Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Yhdis­tyk­set ja nuo­ret yhdes­sä edis­tä­mään hyvin­voin­tia Haukiputaalla

Halo­sen­lah­den ja Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­set ja Kol­jun Venei­ly-yhdis­tys ovat käyn­nis­tä­mäs­sä ystä­vä­toi­min­taa, jon­ka avul­la halu­taan edis­tää hyvin­voin­tia ja tar­jo­ta samal­la nuo­ril­le mah­dol­li­suus ansai­ta tas­ku­ra­haa. Alka­mas­sa on myös toi­nen yhdis­tys­ten yhtei­nen pro­jek­ti, Luon­nos­sa las­ten kans­sa ‑kurs­sit.


Oulun kokous­palk­kioi­hin kaa­vail­laan korotuksia

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­hal­lin­nos­sa on val­mis­tel­tu koro­tuk­sia kau­pun­gin luot­ta­mus­toi­mie­li­mis­sä mak­set­ta­viin palk­kioi­hin. Val­tuus­to­ryh­mät hyväk­syi­vät yksi­mie­li­ses­ti esi­tyk­sen vie­mi­sen pää­tet­tä­väk­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen ja val­tuus­toon syk­syn kuluessa.


Sii­ka­saa­ren nopeus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­ses­ta valitettu

Sii­ka­saa­ren­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la on pää­tet­ty alen­taa nopeus­ra­joi­tus­ta 40 kilo­met­rin tun­ti­no­peu­des­ta 30:een. Muu­tok­sen myö­tä sivu­teil­tä pois­tui­si­vat väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta osoit­ta­vat kär­ki­kol­miot. Lii­ken­ne­merk­ki­työt alu­eel­la on kui­ten­kin kes­key­tet­ty, sil­lä lii­ken­ne­merk­ki­pää­tök­ses­tä on teh­ty oikai­su­vaa­ti­mus. Oikai­su­vaa­ti­mus menee yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn loka­kuun aikana.


Kur­tin­tie käyt­töön ensi viikolla

Mar­tin­nie­mes­sä Kur­tin­tien alku­pät­käl­lä aloi­tet­tiin lop­pu­ke­säl­lä tien perus­pa­ran­nus­työ, jos­sa alun­pe­rin oli tar­koi­tus vaih­taa kadun raken­teet ja lait­taa kadun kui­va­tus kuntoon. 

Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin 2025–26

Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2026 kun­niak­si enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Oulun­sa­los­sa jou­lu­kuus­sa vuo­si­na 2025–2026.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Han­nu Lil­ja­mon hei­nä­kuus­sa teke­mä kun­ta­lais­aloi­te otti tul­ta kau­pun­gin pääs­sä. Lil­ja­mo esit­ti, että jou­lu­va­lot syt­tyi­si­vät jo tule­va­na jou­lu­na enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin men­täes­sä koh­ti kulttuuripääkaupunkivuotta.


Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti näyt­tä­väs­ti 30-vuo­tis­ta futistaivaltaan

Kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten perus­tet­tu Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti merk­ki­vuot­taan tapah­tu­ma­rik­kaas­ti vii­me vii­kon­vaih­tees­sa seu­ra­väel­le ja ylei­söl­le. Seu­ras­sa läh­de­tään luot­ta­vai­sin mie­lin ja hyväs­sä iskus­sa koh­ti seu­raa­vaa vuo­si­kym­men­tä. Hui­pen­nuk­sek­si Hau­Pas­sa rikot­tiin syys­kuus­sa ensim­mäi­sen ker­ran seu­ran his­to­rias­sa 800 rekis­te­röi­dyn pelaa­jan raja. 

– Hau­Pan veto­voi­ma­te­ki­jät perus­tu­vat laa­jaan pal­ve­lu­tar­jon­taan ja laa­duk­kaa­seen teke­mi­seen. Hau­Pal­la on iso jouk­ko tuki­joi­ta. Yhtä lail­la talou­del­li­sen tuen lisäk­si pai­kal­li­sil­ta saa­tu hen­ki­nen tuki on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, mis­tä kuu­luu iso kii­tos kai­kil­le. Haluam­me olla jat­kos­sa­kin tuen saan­nin arvoi­sia kump­pa­nei­ta ja vas­tuul­li­sia toi­mi­joi­ta paik­ka­kun­nan hyväk­si, luot­saa Hau­Pan puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus