Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Lau­lu-Mie­het Hau­ki­pu­taal­le

Lau­lu-Mie­het kon­ser­toi jou­lu­kon­ser­tis­sa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na 7.12. kel­lo 18.30. Kuo­roa joh­taa Mat­ti Hyök­ki ja urkuo­suuk­sis­ta vas­taa Tapio Tii­tu. Kuo­ron puheen­joh­ta­ja­na toi­mii täl­lä het­kel­lä yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Heik­ki Pel­ko­nen. Kon­ser­tin pai­kal­li­se­na isän­tä­nä ja jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro.


Iin kun­nan­hal­li­tus jat­kaa talous­ar­vio­kä­sit­te­lyä

Iin kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li ensi vuo­den talous­ar­vio­ta ja vuo­sien 21–22 talous­suun­ni­tel­maa maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Hal­li­tus ei kui­ten­kaan saa­nut pit­käl­le yöhön kes­tä­nees­sä kokouk­ses­saan esi­tys­tään kun­nan­val­tuus­tol­le val­miik­si. Kun­nan­hal­li­tus jat­kaa asian käsit­te­lyä ensi maa­nan­tai­na.


Har­taus: Valoa

Eläm­me vuo­den pimein­tä aikaa. Iltai­sin tekee mie­li syty­tel­lä kynt­ti­löi­tä. Jos­kus elä­mäs­säm­me voi olla aiko­ja, jol­loin tun­tuu, että kul­jem­me pimeäs­sä. Sil­loin­kin on toi­voa, pime­ään­kin lois­taa valo. Kau­an ennen Jee­suk­sen syn­ty­mää Juma­la antoi lupauk­sen valos­ta: ”Kan­sa, joka pimey­des­sä vael­taa, näkee suu­ren valon. Sil­lä lap­si on syn­ty­nyt meil­le, poi­ka on annet­tu meil­le.” (Jesa­ja 9: 1, 5). Jee­sus, Vapah­ta­ja on tul­lut maa­il­maan mei­tä var­ten, tuo­maan valon elä­määm­me. Jee­sus sanoi:” Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa minua, ei kul­je pimeäs­sä, vaan hänel­lä on elä­män valo.” ( Joh .8:12).


Kes­kus­te­lem­me: Iin kuo­ro­lau­lu­har­ras­tus näky­väs­ti esil­lä

Enti­se­nä iiläi­se­nä ja aina sydä­mel­tä­ni iiläi­se­nä oli tun­tei­kas­ta kat­soa, kun oma veli ja Iin kak­si kuo­roa esit­ti­vät Poh­ja­kar­ta­nos­sa osit­tain omia sovi­tuk­si­aan. Tapah­tu­mas­sa esiin­tyi kaik­ki­aan seit­se­män kuo­roa Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­ta. Kan­sain­vä­lis­tä tuu­lah­dus­ta saa­tiin afrik­ka­lai­sis­ta ja mek­si­ko­lai­sis­ta sävel­mis­tä. Sekoi­tus­ta nyky­pop­pia ja van­hoil­lis­ro­man­tiik­kaa.


Kes­kus­te­lem­me: Muis­to­ja Hau­ki­pu­taal­ta

Aika­naan 70-luvul­la olles­sa­ni eka­luok­ka­lai­nen muu­tim­me Oulun kes­kus­tas­ta Hau­ki­pu­taal­le. Sain pian kave­rei­ta ja kotiu­duin muu­ten­kin luon­nol­li­ses­ti maa­seu­tu­pi­tä­jään. Oli kaik­kea, mitä pie­ni ihmi­nen tar­vit­si.


Päät­tä­jäl­tä: Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki Oulu

Niin jus­tiin­sa, luit oikein. Teim­me val­tuus­ton­ko­kouk­ses­sa vuon­na 2017 pää­tök­sen, että Oulun kau­pun­ki läh­tee tähän kil­pai­luun mukaan. Tämä pää­tös kyl­lä har­mit­taa itseä­ni todel­la pal­jon. Oulus­ta par­hail­laan lei­vo­taan Euroo­pan Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia koval­la rahal­la. Han­ke tulee näin varo­vai­sen arvion mukaan mak­sa­maan 30–50 mil­joo­naa euroa, lie­kö riit­tää­kään. Toi­mi­kun­tia on perus­tet­tu joka läh­töön. Suu­rin osa täs­tä rahoi­tuk­ses­ta tulee vero­ra­hois­tam­me, eikä ole kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu vali­taan­ko Oulua edes, mut­ta näk­kyy­pi sitä rahaa vain löy­ty­vän. Tuos­ta vain pol­te­taan 50 mil­joo­naa euroa vero­ra­ho­jam­me, vail­la mitään takui­ta hank­kees­ta. Eikö ole aika haus­kaa rahan käyt­töä!  Tämä han­ke on kyl­lä herät­tä­nyt kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa pal­jon ihmet­te­lyä. Lai­te­taan­pas asioi­ta hie­man pun­ta­riin.…


Kol­me por­sas­ta Teat­te­ri­kuo­pal­la

Oulu-opis­ton musiik­ki­teat­te­rin har­ras­ta­jat tuo­vat näyt­tä­möl­le Kol­men por­saan koko per­heen musiik­ki­näy­tel­män kah­te­na tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Näy­tel­mä on osa musiik­ki­teat­te­rin­har­ras­ta­jien 20-vuo­tis­ta juh­la­tai­val­ta. Kol­me por­sas­ta saa nyt uusin­tae­si­tyk­set, sil­lä näy­tel­män ensi-ilta oli  2003. Näy­tök­set on Teat­te­ri­kuo­pal­la, jos­sa on näh­ty perin­tei­ses­ti lap­sil­le suun­nat­tu esi­tys aina ennen jou­lua.


Sipa­da­nin siep­paus unoh­tui Iin visai­li­joil­ta

Iin Järk­kä­vi­san kysy­myk­set tun­tui­vat ole­van kovin pas­se­lei­ta Dingleil­le, jot­ka erot­tui­vat omak­si kas­tik­seen, vaik­ka tar­jo­si­vat sukel­lus­ve­neel­le mis­sin nimeä. Jää­tä­vä suo­ri­tus toi kol­mo­set tava­ra­ta­lo Zaran koti­maas­ta, mogul­sin suo­ma­lai­ses­ta nimes­tä, ja euroop­pa­lai­sis­ta YK:n pää­sih­tee­reis­tä. Kak­ko­set vie­lä ensim­mäi­sis­tä tai­tei­li­ja­pro­fes­so­reis­ta ja Cajan­de­rin hal­li­tuk­sen minis­te­ris­tä. Roy­al We nap­si samat kol­mo­set ja vie­lä toi­ses­ta vih­jees­tä­kin. Tie­dos­sa oli hovioi­keuk­sien mää­rä, viik­si­ti­ma­li ja Veik­kauk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja. Päk­ki­kan­gas tip­pui maan kama­ral­le edel­lis­viik­ko­jen huip­pu­pin­nois­ta. Musii­kis­ta­kin vain pin­na, mut­ta kak­ko­set minis­te­reis­tä ja Voit­to Liuk­ko­sen slo­ga­nis­ta.