Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Olhava–Kuivaniemi välin ohi­tus­kais­ta-alu­een yksi­tyis­teil­le tietoimitus

Olha­van ja Kui­va­nie­men väli­sel­le alu­eel­le raken­net­tui­hin Nelos­tien ohi­tus­kais­toi­hin liit­ty­vien tie­hank­kei­den tie­toi­mi­tuk­set pide­tään tänä syksynä.

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sul­jet­tiin osa sivu­tie­liit­ty­mis­tä ja raken­net­tiin uusia. Liit­ty­mät lii­tet­tiin toi­siin­sa uusil­la tie­yh­teyk­sil­lä Nelos­tien rin­nal­la kul­ke­vik­si sivuteiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Satu­vi­deoi­ta eskarilaisille

Val­ta­rin kou­lul­la on ollut tapa­na, että seit­se­mäs­luok­ka­lai­set ovat käy­neet pai­kal­li­ses­sa van­hain­ko­dis­sa luke­mas­sa kir­jo­ja. Toi­min­taa oli tar­koi­tuk­se­na jat­kaa, mut­ta koro­na­ra­joi­tus­ten takia tämä ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­lis­ta, ja jota­kin vas­taa­vaa halut­tiin kek­siä. Kevääl­lä 2021 kek­sit­tiin idea Val­ta­rin kou­lun, Iin kir­jas­ton ja Nik­ka­rin päi­vä­ko­din yhtei­ses­tä luku­kam­pan­jas­ta, jos­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­set voi­si­vat lukea satu­ja eska­ri­lai­sil­le videon välityksellä.Satu­vi­deoi­ta eskarilaisille

Val­ta­rin kou­lul­la on ollut tapa­na, että seit­se­mäs­luok­ka­lai­set ovat käy­neet pai­kal­li­ses­sa van­hain­ko­dis­sa luke­mas­sa kir­jo­ja. Toi­min­taa oli tar­koi­tuk­se­na jat­kaa, mut­ta koro­na­ra­joi­tus­ten takia tämä ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­lis­ta, ja jota­kin vas­taa­vaa halut­tiin kek­siä. Kevääl­lä 2021 kek­sit­tiin idea Val­ta­rin kou­lun, Iin kir­jas­ton ja Nik­ka­rin päi­vä­ko­din yhtei­ses­tä luku­kam­pan­jas­ta, jos­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­set voi­si­vat lukea satu­ja eska­ri­lai­sil­le videon välityksellä.


Vie­lä Joki­ko­kon toimijoista

Kan­nan­ot­to 9.9.21 Ran­ta­poh­jan kir­joi­tuk­seen “Joki­ko­kos­sa vas­tuu siir­tyi uudel­le suku­pol­vel­le”. Kii­min­ki­joen toi­sen puo­len asuk­kai­ta on ollut kylä­toi­mi­kun­nas­sa jo 1980 luvul­ta tähän päi­vään asti (kir­joi­tuk­ses­ta sai käsi­tyk­sen ettei näin oli­si) ja ovat raken­ta­neet mm. enti­sen kou­lun ran­nas­sa ole­van laa­vun kyläl­tä saa­duis­ta puis­ta, kaik­kien esim. joel­la liik­ku­vien ja mui­den­kin haluk­kai­den käy­tet­tä­väk­si. Laa­vu on nyt kui­ten­kin men­nyt yksityiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Hei­nä­län­tiel­lä pitäi­si teh­dä kor­jauk­sia. Kau­hea pat­ti tiel­lä. Koh­ta tulee vahinko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIis­sä walk-in-koronarokotuksia

Oulun­kaa­ri jär­jes­tää walk-in-koro­na­ro­ko­tuk­sia, joi­hin voi saa­pua roko­tet­ta­vak­si ilman ennak­koon varat­tua aikaa. Walk-inis­tä rokot­teen voi hakea kuka vain 12 vuot­ta täyt­tä­nyt, asuin­pai­kas­ta riippumatta.