Sal­la Aute­re on hyvin onnel­li­nen valin­nas­taan kirkkoherraksi

Salla Autere aloittaa Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana 1. syyskuuta. Kuva: Auli Haapala

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­her­ra on Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen, teo­lo­gian mais­te­ri Sal­la Aute­re, 42.

– Olen tosi iloi­nen ja onnel­li­nen. En uskal­ta­nut aja­tel­la, että voit­tai­sin. Oltai­siin­ko Hau­ki­pu­taal­la val­mii­ta valit­se­maan minut, Aute­re kom­men­toi Ran­ta­poh­jal­le maanantaina.

Hau­ki­pu­taal­la oltiin val­mii­ta valit­se­maan kirk­ko­her­rak­si nai­nen, mikä on vie­lä har­vi­nais­ta Oulun seurakunnissa.

– Minul­la on ollut val­ta­vat tah­to ja moti­vaa­tio tähän teh­tä­vään ja uskon, että se on näky­nyt haukiputaalaisille.

Sal­la Aute­re sai kirk­ko­her­ran vaa­lis­sa 1065 ään­tä eli rei­lut 59 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä. Toi­nen vir­kaa hake­nut, Tui­ran seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Lau­ri Kuja­la sai 739 ään­tä. Hiip­pa­kun­nan Tuo­mio­ka­pi­tu­li oli aset­ta­nut Kuja­lan ensim­mäi­sel­le vaalisijalle.

Rat­kai­se­va vaa­li­päi­vä sun­nun­tai oli Sal­la Aute­reel­le tot­ta kai jän­ni­tyk­sen täyteinen.

– Puu­hai­lin päi­väl­lä ulko­na ja sii­vo­sin teras­sia. Ilta kului koto­na, mut­ta mitään vaa­lis­tu­dio­ta ei ollut. Kun tulos sel­vi­si myö­hään illal­la, onnit­te­lu­vies­te­jä alkoi tul­via, mikä oli iha­naa. Vas­tai­lin vies­tei­hin yökah­teen asti, sit­ten oli aika men­nä nuk­ku­maan, Aute­re kertoi.

Työt Hau­ki­pu­taal­la alka­vat syys­kuun alus­sa ja vir­kaan­siu­naa­mis­ta kaa­vail­laan kuun lopulle.

Sal­la Aute­re aloit­taa innos­tu­nee­na ja hyväl­lä mie­lel­lä Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan uute­na kirk­ko­her­ra­na. Hänel­lä on moni­puo­li­nen kuva seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta, alu­een väes­tös­tä ja ikä­ra­ken­tees­ta. Hau­ki­pu­taal­la asuu pal­jon lap­si­per­hei­tä ja eri-ikäi­siä ihmi­siä, sekä kan­ta­väes­töä että uusia asuk­kai­ta, jot­ka elä­vät monen­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Hau­ki­pu­taal­ta löy­tyy maa­seu­tu­mais­ta ja kau­pu­ki­mais­ta elä­män­me­noa. Jokai­sel­la kyläl­lä on vah­va oma paikallisidentiteetti.

– Mitään ei pidä läh­teä rik­ko­maan ja etsi­mään erot­ta­via teki­jöi­tä, vaan yhdes­sä vah­vis­ta­maan ja etsi­mään yhdis­tä­viä teki­jöi­tä, Aute­re summaa.

Sal­la Aute­re on syn­tyi­sin Hyvin­kääl­tä ja viet­tä­nyt lap­suut­taan Vaa­sas­sa. 90-luvun laman aikaan per­he muut­ti Oulun seu­dul­le. Hän ker­too saa­neen­sa rip­pi­kou­lus­sa voi­mak­kaas­ti vah­vis­tus­ta tun­teel­leen sii­tä, että usko on elä­mää ruok­ki­va ja vah­vis­ta­va asia.

– Aloin vaka­vas­ti miet­tiä, voi­sin­ko myös itse olla apu­na ja työs­ken­nel­lä tämän asian eteen, ilon ja rak­kau­den kaut­ta, hän kertoo.

Sal­la Aute­re oli ennen papin ammat­tia opis­kel­lut säh­kö­tek­niik­kaa ja toi­mi kau­pan alal­la ja mark­ki­noin­ti­teh­tä­vis­sä. Pap­pi­na hän on työs­ken­nel­lyt kym­me­nen vuot­ta: Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­sa, kirk­ko­her­ran viran­si­jai­se­na Pyhä­jär­ven ja Lumi­joen seu­ra­kun­nis­sa kah­den vuo­den ajan sekä opis­kel­lut johtamista.

Vaa­li­kam­pan­jaa hän teki tilai­suuk­sis­sa ja näky­väs­ti sosi­aa­li­si­ses­sa medias­sa. Muka­na oli myös hau­ki­pu­taa­lai­nen tuki­tii­mi, jon­ka työs­tä Aute­re on erit­täin kiitollinen.

Ehdok­kait­ten vaa­li­pa­nee­lis­sa Aute­re arvioi ole­van­sa luon­teel­taan valoi­sa uudis­ta­ja, mah­dol­lis­ta­va esi­hen­ki­lö ja muu­tos­joh­ta­ja, joka arvos­taa avoin­ta vies­tin­tää ja yhteis­työ­tä kaik­kien kanssa.

Hänen har­ras­tuk­siin­sa kuu­lu­vat esi­mer­kik­si per­heen kans­sa las­ket­te­lu ja mök­ki­puu­hat suvun mökil­lä Savos­sa. Lähel­lä sydän­tä ovat musiik­ki ja tasa-arvo­asiat: Eri­lai­suus on rik­kaus kir­kon pii­ris­sä­kin. Kukaan ei saa tul­la syr­ji­tyk­si. Rak­kaus on kai­kil­le yhtä arvokasta.

Aute­re otti ennak­ko­ää­nis­sä sel­keän etumatkan

Var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet meni­vät Sal­la Aute­reen ja Lau­ri Kuja­lan kes­ken hyvin tasan sun­nun­tai­na kir­kos­sa käy­dys­sä äänes­tyk­ses­sä, mut­ta ennak­ko­ää­nis­sä Aute­re otti sel­keän etu­mat­kan. Ennak­koon saat­toi äänes­tää vii­te­nä arki­päi­vä­nä seu­ra­ku­kun­ta­kes­kuk­sen ohel­la kir­kon­ky­län kau­pois­sa, Mar­tin­nie­men kou­lul­la ja Kel­lon seurakuntakodissa.

Äänes­tys­pro­sent­ti koko­nai­suu­des­saan ei nous­sut kui­ten­kaan kor­keak­si, se oli 18,3. Ääniä annet­tiin yhteen­sä 1804, jois­ta ennak­koon 1040.

Edel­li­ses­sä Hau­ki­pu­taan kirk­ko­her­ran vaa­lis­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 22,1, kun vir­kaan valit­tiin Jaak­ko Tuis­ku kol­men ehdok­kaan jou­kos­ta vuon­na 2015. Vir­ka tuli avoi­mek­si, kun Tuis­ku valit­tiin kirk­ko­her­rak­si Kar­ja­sil­lan seurakuntaan.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­taan kuu­lui vuo­den 2023 tilas­ton mukaan 14 378 jäsen­tä. Työn­te­ki­jöi­tä on 27.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta on yksi Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män seit­se­mäs­tä seu­ra­kun­nas­ta. Vir­kaa teke­vä­nä kirk­ko­her­ra­na Hau­ki­pu­taal­la toi­mii Outi Poh­ja­nen sii­hen saak­ka, kun­nes Sal­la Aute­re aloit­taa tehtävässä.

Oulun seu­ra­kun­tien kirk­ko­her­ro­jen jou­kos­sa on Outi Poh­ja­sen lisäk­si täl­lä het­kel­lä yksi nai­nen, Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra ja tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen. Teh­tä­vään astues­saan 2016 hän oli ensim­mäi­nen nais­puo­li­nen tuo­mio­ro­vas­ti Oulus­sa ja ainoa koko Suo­mes­sa. Kun Saa­ri­nen valit­tiin 2014 Oulu­joen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si, hänes­tä tuli Oulun ev. lut. seu­ra­kun­tien ensim­mäi­nen nais­puo­li­nen kirkkoherra.

Sal­la Aute­re Hau­ki­pu­taan kir­kon portailla.