Kii­min­ki

Puu­kau­pas­sa menos­sa vil­kas vuo­si – Kas­vu näyt­tää jat­ku­van tule­vai­suu­des­sa­kin

Kyse­ly­kier­ros Ran­ta­poh­jan alu­eel­le ker­too hyviä uuti­sia met­sä­alal­ta. Kaik­ki ovat yhtä miel­tä sii­tä, että puu­kaup­pa käy ja tule­vai­suus näyt­tää valoi­sal­ta. –.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu on yhtei­nen sateen­suo­ja jokai­sel­le

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan on jär­jes­tö, joka kier­tää ympä­ri Suo­mea kou­luis­sa puhu­mas­sa oppi­lail­le kiusaa­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Lähes nel­jä­kym­men­tä moto­ris­tia eri puo­lil­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLegen­dat Vesa-Mat­ti Loi­ri ja Ismo Alan­ko täh­dit­ti­vät Suo­men kau­nein­ta fes­ti­vaa­lia – Koi­te­li soi kah­dek­sat­ta ker­taa

Jäl­leen heti lop­puun­myy­ty Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li toi­vot­ti tänä vuon­na ter­ve­tul­leik­si todel­li­sia legen­do­ja, kun Vesa-Mat­­ti Loi­ri ja Ismo Alan­ko täyt­ti­vät Saha­saa­rel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Perin­tei­nen pitä­jä­ot­te­lu voi­si uudis­tua joki­var­sien otte­luk­si”

Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin väli­set pitä­jä­ot­te­lut aloi­tet­tiin heti Tuk­hol­man vuo­den 1912 olym­pia­lai­sia seu­raa­va­na vuon­na ylei­sur­hei­luin­nos­tuk­sen olles­sa kor­keal­la Suo­men juos­tua itsen­sä maa­il­man­kar­tal­le Ruot­sis­sa. Kil­pai­lun­joh­ta­ja Eero Esko­la esit­tää laa­je­ne­mis­ta Kii­min­ki­jo­ki­var­ren ja Iijo­ki­var­ren otte­luk­si, siten että mukaan tuli­si­vat ii ja Hau­ki­pu­das.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alu­een pelas­tus­lai­tos edel­lä nuo­housuu­dis­tuk­ses­sa – pelas­tus­lain suun­ni­tel­tu uudis­tus vapaut­tai­si nuo­houk­sen koko maas­sa

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la siir­ryt­tiin vuo­den alus­sa perin­tei­ses­tä pii­ri­nuo­hoo­ja­pal­ve­lus­ta vapaas­ti kil­pail­tuun nuo­hoa­mis­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan tulee tila­ta nuo­hoo­ja tätä nykyä itse. Noin 80.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vesia­lu­een omis­ta­jat unoh­det­tiin Väli­maan jätea­lu­een asias­sa

Kii­min­gin Väli­maal­le on suun­nit­teil­la laa­ja kier­to­ta­lous­a­lue, jon­ne Las­si­la & Tika­no­ja kaa­vai­lee mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen perus­ta­mis­ta. Las­si­la & Tika­no­jan hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin esit­te­lyn.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHaa­ran­niit­ty kun­toon yhdes­sä – Arvok­kaan nii­tyn kun­nos­tus­tal­koi­siin osal­lis­tui pai­kal­li­sia sekä maa­han­muut­ta­jia

Haa­­ran- tai Haa­ra­no­jan­niit­ty on har­vi­nai­nen luon­non­niit­ty, jol­la pien­ti­lan leh­mät ovat lai­dun­ta­neet 80- ja 90-luku­­jen vaih­tee­seen saak­ka. Repo­se­län­tien var­rel­la sijait­se­val­la nii­tyl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­krayk­siöt har­vi­nai­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­jan alu­een vuo­­kra-asun­­to­­tar­­jon­­ta kes­kit­tyy vah­vas­ti kak­sioi­hin ja kol­mioi­hin. Iin Vuo­kra­ta­lot suun­nit­te­lee uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja yksiöi­hin panos­ta­mis­ta lähi­vuo­si­na. Useat yhtiöt tar­joa­vat vuo­­kra-asun­­to­­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus