Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Pois­nuk­ku­neet ja maanpoveen

Pois­nuk­ku­neet Lei­la Sinik­ka Hon­ka­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 25.5. Hän oli 87-vuo­tias. Pek­ka Johan­nes Kan­niai­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 4.6. Hän oli 86-vuo­tias. Raili.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­tä­vää kehi­tys­tä Kou­lun päivässä

Hau­ki­pu­taan lukion 1. ja 2. vuo­den opis­ke­li­jat pää­se­vät kesä­lo­man kyn­nyk­sel­lä osal­lis­tu­maan Fol­kverks­tan-hank­keen, Oulu-opis­ton ja Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­miin työpajoihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLam­paat mai­se­man­hoi­to­töi­hin Ase­ma­ky­läs­sä. Kylä­läi­set tal­koi­li­vat aidan

Kii­min­ki­joen ran­ta­maat enti­sen Poh­jo­la-opis­ton ja Myl­ly­saa­ren tun­tu­mas­sa Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä ovat maa­pe­räl­tään ja kas­vus­tol­taan rehe­vää aluet­ta. Aida­tul­la alu­eel­la lähel­lä Myl­ly­saa­ren laa­vua kokeil­laan nyt mai­se­man­hoi­toa lam­mas­lai­dun­nuk­sel­la. Ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na on saa­da vie­ras­la­jit kuten lupii­nit aisoihin.


Kai­ke­ni­käis­ten musiik­ki­kurs­si Onnelassa

Kaik­ki läh­ti Tra­di­la-kurs­sis­ta. Oulun kon­ser­va­to­rion pit­kä­ai­kai­nen soi­ton­opet­ta­ja, Jaa­na Her­le­vi, on jär­jes­tä­nyt jo rei­lu­na kym­me­ne­nä kesä­nä Tra­di­la-kan­san­musiik­ki­kurs­se­ja Oulun kon­ser­va­to­rion tilois­sa. Kurs­si laa­jen­tui ja uusi kurs­si­paik­ka, Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä sijait­se­va Loma­ko­ti Onne­la, löy­tyi ihan sattumalta.


Koti­ää­nes­tys on hie­no mahdollisuus

Äänes­tä­mi­nen ja vai­kut­ta­mi­nen siten oman kun­nan asioi­hin ja pää­tök­sen­te­koon on hau­ki­pu­taa­lai­sen paris­kun­nan Muru ja Veli-Mat­ti Kan­sa­na­hon mie­les­tä tär­ke­ää. Kos­ka pää­se­mi­nen äänes­tys­pai­kal­le oli­si tuot­ta­nut heil­le koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia, he pyy­si­vät koti­ää­nes­tys­tä, ja oli­vat sii­hen oikeutettuja.

Paris­kun­ta on vakuut­tu­nut sii­tä, että äänes­tä­mi­nen kannattaa.Mat­ka Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen Kii­min­ki­jo­kea pitkin

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi on tänä kesä­nä ohjel­mal­li­nen poik­ki­tai­teel­li­nen Mat­ka maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen ‑tapah­tu­ma ensi vii­kon lau­an­tai­na 12.6. Mat­ka teh­dään vesi­teit­se Kii­min­ki­jo­kea pit­kin Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan. Tapah­tu­mas­ta teh­tä­vää suo­raa live­lä­he­tys­tä voi seu­ra­ta koko päi­vän ajan ver­kos­sa mis­sä vaan virit­täy­ty­mäl­lä Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta ‑kana­val­le. Myös osal­lis­tu­mi­nen mat­kal­le ja rei­tin var­rel­la ole­viin tapah­tu­miin on mah­dol­lis­ta. Ukko­lan­ran­nas­sa on luvas­sa perin­teis­tä ohjel­maa ja pik­nik-tun­nel­maa sil­lä poik­keuk­sel­la, että rok­ki­la­vaa ei tänä vuon­na pys­ty­te­tä, ker­too tapah­tu­man orga­ni­saat­to­ri Juk­ka Taka­lo.