Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus


Kuu­kau­den esi­ne: Luu­luis­ti­met 1800-luvulta

Kuu­kau­den esi­nee­nä ovat Perä­me­ren ete­läi­sen osan ran­nik­ko­ky­läs­tä peräi­sin ole­vat luu­luis­ti­met. Ne on teh­ty hevo­sen tai leh­män rei­si­luus­ta, jon­ka ala­pin­ta on hiot­tu sileäk­si ja keu­la­pää loi­vas­ti kaa­re­vak­si. Luun ylä­pin­nas­ta on veis­tet­ty pyö­reys pois ja jätet­ty pin­ta kar­keak­si, jot­ta se sopi­si hyvin lapi­kas­ta vas­ten. Luis­ti­men pää­hän on jää­nyt luon­te­vas­ti luun nive­les­tä muo­dos­tu­va nok­ka. Luis­ti­met on ajoi­tet­tu varo­vas­ti 1800-luvul­le, sil­lä iän mää­rit­te­le­mi­nen täs­sä tapauk­ses­sa on kovin vaikeaa. Kan­nan­ot­to

Nai­siin koh­dis­tu­van väki­val­lan vas­tai­sen työn raken­teet on saa­tet­ta­va kun­toon — hyvin­voin­tia­lu­een ja kun­tien väli­nen koor­di­naa­tio on otet­ta­va heti työn alle

Alue­ve­ro kor­va­mer­kit­ty­nä palo- ja pelastuspalveluille?

Vaa­li­pu­heis­sa puhu­taan maa­kun­ta­ve­ros­ta, vaik­ka kysees­sä on alue­vaa­lit ja siten oikeam­pi nimi lie­nee pitäi­si olla alue­ve­ro? Noh, joka tapauk­ses­sa samaan aikaan osa puo­lueis­ta on lin­noit­tau­tu­nut kan­nal­le, että maa­kun­ta­ve­roa ei tule ja kaik­ki sote­pal­ve­lut tulee mak­saa val­tion kirs­tus­ta vaik­ka samaan aikaan pelä­tään, että siel­tä ei anne­ta riit­tä­väs­ti suh­tees­sa alu­een sosi­aa­li- ja ter­veys­puo­len kas­va­viin menoihin. 


Kol­mas koro­na­ro­ko­te kai­kil­le aikuisille

Kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat vara­ta ajan nyt kaik­ki 18 vuot­ta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt Oulus­sa. Roko­tuk­siin on ajan­va­raus. Oulus­sa kol­man­nen roko­tean­nok­sen saa­vat ajan­va­rauk­sen kaut­ta täl­lä het­kel­lä 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­mät, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 3–4 kuukautta.