Kii­min­ki

Koi­te­lin valot ihas­tut­ti­vat ja innos­ti­vat ulkoi­le­maan

Lau­an­tai­na Valoa Koi­te­li! -tapah­tu­ma koko­si per­hei­tä, paris­kun­tia ja ystä­vyk­siä ihai­le­maan valo­tai­det­ta luon­non kes­kel­le. Tapah­tu­man ava­si Koi­te­li Elää ry:n ter­ve­tu­lo­pu­he, jon­ka jäl­keen tuli­tai­de­tyh­mä Tuli­kuk­ka esit­ti näyt­tä­vän tulis­hown­sa. Tapah­tu­mas­sa pää­si ihas­te­le­maan myös Flowers of Lifen valo­tai­de­teos­ta, joka lan­get­ti valo­aan koko Saha­saa­ren näyt­tä­mön edus­tal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Valoa Koi­te­lis­sa

Kii­min­ki­Koi­te­li elää ry jär­jes­tää mak­sut­to­man koko per­heen ulkoi­lu­ta­pah­tu­man Koi­te­lis­sa lau­an­tai­na 5.1. kel­lo 17–20. Tapah­tu­ma on jat­koa jo aiem­min vuo­tui­ses­ti jär­jes­te­tyil­le Valoa Koi­te­li -tapah­tu­mil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku pai­kal­lis­ten nuo­ri­so­yh­dis­tys­ten ja muun nuor­ten itsen­sä jär­jes­tä­män nuo­ri­so­toi­min­nan tuke­mi­seen vuo­del­le 2019 on alka­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raken­nus­te­ho voit­ti Joki­ran­nan kou­lun tar­jous­kil­pai­lun

Parem­min asun­to­ra­ken­ta­ja­na tun­net­tu Oulun Raken­nus­te­ho Oy on teh­nyt mer­kit­tä­vän alue­val­tauk­sen voit­ta­mal­la Oulun Tila­kes­kuk­sen kil­pai­lu­tuk­sen Joki­ran­nan kou­lun uudis­ra­ken­nus­hank­kees­ta. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti vuo­den 2018 maa­lis­kuus­sa, että sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­nyt Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lu pure­taan ja sen 600 oppi­laal­le raken­ne­taan uusi kou­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhtei­set juu­ret, yhtei­nen tule­vai­suus, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li laa­je­ne­mis­taan vuo­den vaih­tues­sa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit siir­tyi­vät vuo­den 2019 alus­ta alkaen Oulu­joen seu­ra­kun­nas­ta osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa. Laa­jen­tu­va Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li tapaus­ta Yli­kii­min­gis­sä uuden­vuo­de­naat­to­na sekä Yli-Iis­sä ja Kii­min­gis­sä uuden­vuo­den ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKon­tion erä­vei­kot ry 40 vuot­ta. Met­säs­tys on säi­lyt­tä­nyt enti­set arvon­sa vuo­si­kym­me­nien aika­na

Tyy­ty­mät­tö­myys hir­ven­kaa­to­lu­pien jakoon Kii­min­gin alu­eel­la aiheut­ti sen, että 6.12.1978 kaik­ki­aan 52 Ala­ky­län, Tirin­ky­län ja Hai­pus­ky­län mies­tä kokoon­tui Ala­ky­län Toi­vo­laan oman met­säs­tys­seu­ran perus­ta­vaan kokouk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus