Työt­tö­mien mää­rä vähen­tyi kevään aika­na maakunnassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli huh­ti­kuun lopus­sa 22 200 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 2 100 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten, mut­ta vajaa pari tuhat­ta vähem­män kuin tämän vuo­den alussa.

Maa­kun­nan työt­tö­myy­sas­te oli huh­ti­kuun lopus­sa 11,5 % ja koko maas­sa se oli 10,3 %. Maa­kun­nan alhai­sin työt­tö­myy­sas­te oli Niva­la-Haa­pa­jär­ven seu­tu­kun­nas­sa (8,7 %). Kun­nit­tain tar­kas­tel­tu­na mata­lin työt­tö­myy­sas­te oli Limin­gas­sa (6,3 %) ja kor­kein Pudas­jär­vel­lä (16,2 %). Oulun työt­tö­myy­sas­te oli 12,6 %. Työt­tö­mien mää­rä kas­voi suu­rim­mas­sa osas­sa kun­tia vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten kas­vua oli Sie­vis­sä (+40 %), Kem­pe­lees­sä (+24 %) ja Yli­vies­kas­sa (+24 %). Iin työt­tö­myy­sas­te oli 13,2 prosenttia.

Huh­ti­kuun aika­na Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton alu­eel­la oli avoin­na lähes 9 100 työ­paik­kaa, jois­ta uusia avoi­mia työ­paik­ko­ja oli 4 100. Uusien työ­paik­ko­jen mää­rä las­ki vuo­den 2023 huh­ti­kuus­ta noin 700:lla (-15 %) työpaikalla.

Mää­räl­li­ses­ti eni­ten uusia työ­paik­ko­ja oli avoin­na rakennus‑, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöil­le (mm. talon­ra­ken­ta­jat ja maatalous‑, teol­li­suus­ko­nea­sen­ta­jat ja ‑kor­jaa­jat) sekä pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöil­le (mm. myy­jät, ravin­to­la- ja suur­ta­lous­työn­te­ki­jät, tar­joi­li­jat ja lähihoitajat).