Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Mai­to­ti­lo­ja pal­kit­tiin

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström mita­leil­la. Wal­ter…

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Koi­rat kiin­ni

Mitä liik­kuu nii­den koi­ra­no­mis­ta­jien pääs­sä, jot­ka anta­vat koi­rien­sa olla vapaa­na taa­ja­ma-alu­eel­la? Eikö tei­hin päde samat sään­nöt kuin mui­hin­kin koi­rien omis­ta­jiin, jot­ka pitä­vät aina koi­rat kyt­ket­tyi­nä olles­saan len­kil­lä.


Kes­kus­te­lem­me: Erä­mie­hen miet­tei­tä

Tein muu­ta­ma vuo­si sit­ten riko­sil­moi­tuk­sen met­säs­tys­ri­kok­ses­ta kos­kien hir­vi­seu­ru­ee­ni joh­ta­jan toi­min­taa. Mak­si­mi­ran­gais­tus teos­ta oli­si ollut 2 vuot­ta van­keut­ta. Ihmet­te­len, miten polii­si voi van­hat­taa asian tut­ki­mat­to­muu­del­laan.


Har­taus: Aika

Aikaa tun­tuu ole­van aina vää­rän ver­ran. Usein sitä on lii­an vähän, toi­si­naan sitä on lii­kaa. Pie­nes­sä het­kes­sä voi tapah­tua pal­jon ja jo sil­män­rä­päyk­sel­lä voi olla mer­ki­tys­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Maa­lis­maan­tien auraa­jal­le. Ei pidä ottaa ura­koi­ta, jos jälä­ki on tuom­mos­ta: uria ja kuin pot­tu­pel­toa.


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 13

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: mak­ka­ra­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­kä­pa­pu­kas­ti­ke. Ti: lohi­pyö­ry­kät, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti­­ba­­si­­li­­ka­­kas­­ti­­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-kesä­­kur­­pit­­sa-mais­­si­­sa­­laat­­ti, tofu-tan­­doo­­ri­­kas­­ti­­ke. To: jau­he­li­ha­keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAvus­tus­ta Iin lii­kun­ta­hank­keel­le

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt 197 000 euroa val­tio­na­vus­tus­ta lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mis­hank­kei­siin. Avus­tus­ta saa­nei­den hank­kei­den jou­kos­sa on Iin kun­nan Pöli­jä kuijeilee–Ahane…


Rei­kä­pal­lol­le rei­lus­ti kyy­tiä

Hau­ki­pu­taal­la pelat­tiin mas­sii­vi­nen kou­lu­lais­ten sali­ban­dy­tur­naus tiis­tai­na.

Enti­sen Hau­ki­pu­taan alu­een ala­kou­lu­jen 3–6 luok­kien oppi­laat pela­si­vat luok­ka­jouk­kuein sali­ban­dyä 105 jouk­ku­een voi­min. Ylä­kou­lun oppi­lai­den tuo­ma­roi­mia pele­jä pelat­tiin seit­se­mäl­lä ken­täl­lä ja nii­tä ker­tyi päi­vän aika­na pari sataa. Muka­na oli noin tuhat oppi­las­ta ja kaik­ki oli­vat innok­kaas­ti muka­na.


Kelan pal­ve­lut asioin­ti­pis­tees­tä Iis­sä

Kelan Iin pal­ve­lu­pis­tees­sä ker­ran vii­kos­sa ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­nut hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kas­pal­ve­lu kor­va­taan muil­la pal­ve­luil­la huh­ti­kuun alus­ta alkaen. Huh­ti­kuun alus­ta alkaen Kelan asioi­ta…