Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Demo­kra­tian juh­la­päi­vä käsil­lä

Meneil­lään ole­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on äänes­tet­ty ennä­tyk­sel­li­sen pal­jon ennak­koon. Kun vuo­den 2015 edus­kun­ta­vaa­leis­sa antoi äänen­sä ennak­koon 32 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta, niin täl­lä ker­taa osuus oli perä­ti 36 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta eli yli 1,5 mil­joo­naa. Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai-ilta­na.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Äänes­tä, hyvä ihmi­nen

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kaat kiih­dyt­tä­vät vaa­li­kier­rok­sia koh­ti var­si­nais­ta vaa­li­päi­vää. Moni on huo­man­nut, että myös puo­lueit­ten puheen­joh­ta­jia on ollut käy­mäs­sä Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la. Tääl­lä kan­nat­taa­kin käy­dä, sil­lä alu­eel­la asuu lähes 37 000 äänes­tä­jää. Nyt onkin hyvä het­ki saa­da vies­tin­sä peril­le ehdok­kail­le ja puo­luei­den joh­ta­jil­le. He kuun­te­le­vat näi­nä päi­vi­nä äänes­tä­jiä her­käl­lä kor­val­la alu­een turuil­la ja toreil­la.Toi­mit­ta­jal­ta: Lot­to­voit­ta­jien maa

Täs­sä­pä uusi pal­lo vaa­li­ken­täl­le YK:n sin­ne pot­kai­se­ma­na: Suo­mi on tois­ta vuot­ta peräk­käin arvioi­tu maa­il­man onnel­li­sim­mak­si maak­si. Asia sel­vi­ää YK:n teet­tä­mäs­tä onnel­li­suus­ra­por­tis­ta. Mas­sii­vi­nen ympä­ri maa­il­maa teh­tä­vä kyse­ly­tut­ki­mus pai­not­taa esi­mer­kik­si sosi­aa­li­tur­vaa, vapaut­ta ja brut­to­kan­san­tuo­tet­ta.