­rian vuo­den makein ja tem­pai­see kat­se­li­jan mukaan kark­kien maailmaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Upei­ta pipa­ri­luo­muk­sia Kiimingistä

Joki­ran­nan kou­lun vii­mei­set pipa­ri­luo­muk­set oli­vat vuon­na 2020 toi­nen tois­taan upeam­pia. Seit­se­män­nen luo­kan oppi­laat valit­si­vat äänes­tä­mäl­lä par­haak­si ysi­luok­ka­lais­ten töis­tä Maja­kan, jon­ka teki­vät ovat Iida Kont­ti­la, Tiia Ant­ti­la, Pih­ka Pura­nen ja Nel­la Leh­to­la.

Lue lisää

Tilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan. 

Lue lisää

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun arki alkaa

Kii­min­ki­puis­ton kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa Kii­min­gis­sä Syke-talon ja lukion vie­res­sä vii­me tors­tai­na, jol­loin oppi­laat kui­ten­kin oli­vat päi­vä­työ­ke­räyk­ses­sä ja opet­ta­jat val­mis­te­li­vat kou­lua käyt­töön­sä. Per­jan­tai­na oppi­laat pää­si­vät tutus­tu­maan uuteen kou­luun, ja täl­lä vii­kol­la pääs­tään totut­te­le­maan arkeen uusis­sa tiloissa.


Yli­kii­min­gin hyvät luis­te­lu­jäät syn­ty­vät pit­käl­lä kokemuksella

Yli­kii­min­ki­läi­nen ura­koit­si­ja Pek­ka Inka­la on hoi­ta­nut työ­mie­hi­neen Yli­kii­min­gin kent­tien jää­dy­tyk­sen jo 15 vuo­den ajan. Nykyi­sin jää­dy­tys sujuu, ja kir­kon­ky­län ja Vesa­lan ken­tät pysy­vät hel­pos­ti kun­nos­sa läpi tal­ven. Aiem­min urak­ka oli pal­jon haas­ta­vam­pi, sil­lä kent­tiä oli ympä­ri Yli­kii­min­kiä ja väli­mat­ko­jen aja­mi­nen trak­to­ril­la hauk­ka­si suu­ren osan päivästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMet­sä­kes­kus nos­taa maa­kun­nan puu­ra­ken­nus­koh­tei­ta esil­le – Koi­te­li toi­mii infra­ra­ken­ta­mi­sen esimerkkinä

Kol­man­nes kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä syn­tyy raken­nuk­sis­ta. Tämä lisää ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä jopa autoi­lua­kin enem­män. Niin­pä Suo­men met­sä­kes­kus nos­taa esiin Puu­ta sei­näs­tä sil­taan –hank­kees­saan puu­ra­ken­ta­mi­sen ilmas­to- ja ympäristöystävällisyyttä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu alkaa maaliskuussa

Oulun seu­dul­la alkaa maa­lis­kuun alus­sa työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu. Sen tavoit­tee­na on edis­tää työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä sekä kou­lu­tuk­seen ja pal­ve­lui­hin ohjau­tu­mis­ta nykyis­tä tehok­kaam­min ja luo­da uusia rat­kai­su­ja osaa­van työ­voi­man saatavuuteen.