Kiiminki

Kii­min­ki­joen jää­pa­to­ris­ki kasvaa

Oulun poh­jois­puo­lel­la lop­pu­vii­kon nopea läm­pe­ne­mi­nen ja sateet nos­ta­vat jokien pin­nat jäl­leen tul­va­kor­keuk­siin. Tul­va­kes­kuk­sen mukaan Kii­min­ki­joen jäi­den ennus­te­taan läh­te­vän lop­pu­vii­kos­ta. Joel­la on jää­pa­to­ris­ki nopeas­ti kas­va­van vir­taa­man myö­tä. Kii­min­ki­joel­la ja Iijoel­la kes­ki­mää­räi­sen suu­rui­sia tul­va­huip­pu­ja ennus­te­taan tou­ko­kuun alkupuolelle.

Lue lisää

Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää vie­te­tään lauantaina

Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää vie­te­tään lau­an­tai­na 27.4. monin juh­lal­li­suuk­sin. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa on har­taus­het­ki kel­lo 10, jon­ka jäl­keen ohjel­mas­sa on lip­pu­var­tio ja sep­pe­leen las­ku san­ka­ri­muis­to­mer­kil­lä. Yhtei­sen sep­pe­leen las­ke­vat Tam­men­leh­vän perin­ne­työn Hau­ki­pu­taan toi­mi­kun­ta ja Hau­ki­pu­taan seurakunta. 

Lue lisää

Runo­ja ja musiik­kia Kiimingissä

Eira Saa­re­lan runo­ja kuul­laan Kos­ke­tus – runo­ja ja musiik­kia –esi­tyk­ses­sä  maa­nan­tai­na 22.4. kel­lo 17.30 Syke­sa­lis­sa Kii­min­gis­sä (Kir­jas­to­ku­ja 1). Heik­ki Saarela…

Lue lisää

Jolos­joen kun­nos­tus ete­nee vauhdilla

Jolos­joen kala­ta­lou­del­li­nen kun­nos­tus­han­ke on laa­jin yksit­täi­nen Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­een kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vä han­ke. Sen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin vuon­na 2021 ja rahoi­tuk­sen Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lue sai Lapin ELY-kes­kuk­sel­ta. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nus on 250 000–300 000 euroa, ja tämän vuo­den osal­ta noin 100 000 euroa. Saa­tu rahoi­tus kat­taa koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta 90 prosenttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Came­ra Obscu­ra vei lap­set poh­ti­maan omia unel­mi­aan ja mer­ki­tyk­sel­li­siä asioita

NMKY:n eli Nuor­ten mies­ten kris­til­li­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­mä Came­ra Obscu­ra tapah­tu­ma vie­rai­li Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­la 10–12.4. Came­ra Obscu­ra tar­koit­taa alun perin pime­ää huo­net­ta, johon lins­sin kaut­ta hei­jas­tet­tu kuva ulko­puo­li­ses­ta maa­il­mas­ta muo­dos­tuu ylö­sa­lai­sin kame­ran objek­tii­vin tapaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vie­kää tuh­kat­kin pesäs­tä – taiteilijalle

Ran­ta­poh­jas­ta 29.9.1977: Niku oli tun­ne­tus­ti tun­ne­tus­ti nuu­ka mies ja aivan kal­ju­pää. Ker­ran sau­nas­sa hän näki emän­tän­sä pese­vän hiuk­si­aan sham­pool­la. Hän sanoi när­käs­ty­nee­nä, että mik­si sinä ostat kal­lis­ta tukan­pe­suai­net­ta. Saip­pual­la minun­kin pää­ni on puh­taak­si läh­te­nyt. Sii­hen emän­tä: “Sil­lä­pä juu­ri.” Himmi

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Des­ti­na­tion Art ‑näyt­te­ly esit­te­lee kii­min­ki­läis­ten nuor­ten aja­tuk­sia kuva­tai­teen keinoin

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun ja ja Kii­min­gin lukion kevät­näyt­te­ly Des­ti­na­tion Art esit­te­lee kii­min­ki­läis­ten nuor­ten osaa­mis­ta ja aja­tuk­sia kuva­tai­teen kei­noin Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 24.4.–17.5. Näyt­te­lyn nimi viit­taa mat­kaan, joka teh­dään työn suun­nit­te­lun kaut­ta eri työ­vai­hei­den ja tun­ne­ti­lo­jen läpi mat­ka­ten koh­ti pää­te­py­säk­kiä, val­mis­ta teosta.