Kiiminki

Kes­kus­ta ja perus­suo­ma­lai­set tiu­kas­sa vään­nös­sä Kiimingissä

Kah­del­la kol­mes­ta Kii­min­gin äänes­ty­sa­lu­ees­ta kes­kus­ta piti pin­tan­sa suu­rim­man puo­lu­een tit­te­lis­ta kamp­pail­les­sa, mut­ta Ala­ky­län äänes­ty­sa­lu­eel­la perus­suo­ma­lai­set oli jo ohit­ta­nut kes­kus­tan 31,9 pro­sen­tin äänio­suu­del­laan. Ala­ky­läs­sä kes­kus­ta sai 29,9 pro­sent­tia äänis­tä. Koko Kii­min­gin alu­eel­la kol­me ehdo­kas­ta domi­noi sel­väs­ti näis­sä eduskuntavaaleissa.

Lue lisää

Tuet vah­vis­ta­vat ruo­ka-tur­vaa ja kehit­tä­vät koti­mais­ta yrittäjyyttä

Maa­ta­lous­tuo­tan­toa ja maa­seu­dun kehit­tä­mis­tä tuet­tiin vii­me vuon­na Suo­mes­sa 2,13 mil­jar­dil­la eurol­la. Rahoi­tus­ta sai­vat vii­me vuon­na muun muas­sa vil­je­li­jät, yhdis­tyk­set, yri­tyk­set, kun­nat, jär­jes­töt, kaup­pa ja teol­li­suus, neu­von­taor­ga­ni­saa­tiot sekä tut­ki­mus- ja kehittämisorganisaatiot.

Lue lisää

Oli­ko Kii­Rin tap­pio Lau­ri Val­ka­man vii­mei­nen peli?

Poh­joi­sen alu­een kori­pal­lo­fi­naa­li vii­me lau­an­tai­na saat­toi olla Kii­Rin legen­daa­ri­sen val­men­ta­jan Lau­ri Val­ka­man vii­mei­nen peli. Final Fou­rin semi­fi­naa­li päät­tyi Kii­Rin tap­pioon Oulun Tar­mol­le korein 65 ‑85 (34 ‑36). Pelin jäl­keen Val­ka­ma kävi kuu­ma­na ja latoi tyly­jä kom­ment­te­ja pelis­tä ja omas­ta urastaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muis­to­kir­joi­tus: Eino Iisa­kan muistolle

Eino Iisak­ka kuo­li 12.3.2023 Oulus­sa pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den uuvut­ta­ma­na. Hän oli syn­ty­nyt 11.9.1946 Kii­min­gis­sä. Eino Iisak­ka oli maa­ta­lon poi­ka Poh­jois-Poh­jan­maal­ta, Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­tä. Koti­ta­lon jokai­ses­ta ikku­nas­ta näkyi Kii­min­ki­jo­ki, joka uur­si jäl­ken­sä pysy­väs­ti myös Iisa­kan mielenmaisemaan.


Kuu­kau­den esi­ne: Raken­nus­kät­kö, ”Koti­va­kuu­tus” 1850-luvun tapaan

Van­has­sa suo­ma­lai­ses­sa kan­sa­nus­kos­sa on ollut tär­keä­nä käsit­tee­nä lyk­ky eli onni. Enti­sa­jan kyläyh­tei­sös­sä aja­tel­tiin, että onnea oli varat­tu kyläl­le vain rajal­li­nen mää­rä. Jos halusi kas­vat­taa vaik­ka omaa kar­ja­lyk­kyä, oli onni vie­tä­vä naa­pu­ril­ta noi­ta­kons­teil­la. Noi­tuu­den uhkal­ta piti osa­ta suo­jau­tua. Sii­hen tar­vit­tiin ”koti­va­kuu­tus”, jon­ka vir­kaa toi­mit­ti­vat raken­nus­ten tai­ka- ja uhrikätköt.
Koi­te­li­kes­kuk­sel­le etsi­tään jäl­leen uut­ta toteuttajaa

Koi­te­liin valit­tiin vuon­na 2018 Koi­te­li­kes­kus­ta toteut­ta­maan kii­min­ki­läi­nen GoArc­tic Oy. Yri­tyk­sen varaus­ta jat­ket­tiin vuo­sien aika­na use­aan ottee­seen, mut­ta nyt varaus on rau­en­nut, sil­lä suun­ni­tel­mat eivät kon­kre­ti­soi­tu­neet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi kokouk­ses­saan täl­lä vii­kol­la Koi­te­lin mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­kes­kuk­sen toteut­ta­jan uudel­leen hake­mi­sen. Hakuai­ka on tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saakka.


Kii­min­ki­läi­set yksin­lau­la­jat yhteis­vas­tuu­ta tukemassa

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 2.4. kel­lo 18 hen­gel­li­sen musii­kin kon­sert­ti, jon­ka tuo­tol­la tue­taan yhteis­vas­tuu­ke­räys­tä. Kah­vi­tar­joi­lu alkaa jo kel­lo 17.15 ja vapaa­eh­toi­nen kah­vi­ra­ha sekä ohjel­ma­mak­su ohja­taan yhteis­vas­tuu­ke­räyk­seen. Keräyk­sen koh­tee­na on nuor­ten väki­val­lan ehkäi­syyn ja sovit­te­luun teh­tä­vä työ.