Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

KTU koti­voit­toon

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat otti toi­sen peräk­käi­sen koti­voi­ton peit­toa­mal­la lau­an­tai­na 27.5 FC Kuren­po­jat Kel­lon nur­mel­la pela­tus­sa 4 divi­sioo­nan otte­lus­sa maa­lein 4–1. KTU hal­lit­si kent­tä­ta­pah­tu­mia heti otte­lun alus­ta ja loi maa­lin­te­ko­paik­ko­ja, mut­ta ensim­mäi­nen maa­li syn­tyi vas­ta 14. minuu­til­la, kun kul­ma­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta Nico Les­ke­lä pis­ti pal­lon maa­liin pelaa­ja­ry­kel­män kes­kel­tä. Les­ke­lä oli tois­ta­mi­seen maa­lin­teos­sa 34 minuu­til­la Mus­ta­fa Al-Kha­lif­tyn syö­tös­tä. Tau­ko­lu­ke­mat 2–0 KTU:lle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­Pan nai­sil­le tasa­pe­li derbystä

Hau­Pan nais­ten edus­tus­jouk­kue nap­pa­si tär­keän pis­teen Oulun Työ­väen­pal­loa (OTP) vas­taan pela­tus­ta der­bys­tä. Otte­lu Hei­nä­pään teko­nur­mel­la päät­tyi tasa­pis­tei­siin 2–2.


Hau­Pa vuo­kra­si Vir­pi­nie­men kentän

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on vuo­kran­nut Vir­pi­nie­men jal­ka­pal­lo­ken­tän kesä­kau­del­le 2023. Hau­Pal­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta ken­tän vuo­krauk­seen OSAOn tahol­ta. Vuo­kra­so­pi­mus pitää sisäl­lään jal­ka­pal­lo­ken­tän ja lii­kun­tao­pis­ton sisä­ti­lo­jen pukuhuoneet.


Yhdes­sä olem­me enemmän

Kun kat­se­lem­me tämän päi­vän sano­ma­leh­tio­en jär­jes­tö­pals­to­ja, on hie­noa huo­ma­ta, miten eri yhdis­tyk­set ja jär­jes­töt ilmoit­te­le­vat toi­min­nas­taan ja tapah­tu­mis­taan. On siis uskot­ta­va, että pan­de­mia­vuo­det ovat jää­neet taka­va­sem­mal­le ja nor­maa­li elä­mä on alka­nut. Voim­me siis jäl­leen kokoon­tua poru­koi­hin, tava­ta siel­lä toi­siam­me ja suun­ni­tel­la toi­min­taa ja tapah­tu­mia ja elä­vöit­tää tätä taval­lis­ta arkielämäämme.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pa 2–0 voit­toon sar­ja­kär­ki Roi Utd:ia vastaan

Ennak­koon vah­vak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Rova­nie­men Uni­ted tar­jo­si Hau­Pan kans­sa viih­dyt­tä­vän Kol­mo­sen otte­lun Län­si­tuu­len ken­täl­lä lau­an­tai­na. Molem­piin suun­tiin jouk­ku­eet esit­ti­vät hyvää hyök­käys­pe­liä, ja var­tin koh­dal­la Hau­Pan Luu­kas Syr­jä­lä koli­sut­te­li jo ylä­ri­maa­kin ja het­keä myö­hem­min Saku Sipo­lan lau­kauk­sen Uni­te­din maa­li­vah­ti Alek­si Suti­nen vai­voin tor­jui kulmaksi.Bän­di­har­ras­ta­jien tilaon­gel­ma lähem­pä­nä ratkaisua

Iin kun­nan päät­tä­jät ja iiläi­set bän­di­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen Iisi-aree­nal­le vii­me vii­kol­la kym­me­ni­sen osal­lis­tu­jan voi­min. Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den tar­koi­tuk­se­na oli kek­siä yhdes­sä rat­kai­su­ja har­ras­tus­ti­lo­jen puutteelle.