Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat jo tiedossa

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kevään 2021 kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Kun­ta­vaa­lien ylei­nen ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 7.–13.4. Var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 18.4. Ehdokashakemusten…

Lue lisää

Oulu-opis­ton Hau­ki­pu­taan toi­mis­to muut­ti ja aukio­loa­jat supistuivat

Oulu-opis­ton toi­mis­to muut­ti vuo­den alus­sa Kes­kus­ku­jal­ta Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tiloi­hin Joke­lan­tiel­le. Samal­la toi­mis­ton aukio­loai­ko­ja supis­tet­tiin niin, että pal­ve­lu­pis­te on avoin­na tänä vuon­na pää­sään­töi­ses­ti vain maa­nan­tai­sin muu­ta­maa poik­keus­viik­koa lukuu­not­ta­mat­ta, jol­loin toi­mis­to on avoin­na myös tiistaina.

Toi­mis­ton pal­ve­luai­ka on supis­tu­nut vii­me aikoi­na niin, että niin, että toi­mis­to oli avoin­na vii­me vuon­na kol­me­na päi­vä­nä ja sitä ennen joka päivä.

Muu­tos on herät­tä­nyt kysy­myk­siä aio­taan­ko opis­ton toi­min­taa kes­kit­tää yhä enem­män kan­ta-Ouluun ja ovat­ko syy­nä sääs­töt, kun myös kurs­sien ja tun­ti­mää­rien on huo­mat­tu vähen­ty­neen Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin alueil­la tuhan­sil­la tun­neil­la sii­tä, mikä tilan­ne oli ennen Oulu-lii­tos­ta 2013.


Tun­teen Palon ensi-ilta siirtyy

Hau­ki­pu­taan Nurk­ka­näyt­tä­mön musiik­ki­näy­tel­män Tun­teen Palo ensi-ilta ja esi­tyk­set ovat siir­ty­neet koro­na­ra­joi­tus­ten takia ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Ensi-illan oli alku­jaan mää­rä olla…


Ilman ystä­viä elä­mä oli­si yksinäistä

Elsa Jäm­sä-Rau­tio Hau­ki­pu­taal­ta täyt­ti 95 vuot­ta Nuu­tin päi­vä­nä 13. tam­mi­kuu­ta. Isom­min synt­tä­rei­tä ei nyt voi­tu juh­lia koro­na­ti­lan­teen takia, mut­ta muu­ta­ma ystä­vä kävi ter­veh­ti­mäs­sä päi­vän­san­ka­ria Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa. Juh­la­päi­vän kun­niak­si kävi­jöil­le tar­jot­tiin lou­nas ja kak­ku­kah­vit, jot­ka oli katet­tu eril­li­seen tilaan. Onnit­te­lu­kort­te­ja ja ‑soit­to­ja tuli run­sain mitoin.

– Meil­lä on sel­lai­nen mum­mo-mafia ‑poruk­ka ja kokoon­num­me tääl­lä ker­ran vii­kos­sa juo­maan kah­via, pori­se­maan ja pelaa­maan yhdes­sä vaik­ka bin­goa, ker­too Jämsä-Rautio.


Mitä Mar­tin­nie­mes­sä ja Halo­sen­nie­mes­sä halutaan?

Tätä kysyt­tiin Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men vir­tu­aa­li­ses­sa asu­ka­sil­las­sa tors­tai-ilta­na. Samaa kysy­tään tam­mi­kuun aika­na myös muis­sa alu­eel­li­sis­sa kyläil­lois­sa, jot­ka jär­jes­te­tään nyt ver­kos­sa. Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men kylä­ko­kouk­ses­sa oli 17 osa­not­ta­jaa. Aluei­den asuk­kai­ta kut­su­taan mukaan osal­lis­tu­maan ja ker­to­maan mie­li­pi­tei­tä ja toi­vei­ta oman alu­een kehittämiseksi.

Kokouk­sis­sa käsi­tel­lään myös vuo­si sit­ten teh­dyn lap­si­per­heil­le suun­na­tun hyvin­voin­ti­ky­se­lyn tulok­sia alueit­tain. Nii­tä Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men asu­ka­sil­las­sa esit­te­li Hau­ki­pu­taan pal­ve­lu­kes­kit­ty­män edus­ta­ja, Mar­tin­nie­men ja Ase­ma­ky­län päi­vä­ko­tien joh­ta­ja San­na Miik­ku­lai­nen.

Kyse­lyn tulok­set kuten myös kyläil­to­jen anti huo­mioi­daan Hau­ki­pu­taan pal­ve­lu­kes­kit­ty­män kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa. Uudet esi­tyk­set ja toi­veet ovat ter­ve­tul­lei­ta edelleenkin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­lu­kuuset kierrätykseen

Sääs­tö­kuop­pa jär­jes­ti jou­lu­kuusi­ke­räyk­sen vii­me vii­kol­la. Kau­pan pihal­la oli lava, jon­ne saat­toi tuo­da luon­non­kuuset kier­rä­tyk­seen. Kuuset toi­mi­te­taan pol­tet­ta­vak­si läm­pö­voi­ma­lai­tok­seen Martinniemeen. –…