Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Eeva-Maria Park­ki­nen raken­nus­lau­ta­kun­nan puheenjohtajaksi

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen (kesk.) Yli­kii­min­gis­tä nimet­tiin Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si maa­nan­tain val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Park­ki­nen on aiem­min ollut raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen. Raken­nus­lau­ta­kun­nan jäse­nek­si valit­tiin Mer­ja Rasin­kan­gas (ps.), joka aiem­min toi­mi lau­ta­kun­nas­sa puheen­joh­ta­jan tehtäviä.

Lue lisää

Polii­si val­voo vapun juhlintaa

Polii­si val­voo tehos­te­tus­ti vapun juh­lin­taa ja pyr­kii estä­mään häi­riöi­tä ja lait­to­muuk­sia ennal­ta suo­si­tuil­la vapun­viet­to­pai­koil­la. Polii­sin teh­tä­vä­mää­rät lisään­ty­vät kesää koh­den, ja vap­pu on polii­sil­le tjo taval­lis­ta kii­rei­sem­pää aikaa. Sil­loin Oulun polii­si­lai­tok­sel­la on enem­män häly­tys­teh­tä­viä kuin kes­ki­mää­rin vii­kon­lop­pui­sin, eten­kin jos sää on hyvä. 


Kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­esi­tyk­set jätet­tiin vie­lä pöydälle

Oulun kau­pun­gin sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tain kokouk­ses­saan jät­tää pöy­däl­le alu­eel­li­set pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set, jot­ka sisäl­tä­vät esi­tyk­set seit­se­män kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta. Sivis­tys­lau­ta­kun­ta halu­aa vie­lä pereh­tyä tar­kem­min perus­tei­siin ja vai­ku­tus­ten arviointeihin.Viih­de­piik­ka­rei­den kausi hui­pen­tuu konsertteihin

Viih­de­piik­ka­rit-kuo­ro val­mis­tau­tuu kevään ja koko kau­den hui­ke­aan hui­pen­nuk­seen. Vauh­ti kiih­tyy! ‑kon­ser­tit kuul­laan Hau­ki­pu­taal­la ja Oulus­sa tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Viih­de­piik­ka­rei­den uusi kuo­ron­joh­ta­ja Aino Jun­na ker­too, että hänel­le oli help­poa tul­la mukaan hie­noon ja ener­gi­seen poruk­kaan. Kuo­ro­lai­set ovat sitou­tu­nei­ta ja kuin yhtä piikkariperhettä.

– On ollut upe­aa pääs­tä osak­si näin ilois­ta ja mää­rä­tie­tois­ta poruk­kaa. Täs­tä vauh­ti vain kiih­tyy!, sum­ma­si Aino Jun­na kuo­ron har­joi­tuk­sis­sa Loma­ko­ti Onne­las­sa tiistai-iltana.

Vii­me elo­kuus­sa kuo­ron­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Jun­na on tuo­nut ammat­ti­tai­dol­laan ja per­soo­nal­laan uut­ta näke­mys­tä kuo­ron toi­min­taan ja ryh­mä pää­si taas kehit­tä­mään toi­min­taan­sa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Hänet on otet­tu avo­sy­lin vas­taan. Kuo­rol­la on kaut­ta aiko­jen ollut hyviä ja valo­voi­mai­sia johtajia.


Toi­mit­ta­jal­ta: Se pyö­rii sittenkin

Sun­nun­tai­ta vas­ten aamu­yöl­lä se tapah­tui. Ydin­voi­ma­las­sa Eura­joel­la oltiin val­veil­la, kun Olki­luo­to 3 nap­sau­tet­tiin käyt­töön ja lai­tok­sen kol­mas ydin­reak­to­ri alkoi tuot­taa sään­nöl­li­ses­ti säh­köä verk­koon. Käyn­nis­tys tapah­tui vuo­ro­kausi etua­jas­sa, mut­ta 14 vuot­ta kes­tä­nei­den vii­väs­tys­ten jälkeen. 


Hyvät jum­pat, lau­lut ja tar­joi­lut Iloi­ses­sa Kevätkeikauksessa

LC Hau­ki­pu­taan jär­jes­tä­mä perin­tei­nen kevät­ta­pah­tu­ma koko­si noin 70 osa­not­ta­jaa Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­ma­niin ja Hau­ki­pu­taan asu­mi­syk­si­kön sisä­pi­hal­le vii­me kes­ki­viik­ko­na. Hau­ki­pu­taan kehi­tys­vam­mai­sil­le suun­na­tus­sa Iloi­ses­sa Kevät­kei­kauk­ses­sa oli tar­jol­la piha­jump­paa, lau­lu­tuo­kio ja ruo­kai­lu kah­vei­neen muka­van yhdes­sä­olon mer­keis­sä. Kevät­kei­kauk­ses­ta saa­tet­tiin naut­tia keväi­ses­sä aurin­gon­pais­tees­sa, vaik­ka lun­ta oli vie­lä pai­koin maassa. 


Pula-ajan ja sota­vuo­sien muis­to­ja löy­tyi arkis­to­jen kät­köis­tä. Mar­tin­nie­me­läi­siä­kin loik­ka­si “luvat­tuun maa­han” Sta­li­nin ajan Neuvostoliittoon

Mar­tin­nie­mes­tä läh­töi­sin ole­va ja nykyi­sin kii­min­ki­läi­nen Tapio Kaup­pi, 73 on löy­tä­nyt äitin­sä, kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten edes­men­neen Toi­ni Kau­pin jää­mis­tös­tä mie­len­kiin­toi­sen pape­rin. Kun­nia­kir­ja ker­too Hau­ki­pu­taan Mar­tin­nie­men kan­sa­kou­lun osal­lis­tu­mi­ses­ta luku­vuon­na 1941–42 Yleis­ra­dion jär­jes­tä­mään radio­ke­räyk­seen sota­kum­mi­las­ten hyväksi. Auto­kat­sas­tuk­sen tär­kein läh­tö­koh­ta on aina lii­ken­ne­tur­val­li­suus. Putaan Kat­sas­tus toi­mi­nut Hau­ki­pu­tal­la 25 vuotta

Putaan Kat­sas­tus on pal­vel­lut asiak­kai­ta Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­la Vir­pi­väy­län var­rel­la jo nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan. Vuo­si­kym­men­ten kulues­sa kat­sas­tuk­sen arvos­te­lu­pe­rus­tei­siin on tul­lut pal­jon muu­tok­sia ja lisää uusia vaa­ti­muk­sia. Kat­sas­tuk­sen tar­koi­tus ja perus­ta on kui­ten­kin aina sama –lii­ken­ne­tur­val­li­suus, täh­den­tä­vät Putaan Kat­sas­tus Oy:n yrit­tä­jät Sam­po Sauk­ko­rii­pi ja Tee­mu Wathén.