Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Oikai­su­vaa­ti­mus Sii­ka­saa­ren lii­ken­ne­merk­ki­pää­tök­ses­tä hylättiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyl­kä­si nel­jän yksi­tyis­hen­ki­lön teke­män oikai­su­vaa­ti­muk­sen, joka kos­ki kau­pun­gi­nin­si­nöö­rin lii­ken­ne­merk­ki­pää­tös­tä Sii­ka­saa­res­sa. Alu­eel­lis­ta nopeus­ra­joi­tus­ta muu­te­taan Sii­ka­saa­ren­tiel­lä 30 km/h ja samal­la väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sia muu­te­taan tuke­maan alem­paa nopeus­ra­joi­tus­ta pois­ta­mal­la sivusuun­tien kär­ki­kol­miot. Täl­löin ris­teyk­set muut­tu­vat tasa-arvoi­sik­si, eli oikeal­ta tule­vaa on väistettävä.

Lue lisää

Oulu toi­mii vas­tuu­kun­ta­na 11 kun­nan työllisyysalueella

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Oulun seu­dun työl­li­syy­sa­lu­een yhteis­toi­min­ta­so­pi­muk­sen ja jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man, joi­den mukaan Oulu toi­mii vas­tuu­kun­ta­na 11 kun­nan muo­dos­ta­mal­la työl­li­syy­sa­lu­eel­la. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus val­tuut­ti Busi­ness Oulu ‑lii­ke­lai­tok­sen jat­ka­maan työl­li­syy­sa­lu­een val­mis­te­lua ja käyn­nis­tä­mään työl­li­syys­jaos­ton toi­min­nan kevään 2024 aika­na. Lisäk­si kau­pun­gin­hal­li­tus val­tuut­ti Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­hal­lin­non val­mis­te­le­maan hal­lin­to­sään­töön ja jat­ko­de­le­goin­tei­hin tar­vit­ta­vat muutokset. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSii­ka­saa­ren­tie kat­kais­tu tie­töi­den takia

Huvi­po­lul­la Hau­ki­pu­taal­la on menos­sa perus­kor­jaus­työt. Ura­koit­si­ja Infra Vipuset Oy tie­dot­taa, että kor­jaus­työt aiheut­ta­vat muu­tok­sia lii­ken­tee­seen Sii­ka­saa­ren alu­eel­la täl­lä vii­kol­la. Tur­val­li­suus­syis­tä Sii­ka­saa­ren­tie sul­jet­tiin ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä Huvi­po­lun ris­teyk­sen koh­dal­ta eilen maa­nan­tai­na per­jan­tai­hin 20.10. asti. 


Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos etenee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on hyväk­sy­nyt äänin 9–4 ase­ma­kaa­van muu­tok­sen ja tont­ti­jaon, joka kos­kee Vir­pi­nie­men Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den aluet­ta. Ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tus oli jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä hei­nä-elo­kuus­sa. Suun­ni­tel­mas­ta esi­tet­tiin yksi lausun­to ja kak­si muis­tu­tus­ta, joi­hin annet­tiin vastineet.


Cap­pas-teat­te­ri veis­te­lee hul­va­ton­ta huu­mo­ria puhelinluettelosta

Cap­pas-teat­te­ri tuo hyker­ryt­tä­vän haus­kan Puhe­lin­luet­te­lo-näy­tel­män Teat­te­ri­kuo­pan näyt­tä­möl­le tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Kii­min­ki­läi­sen Oulu-opis­ton har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­män esit­tä­mä Puhe­lin­luet­te­lo sai ensi-iltan­sa vii­me kevää­nä Kii­min­gin Syk­kees­sä, ja toi­vei­den mukaan sii­tä näh­dään nyt kak­si lisäe­si­tys­tä Haukiputaalla.Oulu teki hen­ki­lö­va­lin­to­ja luottamustoimiin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to myön­si Nii­lo Hei­no­sel­le (kok.) eron luot­ta­mus­toi­mis­ta ja nime­si hänen tilal­leen uusia jäse­niä maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Juha Vuo­rio kut­sut­tiin Hei­no­sen tilal­le kau­pun­gin­val­tuu­te­tuk­si ja Vuo­rio nimet­tiin myös tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan puheenjohtajaksi.Jaak­ko Tuis­ku siir­tyy Hau­ki­pu­taal­ta Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si iloi­sin, mut­ta samal­la hai­kein mielin

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku on valit­tu kirk­ko­her­rak­si Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­taan. Kirk­ko­her­ran­vaa­lin tulos sel­vi­si myö­hään sunnuntai-iltana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus