Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Mik­si alue­vaa­leis­sa kan­nat­taa äänestää?

Äänes­tä­jien innos­tus ja kiin­nos­tus his­to­rian ensim­mäi­siä alue­vaa­le­ja koh­taan on ollut var­sin vai­sua. Alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin pelä­tään jää­vän alhai­sek­si. Mik­si näin, vaik­ka vaa­leis­sa vali­taan päät­tä­jät alue­val­tuus­toi­hin, jot­ka päät­tä­vät kai­kil­le tär­keis­tä ter­vey­teen liit­ty­vis­tä palveluista?

Vii­me euro­vaa­leis­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 43 ja vii­me kesä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa pääs­tiin kaut­ta aiko­jen keh­noim­paan 55 pro­sent­tiin. Onko kysees­sä tila­päi­nen not­kah­dus, vai onko ihmis­ten kiin­nos­tus äänes­tää ja vai­kut­taa rapautumassa?

Ran­ta­poh­ja kysyi kol­mel­ta alu­een koke­neel­ta vete­raa­ni­po­lii­ti­kol­ta ja vai­kut­ta­jal­ta, mik­si nyt oli­si tär­ke­ää äänes­tää ja miet­tei­tä sote-uudistuksesta.

Lue lisää

Iis­sä alu­een alhai­sin ennakkoäänestysprosentti

Vii­mei­ses­tä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­väs­tä tiis­tais­ta muo­dos­tui vilk­kain sekä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la että koko maas­sa. Poh­jois-Poh­jan­maal­la alu­een äänioi­keu­te­tuis­ta 26,1 pro­sent­tia äänes­ti ennak­koon, mikä on hie­man val­ta­kun­nal­lis­ta lukua 26,4 alhaisempi.

Kai­kis­ta mata­lin ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la kir­jat­tiin Iis­sä, mis­sä ennak­koon äänes­ti 21,0 pro­sent­tia äänioikeutetuista.


Liki 16 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta äänes­tä­nyt ennakkoon

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus kipusi 15,9 pro­sent­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la maa­nan­tai­aa­muun kel­lo 10 men­nes­sä. Ennak­koon voi äänes­tää vie­lä tänään tiis­tai­na 18.1. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa oltiin hie­man jäl­jes­sä val­ta­kun­nan luke­mis­ta, sil­lä koko maas­sa 16,5 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta oli äänes­tä­nyt ennakkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus“Heti piti läh­teä äänestämään”

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na. Iis­sä oli heti Nät­te­po­rin äänes­tys­pai­kan ovien avau­dut­tua kel­lo 12 kym­me­niä äänes­tä­jiä. Aina­kin alku näyt­ti vilk­kaal­ta, vaik­ka ylei­ses­ti pel­koa on alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin jää­mi­ses­tä alhaiseksi.

Lah­ja Kiut­tu ja Ire­ne Ravas­ka oli­vat päät­tä­neet läh­teä äänes­tä­mään heti ensim­mäi­se­nä ennakkoäänestyspäivänä. 


Kyl­min tam­mi­kuu oli vuon­na 1987

Kyl­min­tä tam­mi­kuu­ta elet­tiin vuon­na 1987, kun tar­kas­tel­ta­va­na on eri kuu­kausien kes­ki­läm­pö­ti­lat 30 vuo­den aikajanalla. 

Mat­ti ja Mar­ja-Lee­na Teräk­sen koto­na Hau­ki­pu­taan Suok­ko­sen­pe­räl­lä muis­tiin mer­ki­tyis­tä sää­ti­las­tois­ta ilme­nee, että kysei­sen vuo­den tam­mi­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli ‑18,6 Cel­siusas­tet­ta. Pal­jon läm­pi­mäm­pää oli vuo­den 2020 tam­mi­kuus­sa, jol­loin kes­ki­läm­pö­ti­la oli ‑2,4 astetta.


Kaa­va­muu­tos Ase­man kou­lu­han­ket­ta var­ten hyväksyttiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­tok­sen Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun kort­te­lis­sa. Muu­tos mah­dol­lis­taa Ase­man kou­lun laa­jen­nus­hank­keen. Ase­man kou­lun perus­kor­jauk­sen koko­nais­kus­tan­nus on noin 4,5 mil­joo­naa euroa ja han­ke ajoit­tuu vuo­sil­le 2022–2023.Uusia jäse­niä toi­vo­taan mukaan Hau­ki­pu­taan Moottorikelkkailijoihin

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat on toi­mi­nut 30 vuot­ta. Etap­pia juh­lis­tet­tiin jäse­nis­tön kes­kuu­des­sa kah­vi­het­kel­lä jou­lun alla.

– Tär­ke­ää oli­si saa­da uusia jäse­niä mukaan yhtei­seen toi­min­taam­me, joka pyö­rii jäsen­mak­su­jen tur­vin ja tal­koo­voi­min, veto­aa ker­hon puheen­joh­ta­ja Pert­ti Kla­si­la.


Ran­ta­poh­jan vuo­si 2021 — Haukipudas

Koro­na värit­ti vii­me vuot­ta myös Hau­ki­pu­taal­la. Vaih­te­le­vis­ta suluis­ta ja koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta vuo­si oli lopul­ta var­sin tapah­tu­ma­ri­kas, ilme­nee Hau­ki­pu­taan alu­een tapah­tu­mis­ta ker­to­vas­ta Ran­ta­poh­jan vuosikatsauksesta.