Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Esko Vak­ku­ri 90 vuot­ta muis­te­lee: 12-vuo­ti­aa­na saha ja kir­ves kädes­sä tienaamaan

Oijär­vel­lä syn­ty­nyt met­sän­var­ti­jan poi­ka Esko Vak­ku­ri oli 12-vuo­tias, kun isä Jal­ma­ri antoi hänel­le sahan ja kir­veen sanoen, että sinun on aika alkaa ansai­ta omaa tie­nes­tiä. Sii­tä alkoi­vat met­sä­hom­mat ensin savo­toil­la ja sit­ten Met­sä­hal­li­tuk­sen pal­ve­luk­ses­sa tukin­mit­tauk­ses­sa, puun lei­mauk­ses­sa ja istutuksissa.

Lue lisää

Asia­na­ja­ja Kei­jo Kaup­pi­la on moti­voi­tu­nut koh­taa­maan haasteita.“Merkityksellisintä on ihmis­ten kohtaaminen”

Mitä haas­ta­vam­pi ja vai­keam­pi toi­mek­sian­to, sitä moti­voi­vam­paa on ryh­tyä sel­vit­tä­mään ja rat­ko­maan jut­tua asiak­kaan par­haak­si. Tär­ke­ää työs­sä on oikeu­del­li­sia haas­tei­ta koh­dan­neen ihmi­sen koh­taa­mi­nen ja kuu­le­mi­nen, oli­pa neu­vo­jen ja avun tar­vit­si­ja yksi­tyis­hen­ki­lö tai yri­tys, tote­aa asia­na­ja­ja ja vara­tuo­ma­ri Kei­jo Kaup­pi­la Haukiputaalta.

– Kun kysy­myk­ses­sä on vai­kea ja han­ka­la rii­ta-asia, hoi­det­ta­va­na ei ole vain jut­tu, vaan myös ihminen.


Kesä­päi­vä-tai­de­näyt­te­ly Van­has­sa Sii­po­las­sa Haukiputaalla

Van­has­sa Sii­po­las­sa Hau­ki­pu­taal­la avat­tiin Kesä­päi­vä-tai­de­näyt­te­ly tiis­tai­na. Esil­lä on van­has­sa maa­lais­mil­jöös­sä ja tilan enti­söi­dyn pää­ra­ken­nuk­sen pir­tis­sä ja kama­reis­sa Pir­jo Sii­po­lan ja Heli Ek’in akva­rel­le­ja, kera­miik­kaa ja pape­ri­töi­tä. Kysees­sä on Sii­po­lan ensim­mäi­nen ylei­söl­le avoin kesä­näyt­te­ly, joka on avoin­na 16. kesä­kuu­ta saakka. 


Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi tulee taas

Perin­tei­nen moni­tai­teel­li­nen kylä­ta­pah­tu­ma Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi jär­jes­te­tään jäl­leen tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 7.–9. kesä­kuu­ta. Tapah­tu­ma­paik­koi­na ovat Ker­ho­la ja ran­ta­met­sä­aree­na Ukko­lan­ran­nas­sa. Luvas­sa on ohjel­maa kai­ken ikäi­sil­le: musiik­kia, kuva­tai­det­ta, kir­jal­li­suut­ta, per­for­mans­sia ja muun muas­sa met­tä­dis­ko. Kaik­kiin tapah­tu­miin on vapaa pääsy.


Nuo­ri mies meneh­tyi ampumavammaan

Polii­sil­la riit­ti teh­tä­viä vii­kon­vai­hees­sa, var­sin­kin lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä. Liik­keel­lä oli pal­jon ihmi­siä kes­kus­tan alu­eel­la ja torin­ran­nas­sa. Kii­ke­lis­sä oli…


EU-par­la­ment­tiin toi­vo­taan edus­ta­jaa pohjoisesta

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien ensim­mäi­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na tasai­seen tah­tiin. Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­le Hau­ki­pu­taan S‑markettiin ei ollut ryn­täys­tä, mut­ta äänes­tä­jiä kävi alka­jai­sik­si kui­ten­kin var­sin tasai­se­na vir­ta­na. Ensim­mäi­sen tun­nin aika­na äänes­tä­jiä oli viitisenkymmentä.


Jän­nit­tä­vä tut­ki­mus­mat­ka vede­ne­lä­vien maa­il­maan Kiiminkijoella

Kote­los­taan kuo­riu­tu­va vesi­per­ho­sen touk­ka, kos­ki- ja päi­vä­ko­ren­non tou­kat, vesisiira… 

Kii­min­ki­joes­sa, sen kivi­kois­sa ja poh­ja­mu­das­sa elää luke­ma­ton mää­rä eliöi­tä. Nii­tä Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun 5. luo­kan oppi­laat pää­si­vät tut­ki­maan Myl­ly­saa­ren laa­van ympä­ris­tös­sä ja Sämp­pi­kos­kel­la. Myös kalaon­nea pääs­tiin kokei­le­maan ja tut­kai­le­maan kala­la­je­ja. Päi­vään osal­lis­tui myös Hau­ki­pu­taan yhte­näis­kou­lun viidesluokkalaisia. 


Paras­ta lap­sil­le ‑kesä­lei­rit kut­su­vat seik­kai­lui­hin Koivuhakaan

Paras­ta lap­sil­le jär­jes­tön kesä­lei­rit alka­vat jäl­leen Halo­sen­nie­mes­sä Lei­ri­kes­kus Koi­vu­haas­sa. Tänä kesä­nä lei­re­jä on kaik­ki­aan yhdek­sän 6–13-vuotiaille lap­sil­le. Lei­reil­le hae­taan osal­lis­tu­jia ensi­si­jai­ses­ti talou­del­li­sin, sosi­aa­li­sin ja ter­vey­del­li­sin perus­tein, jol­loin lei­ri­mak­su on edul­li­nen, mut­ta lei­ril­le voi­vat osal­lis­tua kaik­ki haluk­kaat myös omakustanteisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sal­la Aute­re on hyvin onnel­li­nen valin­nas­taan kirkkoherraksi

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­her­ra on Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen, teo­lo­gian mais­te­ri Sal­la Aute­re, 42.

– Olen tosi iloi­nen ja onnel­li­nen. En uskal­ta­nut aja­tel­la, että voit­tai­sin. Oltai­siin­ko Hau­ki­pu­taal­la val­mii­ta valit­se­maan minut, Aute­re kom­men­toi Ran­ta­poh­jal­le maanantaina.


Han­nan­ko­ti Hau­ki­pu­taal­la lak­kau­te­taan kesä­kuun lop­puun mennessä

Han­nan­ko­din toi­min­ta Hau­ki­pu­taal­la lop­puu kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. Pää­tös pal­ve­lua­su­mi­syk­si­kön lak­kaut­ta­mi­ses­ta teh­tiin viran­hal­ti­ja­pää­tök­se­nä Poh­teel­la tou­ko­kuun alussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus