Keskustelemme

650-vuo­tias Ii (Ijo)

Ii (Ijo) viet­tää tänä vuon­na 650-vuo­tis­juh­laan­sa. Täten sen syn­ty juon­taa juu­ren­sa syväl­le kes­kiai­kaan, tar­kal­leen vuo­teen 1374. Sil­loin se mai­nit­tiin kap­pe­li­na (Ijo kapell). 

Lue lisää

Teks­ta­rit 25.6.2024

Kii­tos Maria-Lii­­sa Halo­nen, Iin työ­väen­ta­lon puo­les­ta­pu­hu­ja. Kuu­lut ajan ajan ham­paan syö­mien arvok­kuk­sien pelas­ta­jiin. Hyvä sinä! Lähel­lä­si kul­ke­va Hau­ki­pu­taan poh­jois­puo­lel­la oli juhannuspäivänä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ylei­söl­tä: Har­ras toi­ve ran­to­jen rakentamisesta

Pie­ni toi­vo­mus Kur­tin­hau­dan ran­to­jen hal­lit­si­jal­le eli Hau­ki­pu­taan jako­kun­nal­le ja Oulun kau­pun­gil­le Kii­min­ki­jo­ki­suun rau­hoit­ta­mi­ses­ta raken­ta­mi­sel­ta. Tämä ran­­ta-alue ter­veen jär­jen mukaan kuuluu.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rent­ta­he­lek­ku: Oulun aika on nyt?

No johan rupes tapah­tu­maan, tuu­ma­si Rent­ta­he­lek­ku kuul­les­saan Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan suun­ni­tel­mis­ta. Ala­tos­sa­va aikoo iskeä kuo­kan maa­han ja suun­na­ta merel­le! Eihän…


Teks­ta­rit 13.6.

Hyvin­voin­ti­toi­min­taa. Yksi idea oli­si toteut­taa 3–4km kult­tuu­ri­kä­ve­ly­jä eri kylil­lä. Kier­ret­täi­siin kylän maa­merk­ke­jä kuten van­ho­ja his­to­rial­li­sia raken­nuk­sia, museoi­ta, joet/purot, kirk­ko­ve­ne­rei­tit, pat­saat yms, talol­li­set, kie­va­rit, kalan­myyn­ti­pai­kat yms elin­kei­not jne.

Sau­li Similä


Haluai­sit­ko sinä elää jat­ku­van aikae­ro­ra­si­tuk­sen kanssa?

On ihmeel­lis­tä, miten aikui­set ihmi­set, Suo­men ja mui­den mai­den päät­tä­jät, eivät ajat­te­le loo­gi­ses­ti nuor­ten jak­sa­mis­ta. Tei­ni-ikäis­ten huo­not yöunet eivät joh­du vain äly­lait­tei­den käy­tös­tä vaan sii­tä, että mur­ro­si­käis­ten sisäi­nen kel­lo vii­väs­tyy. En ymmär­rä sitä, miten naii­vis­ti tähän suhtaudutaan.


Noi­tuus lop­pui Iis­sä 1560-luvulla

Lute­ri­lai­sen uskon­puh­dis­tuk­sen aika mer­kit­si Iis­sä­kin 1500-luvun lopul­la kato­li­seen aikaan näh­den sel­vää muu­tos­ta kir­kon suh­tau­tu­mi­ses­sa noi­tuu­teen ja taikauskoon.


Kaik­ki kiris­tyy, ihmis­suh­teet huononevat

Yhteis­kun­nas­sa sääs­te­tään, lei­ka­taan ja koro­te­taan vero­ja. Tulee lisää työt­tö­myyt­tä, lomau­tuk­sia ja mui­ta ennal­ta-arvaa­mat­to­mia asioi­ta. Se näkyy kou­lu­asiois­sa­kin. Vii­me­ai­kai­set kou­lu­ta­pah­tu­mat ovat osa kiris­ty­nyt­tä tilan­net­ta. Yhteis­kun­nan tila hei­jas­tuu myös joi­hin­kin ikäih­mis­ten asun­to­loi­hin. On voi­mak­kai­ta asen­tei­ta, jyrk­kiä mie­li­pi­tei­tä ja huo­no ilma­pii­ri sekä riitoja.