Keskustelemme

Mie­li­pi­de roko­tuk­sis­ta ynnä muus­ta: Ei voi enää han­ka­lam­mak­si mennä

Miten täs­sä yhteis­kun­nas­sa on kaik­ki men­nyt niin moni­mut­kai­sek­si ja pää­lael­leen? Puhe­li­mel­la ei saa yhteyt­tä mihin­kään, eikä kai­kil­la iäk­kääm­mil­lä ihmi­sil­lä ole tai­toa tai mah­dol­li­suut­ta käyt­tää net­tiä. Ote­taan esi­mer­kik­si koro­na­ro­ko­tuk­set. Ajan sai kah­den päi­vän yrit­tä­mi­sen jäl­keen takai­sin­soi­tol­la. Roko­tus­paik­ka oli­si lähel­lä, mut­ta ainoan ajan kol­men vii­kon sisäl­lä sai Kon­tin­kan­kaal­le Ouluun. Läh­dep­pä sin­ne pit­käs­ti yli 80-vuo­tias seikkailemaan!

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Niu­kem­paa ensi vuotta

Iin kun­nan talous­ar­vio ensi vuo­del­le on tiuk­ka, vain 3 %:n koro­tus talous­ar­vioon on aiem­min las­ket­tu mah­dol­li­sek­si. Täs­tä pal­kan­ko­ro­tuk­set syö­vät jo 2,6 %. Eri tar­vik­kei­den ja ruu­an hin­nat ovat nous­seet, tämä vai­kut­taa myös kun­tien han­kin­toi­hin. Perin­tei­nen sanon­ta niuk­kuu­den jaka­mi­ses­ta tulee ensi vuon­na pitä­mään paik­kaan­sa lii­an­kin hyvin. 

Lue lisää

Syr­ji­mi­nen ei ole oikein

Vähem­mis­tö­jen syr­ji­mi­nen ei ole oikein, kos­ka ihmi­set eivät voi vali­ta ihon­vä­ri­ään, sek­su­aa­li­suut­taan tai sai­rauk­si­aan. Jos jou­dut onnet­to­muu­teen ja hal­vaan­nut osak­si, et voi asial­le mitään, mut­ta sil­ti ihmi­set voi­vat tul­la nau­ra­maan sinul­le ja puhua selän taka­na pahaa. 

Lue lisää

Mik­si leik­kaam­me tulevaisuudeltamme?

Opis­ke­li­joil­le sosi­aa­li­tur­van tar­joa­ma apu on kuin pelas­tus­ren­gas vai­kei­na aikoi­na, mut­ta miten käy, kun ren­kaas­ta tyh­jen­ne­tään ilma? Sosi­aa­li­tur­va on ollut väsy­neil­le opis­ke­li­joil­le pelas­tus, kun toi­meen­tu­lon hank­ki­mi­nen kou­lun­käyn­nin lisäk­si on haas­ta­vaa. Täs­tä tur­vas­ta leik­kaa­mi­nen jät­tää monet opis­ke­li­jat köy­hyy­teen ja suu­riin velkoihin.

Lue lisää

Mies­ten­päi­vä

Suo­mes­sa mies­ten­päi­vä ei ole vakiin­tu­nut juh­la­päi­väk­si. Kan­sain­vä­li­nen nais­ten­päi­vä on kan­sain­vä­li­nen vuo­si­päi­vä, jota on vie­tet­ty 8. maa­lis­kuu­ta 1900-luvun alku­puo­lel­ta läh­tien. Vuon­na 1975, jota vie­tet­tiin kan­sain­vä­li­se­nä nais­ten vuo­te­na, Yhdis­ty­neet kan­sa­kun­nat vah­vis­ti päi­vän vie­ton ja se sai samal­la nimen ”Yhdis­ty­nei­den kan­sa­kun­tien nais­ten oikeuk­sien ja kan­sain­vä­li­sen rau­han päivä”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Löy­lyä ja ruisleipää

Lem­peät löy­lyt sau­nas­sa työ­päi­vän päät­teek­si, pai­kal­li­sen lei­po­mon ruis­lei­pää ilta­pa­lak­si ja taus­ta­musii­kik­si omaa sie­lua hel­li­viä säve­liä. Kuu­los­taa­ko ren­tout­ta­val­ta? Kuu­los­taa­ko kulttuurilta?


Iki­muis­toi­nen TET-viik­ko eduskunnassa

Jo kah­dek­san­nel­la luo­kal­la pää­tim­me, että läh­dem­me johon­kin eri­lai­seen paik­kaan TET-har­joit­te­luun. Saim­me idean läh­teä kat­so­maan, mitä edus­kun­nas­sa oikeas­ti tapah­tuu. Pom­pim­me ilos­ta, kun TET-paik­ka kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Timo Meh­tä­län apu­na var­mis­tui. Täs­sä teks­tis­sä ker­rom­me mitä har­joit­te­lu­vii­kol­la tapahtui.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hal­li­tus ajaa pal­kan­saa­jat lakkoilemaan

Hal­li­tus­oh­jel­ma hei­ken­tää työn­te­ki­jän arkea ja oikeuk­sia. Työ­suh­tei­siin liit­ty­vä epä­var­muus näkyy monel­la taval­la. Meil­le JHL-aktii­veil­le on jää­nyt epä­sel­väk­si, mik­si hal­li­tus pyr­kii toi­mil­laan vai­keut­ta­maan työn­te­ki­jöi­den pää­syä vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Lait­tai­si­vat kaik­ki hir­ven­pyy­tä­jät oikean hir­vi­koi­ran, niin ei tar­vit­si­si olla kateel­li­nen mui­den koirista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus