Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Pilk­ki­mi­sen salat tutuk­si Häyrysenniemessä

Tuu­li­ses­ta sääs­tä huo­li­mat­ta Joh­teen ran­nas­sa Häy­ry­sen­nie­men vene­sa­ta­mas­sa vie­tet­tiin muka­vaa ja läm­min­hen­kis­tä ulkoi­lu­päi­vää kalas­tus­tee­mal­la lau­an­tai­na. Per­heet pää­si­vät tun­nis­ta­maan kala­la­je­ja ja kokeilemaan…

Lue lisää

Hau­ki­pu­das-päi­vät jo 43. kerran

Mar­ras­kui­set Hau­ki­pu­das-päi­vät ovat tääl­lä taas. Ohjel­maa on luvas­sa sun­nun­tai­hin saak­ka laa­jal­la ja moni­puo­li­sel­la kat­tauk­sel­la kai­ken ikäi­sil­le. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään jo 43. ker­ran. Jär­jes­te­lyt ovat tänä­kin vuon­na suju­neet hyvin ja jou­he­vas­ti useam­man tahon yhteistyönä.


Van­ho­jen kort­tien nostalgiaa

– Oi, oli­si­pa nykyi­sin­kin näin kau­nii­ta ja hie­no­ja kort­te­ja, kom­men­toi van­ho­jen uuden­vuo­den- ja jou­lu­kort­tien näyt­te­lyn äärel­le pysäh­ty­nyt kävi­jä Hau­ki­pu­taan kirjastossa.Saha­työl­le-muis­to­merk­ki pys­ty­tet­tiin Mar­tin­nie­men raitille

Iiläi­sen kuva­tai­tei­li­jan San­na Koi­vis­ton suun­nit­te­le­ma Saha­työl­le-muis­to­merk­ki kul­je­tet­tiin Iin Kone­pa­jal­ta Mar­tin­nie­meen vii­me tors­tai­aa­mu­na ja pys­ty­tet­tiin pai­koil­leen beto­ni­ja­lus­tal­le. Muis­to­merk­ki sijait­see Mar­ti­nie­men­tien ja Kur­tin­tien ris­teyk­ses­sä. Muis­to­merk­ki on nyt val­mii­na pai­koil­laan huo­men­na kes­ki­viik­ko­na pidet­tä­vää jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus var­ten ja on siten ehti­nyt olla jo tovin kylä­läis­ten makusteltavana.


Kuk­ka­lah­ja ilah­dut­ti ikäih­mi­siä suuresti

500 kry­san­tee­mia lah­joi­tet­tiin ilah­dut­ta­maan ikäih­mi­siä Hau­ki­pu­taal­la ja Oulun kau­pun­kia­lu­eel­la vii­me vii­kon lopul­la. Kysees­sä oli hau­ki­pu­taa­lai­sen Lee­na Kokon idea, joka pal­kit­tiin toteu­tet­ta­vak­si Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan ja Oulun Ter­va­por­va­rien Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin jär­jes­tä­mäs­sä Ton­nin Idea ‑kil­pai­lus­sa.