Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus


Iihin 240 000 euron veik­kaus­voit­to

Vikin­glo­tos­ta ei löy­ty­nyt kier­rok­sel­la 43/2020 täy­so­su­mia, joten ensi vii­kol­la Vikin­glo­ton potis­sa on noin 13 mil­joo­naa euroa. 6+0-tuloksella K-mar­­ket Iis­sä pelan­neel­le…


Aloi­te Illin­saa­ren kehit­tä­mi­ses­tä

Illin­saa­ren lii­kun­ta­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä jätet­tiin val­tuus­toa­loi­te Iin kun­nan­val­tuus­tol­le. Pert­ti Huo­vi­sen (vas.) ja kah­dek­san muun val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa esi­te­tään, että alu­een kehit­tä­mi­ses­tä…


Oma lähi­lu­kio on tur­val­li­nen vaih­toeh­to

Perus­kou­lun päät­tö­luo­kan oppi­lai­den kodeis­sa poh­di­taan jo nyt ensi kevään jat­ko­va­lin­to­ja. Noin puo­let ikä­luo­kas­ta täh­tää lukioon, toi­nen puo­li amma­til­li­siin opin­toi­hin. Kou­lun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Raa­ma­tun nai­sia – Ester

Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la on pidet­ty syk­syn aika­na Raa­ma­tun nai­sia tutuk­si –luen­to­sar­ja. Tilai­suuk­siin ker­tyi koh­tuul­li­ses­ti osal­lis­tu­jia koro­­na-ajan kes­kel­lä. Luen­to­ja pidet­tiin vii­te­nä peräk­käi­se­nä…


Jää­lin kou­lun Gut­sy-Heroes roh­keus­val­men­nus

Jää­lin kou­lun ysi­luok­ka­lai­set yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen valin­nai­sen oppi­laat jär­jes­ti­vät Gut­­sy-Heroes roh­keus­val­men­nuk­sen Jää­lin kou­lun eka­luok­ka­lai­sil­le luku­vuo­den alku­puo­lel­la. Gut­­sy-Heroes kam­pan­jas­sa kysees­sä on haus­ka ja…


Teks­ta­rit

Oulu­lai­set ovat sit­ten haus­kaa väkeä! Muut­ta­vat asu­maan radan var­teen ja valit­ta­vat junien kul­ke­mi­ses­ta, rata ollut sii­nä jo yli sata vuot­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avoin kysy­mys Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

Olet­te pää­tök­sel­län­ne liit­tä­nyt Oulun sivis­ty­syh­tei­sö­nä Maa­il­man Ter­veys­jär­jes­tö WHO:n ikäys­tä­väl­lis­ten kun­tien ver­kos­toon. Näin Oulu viral­li­ses­ti yhtyi perin­tee­seen, jol­la alku­kan­sat­kin osoit­ti­vat kun­nioi­tus­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus