Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Maa­il­man paras maa myös van­huk­sil­le

Suo­mi komei­lee sään­nöl­li­ses­ti eri­lais­ten kan­sain­vä­lis­ten ver­tai­lu­mit­taus­ten kär­ki­pai­koil­la. Mil­loin sen ope­tus on mitat­tu maa­il­man kär­ki­luok­kaan, mil­loin sil­lä mai­ni­taan ole­van maa­il­man puh­tain ilma ja toi­si­naan sen on todet­tu kuu­lu­van maa­il­man par­hai­den mai­den jouk­koon, kun huo­mioon on otet­tu usei­ta yhteis­kun­nan osa-aluei­ta.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Valon mää­rä yllät­ti

Valon mää­rän lisään­ty­mi­sen nopeus yllät­tää joka tam­mi­kuu. Se yllät­tää yhtä var­mas­ti kuin tal­ven ensim­mäi­set liuk­kaat yllät­tä­vät autoi­li­joi­ta (pää­kau­pun­ki­seu­dul­la). Ei sitä uskoi­si, vaik­ka päi­vän jat­ku­mis­ta on las­ke­nut minuut­ti ker­ral­laan kel­tai­ses­ta Yli­opis­ton alma­na­kas­ta.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Synk­kiä teko­ja

Pie­ni kau­pun­ki Ete­­lä-Suo­­mes­­sa kau­an aikaa sit­ten erää­nä kesä­nä. Uinu­vaa oma­ko­tia­luet­ta ilmaan­tui häi­ri­köi­mään itsen­sä­pal­jas­ta­ja. Pol­ku­pyö­räl­lä ja mopol­la liik­ku­nut 30–40-vuotias mies hou­kut­te­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Koti­rau­ha antaa suo­jan eläin­rääk­kää­jäl­le

Per­hee­seem­me otet­tiin vuo­den 2015 tam­mi­kuus­sa Kai­nuun eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kaut­ta vii­si­kuu­kau­ti­nen koi­ran­pen­tu, joka oli jou­tu­nut elin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen hoi­viin vii­den muun koi­ran kans­sa. Pen­nut oli­vat olleet hylät­ty­nä, pää­asias­sa vail­la hoi­toa muu­ta­man vii­kon ajan. Löy­tö­het­kel­lä pen­nut oli­vat elos­sa, mut­ta todel­la heik­ko­kun­toi­sia. Useat pen­nuis­ta kär­si­vät ter­vey­son­gel­mis­ta vie­lä pit­kään pelas­tu­mi­sen jäl­keen.