Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Pasi Haa­pa­kan­kaan kolum­ni: Kii­min­ki­joen uhkat, heik­kou­det, vah­vuu­det ja mahdollisuudet

Olen miet­ti­nyt rak­kaan Kii­min­ki­jo­kem­me ja sen var­rel­la asu­vien ihmis­ten sym­bioo­sia ja mitä se on mer­kin­nyt meil­le ennen ja tänä päi­vä­nä. Jo ammoi­si­na aikoi­na on meil­le ihmi­sil­le joki sen laak­soi­neen mer­kin­nyt sijoit­tu­mis­ta toi­meen­tu­lon ääreen.

Lue lisää

Iihin laa­di­taan lii­kun­ta­paik­ko­jen suunnitelma

Iihin laa­di­taan ensi vuon­na lii­kun­ta­paik­ko­jen suun­ni­tel­ma, päät­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta. Suun­ni­tel­mas­sa rat­kais­taan tule­vien lii­kun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ja kun­nos­ta­mis­toi­men­pi­teet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti, että suun­ni­tel­man lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSeu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin jäse­net kirk­ko­val­tuus­toi­hin ja ‑neu­vos­toi­hin

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­mään seu­raa­van neli­vuo­tis­kau­den toi­min­nas­ta. Oulun seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­tayh­ty­män, joten Oulus­sa on koko seu­ra­kun­tayh­ty­män asiois­ta päät­tä­vä kirk­ko­val­tuus­to ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­min­gin Vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tiin GoArctic

Kii­min­gin yrit­tä­jien Vuo­den yrit­tä­jä­nä 2022 pal­kit­tiin Go Arc­tic Oy. Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n mukaan tämän vuo­den valin­nas­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti sii­hen, että tapah­tu­ma- ja mat­kai­lua­lal­la toi­mi­van yri­tyk­sen kas­vusuun­ta on jat­ku­nut posi­tii­vi­se­na alaa kovas­ti koh­del­leen koro­na-ajan jäl­keen ja, että yri­tys­tä luot­saa­vat vah­vat ja roh­keat naisyrittäjät.


Las­ten tai­det­ta näyttelyssä

Tai­de­kou­lun kuva­­tai­­de- ja käsi­työ­ryh­mien näyt­te­ly on esil­lä Nät­te­po­ris­sa.  Luon­­to­­ni-nimeä kan­ta­va näyt­te­ly esit­te­lee 7–13-vuotiaiden oppi­lai­den tai­dok­kai­ta teok­sia ympä­ris­tös­täm­me ja mie­len­mai­se­mis­taan. Esillä…


Yri­tys­ten joh­ta­mi­ses­sa kehitettävää

Monel­la alal­la on huu­ta­va työ­voi­ma­pu­la. Haluk­kuut­ta mää­rä­tyil­le aloil­le ei enää ole. Syyt ovat moni­nai­set, on pit­kät työ­vuo­rot, työ­pai­kan ilma­pii­ri jopa työn­te­ki­jän työn arvos­tuk­sen puu­te. Yri­tys, joka panos­taa työn­te­ki­jöi­den työ­oloi­hin ja työ­pai­kal­la viih­ty­vyy­teen, tulee jat­kos­sa­kin menestymään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suu­ri huma­nis­ti on poissa

Poh­jo­lan Opis­ton ensim­mäi­nen reh­to­ri Saka­ri Kiu­ru on jät­tä­nyt maal­li­sen vael­luk­sen 96-vuo­ti­aa­na. Riip­pu­mat­ta pit­kä­ai­kai­ses­ta sai­rau­des­taan muis­ti aina elä­mä­ni­loi­nen kan­san­si­vis­tys­mies ja huma­nis­ti vie­lä lop­pu­ke­sän puhe­lin­kes­kus­te­lus­sam­me kysel­lä ”Hau­ki­pu­taan kuu­lu­mi­sia”, kuten hän asian ilmaisi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus