Kiiminki

Asu­ka­sil­ta valokuidusta

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää kes­ki­viik­ko­na 19.4. kel­lo 17–18.30 asu­ka­sil­lan, jos­sa on muka­na asian­tun­ti­ja vas­taa­mas­sa valo­kui­tuai­hei­siin kysy­myk­siin. Team­sil­la jär­jes­tet­tä­väs­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa esi­tel­lään valo­kui­tu­ra­ken­ta­mi­sen tie­to­pank­ki. Asu­ka­sil­las­sa puhu­taan myös ylei­ses­ti valo­kui­dun raken­ta­mi­ses­ta, tek­no­lo­gias­ta ja käyn­nis­sä ole­vas­ta valo­kui­tu­buu­mis­ta Oulus­sa ja Suo­mes­sa. Mukaan pää­see täs­tä lin­kis­tä: bit.ly/3ZG0QE0 .

Lue lisää

Ensi syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen on käynnissä

Oulun seu­ra­kun­tien syk­syn 2023 päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä 14.5. saak­ka. Päi­vä­ker­hot ovat avoi­mia kai­kil­le alle kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le, 2–3‑vuotiaista ylös­päin, asui­na­lu­ees­ta tai seu­ra­kun­ta­ra­jois­ta riip­pu­mat­ta. Ker­hot kokoon­tu­vat kak­si tai kol­me ker­taa vii­kos­sa 2–3 tun­tia ker­ral­laan. Päi­vä­ker­hot ovat maksuttomia. 

Lue lisää

KINK´S CUP jär­jes­te­tään jo 20. ker­taa – Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho orga­ni­soi aikuis­ten SM-kisat vuo­del­le 2026

Jär­jes­tyk­ses­sään jo kah­des­kym­me­nes KINK’S CUP näkee päi­vän­va­lon­sa 22.–23.4. Kii­min­ki­joen kou­lul­la. Samas­sa tilai­suu­des­sa Suo­men nyrk­kei­ly­liit­to pitää yli­tuo­ma­ri­kou­lu­tuk­sen. Kisa­ta­pah­tu­mat ava­taan lau­an­tai­na kel­lo 13. Iltaot­te­lut käyn­nis­ty­vät kel­lo 18. Sun­nun­tain kisa­ta­pah­tu­mat alka­vat kel­lo 12.

Lue lisää

Kii­min­ki­läis­ra­ken­nuk­sen jäme­rä loppu

Kun kii­min­ki­läi­nen graf­fi­ti­tai­tei­li­ja Don Poro huo­ma­si, että Kii­min­gin van­han T‑kaupan raken­nus sekä samas­sa yhtey­des­sä ole­va enti­nen pan­kin talo ovat menos­sa pur­kuun, hän ei voi­nut vas­tus­taa raken­nuk­sen kut­sua. Tyh­jät sei­nät huusi­vat tai­tei­li­jaa tart­tu­maan työhön. 

Lue lisää

Ait­ta­kum­pu toi­voo vakaam­pia aiko­ja pää­tök­sen­te­koon Suo­mes­sa – Niku­la jäi tois­ta­mi­seen vara­kan­san­edus­ta­jan paikalle

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta pyr­ki vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa kan­san­edus­ta­jak­si yhdek­sän ehdo­kas­ta vii­des­tä eri puo­lu­ees­ta. Läpi pää­si toi­sel­le kau­del­le Kii­min­gin Pek­ka Ait­ta­kum­pu muh­keal­la 7 238 äänen saa­liil­la. Hän tais­te­li tasa­päi­ses­ti Tuo­mas Ket­tusen kans­sa kes­kus­tan suu­rim­mas­ta ääni­po­tis­ta jää­den vain niu­kas­ti toiseksi. 


Perus­suo­ma­lai­set nousi­vat kär­keen Oulun vaalipiirissä

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa perus­suo­ma­lai­set kii­la­si­vat kan­na­tuk­sel­laan ykkö­sek­si Oulun vaa­li­pii­ris­sä. Muu­tos on his­to­rial­li­nen, sil­lä suo­si­tuim­man puo­lu­een paik­kaa on pitä­nyt vuo­si­kym­me­niä kes­kus­ta, joka jäi nyt kak­ko­sek­si, mut­ta tosin aika niu­kas­ti. Perus­suo­ma­lai­set sai­vat vaa­li­pii­rin äänis­tä 25,4 pro­sent­tia ja kes­kus­ta 25,0 pro­sent­tia. Käy­tän­nös­sä ero­tus mer­kit­see 1 119 ään­tä perus­suo­ma­lais­ten hyväksi.


Kes­kus­ta ja perus­suo­ma­lai­set tiu­kas­sa vään­nös­sä Kiimingissä

Kah­del­la kol­mes­ta Kii­min­gin äänes­ty­sa­lu­ees­ta kes­kus­ta piti pin­tan­sa suu­rim­man puo­lu­een tit­te­lis­ta kamp­pail­les­sa, mut­ta Ala­ky­län äänes­ty­sa­lu­eel­la perus­suo­ma­lai­set oli jo ohit­ta­nut kes­kus­tan 31,9 pro­sen­tin äänio­suu­del­laan. Ala­ky­läs­sä kes­kus­ta sai 29,9 pro­sent­tia äänis­tä. Koko Kii­min­gin alu­eel­la kol­me ehdo­kas­ta domi­noi sel­väs­ti näis­sä eduskuntavaaleissa.


Tuet vah­vis­ta­vat ruo­ka-tur­vaa ja kehit­tä­vät koti­mais­ta yrittäjyyttä

Maa­ta­lous­tuo­tan­toa ja maa­seu­dun kehit­tä­mis­tä tuet­tiin vii­me vuon­na Suo­mes­sa 2,13 mil­jar­dil­la eurol­la. Rahoi­tus­ta sai­vat vii­me vuon­na muun muas­sa vil­je­li­jät, yhdis­tyk­set, yri­tyk­set, kun­nat, jär­jes­töt, kaup­pa ja teol­li­suus, neu­von­taor­ga­ni­saa­tiot sekä tut­ki­mus- ja kehittämisorganisaatiot.


Oli­ko Kii­Rin tap­pio Lau­ri Val­ka­man vii­mei­nen peli?

Poh­joi­sen alu­een kori­pal­lo­fi­naa­li vii­me lau­an­tai­na saat­toi olla Kii­Rin legen­daa­ri­sen val­men­ta­jan Lau­ri Val­ka­man vii­mei­nen peli. Final Fou­rin semi­fi­naa­li päät­tyi Kii­Rin tap­pioon Oulun Tar­mol­le korein 65 ‑85 (34 ‑36). Pelin jäl­keen Val­ka­ma kävi kuu­ma­na ja latoi tyly­jä kom­ment­te­ja pelis­tä ja omas­ta urastaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus