Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Pap­pi­lan­rin­tee­seen nousee uusia rivitaloja

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan Ran­nan­tien var­teen Pap­pi­lan­rin­tee­seen on raken­teil­la uusi rivi­ta­lo­koh­de, johon kol­meen rivi­ta­loon tulee yhteen­sä 14 asun­toa. Rivi­ta­lot val­mis­tu­vat lop­pu­ke­säl­lä 2022. 

Raken­ta­ja on oulu­lai­nen Sate Raken­nus Oy, joka käyn­nis­tää ensi kevää­nä toi­sen vas­taa­van koko­luo­kan rivi­ta­lo­hank­keen vie­rei­sel­le ton­til­le Län­si­tuu­len ja San­ta­hol­man suunnalla.Uusi meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus Lois­to ihastuttaa

Jo tam­mi­kuus­sa tänä vuon­na val­mis­tu­nut­ta uut­ta meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus­ta pääs­tiin vii­mein esit­te­le­mään ylei­söl­le avoi­mien ovien mer­keis­sä vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na. Koro­na­ti­lan­teen takia vuo­den alku­puo­lis­ko oli hil­jai­se­loa, mut­ta kesäl­lä Lois­tos­sa voi­tiin aloit­taa rip­pi­kou­lu­lei­rit ja mui­ta­kin kokoon­tu­mi­sia on jo järjestetty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Kyl­lä maal­la on mukavaa”

Kol­jun syys­mark­ki­noil­la Halo­sen­nie­mes­sä oli lep­poi­sa tun­nel­ma lau­an­tai­na kun kylä­läi­set ja mark­ki­na­vie­raat kau­em­paa­kin tuli­vat ostok­sil­le ja tapaa­maan tut­tu­ja. Perin­teis­ten maa­lais­mark­ki­noi­den myyn­ti­pöy­dil­tä Kol­jun­ma­jan piha­pii­ris­tä löy­tyi syk­syn satoa, käsi­töi­tä, vaat­tei­ta, pai­kal­lis­ta kir­jal­li­suut­ta, koru­ja, lähi­ruo­kaa ja kala­tuot­tei­ta. Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys piti kah­vio­ta ja tar­jo­si kai­kil­le kävi­jöil­le käris­te­mak­ka­ran. Myyn­ti­pai­kat oli­vat ilmaisia.


Hau­ki­pu­das-seu­ra 70 vuot­ta: Koti­seu­tu­työ saa uusia ulottuvuuksia

Hau­ki­pu­das-seu­ran 70-vuo­tis­ta koti­seu­tu­työ­tä juh­lis­tet­tiin kat­se­le­mal­la Koti­seu­tum­me yläil­mois­ta ‑dro­ne­vi­deoi­ta val­ko­kan­kaal­ta lukiol­la tiis­tai-ilta­na. Kut­sua oli kuul­tu, ja äkeä oli pai­kal­la muka­vas­ti. Ilma­ku­vat Hau­ki­pu­taal­ta ihas­tut­ti­vat ja häm­mäs­tyt­ti­vät kuin­ka pal­jon näky­mät ovat muut­tu­neet ja miten kau­nis Hau­ki­pu­das on eri vuodenaikoina.


Fris­bee­gol­fin lähi­ra­doil­le oli­si tarvetta

Fris­bee­gol­fin suo­sio on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti Oulus­sa ja lähi­kun­nis­sa. Ken­tät ovat ruuh­kai­sia, mikä rajoit­taa lajin har­ras­ta­mis­ta var­sin­kin nuo­rem­pien har­ras­ta­jien keskuudessa. 

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa jätet­tiin maa­nan­tai­na val­tuus­toa­loi­te sel­vit­tää ripeäs­ti mah­dol­li­suuk­sia lisä­tä lähi­ra­to­ja alu­eel­le eri­tyi­ses­ti kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la kau­pun­gin omis­ta­mil­la mail­la kuten kou­lu­jen ympäristössä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kivi­kou­lun pur­ku­lu­vas­ta pää­te­tään tänään

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län enti­sen ala­kou­lun eli Kivi­kou­lun pur­ku­lu­pae­si­tys on tänään kokoon­tu­van raken­nus­lau­ta­kun­nan käsi­tel­tä­vä­nä. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut esit­tää tyh­jil­lään ole­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen purkamista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oppia van­ho­jen ikku­noi­den kun­nos­tuk­seen Kellonkartanossa

Mik­si van­haa kor­ja­taan, mik­si van­ha on arvo­kas­ta, kysy­tään Kel­lon­kar­ta­non vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la 17.–19.9. Vii­kon­lo­pun aika­na saa­daan vas­tauk­sia ja käy­tän­nön opas­tus­ta ja kon­kreet­ti­ses­ti ohjaus­ta van­ho­jen ikku­noi­den kor­jaa­mi­seen työ­vai­heit­tain. Ohjel­mas­sa on myös luen­to­ja. 20 tai 15 euron osal­lis­tu­mis­mak­suun sisäl­tyy ope­tus ja tarjoilut.


Tun­teen paloa tans­sin ja lau­lun siivin

Pal­jon on ehti­nyt vir­ra­ta vet­tä Kii­min­ki­joes­sa, mut­ta vii­mein­kin! Hau­ki­pu­taan Nurk­ka­näyt­tä­mön musiik­ki­näy­tel­mä Tun­teen Palo, tari­na legen­daa­ri­ses­ta Tau­no Palos­ta ja suo­ma­lai­sen elo­ku­van kul­ta-ajas­ta, saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na 11.9. Teat­te­ri­kuo­pal­la. Näy­tel­mä ker­too koko kan­san rakas­ta­mas­ta näyt­te­li­jäs­tä ja lau­la­jas­ta, hänen tai­te­li­jae­lä­mäs­tään ja rak­kauk­sis­taan sekä elo­ku­va­his­to­rian kul­ta-ajas­ta ja aika­kau­den kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jis­ta – kulis­sien takaa ja pin­taa syvemmältä.