Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin 2025–26

Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2026 kun­niak­si enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Oulun­sa­los­sa jou­lu­kuus­sa vuo­si­na 2025–2026.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Han­nu Lil­ja­mon hei­nä­kuus­sa teke­mä kun­ta­lais­aloi­te otti tul­ta kau­pun­gin pääs­sä. Lil­ja­mo esit­ti, että jou­lu­va­lot syt­tyi­si­vät jo tule­va­na jou­lu­na enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin men­täes­sä koh­ti kulttuuripääkaupunkivuotta.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti näyt­tä­väs­ti 30-vuo­tis­ta futistaivaltaan

Kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten perus­tet­tu Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti merk­ki­vuot­taan tapah­tu­ma­rik­kaas­ti vii­me vii­kon­vaih­tees­sa seu­ra­väel­le ja ylei­söl­le. Seu­ras­sa läh­de­tään luot­ta­vai­sin mie­lin ja hyväs­sä iskus­sa koh­ti seu­raa­vaa vuo­si­kym­men­tä. Hui­pen­nuk­sek­si Hau­Pas­sa rikot­tiin syys­kuus­sa ensim­mäi­sen ker­ran seu­ran his­to­rias­sa 800 rekis­te­röi­dyn pelaa­jan raja. 

– Hau­Pan veto­voi­ma­te­ki­jät perus­tu­vat laa­jaan pal­ve­lu­tar­jon­taan ja laa­duk­kaa­seen teke­mi­seen. Hau­Pal­la on iso jouk­ko tuki­joi­ta. Yhtä lail­la talou­del­li­sen tuen lisäk­si pai­kal­li­sil­ta saa­tu hen­ki­nen tuki on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, mis­tä kuu­luu iso kii­tos kai­kil­le. Haluam­me olla jat­kos­sa­kin tuen saan­nin arvoi­sia kump­pa­nei­ta ja vas­tuul­li­sia toi­mi­joi­ta paik­ka­kun­nan hyväk­si, luot­saa Hau­Pan puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teke­mis­tä ja toi­min­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le Hau­ki­pu­taan nuok­ka­ril­la Jatulissa

Näi­nä aikoi­na kuu­luu vies­tiä monil­ta suun­nil­ta, että nuo­ri­so ei voi kovin hyvin, eikä nuo­ril­le ole tar­jol­la teke­mis­tä eikä paik­kaa, mihin men­nä. Kyl­lä on! halua­vat vies­tit­tää las­ten ja nuor­ten paris­sa Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­las­sa Jatu­lis­sa työs­ken­te­le­vät alan ammat­ti­lai­set. Nuok­ka­ri tavoit­taa kyl­lä lap­set ja nuo­ret, mut­ta monet van­hem­mat ja huol­ta­jat tai kylä­läi­set eivät tie­dä pai­kan ole­mas­sao­los­ta ja toi­min­nas­ta. Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mä nuo­ri­so­ti­la toi­mii lii­kun­ta­kes­kus Jatu­lis­sa. Nuo­ri­so­ti­lan kans­sa samas­sa yhtey­des­sä jär­jes­te­tään myös nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen iltapäivätoiminta.


Nau­riit meni­vät kuin kuu­mil­le kivil­le Hau­ki­pu­taan Sato­kau­den markkinoilla

Nau­ris­ko­jul­la kävi kova kuhi­na Hau­ki­pu­taan Sato­kau­den mark­ki­noil­la lau­an­tai­na. Tämä enti­van­hai­nen kul­lan­kel­tai­nen syk­syn herk­ku meni kau­pak­si kuin kuu­mil­le kivil­le. Nau­rii­ta ja muu­ta syk­syn satoa oli­vat tul­leet myy­mään Lei­la ja Esa Van­ha­ta­lo Kemin­maas­ta Van­ha­ta­lon puu­tar­hal­ta, mis­sä nau­ris on hei­dän päätuotteensa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Anni Huru 100 vuot­ta: Kova työn­te­ko on pitä­nyt virkeänä

100 vuot­ta tänään 21.9. täyt­tä­vä Anni Huru saa usein vas­ta­ta kysy­myk­seen, mikä on pit­kän iän salai­suus. Ja kuin­ka hän hoi­taa iho­aan, kun kas­vois­sa on niin vähän ryp­py­jä. Viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä ihme­tel­lään myös jos­kus, onko tie­dois­sa jokin vir­he, kun ikää on noin paljon.


Heit­to halu­aa innos­taa kaik­kia liik­ku­maan ja mukaan seuratoimintaan

90-vuo­tis­juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Hau­ki­pu­taan Heit­to esit­te­li moni­puo­lis­ta laji­tar­jon­taan­sa ja toi toi­min­taan­sa tutuk­si Hei­ton päi­vän tem­pauk­ses­sa Jatu­lis­sa lauantaina.

– Hyvän mie­len tapah­tu­man tavoit­tee­na oli myös innos­taa kävi­jöi­tä kokei­le­maan roh­keas­ti uusia laje­ja ja tule­maan mukaan seu­ra­toi­min­taan, sum­ma­si Hei­ton puheen­joh­ta­ja Mar­jo Nis­ka­kan­gas.
Corel­le uusi lii­kun­ta- ja hyvinvointikeskus

Lii­kun­ta­kes­kus Core avaa uuden lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­le vuon­na 2024. Uuden toi­mi­pai­kan sijain­ti on Tako­mo­tie 1:ssä Lid­lin ja Tok­man­nin vie­res­sä Tako­mo­tien ja Revon­tien risteyksessä.


Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaan kaa­va etenee

Näp­pä­rin­kan­kaal­le Jää­lin kau­pun­gin­osaan on tulos­sa uusi pien­ta­lo­val­tai­nen asui­na­lue ja

vir­kis­ty­sa­lue rei­tis­töi­neen. Aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va, ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko ete­nee nyt tiis­tain yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyn jäl­keen hyväk­syt­tä­väk­si seu­raa­vak­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja valtuustoon.