Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Vii­mei­set ter­veh­dyk­set mestarille

Hau­ki­pu­taa­lai­sen pai­ni­ja­mes­ta­rin Eero Tapion muis­to­kir­ja on esil­lä Jatu­lin aulas­sa tam­mi­kuun ajan. Hau­ki­pu­taan Heit­to halusi osoit­taa suur­ta kun­nioi­tus­ta mes­ta­ria ja seu­ra­le­gen­daa koh­taan avaa­mal­la muis­to­kir­jan, johon voi kir­joit­taa nimen­sä ja jät­tää halu­tes­saan vii­mei­sen ter­veh­dyk­sen ja jakaa muis­ton vuo­sien varrelta.

Lue lisää

Kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de suun­nit­te­li Vuo­den Urhei­li­jan palkinnon

Vuo­den urhei­li­jak­si valit­tu, maas­to­hiih­tä­jä Iivo Nis­ka­nen, sai täy­sin uuden pal­kin­non vuo­den 2022 urhei­lusaa­vu­tuk­sis­taan. Vies­ti­ka­pu­laa syblo­loi­van pal­kin­non on suun­ni­tel­lut kel­lo­lais­läh­töi­nen Min­na Vii­ta­läh­de.

– Pal­kin­non suun­nit­te­lun tär­keim­piä läh­tö­koh­tia oli käy­tet­tä­vyys, tote­aa Vii­ta­läh­de. Tavoit­tee­na oli luo­da hel­pos­ti pidel­tä­vä ja suh­teel­li­sen kevyt pal­kin­to, joka kui­ten­kin huo­kuu arvok­kuut­ta ja kes­tää aikaa.

Urhei­lu­toi­mit­ta­jain Lii­ton jäse­net ovat äänes­tä­neet Vuo­den urhei­li­jan jo vuo­des­ta 1947 läh­tien. Tämän­vuo­ti­nen pal­kin­to jaet­tiin Urhei­lu­gaa­las­sa vii­me torstaina.


Uuden jäte­huol­to­mää­räyk­set astui­vat voi­maan, mikä muuttuu?

Uudet seu­dul­li­sen jäte­huol­to­mää­räyk­set tuli­vat voi­maan vuo­den 2023 alus­ta Oulus­sa, Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Hai­luo­dos­sa, Lumi­joel­la ja Pudasjärvellä.

Oleel­li­nen muu­tos uudis­tuk­ses­sa on, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys tai vaih­toeh­toi­ses­ti kom­pos­toin­ti kiin­teis­töl­lä tulee oma­ko­tia­su­jan vel­vol­li­suu­dek­si hei­nä­kuus­sa 2024. Myös muo­vin­ke­räyk­seen tulee muu­tok­sia, kiteyt­tää pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ilo­na Sup­pa­nen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.


Hau­ki­pu­taan vir­kis­tys­rei­til­le hae­taan vauhtia

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää kevään aika­na jo pit­kään vireil­lä olleen Hau­ki­pu­taan Joki­ran­nan vir­kis­tys­rei­tin toteut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Pian puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten esi­tel­tiin suun­ni­tel­maa rei­tis­tä, joka alkai­si kirk­ko­ran­nas­ta ja jat­kui­si sil­lan alit­se joki­tör­mää myö­täil­len kes­kusur­hei­lu­ken­tän ran­taan. Maa­no­mis­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä joh­tuen han­ke on seisahtunut.

Toi­se­na vaih­toeh­to­na tämän ohes­sa sel­vi­te­tään vir­kis­tys­po­lun lin­jaa­mis­ta vas­tak­kai­seen suun­taan kirk­ko­ran­nas­ta joki­suul­le ja merel­le päin. Täl­lä­kin osuu­del­la maa­no­mis­tus voi tuo­da haas­tei­ta ja mut­kia matkaan.


Pel­ti­myl­lyl­lä uudet yrittäjät

Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­la toi­mi­vas­sa Pel­ti­myl­ly Oy:ssä tapah­tui omis­ta­jan­vaih­dos mar­ras­kuus­sa. Uusi­na yrit­tä­ji­nä ovat aloit­ta­neet Pau­li Pent­ti­lä ja Esa-Pek­ka Vauh­ko­nen, jot­ka tart­tui­vat ohjak­siin hyväl­lä fii­lik­sel­lä ja intoa täyn­nä. Niin yri­tys kuin ala­kin ovat molem­mil­le tut­tu­ja, sil­lä Pau­li Pent­ti­lä on työs­ken­nel­lyt Pel­ti­myl­lys­sä vuo­des­ta 2008 läh­tien ja Esa-Pek­ka Vauh­ko­nen­kin pari vuotta.


40. Hau­ki­pu­das­hiih­to helmikuussa

Hau­ki­pu­das­hiih­dot kisa­taan 18.–19. helmikuuta.

Vii­des las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na 18.2. ja jär­jes­tyk­ses­sään jo 40. Hau­ki­pu­das­hiih­to sun­nun­tai­na 19.2.


Hau­ki­pu­taan joki­ran­nan vir­kis­tys­reit­te­jä selvitetään

Hau­ki­pu­taal­la on ollut pit­kään vireil­lä ja haa­vee­na Kii­min­ki­jo­ki­ran­taa myö­täi­le­vä vir­kis­tys­reit­ti, joka avai­si kai­kil­le mah­dol­li­suu­den jal­kau­tua jokirantaan. 

Syk­syl­lä 2018 oltiin jo niin pit­käl­lä, että Oulun kau­pun­ki esit­te­li vir­kis­tys­rei­tin yleis­suun­ni­tel­maa ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa Hau­ki­pu­taan kou­lul­la. Vir­kis­tys­reit­ti suun­ni­tel­tiin kul­ke­maan kir­kon koh­dal­ta Mikae­lin­ran­nas­ta Kii­min­ki­joen sil­lan alit­se ran­taa myö­täil­len koh­ti itää ja Joke­lan­tien urhei­lua­luet­ta. Osay­leis­kaa­van mukai­ses­ti vir­kis­tys­reit­ti sijoit­tuu Kii­min­ki­joen kir­kon­ky­län puo­lei­sel­le rannalle.Ran­ta­poh­jan vuo­si 2022 — Haukipudas

On aika muis­tel­la vuot­ta 2022. Vuo­si oli Hau­ki­pu­taal­la tapah­tu­mien vuo­si, sil­lä monia koro­na­ti­lan­teen takia siir­ty­nei­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia pääs­tiin vii­mein viettämään.


Suu­ret säh­kö­las­kut pakot­ti­vat kyläyh­dis­tyk­sen luo­pu­maan Kol­jun majasta

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys jou­tui luo­pu­maan vuo­kraa­mas­taan Kol­jun majas­ta tämän vuo­den lopus­sa. Kyläyh­dis­tys on vuo­kran­nut majan Oulun kau­pun­gil­ta omaan käyt­töön­sä tilai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ja on vuo­kran­nut tilo­ja edel­leen myös ulko­puo­lis­ten käyttöön. 

Rajus­ti nous­sut säh­kön hin­ta pakot­ti kyläyh­dis­tyk­sen luo­pu­maan majan yllä­pi­dos­ta. Kau­pun­gin kans­sa pääs­tiin sopi­muk­seen vuo­kra­so­pi­muk­sen irti­sa­no­mi­ses­ta 31.12.2022.