Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Arvoi­tus sata vuot­ta van­han pii­rus­tuk­sen teki­jäs­tä ratkesi

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin 21.3. jut­tu, jos­sa ker­rot­tiin van­han kou­lu­kir­jan välis­tä löy­ty­nees­tä pii­rus­tuk­ses­ta, jon­ka oli teh­nyt Putaan­ky­län kou­lun oppi­las sata vuot­ta sit­ten. Mai­se­maa kuvaa­van pii­rus­tuk­sen taka­na oli sig­nee­raus: V.J. Meri­läi­nen 1923. 

Piir­tä­jän tytär, 83-vuo­tias Aila Leh­ti­nen tun­nis­ti pii­rus­tuk­sen taka­na ole­van isän­sä sig­nee­rauk­sen. Kysees­sä on Vil­ho Jal­ma­ri Meri­läi­nen (s. 1908, k. 1981). 

Lue lisää

Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Kiviniemeen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti aset­taa näh­tä­vil­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­to­seh­do­tuk­sen, joka kos­kee kah­ta raken­ta­ma­ton­ta kort­te­lia Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Nie­lu­tiel­lä. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sal­li­vak­si. Kort­te­lei­hin voi­daan raken­taa yksi­ker­rok­si­sia pien- ja rivitaloja.


Oulu muka­na aiem­paa vah­vem­min muka­na Kii­min­ki­jo­ki ry:ssä

Kii­min­ki­jo­ki ry on joki­var­ren kun­tien perus­ta­ma yhdis­tys, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä Kii­min­ki­jo­kea ja sen ympä­ris­töä tun­ne­tuk­si vir­kis­tys- ja mat­kai­lua­lu­ee­na koti­maas­sa ja ulko­mail­la. Yhdis­tys pyr­kii edis­tä­mään mat­kai­lue­lin­kei­non, luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja joki­var­si­seu­dun ja vesis­tön luon­non­ta­lou­del­lis­ta kehit­tä­mis­tä jäsen­kun­tien alueella.


Toi­mit­ta­jal­ta: Me äänes­tä­jät olem­me nyt kingejä

Eläm­me edus­kun­ta­vaa­lien jän­nit­tä­vää lop­pu­ki­ri­viik­koa. Ase­tel­mat ovat har­vi­nai­sen jän­nit­tä­vät, sil­lä kol­men suu­rim­man puo­lu­een kär­jen jär­jes­tys rat­ken­nee vas­ta myö­hään sun­nun­tai-ilta­na, kun var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet on las­ket­tu. “Empi­viä ja epä­var­mo­ja” äänes­tä­jiä lie­nee vie­lä pal­jon, mikä tekee tilan­tees­ta kutkuttavan.


Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta pääs­tiin aloit­ta­maan jäl­leen Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan A‑Kilta saat­toi jat­kaa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä jäl­leen hel­mi­kuus­sa alku­vuo­den puo­len­tois­ta kuu­kau­den tauon jäl­keen. Paus­sia tuli, kun toi­min­ta siir­tyi sote-uudis­tuk­sen myö­tä vuo­den­vaih­tees­sa kun­nil­ta hyvin­voin­tia­lueil­le ja toi­min­not kil­pai­lu­tet­tiin pal­ve­lun tar­joa­jien kans­sa uudestaan.

– Onnek­si tar­jouk­sem­me hyväk­syt­tiin ja pää­sim­me jat­ka­maan toi­min­taa tääl­lä Simp­pu­lan­har­jun­tiel­lä, iloit­see Hau­ki­pu­taan A‑killan sih­tee­ri ja rahas­ton­hoi­ta­ja Bir­git Tyy­ki­luo­to.

Tau­ko oli huo­no asia monel­le osal­lis­tu­jal­le, kun työ­toi­min­ta oli kes­key­tyk­sis­sä ja arjen sään­nöl­li­set rutii­nit ja sosi­aa­li­set kon­tak­tit katkesivat. 


Sata vuot­ta van­ha kou­lu­lai­sen pii­rus­tus löytyi

Sata vuot­ta sit­ten Putaan­ky­län kan­sa­kou­lun oppi­laan teke­mä pii­rus­tus löy­tyi van­han kou­lu­kir­jan välistä.

Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­ja-Lii­sa Här­mä ker­too, että kou­lul­la opet­ta­ja­na toi­mi­nut Eli­na Poh­ti­la oli löy­tä­nyt hänel­lä olleen van­han kou­lu­kir­jan välis­tä pii­rus­tuk­sen, jon­ka hän lähet­ti säi­ly­tet­tä­väk­si Mar­tin­nie­men koululle.


Perin­tei­käs Nelos-Gril­li ava­si oven­sa jäl­leen Iissä

Nelos­tien var­rel­la Iis­sä sijait­se­va legen­daa­ri­nen Nelos-Gril­li on avat­tu asiak­kail­le vuo­den tauon jäl­keen. Per­jan­tai­na pai­kan yrit­tä­ji­nä aloit­ti turk­ki­lais­syn­tyi­nen Tasan Uzu­ner.

– Pyö­ri­täm­me paik­kaa koko per­heen voi­min, muka­na on mie­he­ni Ganim Uzu­ner sekä isä­ni ja äiti­ni, ker­too 32-vuo­tias Tasan Uzuner.

– Olem­me tosi hyväl­lä ja innok­kaal­la mie­lel­lä tart­tu­neet toi­meen. Asiak­kaat ovat löy­tä­mäs­sä pai­kan, iloit­si Tasan. Nyt onkin tär­kein­tä saa­da tie­toa leviä­mään, että paik­ka on avat­tu jälleen.


Vas­taus val­tuus­toa­loit­tei­siin: Oulun kau­pun­ki ei pys­ty vai­kut­ta­maan säh­kön hintaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sai­ja Hyvö­sen (ps.) ja mui­den alle­kir­joit­ta­mas­sa val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­tet­tiin, että Oulun Ener­gia ja sen omis­ta­ja Oulun kau­pun­ki sel­vit­tä­vät, voi­daan­ko Oomi Ener­gian omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta vai­kut­taa oulu­lai­siin koti­ta­louk­siin ja yri­tyk­siin myy­tä­vän säh­kön hin­nan koh­tuul­lis­ta­mi­seen. Hin­taa voi­tai­siin koh­tuul­lis­taa esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Oulun Ener­gial­le tule­via myyn­ti­voit­to­ja siten, että säh­kön kulut­ta­ja­hin­nal­le ase­te­taan koh­tuul­li­nen hintakatto.

Myös Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) kysyi jät­tä­mäs­sään val­tuus­toa­loit­tees­sa, mitä eri mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la on vai­kut­taa Oulun Ener­gia Oy:n myyn­nin hin­taan asiak­kail­leen tai miten Oulun Ener­gia voi tar­vit­taes­sa irtau­tua Oomin jäse­nyy­des­tä, mikä­li Oomis­ta ei ole talou­del­lis­ta hyö­tyä Oulun Ener­gian omis­ta­jil­le. Molem­mat val­tuus­toa­loit­teet jätet­tiin vii­me vuo­den lopulla.


Ase­ma­kaa­van muu­tos voi­maan Jää­lin Rantakujalla

Ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Jää­lin Ran­ta­ku­jal­la, Jää­lin majan lähei­syy­des­sä, on kuu­lu­tet­tu astu­maan voi­maan 3. maa­lis­kuu­ta. Hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si kaa­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen vii­me syys­kuus­sa, jon­ka jäl­keen vali­tus­lu­paa yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­tä oli haet­tu edel­leen kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen. Vali­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kor­kein hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si hel­mi­kuun lopussa.


Mar­tin­nie­men sata­ma-alu­een perus­kor­jaus val­mis­tuu kesäk­si. Ruop­paus ja vene­poi­jut teh­dään toi­ses­sa vai­hees­sa toden­nä­köi­ses­ti 2024

Hel­mi­kuun alus­sa käyn­nis­ty­nyt Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan sata­man perus­kor­jauk­sen 1. vai­he on hyväs­sä vauh­dis­sa. Han­ke val­mis­tuu kesä­kuus­sa. Juhan­nuk­seen men­nes­sä van­ha tuki­muu­ri­lai­tu­ri on puret­tu ja tilal­le raken­net­tu uusi. Lisäk­si sata­ma-alu­eel­le raken­ne­taan ja pääl­lys­te­tään pysä­köin­ti- ja venei­den säi­ly­ty­sa­lue. Myös valais­tus uusitaan.