Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Ali­käy­tä­vän maa­lauk­set ilah­dut­ta­vat

Hau­ki­pu­taan­tien alit­ta­va kevyen lii­ken­teen ali­kul­ku­tun­ne­li lii­ken­neym­py­rän koh­dal­la ei ole enää synk­kä ja sot­kui­nen. Hau­ki­pu­taan lukion ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sin oppi­laat kuva­tai­deo­pet­ta­ja Kai­sa Anna­lan joh­dol­la maa­la­si­vat ali­ku­lun sei­nä­mät iloi­sil­la ja värik­käil­lä kuvil­la. Kysees­sä oli Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen aloit­tees­ta liik­keel­le läh­te­nyt lukion kans­sa toteu­tet­tu yhteis­han­ke.

Lue lisää

Töher­ryk­set pii­loon yhteis­voi­min

Mar­tin­nie­men lap­set ja nuo­ret maa­la­si­vat kou­lun yhtey­des­sä ole­van kau­ka­lon ulko­lai­to­ja hie­noil­la maa­lauk­sil­la ja graf­fi­teil­la. Niil­lä peit­tyi­vät rumat sot­kut ja töher­ryk­set. Kau­pun­ki maa­laa sisä­sei­nä­mät kesän aika­na val­koi­sik­si.


Yhdes­sä koh­ti parem­paa maa­il­maa

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous sai ensi-iltan­­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la per­jan­tai­na. Musiik­ki­teat­te­ri­ryh­män tämän­ke­väi­nen esi­tys pureu­tuu pait­si ajan­koh­tai­siin aihei­siin kuten ympä­ris­töön…Tem­paus hyvään tar­koi­tuk­seen

Aapo Hii­va­la tiput­taa rahaa keräys­lip­paa­seen. Hän halu­aa antaa sääs­tö­pos­suun kerää­män­sä viik­ko­ra­hat hyvään tar­koi­tuk­seen, syö­pää sai­ras­ta­vien las­ten ja nuor­ten tuke­mi­seen.– Aapo päät­ti itse teh­dä näin ja aikoi sit­ten kesäl­lä pitää vaik­ka kios­kia, jos itse tar­vit­see rahaa, ker­toi Aapon äiti. Aapo sai tiput­taa myös äidin sete­lin keräys­lip­paa­seen.


Kuo­ro­lau­lu ja komiik­ka ne yhteen sop­pii

Mitä tapah­tuu, kun yhdis­te­tään viih­dyt­tä­vää ja rai­la­kas­ta nais­kuo­ro­lau­lua ja stand up -komiik­kaa? Syn­tyy hui­kea show, kun asial­la ovat hau­ki­pu­taa­lai­set nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­rit ja koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen.Laa­tu ja kes­tä­vyys edel­lä

Äitien­päi­vä­ruusut ja lukui­sat muut kesä­ku­kat ovat puh­jen­neet kuk­kaan ja vihan­nes­ten tai­met ovat hyväs­sä kas­vus­sa Säy­nä­jä­ahon puu­tar­hal­la Pate­nie­men Heru­kas­sa. Puu­tar­ha avat­tiin perin­tei­ses­ti heti vapun jäl­keen ja edes­sä on seson­ki, joka on vilk­kaim­mil­laan tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la ennen kou­lu­jen päät­ty­mis­tä.


Moto­ris­tin muis­toa vaa­li­taan Hols­tin­mäel­lä

Hau­ki­pu­taan Hols­tin­mäel­lä pyö­rä­tien var­res­sa sijait­see iso muis­to­ki­vi, johon on kai­ver­ret­tu ris­ti ja vuo­si­lu­ku 20.5.1893.Perimätieto ker­too, että tuol­loin sat­tui koh­ta­lo­kas onnet­to­muus, jos­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä liik­keel­lä ollut 34-vuo­tias vara­tuo­ma­ri Karl Art­hur Snell­man huris­te­li Hols­tin­mäel­lä kär­ry­tiel­lä, sai äkil­li­sen sydä­men hal­vauk­sen ja tör­mä­si 500-kiloi­seen kiveen saa­den välit­tö­mäs­ti sur­man­sa.


Toi­mit­ta­jal­ta: Kane­liäs­siä ja vege­kak­kua

Näi­nä päi­vi­nä monis­sa kodeis­sa suun­ni­tel­laan jo kuu­mei­ses­ti tar­joi­lu­ja yli­op­pi­las­juh­liin, val­mis­tu­jai­siin, äitien­päi­vään tai mui­hin kevään ja kesän juh­liin. Nykyi­sin ongel­ma­na ei ole, mitä oli­si saa­ta­vil­la, vaan mitä pöy­tään lait­taa, jot­ta jokai­sel­le löy­tyi­si sopi­vaa.