Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli HaapalaKau­pun­ki kal­lis­tu­nut nykyi­sen Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän perusparantamiseen

Hau­ki­pu­taan urhei­lu- ja lii­kun­ta­paik­ko­jen sijain­tia ja kehit­tä­mis­tä on suun­ni­tel­tu Oulun kau­pun­gin tahol­la jo kau­an. Nyt on otet­tu askel sii­hen suun­taan, että nykyi­nen kes­kusur­hei­lu­kent­tä perus­pa­ran­ne­taan ja vie­rei­nen huol­to­ra­ken­nus uusi­taan. Kent­tä sijait­see Joke­lan­tien var­rel­la Jatu­lin kupees­sa Kii­min­ki­joen törmällä. 

Aiem­mas­ta mit­ta­vas­ta suun­ni­tel­mas­ta, että taso­kas urhei­lu­kent­tä ja mui­ta moni­puo­li­sia lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään Tor­pan­mäel­le, on luo­vut­tu muun muas­sa kustannussyistä.
Pol­ku Joh­teen kivel­le merkattu

Häy­ry­sen­nie­mes­sä sijait­se­val­le Joh­teen isol­le kivel­le joh­ta­va pol­ku on rai­vat­tu ja mer­kat­tu. Pol­ku läh­tee Joh­teen vene­sa­ta­mas­ta Kalas­ta­jan­tien pääs­tä ensim­mäi­sen van­han kala­ko­pin koh­dal­ta metsään.


Sii­ka­saa­res­sa oli aihet­ta juhlaan

Sii­ka­saa­ren ensim­mäi­siä kesä­juh­lia vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä lau­an­tai­na Sii­ka­saa­ren vene­val­ka­mas­sa. Kesä­juh­la oli lep­poi­san yhdes­sä­olon ja jäl­leen­nä­ke­mi­sen juh­laa, sil­lä koro­nan takia tapah­tu­maa jou­dut­tiin siir­tä­mään kah­te­na edel­li­se­nä kesänä.

– Halusim­me juh­lia Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tuk­sen val­mis­tu­mis­ta yhtei­sen kesä­juh­lan mer­keis­sä kii­tok­se­na asuk­kai­den aktii­vi­suu­des­ta ja sitou­tu­mi­ses­ta hank­kee­seen. Yhtei­ses­sä kesä­juh­las­sa voim­me myös tul­la vie­lä parem­min tutuik­si kes­ke­näm­me, sanoi Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Osmo Sara­jär­vi.


Uusi Pos­tin nou­to­pis­te avau­tuu HaukiKirppiksellä

Pos­tin uusi nou­to­pis­te ava­taan Hau­ki­pu­taal­la per­jan­tai­na 1. hei­nä­kuu­ta Hau­ki­Kirp­pik­sel­lä Revon­tie 47:ssä. Nou­to­pis­teel­tä kirp­pik­sen tis­kil­tä voi hakea saa­pu­nei­ta paket­te­ja ja jät­tää lähe­tet­tä­väk­si val­miik­si mak­set­tu­ja paket­te­ja pos­tin kuljetettavaksi.

Hau­ki­Kirp­pi­sen yrit­tä­jä Tero Puhak­ka ker­too tart­tu­neen­sa tar­jot­tuun haas­tee­seen ottaa Pos­tin nou­to­pis­te­pal­ve­lu hoi­det­ta­vak­si oman toi­min­nan oheen.


Putaan Pul­lan uuden lei­po­mo­myy­mä­län ava­jai­siin yleisöryntäys

Putaan Pul­lan uuden lei­po­mo­myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin vii­me tors­tai­na kah­vi­tar­joi­lun ja winer­munk­kien kera Mar­tin­nie­mes­sä. Sade­päi­vä­kään ei tah­tia hai­tan­nut, vaan väkeä saa­pui san­koin jou­koin pai­kal­le koko päi­vän lähel­tä ja kau­em­paa­kin heti ovien avau­dut­tua. Odo­tet­tui­hin ava­jai­siin oli varau­dut­tu lei­po­mal­la tuhat munkkia.