Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa avau­tuu Riik­ka Ruot­sa­lai­sen valokuvanäyttely

Toi­ve­ku­via & Other Rea­li­ties ‑näyt­te­lys­sä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gis­sä 22.5.–17.6. on esil­lä Riik­ka Ruot­sa­lai­sen valo­ku­va­tai­det­ta. Riik­ka Ruot­sa­lai­nen on Hel­sin­gis­sä ja Oulus­sa työs­ken­te­le­vä muo­toi­li­ja, tai­tei­li­ja sekä kuva- ja media­tai­teen kuva-artesaani.

Ruot­sa­lai­nen käsit­te­lee otta­mi­aan valo­ku­via usein Pho­tos­hop-ohjel­mal­la. Hän yhdis­tää töis­sään todel­lis­ta ja kuvit­teel­lis­ta. Tai­tei­li­ja kokee, että valo­ku­vaus ja kuvan­kä­sit­te­ly mah­dol­lis­ta­vat yhdes­sä toi­sen ulot­tu­vuu­den tar­kas­te­lun. Eri tek­nii­koi­den yhdis­tä­mi­nen tekee töi­den syn­nys­tä jous­ta­vam­paa ja vapaampaa.