Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus


Olha­van­joen kala­ta­lou­del­li­set kun­nos­tuk­set etenevät

Iin kun­ta toteut­taa kesän 2022 aika­na Olha­van­joel­la kala­ta­lou­del­li­sia kun­nos­tuk­sia. Hank­keel­le on saa­tu Lapin ELY-kes­kuk­sel­ta avus­tus­ta. Hank­keel­la pyri­tään paran­ta­maan joen tilaa ja arvoa, sil­lä uomien kala­ta­lou­del­li­nen tuot­to on osit­tain heikentynyt.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus­kir­joi­tus: Me tar­vit­sem­me armahdusta

Jee­sus on esi­merk­ki suh­tau­tu­mi­ses­sa lähim­mäi­seen. Hän ker­too esi­merk­ki­ker­to­muk­sen. Tämä on ver­taus lau­pi­aas­ta sama­ria­lai­ses­ta. Sii­nä ker­to­muk­ses­sa pap­pi ja lee­vi­läi­nen kul­ki­vat ryös­te­tyn ihmi­sen ohit­se. Jerusa­le­min ja Jeri­kon väli­sel­lä tiel­lä kol­mas kul­ki­ja oli lau­pias sama­ria­lai­nen. Hän pysäh­tyi, aut­toi ja armah­ti hädäs­sä ja avu tar­pees­sa ole­vaa ihmis­tä. Hän vei lähim­mäi­sen maja­ta­loon ja hoi­ti mat­kal­la tul­leet haavat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huo­li nuo­ris­ta ja van­hem­mis­ta on suuri

Per­heen­li­säys on jän­nit­tä­vä tapah­tu­ma. Jokai­nen lap­si tuo muka­naan uudet ilot ja uudet vaivat.Vanhemmille taas lap­sen riip­pu­vuus ja tar­peet voi­vat olla panii­kin paik­ka, jos ei itse ole lap­se­na tar­pei­neen tul­lut hyväk­sy­tyk­si. Oma avut­to­muus ja lap­sen käy­tös voi­vat herät­tää vihaa, jota ei osaa käsitellä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin isän­nät hur­ja­na koti­kon­nuil­laan — Han­nu Nie­me­läl­le tripla

P‑vihkon ran­nat oli­vat täyn­nän­sä uin­ti­vä­keä ja auto­ja pit­kin poi­kin tien­var­sil­la, kun kan­sa saa­pui Illin­juok­sui­hin hui­keas­sa hel­tees­sä. Lies-Arp­pa pyö­räi­li Put­taal­ta nor­maa­liin tapaan. Toi­nen tun­net­tu fil­la­ris­ti Vode kur­vai­li autol­la. Oli käy­nyt polo­ka­se­ma­sa pit­kän rupia­man päi­väl­lä. Tuu­mai­li, että ei sitä maki­aa mahan täy­vel­tä. Pen­kit täyt­tyi­vät har­taas­ta kan­sas­ta, vaik­ka pie­niä yhteen­sat­tu­mia oli sie­lä tää­lä pit­kin Suo­mea. Leke istah­ti poho­jos­pää­hän. Rekis­te­röi­ty­mä­tön Rait­tiin Urhei­li­jan kans­sa toi­seen päähän. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä on ihmi­sen paras­ta aikaa, vai onko?

Nyt kun luon­to kukois­taa, aurin­ko pais­taa ja koro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen sal­lii koh­taa­mi­set ja halauk­set­kin, tun­tuu meis­tä mones­ta olo kepeäm­mäl­tä. Läm­min­tä riit­tää ja on upe­aa naut­tia vil­voit­ta­vis­ta vesis­tä, joko vii­leä­nä suih­ku­na tai pulah­duk­si­na luon­non vesiin. 


Meri­nie­men uima­ran­nal­la sinilevää

Kel­lon Meri­nie­men uima­ran­nan vedes­sä on havait­tu tiis­tai­na 5.7. run­saas­ti syano­bak­tee­rei­ta eli sini­le­vää. Uima­ran­ta ei ole sini­le­vän vuok­si uima­kiel­los­sa. Syano­bak­tee­rien mää­rä vedes­sä voi vaih­del­la nopeas­ti muun muas­sa sää­olo­suh­tei­den mukaan. Sini­le­vän run­sas havain­noin­ti tar­koit­taa, että uima­ve­si on sel­väs­ti syano­bak­tee­ri­pi­tois­ta tai uima­ve­den pin­nal­le on kohon­nut pie­niä syano­bak­tee­ri­laut­to­ja tai ran­nal­le on ajau­tu­nut syanobakteerikasaumia.