Keskustelemme

Hyvin­voin­tia­luei­den aika­kausi lähenee

Täy­tyy tode­ta, että tämän val­tuus­to­kau­den ensim­mäi­nen vuo­si on jo nyt näyt­tä­nyt sen, että hal­lin­nol­li­nen muu­tos on todel­la­kin tapah­tu­mas­sa. Asiat hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan kokouk­sis­sa ovat vähen­ty­neet ja lähes joka asia koh­das­sa mai­ni­taan “tämä asia siir­tyy alueelle”. 

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kii­tok­sia Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen hoi­ta­jil­le ja Ansel­mi-lää­kä­ril­le. Jak­sat­te kuun­nel­la, näh­dä ja auttaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen poluilla

Kun­ta­lais­ten osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si on ole­mas­sa laki­sää­tei­siä käy­tän­tö­jä ja kun­tien vapaa­eh­toi­ses­ti toteut­ta­mia akti­voin­nin mene­tel­miä. Olen­nai­nen kysy­mys on, miten kun­nan poliit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ja pää­tös­ten val­mis­te­lu­vai­heis­sa edis­te­tään avoi­muut­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja kun­ta­lais­ten osallisuutta. 

Lue lisää

Teks­ta­rit

Varoi­tus Sämp­pi­kos­ken luon­to­po­lul­la lenk­kei­le­vil­le! Niit­ty­alu­een puis­ti­kos­sa pesi­vät ras­taat hyök­kää­vät koh­ti­suo­raan ihmis­tä ja koi­raa koh­ti, tulit­ta­vat ulos­teet koi­ran pääl­le, ihmi­sel­tä raa­pai­see hiuk­sis­ta. Useam­mal­la tul­lut pesu­puu­hat len­kin päät­teek­si. Anne­taan lin­tu­jen pesiä ja hoi­taa poi­ku­een­sa rauhassa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Kun onni potkaisi”

Se tai­si olla yksi vähän läm­pi­mäm­pi päi­vä joku aika sit­ten. Nyt käy tuu­li taas poh­joi­sen suun­nal­ta. Se tie­tää vii­leäm­piä ilmo­ja. Iän myö­tä hara­voin­ti käy voi­mil­le. Innok­kai­ta aut­ta­jia­kaan ei ole näky­nyt. Lin­nut toki lau­la­vat ja aurin­ko­kin voi välil­lä läm­mit­tää. Lin­nun­pönt­töi­hin­kin muut­taa uusia asukkaita.


Kela-tak­si­kyy­deis­sä ongelmia

Kun tilaa Kela-tak­sin seu­raa­val­le päi­väl­le, kyy­ti välit­tyy autol­le vas­ta viit­tä minuut­tia vail­la sovit­tua aikaa. Usein auto tulee myö­häs­sä tai ei ollen­kaan. Pahim­mil­laan se on heit­teil­le­jät­tö. Kyy­dit ovat sai­raa­laan, ter­veys­kes­kuk­seen tai tut­ki­muk­siin. Myö­häs­ty­mi­nen voi aiheut­taa asiak­kaan vas­taan­ot­toa­jan peruun­tu­mi­sen. Voi olla että uuden ajan saa vas­ta 3 kuu­kau­den pää­hän. Asiak­kaal­le se on jo terveysriski.


Teks­ta­rit

Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat ihan kyl­läs­ty­nei­tä jo Pos­tin toi­min­taan. Pake­tit mene­vät tuon tuos­ta Iihin, kos­ka eivät mah­du Hau­ki­pu­taan auto­maat­tei­hin. Pos­ti ei saa aikaan asias­sa mitään. Sen vel­vol­li­suus oli­si jär­jes­tää pos­ti­pis­te vaik­ka omin kus­tan­tein jou­lun­ajan toi­mi­pis­tee­seen Teat­te­ri­kuo­pan vie­res­sä, jos muu­ta rat­kai­sua ei löy­dy. Mis­sään muu­al­la ei väes­tö­poh­jal­taan Hau­ki­pu­taan kokoi­nen alue ole ilman postipistettä.


Har­taus: Pyhä Hen­gen tehtävät

Tule­va­na pyhä­nä vie­täm­me hel­lun­tai­ta. Se muis­tut­taa mei­tä Pyhän Hen­gen vuo­dat­ta­mi­ses­ta, jos­ta ker­ro­taan Apos­to­lien teois­sa: ”Yhtäk­kiä kuu­lui tai­vaal­ta kohah­dus, kuin oli­si käy­nyt raju tuu­len­puus­ka, ja se täyt­ti koko sen talon, jos­sa he oli­vat. He näki­vät tulen­lies­ko­ja, kuin kie­liä, jot­ka jakau­tui­vat ja las­keu­tui­vat itse kun­kin pääl­le. He tuli­vat täy­teen Pyhää Hen­keä ja alkoi­vat puhua eri kie­lil­lä sitä, mitä Hen­ki antoi heil­le puhut­ta­vak­si.” (Ap.t. 2:1–4)


Teks­ta­rit

Kii­tok­set Kel­lo-Emman his­to­rias­ta Emman naa­pu­ril­le, Pent­ti Utriai­sel­le ja toi­mi­tuk­sel­le! Näin annam­me kas­vot ja tuom­me tähän päi­vään kylien tapah­tu­mia ja tun­net­tu­ja hen­ki­löi­tä vuo­si­kym­me­nien takaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaus

Kes­kus­te­lem­me-pals­tal­la tiis­tain 24.5. leh­des­sä oli lisä­tie­toa Kel­lo-Emmas­ta. Teks­tis­sä mai­nit­tiin, että Kel­lo-Emma muut­ti Iihin 2.10.2016. Oikea vuo­si­lu­ku on 1916.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus