Kii­min­ki

Valo­kui­tu on tasa-arvoa­sia – Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­si­aan saa­da valo­kui­tu kaik­kien ulot­tu­vil­le

Vaik­ka aika ei kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja vara­kan­san­edus­ta­ja Lau­ri Niku­lan (kesk.) mukaan juu­ri nyt ole­kaan kovin her­kul­li­nen uusien inves­toin­tien eteen­päin­vie­mi­sek­si koko kau­pun­kia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Soh­va­pul­lat nuor­ten seu­ra­na netis­sä – Oulun alu­eel­li­nen nuo­ri­so­työ koh­taa nuo­ret ver­kon väli­tyk­sel­lä

Koro­na sul­ki Oulus­sa nuo­ri­so­ti­lo­jen ovet 18.3. Alu­eel­li­nen nuo­ri­so­työ on rei­lun kuu­kau­den aika­na siir­ty­nyt yhä enem­män ja enem­män verk­koon. Verk­ko­nuo­ri­so­työn tavoit­tee­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hoi­va­ko­tiin siir­ty­mi­nen on monel­le krii­si – Veli Käs­mä nos­taa kir­jas­saan esiin suo­ma­lai­sen hoi­to­kult­tuu­rin ongel­mia

Kir­­jai­­li­­ja-kus­­tan­­ta­­ja Veli Käs­mä ottaa omas­sa kir­jas­saan kan­taa suo­ma­lai­seen hoi­to­kult­tuu­riin ja muun muas­sa sii­hen, mil­lai­sia tilan­tei­ta suvut ja per­heet koh­taa­vat sil­loin,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus