Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Nyt digit­tää! Senio­ri­teat­te­ri vas­taa­no­tol­la

Oulu-opis­ton Senio­ri­teat­te­rin odo­tet­tu kevään näy­tös toi Teat­te­ri­kuo­pan laval­le Digi­toh­to­ri-näy­tel­män, joka vei kat­so­jat ter­veys­kes­kuk­seen. Nau­ru­her­mot jou­tui­vat kat­so­jil­la koe­tuk­sel­le kun vas­taa­no­tol­le uute­na inno­vaa­tio­na han­ki­tun digi­toh­to­rin pakeil­le mars­si­te­taan poti­laat tk:n jonosta.Napista pai­na­mal­la digi­toh­to­ri late­lee arvion poti­laan fyy­si­ses­tä ja hen­ki­ses­tä tilas­ta ja erot­te­lee luu­los­ai­raat sai­rais­ta. Vain har­vat pää­se­vät oikean lää­kä­rin pakeil­le. Ja pal­jon sääs­tö­jä syn­tyy!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvi­vir­si vii­mei­sen ker­ran

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä lau­let­tiin suvi­vir­si tänään vii­meis­tä ker­taa. Kou­lu lak­kaa, ja oppi­laat siir­ty­vät ensi syk­sy­nä Ase­man kou­lul­le. Tun­nel­ma oli hai­kea, mut­ta…


Ali­käy­tä­vän maa­lauk­set ilah­dut­ta­vat

Hau­ki­pu­taan­tien alit­ta­va kevyen lii­ken­teen ali­kul­ku­tun­ne­li lii­ken­neym­py­rän koh­dal­la ei ole enää synk­kä ja sot­kui­nen. Hau­ki­pu­taan lukion ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sin oppi­laat kuva­tai­deo­pet­ta­ja Kai­sa Anna­lan joh­dol­la maa­la­si­vat ali­ku­lun sei­nä­mät iloi­sil­la ja värik­käil­lä kuvil­la. Kysees­sä oli Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen aloit­tees­ta liik­keel­le läh­te­nyt lukion kans­sa toteu­tet­tu yhteis­han­ke.


Töher­ryk­set pii­loon yhteis­voi­min

Mar­tin­nie­men lap­set ja nuo­ret maa­la­si­vat kou­lun yhtey­des­sä ole­van kau­ka­lon ulko­lai­to­ja hie­noil­la maa­lauk­sil­la ja graf­fi­teil­la. Niil­lä peit­tyi­vät rumat sot­kut ja töher­ryk­set. Kau­pun­ki maa­laa sisä­sei­nä­mät kesän aika­na val­koi­sik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdes­sä koh­ti parem­paa maa­il­maa

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous sai ensi-iltan­­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la per­jan­tai­na. Musiik­ki­teat­te­ri­ryh­män tämän­ke­väi­nen esi­tys pureu­tuu pait­si ajan­koh­tai­siin aihei­siin kuten ympä­ris­töön…Tem­paus hyvään tar­koi­tuk­seen

Aapo Hii­va­la tiput­taa rahaa keräys­lip­paa­seen. Hän halu­aa antaa sääs­tö­pos­suun kerää­män­sä viik­ko­ra­hat hyvään tar­koi­tuk­seen, syö­pää sai­ras­ta­vien las­ten ja nuor­ten tuke­mi­seen.– Aapo päät­ti itse teh­dä näin ja aikoi sit­ten kesäl­lä pitää vaik­ka kios­kia, jos itse tar­vit­see rahaa, ker­toi Aapon äiti. Aapo sai tiput­taa myös äidin sete­lin keräys­lip­paa­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuo­ro­lau­lu ja komiik­ka ne yhteen sop­pii

Mitä tapah­tuu, kun yhdis­te­tään viih­dyt­tä­vää ja rai­la­kas­ta nais­kuo­ro­lau­lua ja stand up -komiik­kaa? Syn­tyy hui­kea show, kun asial­la ovat hau­ki­pu­taa­lai­set nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­rit ja koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen.