Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Asian­tun­ti­ja­ryh­mä koor­di­noi­maan Vir­pi­nie­men hankkeita

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus näyt­ti vih­re­ää valoa Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mil­le kokouk­ses­saan jou­lun alla.

Kehit­tä­mis­työn toi­meen­pa­noon, alu­een toi­mi­joi­den osal­lis­ta­mi­seen ja koor­di­noin­tiin sekä työn seu­ran­taan pää­tet­tiin nime­tä asian­tun­ti­ja­ryh­mä. Sii­hen tulee edus­ta­jat sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luis­ta, Busi­nes­sOu­lus­ta, kon­ser­ni­pal­ve­luis­ta ja yhdys­kun­ta­pal­ve­luis­ta. Suun­ni­tel­man toi­meen­pa­no rapor­toi­daan 2023–2025 vuo­sit­tain kaupunginhallitukselle.

Lue lisää

Jou­lu­tun­nel­ma syn­tyy yhdes­sä laulaen

Seon kah­vio Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa täyt­tyi aamu­vir­kuis­ta lau­la­jis­ta yhtei­seen ja odo­tet­tuun jou­lu­lau­lu­tuo­kioon kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja pääs­tiin lau­la­maan sydä­men kyl­lyy­des­tä kah­den vuo­den koro­na­tauon jäl­keen. Jou­lu­lau­lu­tuo­ki­pe­rin­ne Seol­la alkoi tasan kym­me­nen vuot­ta sitten.

– Kun Seon pitä­jil­lä oli ollut tapa­na tar­jo­ta jou­lu­kah­vit asiak­kail­le aivan jou­lun alla, niin roh­ke­nin ehdot­taa Rit­val­le ja Tin­til­le, että voi­si­ko sii­nä yhtey­des­sä lau­laa muu­ta­man jou­lu­lau­lun, ker­toi idean isä, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kant­to­ri Han­nu Nie­me­lä.


Avun tar­ve koros­tuu jouluna

– Sadat ihmi­set ovat saa­vat tun­te­mat­to­mil­ta lah­joit­ta­jil­ta suk­kia, lapa­sia, makei­sia, pyyh­kei­tä, pesuai­nei­ta tai ruo­ka­tar­vik­kei­ta. Jou­lu­ruo­ka­kas­sei­hin saim­me myös pai­kal­li­sis­ta kau­pois­ta lah­joi­tuk­sia. Kai­kil­le lah­joit­ta­jil­le läm­min kiitos!
Val­tuus­toa­loi­te ate­ria- ja puh­taa­na­pi­to­pal­ve­lun laadusta

Kaa­ri­na Tor­ro (sd.) jät­ti Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa 12.12. val­tuus­toa­loit­teen kyse­lyn laa­ti­mi­ses­ta ate­ria- ja puh­taa­na­pi­to­pal­ve­lui­den laa­dus­ta. Kau­pun­gin eri toi­mi­ti­lois­ta on tul­lut pal­jon kom­ment­tia puh­taa­na­pi­don huo­nos­ta laa­dus­ta. Palau­tet­ta on tul­lut jon­kin ver­ran myös ruo­an laa­dus­ta ja riittämättömyydestä. 


Hau­ki­pu­taan Kalus­tees­sa loppuunmyynti

Anna­lan­kan­kaan teol­li­suusa­lu­eel­la Revon­tie 53:ssa toi­mi­vas­sa Hau­ki­pu­taan Kalus­tees­sa on käyn­nis­sä lop­puun­myyn­ti. Huo­ne­ka­lu­hal­li myy­dään tyh­jäk­si hel­mi­kuun lop­puun men­nes­sä, jol­loin huo­ne­ka­lu­liik­keen toi­min­ta loppuu.

Hau­ki­pu­taan Kalus­teel­la on pit­kät perin­teet, sil­lä tänä vuon­na yri­tys täyt­ti 40 vuot­ta. Lopet­ta­mis­pää­tös on kyp­sy­nyt pik­ku hil­jaa. Kun hal­lil­le löy­tyi osta­ja, oli sopi­va het­ki teh­dä rat­kai­su, ker­too Mika Kil­pe­läi­nen, joka yksi kol­mes­ta yrittäjäveljeksestä.
Mar­tin­nie­mel­lä hyvät edel­ly­tyk­set kehittyä

Mil­tä Mar­tin­nie­men kylä­mil­jöö näyt­tää ammat­ti­lais­ten ja ulko­puo­lis­ten sil­min? Mitä alu­een raken­nuk­set ker­to­vat his­to­rias­ta? Onko kyläl­lä tulevaisuutta? 

Oulun yli­opis­ton Ark­ki­teh­tuu­rin yksi­kön opis­ke­li­jat ovat syk­syn mit­taan paneu­tu­neet kylän his­to­ri­aan ja raken­net­tuun ympä­ris­töön mais­te­ri­no­pin­toi­hin­sa liit­ty­vis­sä har­joi­tus­töis­sään. He ovat myös jal­kau­tu­neet kylän­rai­til­le ja asuk­kai­den jut­tusil­le kah­teen otteeseen.