Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaan kaa­va etenee

Näp­pä­rin­kan­kaal­le Jää­lin kau­pun­gin­osaan on tulos­sa uusi pien­ta­lo­val­tai­nen asui­na­lue ja

vir­kis­ty­sa­lue rei­tis­töi­neen. Aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va, ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko ete­nee nyt tiis­tain yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyn jäl­keen hyväk­syt­tä­väk­si seu­raa­vak­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja valtuustoon. 

Lue lisää

Mar­tin­nie­men Luot­sia­se­man­tie kunnostetaan

Mar­tin­nie­men sata­maan joh­ta­va Luot­sia­se­man­tie perus­kor­ja­taan. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na aset­taa näh­tä­vil­le katusuun­ni­tel­man, joka kos­kee sata­maan joh­ta­van Luot­sia­se­man­tien kun­nos­ta­mis­ta välil­lä Satamajärventie-venesatama. 


Mar­tin Mark­ki­noil­la yhdes­sä teke­mi­sen meininki

Paras kou­lu­päi­vä iki­nä, kuul­tiin oppi­lai­den kom­ment­tei­na Mar­tin Mark­ki­noil­la. Syys­sää oli mitä par­hain, kun väki kokoon­tui lep­poi­sil­le hyvän mie­len mark­ki­noil­le Mar­tin­nie­men kou­lul­le lau­an­tai­na. Tapah­tu­ma koko­si run­saas­ti kävi­jöi­tä omal­ta kyläl­tä ja kauempaankin.


Toi­mit­ta­jal­ta: Joko nyt on se oikea hetki?

Kuraa voi sataa nis­kaan, mut­ta mie­les­tä­ni nyt on oikea aika päät­tää tur­kis­tar­hauk­sen lopet­ta­mi­ses­ta Suo­mes­sa. Edus­kun­ta saa käsi­tel­tä­väk­seen liki 95 000 suo­ma­lai­sen alle­kir­joit­ta­man kan­sa­lais­aloit­teen: Tur­kis­tar­haus his­to­ri­aan – Oikeu­den­mu­kai­nen siir­ty­mä tur­kis­tar­hat­to­maan Suo­meen. Aloit­teen ete­ne­mi­seen vaa­di­tut 50 000 nimeä tuli kokoon paris­sa päivässä.


Arvo­kas lähiym­pä­ris­tö tutuk­si koti­seu­tu­kä­ve­lyl­lä Haukiputaalla

Reu­ma­liit­to kut­sui pai­kal­li­sia yhtei­sö­jä käyn­nis­tä­mään syk­syn toi­min­ta­kau­den koti­seu­tu­kä­ve­lyl­lä osa­na Euroo­pan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­viä syys­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Hau­ki­pu­taan Reu­mayh­dis­tys vas­ta­si kut­suun jär­jes­tä­mäl­lä koti­seu­tu­kä­ve­lyn tutus­tu­mal­la koti­seu­tu­museoon, kirk­koon, kirk­ko­tar­haan ja van­haan hau­taus­maa­han torstai-iltana. 

Vaik­ka koh­teet ovat lähel­lä ja monil­le tut­tu­ja, opas­te­tul­la kier­rok­sel­la näh­tiin ja kuul­tiin pal­jon uut­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on juu­ri­kin herät­tää huo­maa­maan oma arvo­kas arkiym­pä­ris­tö ja ‑mai­se­ma, joi­ta kan­nat­taa vaa­lia. Lähiym­pä­ris­tö tuo hyvin­voin­tia ja kat­se­le­mal­la sitä uusin sil­min voi saa­da lisää intoa myös oma­toi­mi­seen liikkumiseen.


Kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat huimasti

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti enna­koi­tua suu­rem­mat. Val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tain kokouk­ses­saan 8,851 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han perus­kor­jauk­seen, jon­ka tavoi­te­kus­tan­nusar­vio on nyt 29,4 mil­joo­naa euroa. Muu­tos on 43 pro­sent­tia enna­koi­tua kus­tan­nusar­vio­ta suu­rem­pi. Syy­nä on mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousu, mut­ta eri­tyi­ses­ti arvioi­tua laa­jem­mat kor­jaus­tar­peet. Perus­kor­jaus val­mis­tu­nee elo­kuus­sa 2024.


Hau­ki­pu­taal­le perus­tet­tiin Tam­men­leh­vän Perinnetoimikunta.Veteraanien perin­ne­työ jat­kuu pai­kal­li­sel­la yhteistyöllä

Tam­men­leh­vän Hau­ki­pu­taan Perin­ne­toi­mi­kun­nan perus­ta­vaan kokouk­seen osal­lis­tui kym­me­niä osa­not­ta­jia Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa tiis­tai-ilta­na. Aktii­vi­suus oli osoi­tus sii­tä, että vete­raa­nien perin­ne­työ­tä halu­taan jat­kaa pai­kal­li­ses­ti yhteis­työs­sä laa­jal­la rin­ta­mal­la. Hau­ki­pu­taal­la koe­taan tär­keäk­si pai­kal­li­sen toi­min­nan jatkuminen. 


Erk­ki Rau­ha­la 95 vuot­ta: “Uskon, että olem­me hyväs­sä suojeluksessa”

Maa­il­man­kir­jat ovat nyt sekai­sin ja his­to­ri­aa kir­joi­te­taan uusik­si. 95 vuot­ta täyt­tä­vä Erk­ki Rau­ha­la on näh­nyt jo koke­nut elä­män­sä aika­na sodat ja monet myl­ler­ryk­set, mut­ta hän­kään ei oli­si arvan­nut, että sota syt­tyy Euroo­pas­sa ja Venä­jä hyök­kää juu­ri Ukrai­naan. Menos­sa on val­ta­tais­te­lu, jos­sa maa­il­man­jär­jes­tys voi muut­tua. Miten, se näh­dään vas­ta myöhemmin.

Val­lit­se­va tilan­ne herät­tää monis­sa suo­ma­lai­sis­sa­kin pel­koa tule­vas­ta. Erk­ki Rau­ha­la halu­aa kui­ten­kin rau­hoi­tel­la, sil­lä olem­me olleet jo pit­kään osa Euroo­pan yhtei­söä ja nyt Nato tuo onnek­sem­me suur­ta tur­vaa tulevaan. 


Mar­tin­nie­men vene­sa­ta­man kun­nos­tus­ruop­pauk­seen hae­taan lupaa

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta hakee Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta vesi­lain mukais­ta lupaa Mar­tin­nie­men vene­sa­ta­man kun­nos­tus­ruop­pauk­seen. Vene­sa­ta­ma on toi­mi­nut pien­ve­ne­sa­ta­ma­na ja sitä käy­te­tään myös ammat­ti­ka­las­tuk­ses­sa. Sata­ma-alu­een kun­nos­tuk­sen 1. vai­he teh­tiin tänä kesä­nä. Ruop­paus sisäl­tyy sata­man paran­ta­mis­suun­ni­tel­miin ja sen toi­seen vaiheeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­ta­kun­nal­li­nen sii­vous­päi­vä torilla

Val­ta­kun­nal­lis­ta sii­vous­päi­vää vie­tet­tiin myös Hau­ki­pu­taan toril­la lau­an­tai­na. Kirp­pis­myy­jiä oli tul­lut omal­ta kyläl­tä ja kau­em­paa­kin. Tar­jol­la myyn­ti­pöy­dil­lä oli vaat­tei­ta, lelu­ja, koru­ja ja kodin tar­vik­kei­ta. Aurin­koi­nen sää suo­si tapah­tu­maa ja väkeä oli liik­keel­lä mukavasti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus