Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja


Simon lii­ken­neon­net­to­muus tun­tui Iis­sä saak­ka

Simon kes­ki­vii­ko­aa­mui­nen vaka­va lii­ken­neon­net­to­muus vai­kut­ti nelos­tiel­lä vie­lä vii­den jäl­keen ilta­päi­väl­lä ras­kaan lii­ken­teen suu­re­na mää­rä­nä. Aina­kin Iin poh­jois­puo­lel­la lii­ken­ne jonou­tui, ja suu­rin osa ajo­neu­vois­ta oli rek­ko­ja sekä kuor­ma- ja lin­ja-auto­ja.Rent­ta­he­lek­ku: Eipä hät­täil­lä

Kevät­tä rin­nas­sa, läm­pe­nee. Vih­doin­kin aurin­koi­sia kevään säi­tä! Alkaa­pa olla pian päl­viä piha­nur­mil­la. Ei kun hara­vat terä­väk­si! Risut ja syk­syn leh­ti­sa­to alka­vat siir­tyä pik­ku­hil­jaa pel­lon kat­teek­si. Hara­voi­ja on innois­saan. Kevät­tä molem­mis­sa rin­nois­sa! Kesä nur­kan taka­na. Hänel­lä uusi leveä­la­pai­nen raap­pa. Oikea piha­hir­mu! — Siis se hara­va!!


Kes­kus­te­lem­me: Pal­jon on kapus­to­ja Iijoen kala­so­pas­sa

Kon­sult­ti­vel­jet kyl­lä pro­jek­te­ja kek­si­vät, jos vähää­kään rahal­le hai­see, ja hai­see­han se. Kovin on pal­jon kapus­to­ja Iijoen kala­kat­ti­las­sa, kuten olem­me saa­neet moneen ker­taan lukea. Arve­len PVO:n ja kalas­tus­kun­nan kes­ke­nään saa­van joen kalas­tus­kun­toon ilman kon­sult­te­ja­kin ja niin­hän sii­nä tulee käy­mään. Pent­ti Par­viai­sen esit­tä­mä mal­li (Ran­ta­poh­jas­sa 30.4.) on hyvä ja asian­tun­te­mus­ta on riit­tä­väs­ti.


Ron­nie Biggs muis­tet­tiin sak­san­ku­mi­naa parem­min Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­san vaki­tui­sen poru­kan Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tyk­sen jäset oli­vat hajal­la maa­il­man turuil­la lukuun otta­mat­ta Raan­lun­tia, joka teki loi­kan. Näin ollen ei ollut ihme, että Rait­tiit Toh­ve­lit oli illan haka. Sii­hen aut­toi kol­mo­set Veik­kaus­lii­gan raha­jouk­kueis­ta, Suo­men lihan­tuo­jis­ta, Urhei­lu­hul­lun filo­so­feis­ta, työt­tö­mäk­si jou­tu­nees­ta Not­re Damen kel­lon­soit­ta­jas­ta ja sak­san­ku­mi­nan toi­ses­ta nimes­tä. Oikein oli­vat myös jumal­ku­vis­ta Dia­na ja Posei­don, eikä musiik­ki­kaan men­nyt has­sum­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Jul­ki­nen raken­ta­mi­nen kal­lis­ta

Sano­taan, että kun kau­pun­gin silue­tis­sa näkyy tor­ni­nos­tu­rei­ta, se tie­tää työ­tä ja toi­meen­tu­loa alu­eel­le sekä sen asuk­kail­le. Koko­nais­ra­ken­ta­mi­sen voluu­mi, kun mukaan las­ke­taan niin suu­ret kuin pie­net­kin koh­teet, on ollut vii­me vuo­si­na suu­ri Oulun talous­a­lu­eel­la.


Teks­ta­rit

Hyvin aurat­tiin Hami­nas­sa eten­kin ala­ka­tu­kin, mut­ta vuo­si­kym­me­niä ollut aita revit­tiin rumas­ti. Oli­si sen voi­nut pur­kaa sie­vem­min­kin, kun oli­si irroi­tet­tu. Eihän se kak­si­nen ollut ja kel­vat­koon turis­teil­le.


Kes­kus­te­lem­me: Met­sän­hoi­ta­jat vaa­ras­sa

Pui­den hyvin­voin­ti on suu­rel­ta osin met­sän tiais­ten ja tik­ko­jen varas­sa. Jos nämä lin­nut puut­tu­vat met­säs­tä, on se vaa­ras­sa jou­tua tuho­hyön­teis­ten hyök­käys­ten koh­teek­si. Jot­ta met­sä pysyi­si ter­vee­nä, oli­si tiais- ja tik­ka­kan­to­jen olta­va vah­vo­ja.