Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Yli-Ii Cup 2024 osa 2: Kuja­Jus­sit mes­ta­reik­si ennä­ty­sy­lei­sön edes­sä uudes­sa Kilpa2-sarjassa

Lau­an­tain 11.2. Kil­pa2-sar­ja pelat­tiin Yli-Iin kou­lul­la aamus­ta iltaan saak­ka. Kent­tä­mes­ta­ri­na toi­mi tut­tuun tyy­liin Juha Päk­ki­lä. Alku­loh­kon pelit vihel­si ammat­ti­mies Jari Val­ta. Kaik­ki vii­si jouk­kuet­ta oli­vat samas­sa Uit­to­mies­ten loh­kos­sa ja koh­ta­si­vat toi­sen­sa ker­ran. Loh­kon voit­ta­jak­si mars­si voit­to­mat­to­ma­na iiläi­nen Del­tan poruk­ka, joka uit­ti pal­loa maa­liin terä­väl­lä tehokkuudella. 


Yli-Ii Cup 2024 osa 3: Reyk­ja­vik pala­si mes­ta­rik­si Kilpasarjassa

Uta­jär­ven hal­lis­sa riit­ti sisäl­lä­kin pak­kas­ta yli ‑20 astet­ta, kun ulko­na luke­mat hui­te­li­vat vie­lä rei­lum­mis­sa luke­mis­sa. Uudis­te­tun loh­ko­jaon myö­tä hal­lil­la riit­ti puu­laa­ki­tun­nel­man mukais­ta pöhi­nää koko päi­vän, RB Kar­hu­kai­sen kios­kin pal­vel­les­sa asiak­kai­ta. Tuo­ma­rei­na toi­mi­vat koko päi­vän ammat­ti­mie­het Ilk­ka Rin­ne ja Jari Val­ta sekä Uta­jär­ven hal­li­mes­ta­rit piti­vät jään huippuiskussa.


Yli-Ii Cup 2024 osa 1: Kuja­jus­seil­la kul­tai­nen helmikuu!

Alku­loh­ko: Savot­ta­mie­his­sä ja Jät­kän rai­dos­sa sekä Jakus­sa pela­tuis­sa kah­des­sa puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lus­sa haet­tiin ase­tel­mia illan välie­rä­hui­pen­tu­maan Yli-Iin kou­lul­le. Pil­li­pii­pa­ri­na hää­ri ammat­ti­tuo­ma­ri Ilk­ka Rin­ne ja kent­tä­mes­ta­rin vakans­sia hoi­ti Tapa­ni Päk­ki­lä. Aamu­tui­maan pak­ka­nen rap­sah­te­li rei­lun ‑20 asteen luke­mis­sa ja edel­li­sil­tayö­nä kent­tä­mes­ta­rien paik­kaa­mat rai­lot pysyi­vät visus­ti kiinni. Päät­tä­jäl­tä: Mikä sii­nä on?

Suo­mi on maa­il­man onnel­li­sin kan­sa. Näin on kan­sain­vä­li­ses­ti todet­tu jo useam­pa­na vuon­na. On koko­naan toi­nen asia, uskal­lam­me­ko olla mai­neem­me veroisia.


Muu­ta­ma tosia­sia Iin tiejärjestelyistä

Nelos­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt Iin koh­dal­la ovat taas nous­seet enem­män esil­le joh­tuen ehkä Iin kun­nan­joh­ta­jan ohi­tus­ties­tä esit­tä­mis­tä asiois­ta Ran­ta­poh­jas­sa 16.1.2024.


Rent­ta­he­lek­ku: Mak­ka­ran­pais­toa ja kepparikisoja

Stub­bis­ta Suo­men seu­raa­va pre­si­dent­ti. Suku­ni­men­sä meil­lä päin sano­taan kyl­lä Tup­pi. Ei hie­nos­tel­la etu­mai­sil­la ässil­lä, eikä peh­meil­lä b‑kirjaimilla. Kovan moi­nen oli kam­pan­join­ti molem­mil­la ehdok­kail­la vii­mei­set kak­si viik­koa. Haa­vis­tol­la­kin oli mei­nan­nut läh­teä kam­pan­ja­bus­sin mukaan koko­nai­nen parveke!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 8

Lot­to: 9, 12, 24, 25, 28, 30, 36. Lisä­nu­me­ro 14, plus­nu­me­ro 16.

7 oikein 1 kpl 9 000 000 € , 6+1 -, 6 oikein 3 914,73 €, 5 oikein 48,93 €,

4 oikein 10 € , 3+1 oikein 2 €, Plus oikein -.