Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Jak­ku­ky­län juh­laa Illin­juok­suis­sa

Suo­mi on kiin­ni hei­nä­kuus­sa, sano­taan, kun tar­koi­te­taan, että ns. lomien takia yhteis­kun­ta ei toi­mi. Tuo ei pijä väh­hää­kään paik­kaan­sa Iis­sä, vaik­ka kui­va­lai­set mari­se­vat­kin. Illin­juok­su­jen direk­to­raa­tis­ta ilmoi­tet­tiin per­jan­tai­aa­mu­na kun­nan yhdys­kun­ta­pal­ve­luil­le, että Illin majan sisä­mak­ke­ja var­ten tar­vit­tai­siin ves­sa­pa­pe­ria. Ilpo Tume­lius hoi­ti pyyn­nön Iin kun­nan ate­ria- ja tila­pal­ve­lu lii­ke­lai­tok­sen ves­sa­pa­pe­reis­ta vas­taa­val­le vir­kai­li­jal­le. Ja kap­pas vain. Ennen puol­ta­päi­vää kii­ku­tet­tiin Illiin pait­si ves­sa­pa­pe­rei­ta myös käsi­pyyh­kei­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan jatu­lin­tar­ha on jäl­leen kun­nos­tet­tu

Laby­rint­ti lie­nee meis­tä monel­le on tut­tu. Tie­dät­kö mikä on jatu­lin­tar­ha? Lähes samaa tar­koit­ta­ne­vat, sil­lä jatu­lin­tar­ha on laby­rint­ti­mai­nen ympy­rä­muo­toon kivien reu­nus­ta­mis­ta käy­tä­vis­tä raken­net­tu. Sen kehien välis­sä kul­ke­vaa mut­kit­te­le­vaa pol­kua pit­kin voit kävel­lä kuvion reu­nal­ta kes­kus­taan.
Raha­pe­lit viik­ko 28

Lot­to: 3, 12, 16, 17, 24, 26, 30. Lisä­nu­me­ro: 19. Plus­nu­me­ro: 16. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 10 000 000 e, 6+1 oikein 6 kpl 38 381,53 e, 6 oikein 1 545,98 e, 5 oikein 46,55 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Viking Lot­to: 1, 7, 14, 15, 32, 42. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 29 Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 4 kpl 55 035,20 e, 5+1 oikein 7 457,68 e, 5+0 oikein 1 086,94 e, 4+1 oikein 54,94 e, 4+0 oikein 27,66 e, 3+1 oikein 8,04 e, 3+0 oikein 4,26.

Euro­jack­pot: 31, 36, 40, 42, 45. Täh­ti­nu­me­rot: 7, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 3 kpl 540 953,60 e, 5+0 oikein 286 387,20 e, 4+2 oikein 5 966,40 e, 4+1 oikein 349,20 e, 4+0 oikein 154,30 e, 3+2 oikein 76,20 e, 2+2 oikein 25,60 e, 3+1 oikein 23,70 e, 3+0 oikein 20,10 e, 1+2 oikein 11,20 e, 2+1 oikein 9,20 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 5 2 8 7 1 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 0 9 8 2 8 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 8 3 6 4 1 4 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 111 211 X11 1221. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 72 kpl 2 775,60 e, 12 oikein 37,03 e, 11 oikein 2,51 e.


Val­tuus­toa­loi­te tie­va­lais­tuk­ses­ta

Lah­den­pe­rän­tien ete­läi­sen liit­ty­män ja Kan­to­lan­tien poh­joi­sen liit­ty­män valai­se­mi­ses­ta on teh­ty val­tuus­toa­loi­te. Ahti Häy­ry­sen (kesk.) ja vii­den­tois­ta muun kun­nan­val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa tode­taan, että kysei­set ris­teyk­set ovat huo­nol­la kelil­lä ja pimeäl­lä erit­täin vai­keas­ti havait­ta­vis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nelos­tie ruuh­kau­tui Olha­vas­sa

Nelos­tie ruuh­kau­tui Iin Olha­vas­sa tänään puo­len­päi­vän jäl­keen. Ran­ta­poh­jan luki­ja ker­too, että poh­joi­seen mene­väl­lä kais­tal­la oli Olha­va­joen poh­jois­puo­lel­la noin vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­taus: Elä­män eri­ko­kois­ten mur­hei­den äärel­lä

Koh­taam­me elä­mäs­säm­me pal­jon eri­lai­sia ja -kokoi­sia mur­hei­ta. Osit­tain niin on ollut aina, osit­tain kyse on mei­dän maa­il­mam­me nyky­ti­las­ta. Eten­kin nuo­ril­la tyy­li­suun­tauk­sien vaih­te­lu aiheut­taa ulko­nä­kö­pai­nei­ta sii­tä, mitä pitäi­si olla pääl­lä tai mil­tä tuli­si näyt­tää. Moni aikui­nen voi hel­pos­ti sokais­tua esi­mer­kik­si ystä­vien Face­book-pos­tauk­sis­ta ja miet­tiä mik­si oma elä­mä ei ole niin täy­del­li­nen kuin toi­sen elä­mä. Media tuo tie­toom­me mil­loin mitä­kin huo­lia, oli kyse sodas­ta tai ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Emme voi ummis­taa sil­miäm­me maa­il­man vää­ryyk­sil­tä, niin kuin olem­me voi­neet, kun uuti­soin­ti ei ollut niin tark­kaa tai reaa­liai­kais­ta. Meil­le kui­ten­kin tar­jo­taan loh­du­tuk­sen sano­ja raa­ma­tus­sa, Kir­jees­sä Filip­pi­lai­sil­le:


Uiton mon­ta tari­naa – Elä­män­työ Mar­tin­nie­men sahal­la

Puu­ta­va­raa uitet­tiin hinaa­jil­la Mar­tin­nie­meen ja Halo­sen­nie­meen eri joki­suil­ta. Hinauk­set teh­tiin avo­laut­toi­na Kii­min­ki-, Simo-, Olha­va- ja Pyhä­joel­ta. Iijoel­la siir­ryt­tiin nip­pu-uit­toon vuon­na 1946. Kemi- ja Oulu­joel­ta uitot teh­tiin nip­pu-uit­to­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus