Kiiminki

Oulu myy hyvinvoin­ti­pal­velujen raken­nuk­sia – Kau­pas­sa muka­na myös Kii­min­gin hyvinvointikeskus

Oulun kau­pun­ki myy hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen käy­tös­sä ole­via raken­nuk­sia eri­kois­si­joi­tus­ra­has­to eQ Yhteis­kun­ta­kiin­teis­töl­le kaup­pa­hin­taan 165,6 mil­joo­naa euroa. Kaup­pa sisäl­tää Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen, kau­pun­gin­sai­raa­lan sekä sen pysä­köin­ti­ta­lon, Kon­tin­kan­kaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen, Tui­ran hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen raken­nuk­sia ja Intiön hoivakodin.

Lue lisää

Ukrai­nan krii­si tii­vis­ti yhteis­työ­tä varautumisessa

Koro­na­pan­de­mian aika­na lisään­ty­nyt alu­eel­li­nen yhteis­työ eri viran­omais­ten kes­ken on tii­vis­ty­nyt Ukrai­nan krii­sin aika­na. Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Tert­tu Savo­lai­nen ker­too, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui 69 ylioppilasta

Kii­min­gin lukios­ta on val­mis­tu­nut tähän men­nes­sä 2 814 yli­op­pi­las­ta. Vuon­na 1968 toi­min­tan­sa aloit­ta­neen lukion ensim­mäi­set yli­op­pi­laat sai­vat lak­kin­sa vuon­na 1971. Hei­tä oli tuol­loin 17.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­ki­hu­run tilal­la kas­vaa taas man­sik­ka ja peruna

Jaak­ko Lei­vis­kä ja Hei­di Saa­re­la osti­vat Jaa­kon koti­ti­lan Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä vuon­na 2019.He aloit­ti­vat man­si­kan­vil­je­lyn vii­me vuon­na ja tänä kesä­nä man­sik­ka-alaa laa­jen­ne­taan. Paris­kun­ta aikoo kas­vat­taa tänä kesä­nä tilal­la man­si­kan lisäk­si myös perunaa.Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das haas­taa puun kor­juu­ket­jut ja logis­tii­kan – Han­ke lisää mer­kit­tä­väs­ti kui­tu­puun han­kin­taa lähimaakunnista

Puun kor­juuseen ja kul­je­tuk­seen syn­tyy tuhat uut­ta työ­paik­kaa, kun Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyy vuo­den 2023 syk­syl­lä. Met­sä­am­mat­ti­lai­sia- ja asian­tun­ti­joi­ta on rek­ry­toi­tu puun­han­kin­taan pal­jon lisää jo vii­me aikoina.


Ahon­kan­kaan alu­eel­le Kii­min­kiin tuli­si yli 550 asukasta

Ahon­kan­kaan ase­ma­kaa­voi­tet­ta­va alue sijait­see Kii­min­gis­sä Kola­mäen, Kais­ta-ahon, Isoa­hon­kan­kaan ja Vii­tan­tien väli­sel­lä alu­eel­la. Ahon­kan­kaan uusi ase­ma­kaa­va-alue jat­kaa ole­mas­sa ole­vaa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. Mat­kaa Kii­min­gin kes­kuk­seen ja sen pal­ve­lui­hin on noin kilometri.