Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Ongan­tien alu­eel­le raken­ne­taan viemäröintiä

Oulun Vesi on raken­ta­mas­sa Ongan­tien alu­eel­le vie­mä­röin­tiä. Vie­mä­röin­nin raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sanee­ra­taan myös alu­een run­ko­ve­si­joh­to. Vie­mä­rin raken­ta­mi­nen alu­eel­la on käyn­nis­ty­nyt huh­ti­kuus­sa. Raken­nus­työt val­mis­tu­vat jo kesä­kuus­sa. Koh­teen ura­koit­si­ja on Maan­ra­ken­nus Dahlbacka.

Lue lisää

Kaa­sa­ri aloit­ti toi­min­tan­sa Hau­ki­pu­taal­la hyväl­lä fiiliksellä

Bike­fix Kaa­sa­ri ava­si oven­sa uusis­sa tilois­sa Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä Anna­lan­kan­kaal­la maa­nan­tai­na. Hau­ki­pu­taal­la jo entuu­des­taan tut­tu pyö­rä­lii­ke Bike & Fix laa­jen­tui moot­to­ri­puo­lel­le ja näin syn­tyi sisa­ryh­tiö Kaa­sa­ri tavoit­tee­naan pal­vel­la asiak­kai­ta myös moot­to­ri­puo­lel­la. Saman katon alla Kaa­sa­ris­sa enti­sen Hau­ki­pu­taan Kalus­teen hal­lis­sa toi­mii myös pyö­rien, moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ja konei­den huol­to ja varaosamyynti.

Hynt­tyyt yhteen lyö­neet yrit­tä­jät Pek­ka Qvist ja Mar­kus Luk­ka­ri­la ker­to­vat aloit­ta­neen­sa yhteis­yri­tyk­sen todel­la hyvil­lä fiiliksillä. 


Myö­hem­mäl­lä iäl­lä tai­tei­li­jak­si ryh­ty­nyt Alpo Ala­kop­sa: “Pysyy parem­min hen­gis­sä, kun jota­kin tekee”

Alpo Ala­kop­sa, 92 oli ollut tois­ta vuot­ta eläk­keel­lä, kun hän ensi ker­taa tart­tui pens­se­liin ja ryh­tyi maa­laa­maan öljy­vä­reil­lä tau­lu­ja. Hän läh­ti Lii­sa Paa­vo­lan ohjaa­maan Hau­ki­pu­taan tai­de­pii­rin, mut­ta opet­ta­ja sanoi, ettet sinä Alpo pal­jon neu­vo­ja tar­vit­se. Ensim­mäi­sen maa­lauk­sen aihe vuon­na 1989 oli oma suomenpystykorva.


Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti 10 vuot­ta: “Yhdes­sä saam­me kaik­kea hyvää ja iha­naa aikaan”

Yhteis­työs­sä on voi­maa, tuli toden­net­tua Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din 10-vuo­tis­synt­tä­reil­lä vii­me tors­tai-ilta­na. Tapah­tu­maa vie­tet­tiin toi­min­nal­li­ses­ti avoi­mien ovien mer­keis­sä. Päi­vä­ko­din väki yhdes­sä las­ten kans­sa oli son­nus­ta­nut päi­vä­ko­din juhlatunnelmaan. 

Osas­toil­le oli teh­ty monen­lai­sia tehtävä‑, seikkailu‑, leik­ki- ja lii­kun­ta­pis­tei­tä. Esil­lä oli myös las­ten teke­mää tai­det­ta ja aulas­sa kuul­tiin aikuis­ten esit­tä­mää elä­vää musiik­kia. Ruo­ka­las­sa saat­toi naut­tia let­tu­ja ja voh­ve­lei­ta. Mukaan oli kut­sut­tu per­hei­den ohel­la myös enti­siä päi­vä­ko­din työntekijöitä.


Van­ha troo­la­ri hajo­si siirrossa

Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan sata­maa kun­nos­te­taan par­hail­laan. Sata­ma val­mis­tuu tänä kesä­nä. Par­hail­laan sata­ma-alu­eel­la teh­dään kent­tä­töi­tä uusi­mal­la park­kia­luet­ta ja venei­den säi­ly­ty­sa­luet­ta. Veneet ja vajaat on siir­ret­ty alu­eel­ta pois jo aikaa sit­ten. Vii­mei­sim­pä­nä vii­me vii­kol­la siir­ret­tiin ken­täl­tä pois van­ha ja huo­no­kun­toi­nen troo­lia­lus omis­ta­jan toi­mes­ta. Aluk­sel­le kävi kui­ten­kin köpe­lös­ti, sil­lä se hajo­si siir­ron yhtey­des­sä vii­me vii­kol­la. Tar­koi­tuk­se­na oli siir­tää alus­ta taa­em­mak­si met­sän reunaan.Uudis­te­tul­la Hau­ki­pu­taan toril­la tavattiin!

Vih­doin­kin Hau­ki­pu­taan tori on val­mis ja alu­eel­la pääs­tiin viet­tä­mään isoa ylei­sö­ta­pah­tu­maa vap­pu­to­rin mer­keis­sä koro­nan ja torin remon­tin jälkeen.Yrittäjien jär­jes­tä­män perin­tei­sen vap­pu­to­rin ohel­la myös asu­kas­tu­pa jär­jes­ti vap­pu­me­not tuval­la ja sen piha-alueella.


Tihu­töi­tä Myl­ly­saa­ren laavulla

Myl­ly­saa­ren laa­vul­la Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen var­rel­la teh­tiin ikä­viä tihu­töi­tä vii­me vii­kol­la kes­ki­viik­koil­ta­na tai tors­tai­ta vas­ten yöl­lä. Kaik­kien käy­tös­sä ole­val­la yhtei­sel­lä vir­kis­tys­pai­kal­la rikot­tiin ja pol­tet­tiin nuo­tio­pai­kan pui­sia rakenteita.Lai­va on las­tat­tu Pateniemessä!

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) uusin tuo­tos Lai­va on las­tat­tu on sen kol­mas musi­kaa­li, joka kuvaa pai­kal­li­sen ran­nik­ko­seu­dun saha­teol­li­suu­den his­to­ri­aa, ihmi­siä ja elä­män­me­noa. Musiik­ki­teat­te­ri­ryh­mä vie esi­tyk­sen­sä Pate­nie­men Hon­ka­pir­tin näyt­tä­möl­le. Ensi-ilta on lau­an­tai­na 29.4.

Tari­na sijoit­tuu ajal­li­ses­ti saho­jen ja sata­mien lopet­ta­mi­sai­kaan (v. 1990) ja paik­ka­na on nyt Pate­nie­mi. Elä­män­työn­sä sahoil­la ja sata­mis­sa teh­neet työ­läi­set muis­te­le­vat elä­mään­sä van­hain­ko­ti Unho­las­sa (Unel­mien Hoi­to­lai­tos). Tari­na kul­jet­taa kat­so­jaa musii­kin sii­vin muis­to­jen maa­il­mas­ta nykypäivään.