Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala


Lii­kun­nan iloa ja yhtei­söl­li­syyt­tä Unel­mien liikuntapäivässä

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä kerä­si Hau­ki­pu­taan toril­le arviol­ta aina­kin kol­me­sa­taa kävi­jää lau­an­tai­na. Tapah­tu­mas­sa oli tar­jol­la torizum­baa, kah­va­kuu­laa, suun­nis­tus­ta, jump­paa, jää­kiek­ko- ja jal­ka­pal­lo­jut­tu­ja ynnä mui­ta lii­kun­nal­li­sia tem­pauk­sia ja akti­vi­teet­te­ja. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den Kuk­ka­set ‑voi­mis­te­lu­ryh­mä esit­ti voi­mis­te­lu­tai­to­jaan, ja Punai­sen Ris­tin tel­tal­ta tar­joil­tiin ilmai­sek­si jau­he­li­ha­keit­toa ja makkaroita. 


Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha 50 vuot­ta: Kuk­kien kas­vat­ta­mi­nen elämäntyönä

Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha täyt­tää tänä kevää­nä hui­keat 50 vuot­ta. Alus­ta alkaen puu­tar­hal­la on panos­tet­tu kuk­kien laa­tuun ja hyvään asiakaspalveluun.

– Kun kas­vit kas­va­te­taan itse sie­me­nis­tä, tai­mis­ta ja juu­ra­kois­ta, voim­me var­mis­taa kas­vien laa­dun ja kes­tä­vyy­den, kiteyt­tää toi­ses­sa suku­pol­ves­sa toi­mi­va puu­tar­hay­rit­tä­jä Jaa­na Säy­nä­jä­aho, joka on ollut muka­na puu­tar­han toi­min­nas­sa pie­nes­tä pitäen.Urhei­lu­ken­tän alu­een kaa­va­muu­tos asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le etenee

Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän ja pure­tun Kivi­kou­lun aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va­muu­tos on hyväk­syt­tä­vä­nä Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa tänään tiis­tai­na. Kaa­vaa esi­te­tään muu­tet­ta­vak­si niin, että alu­eel­le voi­daan raken­taa asuin­ra­ken­nuk­sia, kuten maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa on lin­jat­tu täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­ta Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan pal­ve­lui­den lähei­syy­teen. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään, että kaa­va­muu­tos­ta kos­ke­va osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma lai­te­taan näh­tä­vil­le mie­li­pi­tei­den esit­tä­mis­tä varten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kivi­nie­men päi­vä­ko­din lap­set tem­pai­si­vat hyvän asian puolesta

Kivi­nie­men päi­vä­ko­dil­la koet­tiin ilois­ta lii­kun­nan rie­mua, kun yli sata päi­vä­ko­ti­las­ta ja eska­ri­lais­ta osal­lis­tui­vat Team Ryn­ke­byn hyvän­te­ke­väi­syys­juok­suun per­jan­tai­na. Las­ten innos­tus­ta kohot­ti tie­to sii­tä, että he juok­si­vat aut­taak­seen mui­ta lap­sia ja per­hei­tä. Kysees­sä oli Team Ryn­ke­byn kam­pan­ja, jol­la kerä­tään varo­ja vai­keas­ti sai­rai­den las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä auttamiseksi.


Kau­pun­gil­le kun­ta­lais­aloit­teet uimapaikoista

Oulun kau­pun­gil­le on jätet­ty kak­si uima­paik­koi­hin liit­ty­vää kun­ta­lais­aloi­tet­ta. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Han­nu Lil­ja­mo esit­tää, että Ongan­ran­ta Mar­tin­nie­mes­sä palau­te­taan viral­li­sek­si uima­ran­nak­si ja Kel­lon Kivi­nie­meen teh­dään talviuintipaikka.


Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la vie­te­tään Unel­mien liikuntapäivää

Iisi-Aree­nal­la Iis­sä vie­te­tään Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää per­jan­tai­na 10.5. Päi­vän aika­na tar­jol­la on kel­lo 10–15 monen­lais­ta lii­kun­taa ja mah­dol­li­suus kokeil­la eri­lais­ta laje­ja, jot­ka sopi­vat kai­ken ikäi­sil­le ja ‑kun­toi­sil­le liik­ku­jil­le. Kai­kil­le avoi­men Unel­mien lii­kun­ta­päi­vän jär­jes­tää Iin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut Iin Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­li ‑han­ke.

Hau­ki­pu­taan toril­la Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä on lau­an­tai­na 11.5. Tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä muka­na on laa­ja jouk­ko hau­ki­pu­taa­lai­sia urhei­luseu­ro­ja, yhdis­tyk­siä ja yri­tyk­siä, seu­ra­kun­ta ja Oulun kau­pun­ki. Ohjel­mas­sa kel­lo 12–14 on tori­jup­paa ja ‑zum­baa, tans­sia, kah­va­kuu­laoh­jaus­ta, jää­kiek­ko­jut­tu­ja, käve­ly­lenk­ke­jä, kep­pa­ri­ra­ta ja mui­ta aktiviteetteja. 


Kii­min­ki­jo­ki vapau­tuu jäistä

Kii­min­ki­jo­ki on vapau­tu­mas­sa jäis­tä. Vir­taa­mat kas­va­vat, ja tul­va­huip­pua ennus­te­taan alku­vii­kol­le. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Tau­no Ukko­la on käy­nyt kuvaa­mas­sa jää­ti­lan­net­ta Ala­ky­län sil­lan alapuolisen…