Kiiminki

Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­vä virit­tää kesän tunnelmaan

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen innos­tus maan­lä­hei­seen kult­tuu­riin on poi­ki­mas­sa uut­ta ja elvyt­tä­mäs­sä hen­kiin osin van­han­kin perin­teen, kun Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kult­tuu­ri­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 25.5. Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Flow switch ‑teat­te­rie­si­tys kuvaa nuor­ten kii­min­ki­läis­ten elämää

Kii­min­gin Syke­sa­liin on val­mis­tu­mas­sa ainut­laa­tui­nen doku­ment­ti­teat­te­rie­si­tys nuor­ten elä­mäs­tä. Kysees­sä on kii­min­ki­läis­läh­töi­sen teat­te­ri- ja esi­tys­tai­tei­li­ja Saa­ra Iso­lan ja Poris­ta kotoi­sin ole­van musii­kin­te­ki­jä-teat­te­ri­tai­tei­li­ja Miko Vahe­kos­ken yhtei­nen, Kii­min­gin taa­ja­ma­nuo­ris­ta ja Kii­min­gis­tä kas­vua­lus­ta­na ker­to­va flow switch ‑nyky­teat­te­rie­si­tys. Teos syn­ny­te­tään yhdes­sä kii­min­ki­läis­ten nuor­ten kans­sa. Pro­jek­ti tar­jo­aa muka­na ole­vil­le nuo­ril­le ainut­ker­tai­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä ker­to­maan omin sanoin elä­mäs­tään, koke­muk­sis­taan sekä Kii­min­gis­tä nuo­ruu­den kasvuympäristönä.

Lue lisää

Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa avau­tuu Riik­ka Ruot­sa­lai­sen valokuvanäyttely

Toi­ve­ku­via & Other Rea­li­ties ‑näyt­te­lys­sä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gis­sä 22.5.–17.6. on esil­lä Riik­ka Ruot­sa­lai­sen valo­ku­va­tai­det­ta. Riik­ka Ruot­sa­lai­nen on Hel­sin­gis­sä ja Oulus­sa työs­ken­te­le­vä muo­toi­li­ja, tai­tei­li­ja sekä kuva- ja media­tai­teen kuva-artesaani.

Lue lisää

Kesän merk­ke­jä nähtävissä

Ran­ta­poh­jas­ta 13.10.1977: Ker­ran meni isän­tä kau­pun­kiin ja aje­li hevo­sel­la toril­la edes­ta­kai­sin. Polii­si kysyi, että mitä sinä mei­naat, kun täs­sä edes­ta­kai­sin aje­let. Isän­tä sanoi, että yri­tä­pä ajaa hevo­sel­la yhteen suun­taan, niin kau­an­ko pysyt kau­pun­gis­sa. A.H. Oulu

Lii­ko­ja luvat­tu iiläisille.

Iiläi­set kuvit­te­li­vat saa­van­sa vih­doin posi­tii­vi­sia uuti­sia kos­kien Pos­tin pal­ve­lui­ta, kun toi­mit­ta­ja kir­joit­ti vii­me vii­kon tors­tain Ran­ta­poh­jas­sa, että Hami­nan­tiel­le ava­tus­ta Oma­Pos­ti-kios­kis­ta löy­tyy 400 lon­ke­ron paket­ti­au­to­maat­ti. Kysees­sä ei siis suin­kaan ole lon­ke­ro­maat­ti, vaan tilas­ta löy­tyy 400 loke­roa postipaketeille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKai­kil­le tulee kai­hi ennem­min tai myö­hem­min, Ouluun saa­pui uusi ja tur­val­li­sem­mak­si kuvat­tu tek­niik­ka eri­lai­siin silmäleikkauksiin

Suu­rin syy suo­ma­lais­ten sil­mä­leik­kauk­siin on iän myö­tä yleis­ty­vä kai­hi. Suo­mes­sa arviol­ta 70 0000 ihmi­sel­le vuo­des­sa teh­dään sil­mä­leik­kaus, joko jul­ki­sel­la tai yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Toi­sek­si ylei­sin syy tul­la sil­mien leik­kauk­seen, on toi­ve pääs­tä eroon sil­mä­la­seis­ta, oli sit­ten kyse lähi tai kau­ko­näön huo­no­ne­mi­ses­ta. Tuol­loin puhu­taan sil­mien lins­si­leik­kauk­ses­ta, jos­sa vau­rioi­tu­nut lins­si pois­te­taan ja kor­va­taan uudel­la teko­lins­sil­lä, joka on usein myös monitehoinen.


Kii­min­gin mal­mi­net­sin­näs­tä luo­vut­tiin vas­tus­tuk­sen vuoksi

Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion Ab on luo­pu­nut mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta Kii­min­gin Mar­ti­mo1-alu­een osal­ta ennen kuin lupa sai lain­voi­man. Hake­musa­lue on nyt pois­tet­tu kar­tal­ta. Tukes (Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to) ilmoit­ti net­ti­si­vuil­laan rau­kea­mi­ses­ta tou­ko­kuun puolivälissä.


Kuu­kau­den esi­ne: Pai­men­ty­tön hui­lu 1794

Har­taas­ti odot­ti lyp­sy­kar­jan omis­ta­ja kevät­tä mui­noin, sil­lä rehu oli usein lop­pu­mai­sil­laan. Vii­mei­set hei­nän ja oljen rip­peet oli koot­tu elu­koit­ten eteen ja ruvet­tu syöt­tä­mään jo kat­to-olkia hätä­re­hu­na. Oljet sil­put­tiin isoi­hin puusam­mioi­hin, kos­tu­tet­tiin kuu­mal­la vedel­lä ja höys­tet­tiin jau­hoil­la, näin syn­tyi kar­jal­le hätä­ruo­kaa, jota appeek­si kutsuttiin. 


Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­ja palkittiin

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström ‑mita­leil­la. Vuon­na 2024 pal­kin­toon ovat oikeu­tet­tu­ja 10 vuot­ta ja sitä kau­em­min kym­me­nen vuo­den välein yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa tuot­ta­neet mai­to­ti­lat. Sekä osuus­kun­nan pal­kin­to, että Wal­ter Ehr­ström mita­li on tun­nus­tus huo­lel­li­ses­ta työs­tä, jon­ka jul­ki­suusar­vo tukee koti­mai­sen mai­to­raa­ka-aineen ja mai­don­tuo­tan­to­ti­loil­la suo­ri­tet­ta­van elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non arvostusta.