Keskustelemme

Muu­tos, vas­ta­vir­ta, sopeutuminen

Taval­li­nen arkie­lä­mäm­me saat­taa pääl­tä päin kat­soen näyt­tää päi­väs­tä toi­seen hyvin­kin saman­lai­sel­ta. Kui­ten­kin kun suun­taam­me kat­set­ta perä­pei­liin, meil­tä jokai­sel­ta löy­tyy tiet­ty men­nei­syys, jos­sa on sat­tu­nut ja tapah­tu­nut. Hyviä ja vähän huo­nom­pia asioi­ta. Yhteis­tä on vain se, että ele­tys­sä elä­mäs­sä nii­hin pitä­nyt sopeu­tua. Se lie­nee sitä elä­män menoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Epä­on­nis­tui­ko sote-uudistus?

Kun­tien talou­den­hoi­don kan­nal­ta oli hyvä, että sote-uudis­tus saa­tiin vih­doin teh­tyä edel­li­sen hal­li­tus­kau­del­la poliit­ti­sen kom­pro­mis­sin tulok­se­na. Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na oli kor­ja­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon rahoi­tus, vähen­tää byro­kra­ti­aa ja mikä paras­ta; hel­pot­taa hoi­toon pääsyä.

Lue lisää

Poruk­ka Kool­la: Hau­ki­pu­taan elä­ke­läi­set arvos­ta­vat liikuntaa

Hau­ki­pu­taan Elä­ke­läi­set piti sään­tö­mää­räi­sen kevät­ko­kouk­sen, jos­sa arvioi­tiin men­nyt­tä vuot­ta ja suun­nis­tet­tiin tule­vaan. Kokouk­sen kes­kei­se­nä asia­na oli Poh­teen pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus, pidet­tiin tär­keä­nä, että vähin­tään nykyi­set sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­vät Hau­ki­pu­taal­la. Vii­koit­tain pidet­tä­vien tors­tai­ker­hoi­hin on osal­lis­tu­nut kes­ki­mää­rin 40 jäsen­tä. Asia­lis­toil­la on ollut ajan­koh­tai­sia alus­tuk­sia kos­kien ter­veys- ja sosi­aa­li­toi­men muu­tok­sia sekä pank­ki­pal­ve­lu­jen kehi­tys­tä sekä mui­ta ajan­koh­tai­sia asioita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Esi­mer­kil­li­nen eduskunta

Edus­kun­nan täy­sis­tun­toa kat­sel­les­sa en tun­ne suur­ta ylpeyt­tä. Lain­sää­dän­tö on pie­les­sä ja äänes­tä­jän takuu hukas­sa. Kokoon­pa­noa kat­sel­les­sa ja kuun­nel­les­sa on todet­ta­va, täs­sä on Suo­men kan­sa pienoiskoossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Onko Oulu pyö­räi­ly­kau­pun­ki? Aina­kaan Hau­ki­pu­taal­la pyö­rä­tei­tä ei pide­tä kun­nos­sa. Kun huo­lin­tayh­tiöl­le ilmoit­taa, että pyö­rä­tiet ovat hyvin vaa­ral­li­sen liuk­kaat, niin siel­tä räky­te­tään vain vastaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon kirkonkylä

Kel­lon kylä mai­ni­taan paa­vin kir­jees­sä vuo­del­ta 1488 Iin pitä­jän annek­si­seu­ra­kun­ta­na. Se tar­koit­ti sitä, että Kel­los­sa oli jo oma kirk­ko, mut­ta Iin seu­ra­kun­nan papis­to hoi­ti sitä ja piti siel­lä myös juma­lan­pal­ve­luk­sia. Se mer­kit­si myös sitä, että Iin ja Limin­gan seu­ra­kun­tien väli­sel­lä pit­käl­lä ran­ni­kol­la vain Kel­los­sa kuul­tiin pit­kään kir­kon­kel­lo­jen mou­kah­te­lu. Kir­kon­kel­lois­ta sai kylä nimen Kel­lo. Oulun kau­pun­ki sai kirk­kon­sa vas­ta perus­ta­mi­sen­sa jäl­keen 1600-luvun alussa. Teks­ta­rit

Eikö­hän nuo Kui­va­nie­men jou­lu­va­lot­kin jou­tai­si jo sammuttaa.