Kiiminki

Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.

Lue lisää

Juuso Runt­ti, Hut­tu­ky­läs­tä eduskuntaan

Juuso Runt­ti (enti­nen Runt­ti­la, Man­ni­nen) syn­tyi Kii­min­gis­sä 2.3.1854. Hänen van­hem­pan­sa oli­vat maan­vil­je­li­jä Paa­va­li Runt­ti­la ja Lii­sa Hut­tu. Vai­mon­sa Marian (12.12 1851–25.11.1923) hän löy­si Hau­ki­pu­taan Holmasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan vuo­si 2020

Ran­ta­poh­jan vuo­si­kel­lo 2020 jul­kais­taan täl­lä ker­taa useam­mas­sa osas­sa. Ran­ta­poh­jan alu­een itäi­sem­mäs­sä osas­sa eli Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä vuo­si oli tapah­tu­ma­ri­kas poik­keus­o­lois­ta huolimatta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lyh­dyt koris­ti­vat Kon­tion alueen

Ala­ky­län, Tirin­ky­län ja Hai­pus­ky­län asuk­kaat näyt­ti­vät, mitä on yhtei­söl­li­syys ja valai­si­vat yli 2 000 jää­lyh­dyl­lä kylien­sä tei­den var­ret. Vii­me lau­an­tai­na ilta­sel­la kylän rai­til­la oli kul­ki­joi­ta keväis­ten jäit­ten läh­tö­jen tapaan. Tun­nel­ma oli läm­min ja iloi­nen, kun koro­na-aikaa piris­tä­mään suun­ni­tel­tu tem­paus onnis­tui yli odo­tus­ten. Kylän­rai­til­le oli sovit­tu glö­git­ref­fe­jä ja mui­ta tapaa­mi­sia monien perut­tu­jen pik­ku­jou­lu­jen ja tapah­tu­mien kor­vik­keek­si. Autoi­li­jat eri puo­lil­ta Kii­min­kiä oli­vat tul­leet kylä­läis­ten aikaan­saan­nos­ta ihastelemaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus