Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Koi­ra­kou­lua ren­nol­la meiningillä

Jen­ni Iso­nie­mi aloit­ti Mar­tin­nie­mes­sä koi­ra­kou­lun, johon voi osal­lis­tua mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä kaik­ki koi­ra­no­mis­ta­jat koi­ri­neen. “Mart­ti­lais­ten koi­ra­kou­lu” alkoi rei­lu kuu­kausi sit­ten Vers­tas­mut­kan park­kia­lu­eel­la ja maa­nan­tai­na oltiin ensim­mäis­tä ker­taa uudes­sa pai­kas­sa päi­vä­ko­din piha-alueella. 

Koi­ra­kou­lua käy­dään ren­nol­la mei­nin­gil­lä ja tree­nit perus­tu­vat vapaa­eh­toi­suu­teen. Osal­lis­tu­mis­mak­su­ja tai sitou­tu­mis­ta ei ole, vaan mukaan voi tul­la sil­loin kuin sopii.

Lue lisää

Läh­tö­lau­kaus Vir­pi­nie­men kehittämiselle

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­toi­met urhei­lun, lii­kun­nan, mat­kai­lun ja hyvin­voin­nin kes­kuk­sek­si on tar­koi­tus saa­da käyn­tiin ensi vuon­na. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta ja Busi­ness Oulu lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta mer­kit­si­vät tie­dok­si Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man, jota esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le hyväksyttäväksi. 

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä on nyt iso vaih­de päällä

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä ollaan liik­keel­lä laa­jal­la rin­ta­mal­la. Vir­pi­nie­men aktiviteetti‑, urhei­lu- ja mat­kai­lu­kes­kuk­sen toi­seen kehit­tä­mis­työ­pa­jaan osal­lis­tui neli­sen­kym­men­tä pai­kal­lis­ta urhei­luseu­ran edus­ta­jaa ja toi­mi­joi­ta eri yhtei­söis­tä sekä yrit­tä­jiä torstai-iltana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus uudel­la toril­la oli yleisömenestys

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien perin­tei­ses­sä jou­lu­na­vauk­ses­sa tors­tai-ilta­na oli eri­tyis­tä hoh­toa, sil­lä tapah­tu­maa pääs­tiin viet­tä­mään kun­nos­te­tul­la ja tänä syk­sy­nä val­mis­tu­neel­la toria­lu­eel­la. Torin ensim­mäi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma kerä­si sata­mää­rin kai­ken ikäis­tä ylei­söä. Ehdo­ton veto­nau­la oli jou­lu­pu­kin ja muo­rin koju, jon­ne jak­set­tiin jonot­taa kärsivällisesti.

– Kyl­lä jän­nit­ti näh­dä puk­ki ja muo­ri, iloit­si­vat pie­net sisa­ruk­set. He pal­jas­ti­vat jou­lu­lah­ja­toi­vei­naan ole­van auto­ra­ta ja leik­ki­kis­sa unikaveriksi.


Toi­mit­ta­jal­ta: Tapah­tui sitä kau­hei­ta ennenkin

Mar­ras­kuun pimei­nä het­ki­nä oli otol­lis­ta aikaa syven­tyä Hau­ki­pu­das-seu­ran vuon­na 2008 jul­kai­se­maan kir­jaan Muis­tel­mia ja tari­noi­ta Hau­ki­pu­taal­ta. Kun vuo­det vie­ri­vät ja suku­pol­vet vaih­tu­vat, peri­mä­tie­to ja van­hat tari­nat vai­pu­vat her­käs­ti unho­laan ja katoa­vat. Hie­noa, että nii­tä saa­daan myös tal­teen. Ihmis­ten mie­lis­sä men­nei­syys elää par­hai­ten muis­te­luis­sa ja mie­len­kiin­toi­sis­sa van­hois­sa tari­nois­sa, jot­ka täy­den­tä­vät jän­nit­tä­väl­lä taval­la viral­lis­ta historiankirjoitusta.


Valon lumoa puu­te­ri­lu­mi­ses­sa ilta­hä­mys­sä Martinniemessä

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li ran­tau­tui Oulun kau­pun­ki­kes­kus­tas­ta Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan ja Pölök­ky­päit­ten polul­le lau­an­tai­na illan­suus­sa. Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­sän luon­to- ja kult­tuu­ri­pol­ku veis­tok­si­neen oli valais­tu lumoa­vas­ti kynt­ti­löin ja lyh­dyin. Kynt­ti­lät paloi­vat vie­lä sun­nun­tai­na­kin, jol­loin poruk­kaa kier­si polulla.