Toimittajalta

Vie­lä ker­ran mökkiurakasta

Aloi­tin ker­to­mi­sen mök­kiu­ra­kas­tam­me jo vii­me kesä­nä. Moni on seu­ran­nut hom­man edis­ty­mis­tä kir­joi­tuk­sis­ta­ni. Ja onpa joku kysy­nyt sii­tä kylil­lä­kin. Niin että lie­nee pai­kal­laan päi­vit­tää tilan­ne vie­lä ker­ran täl­le vuodelle.

Lue lisää

Tee se itse

Käsis­sä­si ole­vaa raken­nus­tee­ma-leh­teä oli eri­tyi­sen muka­va teh­dä, sil­lä uusia ideoi­ta ja vink­ke­jä tuli jut­tu­kei­koil­la vuo­laas­ti. Oma kesä­lo­ma­ni on vie­lä edes­sä ja perin­tei­ses­ti­hän se tar­koit­taa myös aikaa uudel­le raksaprojektille.´Kierrättäminen ja van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen tuu­naa­mi­nen on lisään­ty­nyt vii­me vuo­sien aika­na ja olen itse­kin mel­koi­nen tee se itse-tyyp­pi. Työn jäl­jes­tä en mene takuuseen ja on enem­män sään­tö kuin poik­keus, että jou­dun aina aloit­ta­ma­ni pro­jek­tin ede­tes­sä kui­ten­kin soit­ta­maan isä­ni auttamaan.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Joko nyt on se oikea hetki?

Kuraa voi sataa nis­kaan, mut­ta mie­les­tä­ni nyt on oikea aika päät­tää tur­kis­tar­hauk­sen lopet­ta­mi­ses­ta Suo­mes­sa. Edus­kun­ta saa käsi­tel­tä­väk­seen liki 95 000 suo­ma­lai­sen alle­kir­joit­ta­man kan­sa­lais­aloit­teen: Tur­kis­tar­haus his­to­ri­aan – Oikeu­den­mu­kai­nen siir­ty­mä tur­kis­tar­hat­to­maan Suo­meen. Aloit­teen ete­ne­mi­seen vaa­di­tut 50 000 nimeä tuli kokoon paris­sa päivässä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Luku­tai­toa pai­kal­li­sin maustein

Pai­kal­lis­leh­dil­lä on oma tär­keä osan­sa niin luku­tai­don yllä­pi­tä­ji­nä kuin pai­kal­li­si­den­ti­tee­tin tuki­joi­na. Pai­kal­lis­leh­ti tuo ilmi oman alu­een­sa tapah­tu­mia, osaa­mis­ta, ihmi­siä ja puhee­nai­hei­ta. Pai­kal­lis­leh­ti tar­jo­aa myös aree­nan jul­ki­sel­le keskustelulle.


Oulul­la vas­tuun­sa myös Kiiminkijoesta

Oulun kau­pun­ki tulee var­mas­ti mie­lel­lään esit­te­le­mään kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki- sekä mat­kai­lu­koh­tee­na Kii­min­ki­joen luon­to­ym­pä­ris­töä Koi­te­lia. Kii­min­ki­joes­sa kuo­hu­va kos­ki on kome­aa näh­tä­vää ja luon­to­ym­pä­ris­tö ainut­laa­tui­nen. Mui­ta­kin kau­nii­ta luon­to- ja kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jä joen var­rel­ta löy­tyy. Mat­kai­lu­mie­les­sä voi­daan vie­lä koros­taa, että Kii­min­ki­jo­ki on val­jas­ta­ma­ton ja että kalaa­kin sii­tä nousee.Tapah­tu­mien kesä

Lopuil­laan ole­va suvi oli Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tapah­tu­mien kesä. Nii­tä oli niin pal­jon, että Ran­ta­poh­jan teki­jät liik­kui­vat alu­eel­la rapor­toi­mas­sa kie­li vyön alla eikä sil­ti­kään kaik­kial­le ehdit­ty. Tun­tui kuin koro­na-aikoi­na patou­tu­nut yhtei­söl­li­syy­den tar­ve oli­si purs­kah­ta­nut nyt esiin. Las­kin, että yksin kesä­kuus­sa eri­lai­sia tapah­tu­mia oli alu­eel­la aina­kin 30.