Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Juh­la­hu­mua Vesi-Jatulissa

Uima­hal­li Vesi-Jatu­li on toi­mi­nut 20 vuot­ta. Juh­lan kun­niak­si tors­tai­na 1.6. ohja­tus­sa vesi­voi­mis­te­lus­sa kel­lo 7.45 soi­vat lis­ta­hi­tit vuo­del­ta 2003. Ilta­päi­väl­lä kel­lo 15 ohjel­mas­sa on vir­tu­aa­li­ve­si­voi­mis­te­lua. Tors­tai­na aamu­päi­vän ajan Vesi-Jatu­lin kävi­jöil­le tar­joil­laan myös kakkukahvit. 

Lue lisää

KTU koti­voit­toon

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat otti toi­sen peräk­käi­sen koti­voi­ton peit­toa­mal­la lau­an­tai­na 27.5 FC Kuren­po­jat Kel­lon nur­mel­la pela­tus­sa 4 divi­sioo­nan otte­lus­sa maa­lein 4–1. KTU hal­lit­si kent­tä­ta­pah­tu­mia heti otte­lun alus­ta ja loi maa­lin­te­ko­paik­ko­ja, mut­ta ensim­mäi­nen maa­li syn­tyi vas­ta 14. minuu­til­la, kun kul­ma­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta Nico Les­ke­lä pis­ti pal­lon maa­liin pelaa­ja­ry­kel­män kes­kel­tä. Les­ke­lä oli tois­ta­mi­seen maa­lin­teos­sa 34 minuu­til­la Mus­ta­fa Al-Kha­lif­tyn syö­tös­tä. Tau­ko­lu­ke­mat 2–0 KTU:lle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kuu­kau­den esi­ne: Rii­mu­ka­len­te­ri­ra­sia vuo­del­ta 1787

Rii­mu­ka­len­te­ri on useim­mi­ten puu­ra­sia tai ‑sau­va, johon on mer­kit­ty kuvioin ja viil­loin kalenteri. 

Rii­musau­vat ran­tau­tui­vat Suo­men nie­mel­le yhdes­sä kato­li­sen uskon kans­sa ja nii­tä käy­tet­tiin ajan seu­raa­mi­seen aina 1200-luvul­ta pit­käl­le 1700- luvul­le saak­ka, jol­loin kan­sa alkoi käyt­tää pai­net­tu­ja vuo­sit­tai­sia almanakkoja.


Teks­ta­rit

Tei­den kun­to Iis­sä on pääs­syt tosi huo­nok­si, esim. Kisa­tie ja Ala­ran­nan Pih­la­ja­tie, Pih­la­ja­ku­ja ym. Auton jousi­tus­ta ja nive­liä saa kor­jaut­taa tuon tuos­ta. Ruve­taan lähet­tä­mään auton kor­jaus­las­kut Iin kun­taan, että teki­si­vät asial­le jotain.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


OSAOn ammat­ti­tai­to­ki­saa­jil­le menestystä

Ammat­ti­tai­don suo­men­mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­tiin Tai­ta­ja2023-tapah­tu­mas­sa Espoos­sa tou­ko­kuun toi­sel­la vii­kol­la. OSAOn jouk­ku­ees­sa kil­pai­li 17 opis­ke­li­jaa 11 lajis­sa. Mita­li­si­joil­le pääs­tiin kuu­des­sa lajissa.


Kesän merk­ki: vesi­pos­tit auki

Ran­ta­poh­jas­ta 19.4.1979: Sota-aika­na oli ker­ran eräs ame­rik­ka­lai­nen vie­rai­lul­la pää­siäi­se­nä Suo­mes­sa. Ruo­ka-aika­na oli sit­ten mäm­miä jäl­ki­ruo­ka­na. Pääs­ty­ään koti­maa­han­sa hän antoi tie­dok­si, että Suo­meen pitää lähet­tää nopeas­ti ruo­ka­tar­vik­kei­ta kun siel­lä syö­dään ruo­ka moneen ker­taan. S.J. Ii

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJuu­ret löy­tyi­vät Iin Pirttitörmältä

Ame­ri­kan Ten­nes­sees­sä asu­vat Andrew Davis ja tyt­tä­ren­sä Meg­han löy­si­vät Ance­­stry-verk­­ko­­pal­­ve­­lun kaut­ta yhtey­den Suo­mes­sa asu­viin suku­lai­siin­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Löy­tö kiinnosti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus