Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Hau­ki­pu­taan alueil­la perus­kor­jauk­sia

Kirk­ko­tien alu­een katu­ja, ympä­ris­töä ja toria­luet­ta kos­ke­vat perus­kor­jaus­suun­ni­tel­mat ovat val­mis­tu­neet. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta hyväk­syi suun­ni­tel­mat tiis­tai­na ja päät­ti lait­taa ne ylei­ses­ti näh­tä­vil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvin­voin­ti­tu­pa­kier­tue asu­kas­tu­vil­la

Hyvin­voin­ti­tu­pa-kier­tue pysäh­tyy kevään aika­na Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­vil­la. Tupa­päi­vät innos­ta­vat liik­ku­maan ja pitä­mään huol­ta omas­ta koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kier­tu­ee­seen sisäl­tyy myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, jump­pa­tuo­kioi­ta, sau­va­kä­ve­lyä, kehon­huol­toa sekä ter­vey­sin­foa.


Teks­ta­rit

Voi­ko kir­jas­to käyt­tää OUTI-lyhen­net­tä ilman lupaa, kos­ka Oulun Tik­ka ry on perus­tet­tu 1983 ja sil­lä on sama lyhen­ne.
Kes­kus­te­lem­me: Vie­mä­ris­tä asi­aa

Raa­sa­kan van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­tiin vesi­lai­tos esit­tää pai­ne­put­ki­rat­kai­sua. Asuk­kail­le tämä vaih­toeh­to tulee mak­sa­maan 5–10 tuhat­ta euroa talout­ta koh­ti.Pelas­tus­teh­tä­vien mää­rä kas­voi Oulu-Koil­lis­maal­la

Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen pelas­tus­toi­min­nan teh­tä­vä­mää­rä kas­voi vii­me vuon­na noin yli 5 pro­sent­tia vuo­des­ta 2018 ja noin 13 pro­sent­tia kol­men edel­li­sen vuo­den kes­kiar­vos­ta. Vuo­des­ta 2018 alka­nut teh­tä­vä­mää­rien kas­vu jat­kuu edel­leen.


Elä­ke­liit­to täyt­tää 50 vuot­ta

Suo­men suu­rin elä­ke­läis­jär­jes­tö Elä­ke­liit­to täyt­tää 50 vuot­ta. Lii­ton perus­ta­mis­ko­kous pidet­tiin hel­mi­kuus­sa 1970. Elä­ke­liit­to syn­tyi halus­ta toi­mia elä­ke­läis­ten talou­del­li­sen ase­man kohen­ta­mi­sek­si sekä ikäih­mis­ten itse­tun­non ja ihmi­sar­von vah­vis­ta­mi­sek­si. Yhä edel­leen liit­to puo­lus­taa elä­ke­läis­ten oikeuk­sia ja raken­taa ikäys­tä­väl­lis­tä Suo­mea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nancy Pelo­si ja lapis­lat­su­li Iin visai­li­joi­den hans­kas­sa

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat pala­si­vat jou­lu­tauol­ta tie­toa puh­kuen. Tasai­nen ilta­puh­de saa­tiin­kin istua pas­se­lien kysy­mys­ten äärel­lä. Toi­sel­la jak­sol­la uupu­neet Toh­ve­li­rois­tot huo­kai­li­vat, että arvai­luk­si menee. Kun nekään eivät aina osu koh­dal­leen, on tulos sen mukai­nen. Eka­jak­son vih­jees­tä nap­sah­ti kol­mo­nen ja myös Maria Gra­pen suun­nit­te­le­mas­ta kamp­pees­ta, oli­vat­pa valaat­kin tut­tu­ja. Kak­ko­nen tuli vie­lä opaak­ki­la­sis­ta ja jää­kie­kos­ta, mut­ta muu­ten oli ykkös­voit­toi­nen rivi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus