Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja ToimitusNelos­tien lii­ken­ne siir­tyi uudel­le Alli­kon sillalle

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan lii­ken­ne nelos­tiel­lä Joki­ky­läs­sä ohjat­tiin uudel­le Alli­kon sil­lal­le kes­ki­vii­kos­ta alkaen. Sil­lan leven­tä­mis­töi­den joh­dos­ta lii­ken­ne on kul­ke­nut mar­ras­kuus­ta lähtien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta hakee lupaa anniskelualueille

Iin kun­ta hakee hyväk­syn­tää annis­ke­lua­lu­eek­si Ran­ta­kes­ti­län tapah­tu­ma-alu­eel­le, Kui­va­nie­men ase­man urhei­lu­ken­täl­le, Raa­sak­ka­kos­ken tapah­tu­ma-alu­eel­le sekä Hui­lin­gin alu­eel­le. Ii-insi­tuut­ti-lau­ta­kun­ta hoi­taa hyväk­syn­näs­tä koi­tu­van yhteen­sä 1 800 euron mak­sun avustusmäärärahoistaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le ase­tet­tu uhka­sak­ko poistettiin

Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on pois­ta­nut Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le aset­ta­man­sa 10 000 euron uhka­sa­kon. Lau­ta­kun­ta aset­ti uhka­sa­kon tam­mi­kuus­sa, kos­ka Iin vesi­lii­ke­lai­tos ei ollut toi­mit­ta­nut ter­vey­den­suo­je­lu­lain mukais­ta ris­kiar­vioin­tia annet­tui­hin mää­rä­ai­koi­hin men­nes­sä. Uhka­sak­ko oli­si tul­lut mak­set­ta­vak­si, mikä­li ris­kiar­vioin­nin hyväk­sy­mis­ha­ke­mus­ta ei oltai­si toi­mi­tet­tu vii­meis­tään 15.3., eikä ris­kiar­vioin­ti oli­si ollut hyväk­syt­tä­vis­sä vii­meis­tään 17.5.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKari Hol­man akva­rel­lit Tuomiokirkkoon

Hau­ki­pu­taa­lai­sen tai­tei­li­jan Kari Hol­man akva­rel­lit Oulun ensim­mäi­ses­tä kir­kos­ta ja Tuo­mio­kir­kos­ta löy­si­vät paik­kan­sa Oulun Tuo­mio­kir­kon kryp­tas­ta. Tilaa­ja­na toi­mi Oulun Tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­ta ja teok­set otti vas­taan tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Anteek­si, tun­ne­taan­ko me jostain?

Onko sinul­le kos­kaan käy­nyt niin, että joku ihmi­nen on ter­veh­ti­nyt sinua tut­ta­val­li­ses­ti, jää­nyt ehkä jopa jut­te­le­maan het­kek­si, mut­ta sinul­la ei ole hajua­kaan, kuka hän on? Tai että olet näh­nyt jon­kun ihmi­sen, jon­ka var­mas­ti tun­net tai tie­dät jos­tain, mut­ta et mil­lään saa pää­hän, kuka hän on tai mis­tä hänet tunnet?