Keskustelemme

Iin ener­gian koh­tuu­ton säh­kön hinta

Iin ener­gian hal­li­tuk­ses­sa istuu vaa­leil­la valit­tu­ja kun­ta­päät­tä­jiä. Herät­kää! Näyt­tää sil­tä että hal­li­tus on men­nyt mukaan median hype­tyk­seen val­ta­vas­ta säh­kön hin­nan nousus­ta ikia­joik­si. Se että säh­kö­lai­tok­sen tulos näyt­tää nega­tii­vi­sel­ta ei var­maan ole yksi­no­maan ener­gian hin­nan nousus­ta kiinni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

“Kii­tos” Iin kotihoidon/vanhuspalvelujen esi­mie­het, kun ette ilmoit­ta­neet meil­le omais­hoi­don tuen saa­jil­le että Oulun­kaa­ri mak­saa­kin jo 30.12.2022 tam­mi­kuun­kin omais­hoi­don palk­kion. Se muu­ten­kin pie­ni palk­kio vaa­ti­vas­ta työs­tä meni sit­ten verot­ta­jal­le, kun tulo­ra­ja ylit­tyi! Nyt sit­ten kituu­te­taan hel­mi­kuu­hun asti ilman tam­mi­kuun tulo­ja ilmei­ses­ti? Muu­ten­kin tie­do­tus tämän seka­van sote-uudis­tuk­sen myö­tä on ollut ala-arvoista,k ouluar­vo­sa­nal­la 4,eli “ehdot” tuli­si. Kukaan ei tun­nu otta­van vastuuta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Aja­tuk­sia uuteen vuoteen

Vuo­si on taas vaih­tu­nut ja kat­se tule­vas­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en tee uuden­vuo­den lupauk­sia, mut­ta toi­veen kyl­lä esi­tin – edel­lis­tä ter­veem­mäs­tä vuo­des­ta. Se ei vali­tet­ta­vas­ti per­hee­ni osal­ta vie­lä toteu­tu­nut, vaan kuo­puk­sen kor­va­tu­leh­duk­sen hän­nät seu­ra­si­vat tähän­kin vuoteen. 


Onko Kii­min­gin LähiS­to­pin sul­ke­mi­nen mainehaitta?

Kii­min­gin Lii­ke­kes­kuk­ses­sa toi­mi­nut Ari­nan omis­ta­ma kah­vi­la-ravin­to­la lopet­ti toi­min­tan­sa. Tilois­sa jat­kaa mui­ta yri­tyk­siä. Kah­vi­la on toi­mi­nut mui­den yri­tys­ten oheis­toi­min­ta­na ja pitä­nyt mai­net­ta yllä, kun kil­pail­laan asiak­kais­ta. Onko lope­tus mai­ne­hait­ta muul­le yritystoiminnalle?


Päät­tä­jäl­tä: Luon­to­ka­don pysäyt­tä­mi­ses­tä elin­voi­maa pohjoiseen

Ran­ta­poh­ja Toimitus

Vii­me aikoi­na on kes­kus­tel­tu vilk­kaas­ti luon­to­ka­dos­ta ja sen pysäyt­tä­mi­seen täh­tää­vis­tä sopi­muk­sis­ta. Vii­mek­si jou­lu­kuus­sa Mont­rea­lis­sa YK:n jäsen­maat Suo­mi mukaan lukien hyväk­syi­vät luon­to­so­pi­muk­sen. Sopi­muk­ses­sa sitou­du­taan suo­je­le­maan 30 % maa- ja vesia­las­ta vuo­teen 2030 mennessä. Hyl­je­kar­kot­ti­mil­la erin­omai­nen tulos

Kii­tos Ran­ta­poh­jal­le vuo­den 2022 tapah­tu­ma­koos­teis­ta. Iin elo­kuus­ta mai­ni­taan hyl­je­kar­kot­ti­met, joi­den tulok­sis­ta voi nyt ker­toa. Kar­kot­ti­met rahoit­ti maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, toteut­ti val­tion tut­ki­mus­lai­tos Luke. Kyse oli val­ta­kun­nal­li­ses­ti, aina­kin kalaih­mi­siä kiin­nos­ta­nut koe, ensim­mäi­nen vir­ta­ve­sis­sä. Tavoi­te oli estää hyljevahinkoja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­ven tuomaa

Mies aikai­sin aamul­la koto­na ähki. Puki kauh­ta­nan ylleen, kul­ki oves­ta ja läh­ti. Suun­nis­ti tal­liin tum­maan tuh­rui­seen, takoi tuur­nal­la tule­van veden. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus