Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Pol­ku­ja on monia

Kesän pitäi­si olla kou­lun­sa päät­tä­neil­le ren­tou­tu­mi­sen ja haus­kan­pi­don aikaa. Monia kui­ten­kin vai­vaa epä­var­muus tule­vai­suu­des­ta. Yli­op­pi­laat ovat teh­neet kovan uuras­tuk­sen ja…
Onni-pal­ve­lu­lii­ken­teen kesä­lii­ken­ne supistui

Onni-pal­ve­lu­lii­ken­ne siir­tyi 3.6. alkaen kesän aika­tau­lui­hin. Pal­ve­lu­lii­ken­ne­lin­ja 9 ajaa Yli-Iin rei­tit vain tilaus­ten perus­teel­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 7.00, 12.00 ja 15.30. Yli-Iin rei­teil­le kyy­ti on tilat­ta­va mat­kaa edel­tä­vä­nä päivänä.


Haluai­sit­ko sinä elää jat­ku­van aikae­ro­ra­si­tuk­sen kanssa?

On ihmeel­lis­tä, miten aikui­set ihmi­set, Suo­men ja mui­den mai­den päät­tä­jät, eivät ajat­te­le loo­gi­ses­ti nuor­ten jak­sa­mis­ta. Tei­ni-ikäis­ten huo­not yöunet eivät joh­du vain äly­lait­tei­den käy­tös­tä vaan sii­tä, että mur­ro­si­käis­ten sisäi­nen kel­lo vii­väs­tyy. En ymmär­rä sitä, miten naii­vis­ti tähän suhtaudutaan.Teks­ta­rit 13.6.

Hyvin­voin­ti­toi­min­taa. Yksi idea oli­si toteut­taa 3–4km kult­tuu­ri­kä­ve­ly­jä eri kylil­lä. Kier­ret­täi­siin kylän maa­merk­ke­jä kuten van­ho­ja his­to­rial­li­sia raken­nuk­sia, museoi­ta, joet/purot, kirk­ko­ve­ne­rei­tit, pat­saat yms, talol­li­set, kie­va­rit, kalan­myyn­ti­pai­kat yms elin­kei­not jne.

Sau­li SimiläTimo Yrjä­näl­le elämäntyöpalkinto

Vesis­tö­kun­nos­tus­ver­kos­ton elä­män­työ­pal­kin­nol­la pal­kit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen joh­ta­va vesi­ta­lous­asian­tun­ti­ja Timo Yrjä­nä pit­käs­tä ja ansiok­kaas­ta uras­ta vesis­tö­kun­nos­tus­ten ja vesien­suo­je­lun parissa.