Tome­ty päät­ti kisa­kau­den keskeytysvoittoon

Eku Tomety ja Matti Lantto voittoisan ottelun jälkeen.Eku Tomety ja Matti Lantto voittoisan ottelun jälkeen.

Kii­min­gin nyrk­kei­li­jä Eku Tome­ty päät­ti kil­pai­lu­kau­ten­sa Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa. Tome­tyl­le ei tah­do löy­tyä vas­tus­ta­jia ja tilan­teen kor­jaa­mi­sek­si hän jou­tuu vaih­ta­maan mones­ti sar­jaa. Niin kävi myös nyt.

Ali­pai­noi­se­na +80 kg:n sar­jaan men­nyt Tome­ty sai vas­taan­sa Mik­ke­lin Nyrk­kei­li­jöi­den Man­gus Kos­ke­lan. Kos­ke­la oli pel­kää­mä­tön otteis­saan. Nyt vaan kävi niin, että otte­lu päät­tyi oikeas­taan ensim­mäi­seen iskusar­jaan ja etum­mai­seen sivukoukkuun.

Pro­ject Team Tome­tyn ja Raa­hen Nyrk­kei­li­jöi­den nyrk­kei­li­jä esiin­tyy seu­raa­van ker­ran ensi elo­kuus­sa Kemis­sä kan­sain­vä­li­ses­sä Barent’s games ‑tapah­tu­mas­sa. Nyt on vuo­ros­sa perus­kun­to­kausi val­men­ta­ja Mat­ti Lan­ton ohjauksessa.