Kör­kön maa­lit sii­vit­ti­vät Hau­Pan mie­het voit­toon Virpiniemessä

HauPan Joona Körkkö on ohittanut Kajaanin maalivahdin ja viimeistelee toisella osumallaan loppulukemiksi 2-0. Kuva: Tommi KarvonenHauPan Joona Körkkö on ohittanut Kajaanin maalivahdin ja viimeistelee toisella osumallaan loppulukemiksi 2-0. Kuva: Tommi Karvonen

Hau­Pan ja Kajaa­nin Hakan koh­taa­mi­nen tuu­li­ses­sa Vir­pi­nie­mes­sä oli kah­den hyvän jouk­ku­een tiuk­ka vään­tö. Otte­lu läh­ti Hau­Pan näkö­kul­mas­ta aavis­tuk­sen yskäh­del­len käyn­tiin, eikä peli­na­vaus suju­nut aivan suun­ni­tel­lus­ti. Kajaa­nin Haka sai vyö­ry­tet­tyä muu­ta­mia hyök­käyk­siä hau­ki­pu­taa­lais­ten pal­lon­me­ne­tyk­sis­tä, mut­ta puo­lus­tus­lin­ja sai hidas­tet­tua hyök­käyk­siä riit­tä­väs­ti ja vii­mei­se­nä luk­ko­na kau­den toi­sen nol­la­pe­lin pelan­nut Akse­li Syr­jä­lä tor­jui kau­kaa läh­te­neet vedot varmasti.

Hau­ki­pu­taa­lai­set sai­vat puo­lia­jan ede­tes­sä juo­nes­ta parem­min kiin­ni ja maa­lia hätyy­tel­tiin jo muu­ta­maan ottee­seen vaa­ral­li­ses­ti. Lopul­ta, 37. minuu­til­la Saku Sipo­lan lähet­tä­mä kul­ma­pot­ku löy­si Joo­na Kör­kön, joka pus­ki pal­lon ver­kon peru­koil­le. Puo­lia­jal­le siir­ryt­tiin Hau­Pan 1–0 johdossa.

Toi­nen puo­liai­ka oli tiuk­kaa kes­kia­lu­een tais­te­lua ja isku­ja vaih­det­tiin puo­lin ja toi­sin. Kak­sin­kamp­pai­lut kään­tyi­vät lopul­ta niu­kas­ti hau­ki­pu­taa­lai­sil­le. Luu­kas Syr­jä­läl­lä oli muu­ta­ma oiva paik­ka lisä­tä joh­toa, mut­ta täl­lä ker­taa vie­rai­den par­haak­si pelaa­jak­si valit­tu maa­li­vah­ti Nadi­radze Sho­ta veti pidem­män kor­ren ja tor­jui yri­tyk­set. Myös kajaa­ni­lai­sil­la oli muu­ta­mia tilan­tei­ta, mut­ta lau­kauk­set läh­ti­vät kau­kaa, eikä niil­lä Syr­jä­lää yllätetty.

Otte­lu rat­ke­si, kun puo­lus­ta­ja Alek­si Autio­nie­mi riis­ti pal­lon ja pal­lo kul­keu­tui kes­ki­kent­tää hal­lin­neel­le Valt­te­ri Kova­lai­sel­le. Kova­lai­nen vapaut­ti Hau­Pan par­haak­si pelaa­jak­si vali­tun Kör­kön nokik­kain maa­lin­te­koon, hän kier­si maa­li­vah­din ja iski var­mas­ti lop­pu­lu­ke­mik­si 2–0.

Lopun vaih­dot toi­vat lisää vir­taa präs­siin ja vas­tus­ta­ja pidet­tiin pois pahoil­ta pai­koil­ta. Puo­lus­tuk­ses­sa kes­ki­tyk­set puret­tiin var­mas­ti väl­jem­mil­le vesil­le. Näin ollen pis­teet jäi­vät lopul­ta ansai­tus­ti Haukiputaalle.

Hau­ki­pu­taa­lai­sil­la on nyt 4 pelin jäl­keen 6 pis­tet­tä ja tuke­vas­ti sar­jan ylä­pääs­sä. Seu­raa­va koti­pe­li on jo tule­va­na lau­an­tai­na Vir­pi­nie­mes­sä 25.5. klo 17.00, kun vas­taan aste­lee Kemin Palloseura.