Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Päät­tä­jäl­tä: Se koru­tont’ ol kertomaa!

Nimit­täin arvio Poh­teen kulu­van vuo­den tulok­ses­ta, joka on täl­lä het­kel­lä n. 60 M€ ali­jää­mäi­nen. Toki tilan­ne elää ja muu­tok­sia voi vie­lä tul­la puo­leen jos toi­seen. Tämä asia mm. nousi esil­le vii­me vii­kon lopul­la pide­tys­sä Poh­jois Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­ton talous­se­mi­naa­ris­sa Raa­hes­sa. Sain mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua semi­naa­riin, kos­ka olen alue­val­tuus­to­ryh­mäm­me toi­nen varavaltuutettu.


Työt­tö­myys kas­vaa edel­leen Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli elo­kuun lopus­sa 19 800 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 2 200 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten. Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta kokoai­kai­ses­ti lomau­tet­tu­ja oli lähes 1 500.


Yri­ty­se­lä­mää: Stu­dio Sala­man uudis­tu­mis­ta juh­lis­tet­tiin bur­ge­rien parissa

Vii­me vii­kon per­jan­tai­na 22.9. Iin Mic­ro­po­lik­sen taka­pi­ha suo­ras­taan kuhi­si ihmi­siä, kun kan­sa oli saa­pu­nut ihai­le­maan uudis­tu­nut­ta Valo­ku­vaa­mo Sala­maa. Yrit­tä­jä Juho “Sala­ma” Tau­riai­nen oli tilan­nut pai­kan pääl­le J&S Bur­ge­rin bur­ger­kär­ryn, jos­sa San­na ja Jus­si Savo­lai­nen oli­vat val­mis­tau­tu­neet pyö­räyt­tä­mään 50 bur­ge­ria ensim­mäi­sil­le saa­pu­neil­le. Bur­ge­rit tar­joil­tiin Tau­riai­sen piik­kiin vie­rail­le, ja kaik­ki 50 bur­ge­ria meni­vät parem­piin sui­hin vain tunnissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Kenen isä on kaik­kein vahvin?

Kenen isä on vah­vin? Kenen auto kul­kee kai­kis­ta nopeim­min? Ihmis­ten kysy­myk­siä – niin kuin sekin, jon­ka ope­tus­lap­set esit­ti­vät Jee­suk­sel­le: Kuka on suu­rin tai­vas­ten valtakunnassa?


Pank­ki­hol­veis­sa maa­il­man­kuu­lua taidetta

Kult­tuu­ri­pank­ki. Olim­me onnek­kai­ta ja pää­sim­me vie­rai­le­maan luok­kam­me kans­sa tai­de­näyt­te­lyyn, johon oli koot­tu teok­sia maa­il­man­kuu­lul­ta Andy War­ho­lil­ta sekä koti­mai­sel­ta rok­ki­täh­del­tä Andy McCo­yl­ta. Oulun kult­tuu­ri­pan­kin näyt­te­ly sijait­si enti­sen Suo­men Pan­kin tilois­sa Lyseon ja Tuo­mio­kir­kon naa­pu­ris­sa. Näyt­te­ly­lip­pu­jam­me oli­vat spon­so­roi­neet oulu­lai­set yri­tyk­set – kii­tok­set heille!


Iiläi­set hyvänteossa

Ran­ta­poh­jas­ta 19.12.1974: Kak­si poti­las­ta istui sai­raa­lan olo­huo­nees­sa kat­se­le­mas­sa tv:stä jal­ka­pal­lo-otte­lua. Aikan­sa kat­sot­tu­aan pelaa­jien taus­te­lua pal­los­ta tuu­ma­si toi­nen: “Näyt­tää käy­vän vähäk­si yksi pal­lo noin monel­le mie­hel­le.” M.T.Kiiminki

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Han­na ja Las­se Hau­ta­kan­gas Hau­ki­pu­taal­ta sai­vat 16.9. tytön, jon­ka mitat oli­vat 4 255 gram­maa ja 54 senttiä.


Ran­ta­poh­jan arvontoja

Ran­ta­poh­jan kesä­ris­ti­kon pal­kin­toar­von­ta on suo­ri­tet­tu. Ran­ta­poh­jan vuo­si­ker­ran voit­ti Johan­na Vii­ta­la Kii­min­gis­tä ja 50 euron lah­ja­kor­tin Ris­to Sipo­la Iis­tä. Pal­kin­not on toi­mi­tet­tu voittajille.


Kuusa­mon­tien nok­ka­ko­la­ris­sa louk­kaan­tui nel­jä henkilöä

Kuusa­mon­tiel­lä Hon­ki­maan koh­dal­la Kii­min­gis­sä sat­tui tänään klo 11.28 hen­ki­lö­au­ton ja asun­toau­ton väli­nen nok­ka­ko­la­ri. Oulun suun­nas­ta tul­leen hen­ki­lö­au­ton epäil­lään ajau­tu­neen Kuusa­mon suun­nas­ta tul­leen asun­toau­ton kais­tal­le, jon­ka joh­dos­ta tapah­tui nokkakolari.