Kiiminki

Koi­te­lin­kos­ken­tie perusparannetaan

Koi­te­lin­kos­ken­tie Kii­min­gis­sä perus­pa­ran­ne­taan Pason­tien ris­teyk­ses­tä Yli­kii­min­gin­tiel­le saak­ka. Työt kes­tä­vät Peab Asfal­tin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Pet­te­ri Tör­mä­sen mukaan vii­meis­te­ly­töi­neen arviol­ta syys­kuun lop­puun saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hut­tu­ky­lään vii­koit­tai­sia kohtaamispaikkoja

Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ra ry alkaa ensi vii­kos­ta (28.8.) alkaen jär­jes­tää seu­ran­ta­lol­la koh­taa­mis­mah­dol­li­suuk­sia kai­kil­le aikui­sil­le ja ikäih­mi­sil­le maa­nan­tai­sin kel­lo 12–14. Ylä­kou­lu­lai­sil­le ja sitä van­hem­mil­le nuo­ril­le on oma koh­taa­mis­paik­ka tar­jol­la maa­nan­tai­sin kel­lo 18–19.

Lue lisää

Alas­ton luku­pii­ri esi­tel­tiin kii­min­ki­läi­sel­le yleisölle

Muusa­juh­lien ohjel­ma ran­tau­tui tors­tai­na myös Kii­min­kiin. Kii­min­gin kir­jas­ton Syke-saliin saa­pui­vat vie­raak­si oulu­lai­nen kir­jai­li­ja Essi Kum­mu, sekä hän­tä haas­tat­te­le­maan tul­lut toi­mit­ta­ja ja muusik­ko Jyri-Jus­si Reki­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poruk­ka kool­la: Niit­to­tal­koot Kii­min­gin Takun­saa­res­sa 15.8.

Alun alkaen tör­mä­sin Kal­le Hell­strö­miin kas­vi­maal­la Hie­ta­saa­res­sa noin vii­si vuot­ta sit­ten. Yhtei­nen ystä­väm­me luon­non­suo­je­li­joit­ten rahas­ton­hoi­ta­ja Pir­jo Hai­ka­la vei minut ihai­le­maan vil­je­lyk­si­ään ja tutus­tuin Kal­leen. Tämä oli ollut setä­ni Pek­ka Meri­läi­sen oppi­las ja Kal­le oli käy­nyt mei­dän mök­ki­nii­tyl­läm­me Takun­saa­res­sa teke­mäs­sä kar­toi­tus­ta – minun tie­tä­mät­tä­ni. Mökil­täm­me ei näy naa­pu­ri­ton­tin niitylle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­no­mis­ta­jien len­kil­lä näkyi suden­mar­jaa ja säästöpuita

Tiis­tai­aa­mu­na pari­kym­men­tä met­sä­no­mis­ta­jaa on kokoon­tu­nut Kuusa­mon­tien var­teen Suo­men Met­sä­kes­kuk­sen kut­su­ma­na. Jouk­ko suun­taa pian kul­kun­sa koh­ti met­sää tutus­tuak­seen talous­met­sien luon­non­hoi­toon. Edes­sä oli­si vajaan parin kilo­met­rin aamu­lenk­ki muka­vas­sa puo­li­pil­vi­ses­sä säässä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lio­neil­ta apua sotaa Ukrai­nas­ta paenneille

Lion­sit ovat lah­joit­ta­neet kulu­van tal­ven ja alku­ke­sän aika­na yhteen­sä 100 000 euron edes­tä lah­joi­tus­pa­ket­te­ja Lions I‑piirin alu­eel­la ole­vil­le sotaa paen­neil­le ukrai­na­lai­sil­le. Pake­tit ovat sisäl­tä­neet hygie­nia­tuot­tei­ta ja kodeis­sa käy­tet­tä­viä pienkoneita.

– Kaik­ki tar­vi­ke­lah­joi­tuk­set on kerät­ty ja lai­tet­tu kas­sei­hin Kii­min­gis­sä, Oulus­sa, Limin­gas­sa ja Sot­ka­mos­sa. Oulun alu­eel­la on eni­ten Ukrai­nan pako­lai­sia ja luon­nol­li­ses­ti suu­rin osa tar­vik­keis­ta on myös jaet­tu tääl­lä, ker­too Lions I pii­rin kau­den 2022–2023 pii­ri­ku­ver­nöö­ri Eija Tuo­maa­la Kii­min­gis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Musiik­ki, tans­si ja ilo täyt­ti­vät Koitelin

Vii­kon­lop­pu­na juh­lit­tiin jäl­leen Koi­te­li elää ‑fes­ti­vaa­lin mer­keis­sä. Per­jan­tai-ilta­päi­vä­nä Koi­te­lin alue täyt­tyi nopeas­ti iloi­sis­ta ja innok­kais­ta festivaalivieraista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teko­ä­ly – työ­vä­li­ne joka mul­lis­taa myös opetuksen

Teko­ä­lys­tä on tul­lut jo osa monen arkea ja se yleis­tyy myös ope­tuk­ses­sa ja eri­tyi­ses­ti ope­tuk­sen ja ope­tus­ma­te­ri­aa­lien visua­li­soin­nis­sa. Ope­tusa­lan ammat­ti­lai­set näke­vät teko­ä­lyn mah­dol­li­suu­te­na ja opet­ta­jil­ta odo­te­taan aina­kin sitä, että he tie­tä­vät mitä teko­ä­ly on ja miten sitä voi ope­tuk­ses­sa hyödyntää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ky­län kou­lun uudel­le kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le rakennuslupa

Kol­me vuot­ta sit­ten pala­neen Ala­ky­län kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilal­le raken­ne­taan 140 oppi­laan uudis­ra­ken­nus. Oulun kau­pun­gin Tila­pal­ve­lut-lii­ke­lai­tok­sen hake­ma raken­nus­lu­pa hyväk­syt­tiin kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa vii­me keskiviikkona.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus