Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja


Kos­ka tytöt­kin osaa­vat!

Hau­ki­pu­taal­la Ahmat jär­jes­ti ensim­mäis­tä ker­taa Tyt­tö­jen Peli­täl­li -jää­kiek­ko­ta­pah­tu­man Hau­ki­pu­taan jää­hal­lil­la lau­an­tai­na 14.9.


Leton­ran­nan suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

Kel­lon Kivi­nie­men Leton­ran­nan kaa­va-alu­een raken­ta­mi­sen II-vai­heen katu- ja ympä­ris­tö­suun­ni­tel­mat lai­te­taan jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le kah­den vii­kon ajak­si, päät­ti Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta.Päät­tä­jäl­tä: Sääs­tö­jä, sääs­tö­jä ja sääs­tö­jä

Olen ollut kun­ta­päät­tä­jä­nä reip­paas­ti yli puo­let elä­mäs­tä­ni. Joka vuo­si täs­mäl­leen samaan aikaan mie­ti­tään kuu­mei­ses­ti, miten seu­raa­van vuo­den kun­ta­ta­lous saa­daan tasa­pai­noon. Kulu­ja on yleen­sä vii­van alla tulo­ja enem­män. Taas esil­lä ovat mit­ta­vat sääs­tö­tar­peet.


Har­taus: Lähim­mäi­syys on ihmi­syyt­tä

Raa­ma­tus­sa on pal­jon ohjei­ta ja neu­vo­ja elä­mää var­ten, mut­ta usein ne on esi­tet­ty kiel­to­jen ja käs­ky­jen muo­dos­sa. Paras esi­merk­ki lie­nee 10 käs­kyä. 10 käs­kys­tä perä­ti seit­se­män käs­kyä alkaa sanal­la ”älä”. Tämä osoit­taa, kuin­ka Juma­la aivan todel­la tun­tee ihmi­sen läpi­ko­tai­sin! Olem­me­han me hyvin usein liik­keel­lä sel­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la, että kaik­ki mikä ei ole kiel­let­tyä, on sal­lit­tua. Mei­hin tehoa­vat ken­ties parem­min kiel­lot kuin keho­tuk­set ja neu­vot.Met­sä­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus para­ni

Vuon­na 2018 oli maa­il­man­ta­lou­des­sa suh­dan­ne­huip­pu, mikä näkyi met­sä­teol­li­suus­tuot­tei­den hyvä­nä menek­ki­nä. Puun kysyn­tä kas­vat­ti Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mukaan hak­kuut Suo­mes­sa ennä­tys­suu­rik­si ja samal­la puun hin­nat nousi­vat. Teol­li­suus­puun hak­kuut yksi­tyis­met­sis­tä lisään­tyi­vät edel­lis­vuo­des­ta 12 pro­sent­tia ja pys­ty­kaup­pa­hin­nat nousi­vat reaa­li­ses­ti havu­tu­kil­la noin 10 pro­sent­tia ja kui­tu­puul­la noin 9 pro­sent­tia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Kesä­asuk­kaan miet­tei­tä, voi­ko val­koi­nen ruusu muut­tua punai­sek­si?

Nyt on jäl­leen se aika vuo­des­ta, että me kesä­asuk­kaat keräi­lem­me piha­ka­lus­tei­ta tal­vi­te­loil­le. Syk­syn sato on kerät­ty tal­teen. Voi sanoa että osit­tain olem­me tyy­ty­väi­siä ja osit­tain emme. Oli vaih­teek­si kui­vuut­ta ja hal­la­öi­tä­kin riit­tä­miin. Kyl­lä hal­la­har­so­ja sai levi­tel­lä useam­pa­na ilta­na niin peru­nan kuin kuk­kien­kin pääl­le.