Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Pate­nie­meen täydennysrakentamista

Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi vii­me kokouk­ses­saan 29.3.Pateniemen kau­pun­gin­osaan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen, joka mah­dol­lis­taa pien­ta­loa­sun­to­jen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen. Kaa­van myö­tä Sahan­tien var­res­sa sijait­se­vaan kort­te­liin on mah­dol­lis­ta rakentaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tihen­ty­nyt kau­ris­kan­ta lisän­nyt kola­ri­ris­kiä ja aiheut­taa pul­mia asu­tus­ten lähellä

Met­sä­kau­ris­kan­ta on lisään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti vii­me aikoi­na myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, mikä näkyy myös kau­ris­ko­la­rei­den mää­rän kas­vu­na. Kau­riit hakeu­tu­vat ruo­kaa etsies­sään maatilojen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iko­nit tuo­vat iloa ja rauhaa

Hau­ki­pu­taan lukion tai­de­luo­kas­sa val­lit­see rau­hal­li­nen ja kes­kit­ty­nyt tun­nel­ma. Kool­la on Oulu-opis­­ton iko­ni­maa­la­rei­den Hau­ki­pu­taan har­ras­ta­ja­ryh­mä, joka on voi­nut kokoon­tua jäl­leen yhteen…
Uudes­sa Lois­to-lei­ri­kes­kuk­ses­sa tois­tai­sek­si vain luon­to on läsnä

Uusi upea lei­ri­kes­kus Lois­to Hau­ki­pu­taan Iso­nie­mes­sä val­mis­tui käyt­töön tam­mi­kuus­sa, mut­ta koro­na­ti­lan­teen ja rajoi­tus­ten vuok­si toi­min­nan suh­teen odo­tel­laan parem­pia aiko­ja. Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien uuden meren­ran­ta­lei­ri­kes­kuk­sen vih­ki­mi­nen ja käyt­töön­ot­to­juh­la piti olla tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mut­ta sekin siirtyi.

– Viral­li­sil­le ava­jai­sil­le ei ole sovit­tu vie­lä uut­ta ajan­koh­taa, vaan odo­te­taan koro­na­ti­lan­teen rau­hoit­tu­mis­ta. Ava­jai­set kui­ten­kin pide­tään, kos­ka nii­den yksi mer­kit­tä­vä teh­tä­vä on tutus­tut­taa oulu­lai­sia Lois­to-lei­ri­kes­kuk­seen, lupaa kiin­teis­tö­joh­ta­ja Jaa­na Val­jus Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRopo­nen hiih­ti SM-kul­taa, Hök­kä vii­des mies­ten päämatkalla

Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen Hau­ki­pu­taal­ta voit­ti SM-kul­taa 30 kilo­met­rin vapaan kisas­sa Ris­ti­jär­vel­lä sun­nun­tai­na. Suo­men mes­ta­ruus oli Ropo­sen pit­kän hiih­tou­ran 16:s. Kon­ka­ri­hiih­tä­jä jät­ti taak­seen Anne Kyl­lö­sen, Kris­ta Pär­mä­kos­ken ja Kai­sa Mäkä­räi­sen. Mat­kaan osal­lis­tui 76 kilpailijaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus