Oulu

Polii­si­päi­vys­tys poik­keuk­sel­li­ses­ti Haukiputaalla

Oulun kes­kus­tan polii­sia­se­man asia­kas­pal­ve­lut ava­taan uudes­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­ka­tu 13:ssa kes­ki­viik­ko­na 20.1. Muut­toa ennen polii­si­päi­vys­tys pal­ve­lee poik­keuk­sel­li­ses­ti Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mal­la 16.–19.1. Lupa­pal­ve­lut ovat sul­jet­tu­na 18–19.1. Lupa­pal­ve­lut ja polii­si­päi­vys­tys sul­je­taan per­jan­tai­na 15.1. poik­keuk­sel­li­ses­ti jo kel­lo 15.

Lue lisää

Aiem­piin koro­na­suo­si­tuk­siin ei teh­ty muutoksia

Päi­vit­täis­ten koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la jat­ku­nut lop­piais­vii­kol­la kas­vusuun­nas­sa. Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä kokoon­tui käsit­te­le­mään alu­een tilan­ne­ku­vaa tänään tors­tai­na 7. tam­mi­kuu­ta. Alu­eel­le aikaisemmin…Koro­na­ro­ko­tuk­set jatkuvat

Koro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la maa­nan­tai­na. Ensim­mäi­sek­si roko­tet­tiin Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vien yksi­köi­den työn­te­ki­jöi­tä ja seu­raa­vak­si on vuo­ros­sa kau­pun­gin­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­ta. Ensimmäisessä…


Oulu päät­ti laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edistämisestä

Oulun kau­pun­ki alkaa mak­saa mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa vara­taan vuo­sil­le 2012–2022 yhteen­sä 500 000 euroa. Laa­ja­kais­ta­tu­ki tulee haet­ta­vak­si vuo­den 2021 alus­sa. Hakuai­ka kes­tää vii­si kuu­kaut­ta, ja sil­le ava­taan omat verk­ko­si­vut osoit­tee­seen ouka.fi/laajakaistatuki .


Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke on mah­dol­li­suuk­sia täynnä

Oulu ei aio pitää kynt­ti­lään­sä vakan alla, eikä jät­tää yhden­kään kylä­kun­nan kult­tuu­ri­sia avu­ja huo­miot­ta, kun Oulu2026-kult­­tuu­­ri­­pää­­kau­­pun­­ki­­han­­ket­­ta rakennetaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus