Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Haa­vees­ta tuli tot­ta: Tom­mi Nurk­ka­la perus­ti kalus­te- ja remonttipalveluyrityksen

Tom­mi Nurk­ka­la Häy­ry­sen­nie­mes­tä on perus­ta­nut oman yri­tyk­sen, Kalus­te- & Remont­ti­pal­ve­lu Aar­re Oy:n. Hänel­lä oli ollut jo kau­an mie­les­sä ja haa­vee­na oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen, jos­sa tar­joai­si kalus­tei­ta, nii­den asen­nuk­sia ja moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia kodin remonttitöitä. 

Lue lisää

Kun­nan­vi­ras­ton enti­sel­le ton­til­le etsi­tään jäl­leen toi­mi­jaa Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­tas­sa sijait­se­va enti­nen kun­nan­vi­ras­ton tont­ti on edel­leen tyh­jil­lään ja raken­ta­mat­ta. Kun­nan­vi­ras­to puret­tiin vuon­na 2016. Sen jäl­keen ton­tin on varan­nut kak­si raken­nus­yri­tys­tä. Suun­ni­tel­mat ker­ros­ta­lois­ta ovat olleet val­mii­na ja mark­ki­noin­nis­sa, mut­ta asun­to­jen kysyn­nän puut­teen vuok­si hank­keet ja tont­ti­va­rauk­set ovat molem­pien koh­dal­la rauenneet.


Tari­noi­ta ja tai­det­ta teko­ä­ly­au­ton kyy­dis­sä Mar­tin­nie­mes­sä ja Varjakassa

Val­veen kau­pun­gin­osa­kult­tuu­ri toteut­taa yhteis­työs­sä austra­lia­lai­sen Made­lei­ne Flynn ja Tim Humph­rey ‑tai­tei­li­ja­kak­si­kon kans­sa Bellwet­her – Kel­lo­kas ‑nimi­sen teok­sen, jos­sa Mar­tin­nie­mes­sä ja Var­ja­kas­sa aje­lee teko­ä­lyä hyö­dyn­tä­vä ajo­neu­vo 22.–25.3. Teos tar­jo­aa kyy­tiin hyp­pää­vil­le mat­kus­ta­jil­le yhdis­tel­män auto­ret­keä, keväi­siä mai­se­mia ja kes­kus­te­lu­ja teko­ä­lyn kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudes­sa koh­taa­mis­pai­kas­sa hui­keat ava­jai­set Haukiputaalla

Ale­taan­ko yhes­sä? Hau­ki­pu­taal­la avat­tiin kai­kil­le avoin uusi koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­ve syn­tyi ken­täl­tä nous­sees­ta tar­pees­ta. Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­las­sa Joke­lan­tie 1:ssä kak­si ker­taa vii­kos­sa tiis­tai­sin ja tors­tai­sin avoin­na ole­vas­sa koh­taa­mis­pai­kas­sa voi tava­ta mui­ta ihmi­siä ja saa­da kes­kus­te­lua­pua pai­kal­la ole­vil­ta työntekijöiltä.


Tor­pan­mäel­lä kii­häy­tel­lään jälleen

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat Ry jär­jes­tää epä­vi­ral­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut lau­an­tai­na 16.3. Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä. Kisa käy­dään nyt vii­den­nen ker­ran. Ensim­mäi­sen ker­ran leik­ki­mie­li­set kii­häy­tys­ki­sat jär­jes­tet­tiin vuon­na 2018, mut­ta kah­te­na vuon­na tapah­tu­ma jäi välis­tä koro­nan takia. Kii­häy­tys­ki­sa on kai­kil­le avoin koko per­heen tapahtuma.Toi­mit­ta­jal­ta: Tšer­no­byl ei unohdu

Huh­ti­kuun 26. päi­vä­nä vuon­na 1986 tapah­tui sel­lais­ta, mitä ei pitä­nyt kos­kaan tapah­tua. Tšer­no­by­lin ydin­voi­ma­lan reak­to­ri räjäh­ti aiheut­taen maa­il­man­his­to­rian tuhoi­sim­man ydin­voi­ma­laon­net­to­muu­den. Las­keu­mia ja säte­li­lyä levi­si laa­jal­ti Euroop­paan, Skan­di­na­vi­aan ja poh­joi­seen Suo­meen asti.


Jat­ku­vat muu­tok­set haas­ta­vat arjen

– Niin kau­an kuin muis­tan, aina on ollut pula rahas­ta ja sääs­tää on pitä­nyt. Oli­pa sit­ten kyse val­tion, kun­tien, kau­pun­kien tai nyt Poh­teen jär­jes­tä­mis­tä pal­ve­luis­ta. Muu­tok­set yhteis­kun­nas­sa ovat jat­ku­via, sanoi Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Poh­teen alue­val­tuu­tet­tu ja alue­hal­li­tuk­sen jäsen Anne Huo­ta­ri, joka toi­mi kol­me kaut­ta myös vasem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­ja­na. Huo­ta­ri oli Hau­ki­pu­taan Elä­ke­läis­ten tors­tain pori­na­ker­hon vie­raa­na Hei­ton talol­la ker­to­mas­sa ajan­koh­tai­sis­ta kuu­lu­mi­sis­ta viik­ko sitten.


Poh­teen sääs­tö­suun­ni­tel­mat puhut­ti­vat Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa. Han­nan­ko­tia ei halu­ta lakkautettavan

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon asu­ka­sil­las­sa oli esil­lä asioi­ta run­sain mitoin. Väkeä oli myös pal­jon pai­kal­la Kel­lon kodik­kaas­sa yhtei­sö­ti­las­sa nuo­ri­so­seu­ran talol­la vii­me kes­ki­viik­ko­na. Pääl­lim­mäi­sek­si nousi­vat hyvin­voin­tia­lue Poh­teen sääs­tö­suun­ni­tel­mat. Huo­jen­ta­van tie­to­na kuul­tiin, että Hau­ki­pu­taan alu­eel­la pal­ve­lut säi­ly­vät kuta­kuin­kin nykyi­sel­lään pait­si ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen vuo­ro­hoi­to­yk­si­kön Han­nan­ko­din osal­ta, jota uhkaa lak­kaut­ta­mi­nen. Poteen suun­ni­tel­mis­ta oli ker­to­mas­sa alue­val­tuu­tet­tu ja alue­hal­li­tuk­sen jäsen Anne­li Näp­pä Kiimingistä.