Keskustelemme

Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lue Poh­de on aloit­ta­nut toimintansa

Tänään Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de on toi­mi­nut vii­si vuo­ro­kaut­ta tuot­taen meil­le kaik­ki tar­vit­se­mam­me sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut perus- ja eri­kois­pal­ve­lui­den tasoil­la. Asiak­kaan näkö­kul­mas­ta mikään ei ole muut­tu­nut. Hakeu­dum­me enti­siin pal­ve­lu­pis­tei­siin ja soi­tam­me enti­siin pal­ve­lu­nu­me­roi­hin, myös yksi­tyis­ten tuot­ta­mat pal­ve­lut toi­mi­vat enti­sen tapaan.

Lue lisää

Soron Jus­sin Rui­jaan lähtö

Pent­ti Haan­pää on lyhyen proo­san mes­ta­ri. Hän kuvaa koh­teen­sa viil­tä­vän tar­kas­ti elä­vää, omin­ta­keis­ta kiel­tä käyt­täen. Haan­pään oival­ta­van havain­noin­nin ja myö­tä­tun­non koh­tee­na on pie­ni ihmi­nen iloi­neen ja suruineen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Me takin­kään­tä­jät

Poli­tii­kas­sa takin­kään­nöl­lä yleen­sä tar­koi­te­taan tilan­net­ta, jos­sa hen­ki­lö muut­taa aikai­sem­min tun­nus­ta­mi­aan asioi­ta. Mei­tä taval­li­sia tal­laa­jia se pak­kaa välil­lä hymyi­lyt­tä­mään, jos jo teh­dyt pää­tök­set ovat muut­tu­neet yhden yön yli nukuttuamme.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iso­ja­kom­me suun­ta tai­taa olla kääntymässä

Syk­syn met­säs­tys­kau­den pää­tyt­tyä useam­pi­kin met­säs­tys­seu­ra sai tun­tu­man maa­no­mis­tuk­ses­sam­me tapah­tu­vaan muu­tok­seen. Seu­ran met­säs­tys­mai­den kes­kel­lä oli tapah­tu­nut vaih­dos. Aikoi­naan iso­jaos­sa pai­kal­li­sel­le maa- ja met­sä­ti­lal­li­sel­le loh­kot­tu met­sä­pals­ta oli siir­ty­nyt kas­vot­to­mal­le sijoitusyhtiölle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Rau­hai­saa tätä vuotta

Yleen­sä omal­la kolum­ni­vuo­rol­la­ni minul­la on ollut mie­les­sä aihe, jos­ta haluan jotain sanoa. Nyt vuo­den alus­sa tun­tuu­kin, että mitä­pä täs­sä enää mihin­kään sanoi­si mitään. Kaik­ki kli­seet vii­me vuo­den ras­kau­des­ta ja parem­man vuo­den toi­veis­ta on jo sanot­tu. Suu­ri osa meis­tä on teh­nyt uuden vuo­den lupauk­sia, jois­ta moni on jo rikot­tu. Nyt kadu­taan sitä, että tuli­kin julis­tet­tua ne somes­sa kaikille.


Kii­min­gin Lähis­to­pin lakkauttamisesta

Kii­min­gin Lähis­top­pi sul­jet­tiin lau­an­tai­na 31.12.2022. Kysees­sä on pit­kään pal­vel­lut ja ver­rat­tain vireä huol­toa­se­ma sekä kylä­läis­ten olo­huo­ne ynnä mat­ka­lais­ten ja paik­ka­kun­nal­la töis­sä kul­ke­vien, kuten itse­ni, tau­ko­paik­ka. Lähis­töl­lä ovat Koi­te­lin­kos­ket, joka on suo­sit­tu ret­kei­ly­koh­de kesäi­sin ja mui­na­kin vuo­de­nai­koi­na kävi­jöi­tä riit­tää. Itse­kin olen pysäh­ty­nyt kysei­sel­lä huol­toa­se­mal­la tank­kaa­maan sekä itseä­ni että kul­ku­neu­voa­ni mat­kal­la Koi­te­liin tai toisinpäin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­os 2023

Kehi­tys­a­pu on ollut esil­lä ja syys­tä. Alku­pe­räi­nen tar­koi­tus on vää­ris­ty­nyt. Nyt se on kont­rol­loi­ma­ton­ta ja hol­ti­ton­ta. Suo­mi rahoit­ti suo­raan ja vie­lä EU:nkin kaut­ta Venä­jän veden­puh­dis­tus­lai­tok­sen raken­ta­mis­ta. Nyt Venä­jä tekee sotarikoksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus