Keskustelemme

Lähi­kou­lu on periaatekysymys

Oulun kau­pun­gis­sa on käy­ty kevään ajan kes­kus­te­lu­ja kou­lu­ver­kos­ta ja sii­hen suun­ni­tel­luis­ta muu­tok­sis­ta. Lis­ta on Oulun kylil­le karua luet­ta­vaa, sil­lä täl­lä erää kau­pun­ki ajaa Keis­kan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen lak­kau­ta­mis­ta Kii­min­gis­sä, Tak­ku­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­sa, sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lakkauttamista.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Oulu – met­sien kaupunki

Oulus­sa on pal­jon met­siä ja met­sät ovat oulu­lai­sil­le lähi­luon­toa, taka­pi­ha, lähi­met­siä, suo­ja­met­siä, mar­ja­paik­ko­ja, ret­kei­ly­au­luei­ta ja ‑paik­ko­ja, luon­non­suo­je­lua, luon­non moni­muo­toi­suut­ta, met­säs­ty­sa­luei­ta, hii­li­nie­lu­ja ja ‑varas­to­ja, talou­del­lis­ta kas­vua ja varal­li­suut­ta, elä­myk­siä, raa­ka-ainet­ta, työ­paik­ko­ja, lii­kun­ta­paik­ko­ja ja kaik­kea mah­dol­lis­ta. Luul­ta­vas­ti jokai­sel­ta oulu­lai­sel­ta löy­tyy oman­lai­sen­sa mer­ki­tys metsille.

Lue lisää

Mei­tä kuul­tiin, mut­ta kuunneltiinko?

Iin kun­ta jär­jes­ti vii­mein kuu­le­mis­ti­lai­suu­den Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­siin liit­tyen. Hal­lin­to­lain vas­tai­ses­ti kuu­le­mi­nen jäi edel­li­sel­lä ker­ral­la kii­rees­sä teke­mät­tä. Kylä­läi­sil­le ja van­hem­mil­le ei annet­tu tilai­suut­ta kysel­lä, kysee­na­lais­taa ja ker­toa mie­li­pi­tei­tään ja huo­mioi­taan. Avaus­pu­heen­vuo­ros­sa kylä­läi­siä keho­tet­tiin ole­maan kom­men­teis­saan asial­li­sia, vaik­ka asia on ikä­vä. Kyl­lä, olim­me asial­li­sia, vaik­ka kysy­myk­siä meil­lä oli pal­jon. Har­mit­ta­vas­ti tilai­suu­des­ta jäi vai­ku­tel­ma, että monet yksi­tyis­koh­dat oli­vat vie­lä tyys­tin suun­nit­te­le­mat­ta ja siten vas­tauk­sia ei aina saatu. 

Lue lisää

Teks­ta­rit

On aika hie­no­ja paik­ko­ja Iis­sä. Otan esi­mer­ki­si Praa­van. Vau. Repus­sa tuli­tar­peet ja kau­nis vesis­tö. Sii­nä eväi­tä mus­su­tel­les­sa nuo­tiol­la tie­sin ole­va­ni onnel­li­nen. Uis­ti­meen ei ujot kalat kokeil­leet. Sil­ti het­ki oli mie­liin­pai­nu­va ja var­mas­ti jat­kos­sa tois­tu­va. Kau­nis tai­vas kruu­na­si pol­ku­pyö­rä­ret­ken, muut­to­lin­tu­jen len­täes­sä ylitseni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kas­va­tus, ope­tus ja kou­lu­tus mur­rok­ses­sa 2020-luvulla

Osal­lis­tuin maa­lis­kuus­sa 2023 Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön jär­jes­tä­mään semi­naa­riin, jos­sa luo­tiin tilan­ne­ku­vaa Suo­men väes­tö­ke­hi­tyk­sen vai­ku­tuk­sis­ta var­hais­kas­va­tuk­sen, esi- ja perus­o­pe­tuk­sen, lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen ja saa­vu­tet­ta­vuu­teen. Täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tulem­me näke­mään var­si­nai­sen väes­töt­su­na­min, joka menee läpi Suo­men kaik­kien kun­tien pal­ve­lu­ra­ken­tei­den ja kou­lu­tusas­tei­den. Ikä­luo­kat ovat pie­nen­ty­neet ja pie­nen­ty­vät edel­leen 15 % vuosivauhtia. 


Har­taus: Aitoa keskustelua

Olem­me pitä­neet Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa tämän kevään aika­na Pyhän ris­teyk­sis­sä ‑nimel­lä kul­ke­vaa kes­kus­te­lusar­jaa Teams-alus­tal­la. Sen tar­koi­tus on ollut koo­ta yhteen ajas­sa liik­ku­via ilmiöi­tä ja eri­lais­ten kiin­nos­ta­vien alus­ta­jien joh­dol­la kes­kus­tel­la yhdessä.


Päät­tä­jäl­tä: Poli­tiik­ka on rikki

Näin tote­si minul­le eräs terä­vä nuo­ri vas­ti­kään. Kii­reh­din kiis­tä­mään ja perus­te­le­maan. Tome­ra­na pää­tök­sen­te­ki­jä­nä ker­roin, kuin­ka itse asias­sa on teh­ty pal­jon hyvää. Hyvin­voin­tia­lue pors­kut­taa, kult­tuu­ria kehi­te­tään jat­ku­vas­ti ja kou­lu­ruo­kai­luun­kin on kiin­ni­tet­ty parem­paa huomiota.Teks­ta­rit

Kii­tok­set Iin kun­nal­le, elä­ke­jär­jes­töil­le ja nas­toit­ta­jal­le nas­ta­pro­jek­tin toteutuksesta!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lois­ta­va esitys

Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä esi­tet­tiin 29.4.2023 lois­ta­va ensi-ilta musi­kaa­li, Lai­va on las­tat­tu. Mar­tin­nie­men ja Pate­nie­men saho­jen his­to­rias­ta ker­to­va esi­tys oli lois­ta­va musii­kin ja sanoi­tus­ten ilotulitus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus