Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Kol­jun­ma­jan huu­to­kaup­pa jatkuu

Oulun kau­pun­ki myy jul­ki­sel­la huu­to­kau­pal­la Halo­sen­nie­mes­sä sijait­se­vaa Kol­jun­ma­jaa. Tar­jous­kil­pa on avoin­na ver­kos­sa huutokaupat.com-sivustolla. Eili­seen maa­nan­tai­hin men­nes­sä koh­tees­ta oli jätet­ty 16 tar­jous­ta, jois­ta kor­kein oli 16 600 euroa. Mini­mi­ko­ro­tus tar­jouk­sel­le on aina 500 euroa.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Juhan­nuk­sen viet­toon perin­tei­sin ja uusin eväin

Pian on kes­ki­ke­sän juh­la juhan­nus! Tulee­ko tai­vaal­ta sala­moi­ta ja sadet­ta, vai saam­me­ko kyl­peä kes­kiyön aurin­gos­sa? Sää­en­nus­teet ovat hei­tel­leet puo­leen ja toi­seen, totuus val­jen­nee huo­men­na. Sel­vää on, että sääs­ket ovat jäl­leen saa­pu­neet joka­ke­säi­sik­si kut­su­mat­to­mik­si vieraiksemme.


“Vai­keis­ta­kin pää­tök­sis­tä huo­li­mat­ta tär­kein­tä ovat ihmi­set ja palvelut”

– Pää­tök­sen­te­ko oli­si­kin help­poa, jos voi­si teh­dä pää­tök­set yksin. Kun­nal­lis­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin yhteis­työ­tä ja kom­pro­mis­sien teke­mis­tä, ja enem­mis­tön tah­don mukaan men­nään eteen­päin, tote­aa Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Kaa­ri­na Tor­ro Martinniemestä.

– Itse koen tär­keäk­si, että teen kai­ken voi­ta­va­ni sen eteen, että pää­tös oli­si oikea, oman arvo­maa­il­ma­ni mukai­nen ja voin nuk­kua sen jäl­keen hyväl­lä omal­la­tun­nol­la, sanoo tänään 60 vuot­ta täyt­tä­vä Tor­ro. Hän on toi­mi­nut 31 vuot­ta aluk­si Hau­ki­pu­taan kun­nan ja nykyi­sin Oulun kau­pun­gin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä SDP:n edustajana.


Kou­lun lopet­ta­mis­pää­tös pöy­ris­tyt­tää Keiskassa

– Olen todel­la pöy­ris­ty­nyt ja pet­ty­nyt val­tuus­ton pää­tök­seen lak­kaut­taa Keis­kan kou­lu, tote­aa Pelas­te­taan Keis­kan kou­lu ‑ryh­män vetä­jä ja äiti Tii­na Pol­la­ri. Hän seu­ra­si val­tuus­ton kokous­ta ver­kon välityksellä.

– Mon­ta tun­tia saa­tiin kuun­nel­la kau­nii­ta koru­lausei­ta pien­ten kou­lu­jen tär­key­des­tä, mut­ta itse äänes­tys­hän vai­kut­ti ole­van hyvin help­po. Kun vaa­le­ja ei ole näkö­pii­ris­sä, voi­daan suu­tut­taa kylä­läi­set ja pis­tää useam­pi kou­lu kyl­mäs­ti alas, tote­aa Pol­la­ri tuohtuneena.


Keis­kan kou­lu lak­kau­te­taan syk­syl­lä 2025. Oppi­las­mää­rä rat­kai­see­Tak­ku­ran­nan, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen jatkon

Pit­kään vään­net­ty pää­tös Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­tiin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­nan­tai-ilta­na. Mara­ton­ko­kouk­sen sal­do­na oli nel­jän pie­nen kou­lun, Hau­ki­pu­taan Keis­kan, Kui­va­so­jan, Läm­sän­jär­ven ja San­gin­suun yksi­köi­den lakkauttaminen.


Mai­ja Kum­pu­la pin­koi uuden Euroo­pan ja Suo­men ennätyksen

Mai­ja Kum­pu­lal­le Suo­men Aikui­sur­hei­lu­lii­ton SM-kisat Kuo­pios­sa oli­vat yhtä juh­laa. Hän pin­koi 400 met­rin rata­juok­sus­sa uuden Suo­men ennä­tyk­sen paran­taen omaa ennä­tys­tään ja teki hui­pen­nuk­sek­si uuden Euroo­pan ennä­tyk­sen, johon kukaan ei ole aiem­min yltänyt.


Ase­man kou­lul­le lisä­mää­rä­ra­ha, ties­tön kun­to huolettaa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to myön­si Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lul­le 1,42 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han. Uudek­si kus­tan­nusar­viok­si tulee näin 6,1 mil­joo­naa euroa ja tila­pal­ve­lut saa luvan käyn­nis­tää hank­keen. Mate­ri­aa­lien saa­ta­vuu­teen ja hinn­an­nousuun on vai­kut­ta­nut koro­na ja Ukrai­nan sota. Ase­man kou­lun B‑rakennuksen kor­vaa­va uudis­ra­ken­nus on vii­väs­ty­nyt jo vuodella.


Armoi­tet­tu luon­non tulkitsija

Tais­to Tam­me­la: Raha­jär­ven Kei­sa­ri ja mui­ta ker­to­muk­sia. Väy­lä­kir­jat 2023. Novel­li­ko­koel­ma, 166 sivua. Luon­to ja ihmis­ten suh­de luon­toon on vah­vas­ti mut­ta herkästi…