Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Uusia avan­to­uin­ti­paik­ko­ja ei luvas­sa

Val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi jät­ti hel­mi­kuus­sa val­tuus­toa­loit­teen, jos­sa esi­te­tään avan­to­uin­ti­pai­kan perus­ta­mis­ta Kii­min­ki­jo­keen Hau­ki­pu­taal­le tai Kivi­nie­men ran­taan. Kus­tan­nus­syis­tä Oulun kau­pun­ki ei tule lisää­mään täs­sä vai­hees­sa tal­viuin­ti­paik­ko­ja, tote­aa sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta anta­mas­saan vas­tauk­ses­sa. Kus­tan­nuk­set esi­mer­kik­si Tui­ran uima­ran­nan ja tal­viuin­nin olo­suh­tei­den osal­ta vuo­si­ta­sol­la ovat noin 70 000 euroa.

Lue lisää

Vap­pu on vap­pu vaik­ka vet­tä satai­si

Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien jär­jes­tä­mä Vap­pu­to­ri kerä­si pal­jon vapun­viet­tä­jiä Hau­ki­pu­taan toril­le tänään. Liik­keel­le oli läh­det­ty koleah­kos­ta sääs­tä huo­li­mat­ta. Oli­pa sää mikä tahan­sa,…


Joka nel­jäs ikäih­mi­nen pel­kää

Joka nel­jäs ikään­ty­nyt jou­tuu pel­kää­mään lähi­suh­de­vä­ki­val­taa tai kal­toin­koh­te­lua arjes­saan. Mää­rä tun­tuu suu­rel­ta, mut­ta monet tut­ki­muk­set ker­to­vat, että kysees­sä on näin­kin ylei­nen ilmiö. Asi­aa on vai­kea tut­kia ja sii­tä on yli­pää­tään vai­kea puhua, mitä lähei­sem­pi teki­jä on, kuten puo­li­so tai lap­si. Pel­ko­na on lisään­ty­vä väki­val­ta, syyl­li­syys ja häpeä. Lähi­suh­de­vä­ki­val­ta on edel­leen tabu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muo­tia aja­tuk­sel­la

Muo­ti tois­taa itse­ään, mikä eten­kin nyt eet­ti­syyt­tä ja eko­lo­gi­suut­ta pai­not­ta­va­na aika­na on hyvä jut­tu. Kun 1980–90-luvut ovat tääl­lä taas, kan­nat­taa kuk­ka­ha­meet kai­vaa kome­rois­ta, ellei sit­ten ole ehti­nyt tren­dik­kääs­ti kon­ma­rit­taa vaatekaappejaan.Tämän päi­vän muo­ti­kä­si­te on laa­ja ja sal­li­va. Rajo­ja voi rik­koa ja sitä pide­tään jopa tyy­lik­kää­nä, kuten eri­lais­ten kuo­sien ja väri­maa­il­moi­den yhdis­tä­mis­tä samaan asu­ko­ko­nai­suu­teen. Nilk­ka­suk­kia voi pitää jopa san­daa­lien tai avok­kai­den kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Linusii­nil­la” nuor­ten luo

Hau­ki­pu­taal­la ja Kel­los­sa alkoi Liik­ku­va nuo­ri­so­työ -kokei­lu huh­ti­kuun alus­sa. Kysees­sä on autol­la pai­kas­ta toi­seen liik­ku­vat nuo­ri­so­työn­te­ki­jät, jot­ka halua­vat tavoit­taa nuo­ria…


Kivi­nie­mes­sä äänes­tet­tiin ahke­ras­ti

Hau­ki­pu­taan kuu­des­ta äänes­ty­sa­lu­ees­ta Kivi­nie­mes­sä äänes­tys­pro­sent­ti nousi hui­ke­aan 76,4:een pro­sent­tiin. Kivi­nie­mes­sä eni­ten ääniä kerä­si kes­kus­tan Juha Sipi­lä (121), toi­sek­si eni­ten vasem­mis­to­lii­ton Han­na Sark­ki­nen (99) ja kol­man­nek­si SDP:n Tyt­ti Tup­pu­rai­nen (84).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus“Jos­pa muu­tos­ta tapah­tui­si”

Aurin­koi­nen kevät­sää hou­kut­ti läh­te­mään äänes­tä­mään koko per­heen voi­min Riit­ta Sal­ko­sa­lon ja Juha Kova­lai­sen. Muka­na oli­vat ensi syk­sy­nä kou­luun mene­vä Eetu, 3-vuo­tias Valt­te­ri ja vau­nus­sa nuk­ku­neet kol­men kuu­kau­den ikäi­set kak­so­set Hen­ri ja Pet­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Äänes­tys käyn­nis­sä vilk­kaa­na

Edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys on käyn­nis­sä vilk­kaa­na ja  lep­poi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Mar­tin­nie­men äänes­tys­pai­kas­sa kou­lul­la oli väkeä heti vaa­li­huo­neen avau­dut­tua jonok­si asti. Kel­lo 13…


Viih­de­piik­ka­rit tulee taas

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­reil­la on jäl­leen täy­si meno pääl­lä. Työs­tet­tä­vä­nä on uusi prog­gis “Pat­ro­nen Piik­ka­reis­sa”, joka läväh­tää haus­kut­ta­maan ylei­söä Teat­te­ri Rios­sa Oulus­sa 8. tou­ko­kuu­ta. Kuten esi­tyk­sen nimes­tä voi pää­tel­lä, muka­na on hau­ki­pu­taa­lai­nen stand up -koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen, joka lyö hynt­tyyt yhteen Viih­de­piik­ka­rei­den kans­sa nyt tois­ta ker­taa yhtei­sen esiin­ty­mi­sen mer­keis­sä. Aiem­mas­ta yhteis­esi­tyk­ses­tä Hau­ki­pu­taal­la Nyy­man­nis­sa pari vuot­ta sit­ten jäi molem­min­puo­li­nen kuti­na.