Keskustelemme

Virik­kei­tä muistisairaille

Bir­git­ta Wulf kir­joit­ti Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 14.3.2023 aina ajan­koh­tai­ses­ta asias­ta. Muis­ti­sai­raus kos­ket­taa mei­tä jokais­ta, jos ei hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, niin tun­nem­me kui­ten­kin per­heen tai yksit­täi­sen ihmi­sen, jota sai­raus kos­ket­taa. Emme voi vain mitään välit­tä­mät­tä jat­kaa mat­kaam­me. Kaik­ki vam­mai­set kuu­lu­vat jouk­koom­me, he ovat teh­neet aika­naan arvo­kas­ta työ­tä yhteis­kun­tam­me hyväk­si ja ansait­se­vat tul­la huomioiduksi.

Lue lisää

Tasa-arvoi­nen kou­lu­tus kuu­luu kaikille

Suo­mi on kuu­lui­sa sii­tä, että meil­lä on mah­dol­li­suus kou­lut­taa itse­ään sosi­aa­li­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta riip­pu­mat­ta. Nykyi­sen hal­li­tuk­sen toi­mes­ta meil­le on teh­ty oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen, joka on toi­me­na his­to­rial­li­nen. Samal­la myös toi­sen asteen opin­nois­ta tuli mak­sut­to­mia. Tavoit­tee­na täl­lä on tur­va­ta kai­kil­le perus­kou­lun päät­tä­neil­le tar­vit­ta­vat tai­dot pär­jä­tä elä­mäs­sään. Kuten ennen­kin suo­ma­lai­sen kou­lu­tuk­sen his­to­rias­sa, tätä­kin tasa-arvoi­seen oppi­mi­seen liit­ty­vää uudis­tus­ta vas­tus­ti poliit­ti­nen oikeisto. 

Lue lisää

Asuk­kai­ta kuul­ta­va tuulivoimahankkeissa

Kun­tien rai­teil­la käy kova kuhi­na ja kun­nan­ta­lo­jen ovet käy­vät tiu­haan, nyt on juok­suai­ka. Moni­kan­sal­lis­ten tuu­li­voi­mayh­tiöi­den tum­ma­pu­kui­set nah­ka­salk­ku­mie­het ja jak­ku­pu­ku­nai­set käy­vät supi­se­mas­sa kun­na­ni­sien ja ‑äitien kor­viin lupauk­sia edus­ta­mien­sa yhtiöi­den tuu­li­voi­ma­puis­to­jen erin­omai­suu­des­ta ja mahtavuudesta. 


Minä uskon Poh­jois-Suo­meen, uskot­han sinäkin

Kevään edus­kun­ta­vaa­lit lähes­ty­vät ja ehdok­kaat kier­tä­vät kent­tää omien vaa­li­tee­mo­jen­sa ja tuki­jouk­ko­jen­sa kans­sa. Meil­lä Pudas­jär­vi­sil­lä on päte­vä ehdo­kas vaa­lei­hin Olga Oinas-Panu­ma ja hänes­sä on aines­ta aja­maan koko Poh­jois-Suo­men asioi­ta eduskunnassa. 


Sote-krii­si rat­kais­taan rahalla

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­set, ter­vey­den ja hyvin­voin­nin puo­les­ta tais­te­le­via san­ka­rei­ta vai ahnei­ta kis­ku­rei­ta, jot­ka vaa­ti­muk­sil­laan kaa­ta­vat Suo­men val­tion­ta­lou­den? Han­ka­la sanoa, kun ylei­nen mie­li­pi­de näyt­tää muut­tu­van her­käs­ti lai­das­ta toi­seen val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta riippuen.


Suur­pe­to­ky­se­lyn tulok­sia ja tule­via suuntaviivoja

Suo­men Riis­ta­kes­kus myön­si luvan tam­mi­kuus­sa 2021 pihois­sa pyö­ri­neen susi­lau­man kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen Kuh­mon Sau­na­jär­vel­lä. Poh­jois- Suo­men hal­lin­to-oikeus mää­rä­si luvan täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon Luon­non­suo­je­lu­lii­ton vali­tuk­sen pohjalta.


Kolum­ni: Poh­jois-Nor­ja on nähtävä

Jos halu­aa näh­dä Suo­men luon­nos­ta poik­kea­via mai­se­mia, kan­nat­taa läh­teä Poh­jois-Nor­jaan, tark­kaan ottaen Suo­men ylä­puo­lel­le, jos­sa on Jää­me­ri, vuo­no­ja, jää­ti­köi­tä ja lumi­huip­pui­sia vuo­ria. Tut­tua siel­lä voi­vat olla suo­ma­lais­pe­räi­set kvee­nit sekä saa­me­lai­set molem­mil­le mail­le sekä loheen ja poroon liit­ty­vät asiat.