Keskustelemme

Bän­di­kil­pai­lu tulee

Pal­jon kysyt­ty ja toi­vot­tu bän­di­kil­pai­lu jär­jes­te­tään jäl­leen. Syk­syn puo­lel­la tar­jo­taan bän­deil­le mah­dol­li­suut­ta esit­tää omaa osaa­mis­taan. Ravin­to­las­sa pidet­tä­vään bän­di­kil­pai­luun on 18…

Lue lisää

Har­taus: Eri­lai­nen mut­ta samanarvoinen?

Eri­lai­suus on aihe, joka nousee esil­le elä­mäs­sä­ni aika ajoin. Koh­taan elä­mä­ni aika­na pal­jon ihmi­siä, jois­ta kaik­ki ovat eri­lai­sia. Eri­lai­suut­ta olen koh­dan­nut esi­mer­kik­si opis­ke­lun mer­keis­sä, töis­sä ja vapaa-ajal­la. Olen tavan­nut sitä niin muis­sa ihmi­sis­sä, mut­ta myös itses­sä­ni. Jos­kus saa­des­sa­ni outo­ja kat­sei­ta saa­tan­kin miet­tiä, mik­si minä olen eri­lai­nen. Arvos­taa­ko kukaan minua juu­ri sel­lai­se­na kuin olen?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Joko Tuo­me­lal­le äly­kän­ny­köi­den las­ku­tai­dos­ta. Kyl­lä äly­kän­nyk­kä las­kee las­kut ihan oikein ja sään­tö­jen mukaan, kun ne on syö­tet­ty kän­ny­kän las­ku­ko­nee­seen mekaanisesti…


Yli­ky­län kou­lu sul­je­taan ja puretaan

Oulu halu­aa muut­taa Kii­min­gis­sä pal­ve­lu­verk­koa ja sul­kea Yli­ky­län kou­lun. pää­tös perus­tuu ole­tet­tuun oppi­las­mää­rän vähäi­syy­teen tule­vai­suu­des­sa. Yli­ky­läs­sä uudis­ra­ken­ta­mi­nen on vil­kas­ta ja raken­teil­la on vii­si uut­ta oma­ko­ti­ta­loa. Yleis­kaa­vas­sa on yksi­tyi­sil­lä yli 40 uut­ta raken­nus­paik­kaa ja Koi­te­lin kaa­vas­sa muu­ta­ma ja Puron alu­eel­la huo­mat­ta­va mää­rä. Vuon­na 2018 Oulun Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi Hie­ta-ahon kaa­va­run­gon 236 heh­taa­rin alu­eel­le ja 825 asun­toa 2500 asukkaalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKan­san­val­lan juh­laa vuon­na 2023

Suo­ma­lai­sen demo­kra­tian mie­len­kiin­toi­sin tapah­tu­ma lähes­tyy. Seu­raa­vat edus­kun­ta­vaa­lit käy­dään 2.4.2023 eli alle kym­me­nen kuu­kau­den pääs­tä. Oulun vaa­li­pii­ris­sä puo­lu­eet aset­ta­vat ehdok­kaan­sa kukin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­taus: Tule Pyhä Henki

Vii­me sun­nun­tai­na vie­tim­me hel­lun­tai­ta, Pyhän Hen­gen vuo­dat­ta­mi­sen juh­laa. Pelok­kaat ja toi­von­sa menet­tä­neet ope­tus­lap­set sai­vat voi­man kor­keu­des­ta, opet­ta­jan ja puolustajan.