Kii­min­ki

Yrjö Rau­tio täyt­tää 70 vuot­ta: Lei­pä suo­men kie­les­tä

Kir­joit­ta­mi­sen palo ja into­hi­mo suo­men kie­leen sai juu­ren­sa syväl­le Tor­nion­jo­ki­laak­soon upot­ta­neen Yrjö Rau­tion mat­kus­ta­maan jut­tuai­hei­den peräs­sä Amazo­nin sade­met­siin, Huip­pu­vuo­ril­le, Jor­da­ni­aan sekä luke­mat­to­miin mui­hin eri­koi­siin koh­tei­siin ympä­ri maa­il­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ani­ta Kor­va nap­pa­si kol­me prons­sia nuor­ten MM-hiih­dois­ta

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen, 19-vuo­­ti­aan Ani­ta Kor­van hiih­dot nuor­ten MM-kil­­pai­­luis­­sa Lah­des­sa meni­vät yli odo­tus­ten, kun hän sijoit­tui kai­kil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­laan prons­sil­le. Mita­lit tuli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta

Viik­ko 5 Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­­na­­vii­­pa­­le­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jat­kuu­ko Ani­ta Kor­van mita­li­sa­de?

Tirin­ky­lä­läi­nen Ani­ta Kor­va nap­pa­si nuor­ten MM-hiih­­dois­­ta kah­del­ta ensim­mäi­sel­tä mat­kal­taan sprin­tis­tä ja vapaan vii­del­tä kilo­met­ril­tä kum­mal­ta­kin prons­sia. Kor­va paran­si vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Musiik­ki tuo rau­haa yrit­tä­jän arkeen

Koti- ja sai­raan­hoi­to Sera­fii­nan toi­mis­to­ti­loi­hin on kul­keu­tu­nut kita­ra ja nuot­ti­te­li­ne. Ne kuu­lu­vat yri­tyk­sen perus­ta­jal­le ja vii­me vuon­na Kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­ki­tul­le Rii­na Jär­vi­sel­le. Jär­vi­nen on löy­tä­nyt musii­kin ilon, ja jakaa sitä myös ihmi­sil­le ympä­ril­lään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­ta

Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­sa on kol­me vai­het­ta: val­mis­tau­tu­mi­nen, juh­la ja jäl­ki­viet­to. Jou­lua edel­tä­vä val­mis­tau­tu­mis­vai­he on advent­tiai­ka. Jou­lun juh­la-aika kes­tää jou­lu­aa­tos­ta lop­piai­seen. Jou­lun jäl­ki­viet­to muo­dos­tuu lop­piai­sen jäl­kei­sis­tä sun­nun­tai­päi­vis­tä. Ensi sunn­nun­tain, 2.sunnuntain lop­piai­ses­ta aihe on Jee­sus ilmai­see Juma­lal­li­sen voi­man­sa. Jee­sus teki ensim­mäi­sen tun­nus­te­kon­sa, joil­la osoit­ti ole­van­sa Juma­lan Poi­ka, Kaa­naan häis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPent­ti Han­he­la in memo­riam

Pent­ti Johan­nes Han­he­la syn­tyi 11.9.1936 Edith ja Kus­taa Han­he­lan toi­sek­si van­him­pa­na lap­se­na. Pen­tin syn­ty­mä- ja lap­suus­ko­ti oli Hau­ki­pu­taal­la, Tai­pa­leen­ky­län Han­hi­pe­räl­lä. Pien­vil­je­lys­ti­lal­le syn­tyi myö­hem­min kuusi las­ta lisää niin, että lopul­ta lap­si­kat­raas­sa oli seit­se­män poi­kaa ja yksi tyt­tö. Pent­ti osal­lis­tui ikän­sä ja kykyn­sä mukai­siin koti­töi­hin, mut­ta aikui­se­na hän piti nuo­ruu­ten­sa työ­pa­nos­ta maa­ta­lous­töi­hin vaa­ti­mat­to­ma­na. Kou­lun­käyn­ti sujui sen sijaan parem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus