Oulu

Pop up ‑roko­tus­pis­te Valkeassa

Oulun kau­pun­ki on avan­nut pop up ‑roko­tus­pis­teen kaup­pa­kes­kus Valkeassa. 

Roko­tus­pis­te on avoin­na täl­lä vii­kol­la joka päi­vä lau­an­tai­hin saak­ka kel­lo 12–18 väli­se­nä aika­na. Tuol­loin voi hakea ensim­mäi­sen tai toi­sen koro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta. Roko­tus­pis­te sijait­see Val­keas­sa katu­ta­sol­la. Myös ulko­paik­ka­kun­ta­lai­set voi­vat hakeu­tua roko­tuk­seen kauppakeskuksessa.

Lue lisää

Oulu-lai­va sei­laa rak­kau­des­ta mereen

Aamu­hä­mä­ris­sä vii­me lau­an­tai­na Oulun Top­pi­lan­sal­men lai­tu­ris­sa ollees­sa Oulu-lai­vas­sa kävi jo täy­si tohi­na. Lai­val­la yöpy­neet Suo­men Majak­ka­seu­ran ret­kei­li­jät naut­ti­vat lai­van salon­gis­sa aamu­pa­laa. Lai­van mie­his­tö toi­mit­ti kukin omia sovit­tu­ja teh­tä­vi­ään. Täl­lä mat­kal­la kone­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Mat­ti Teräs kut­sui ennen lai­van läh­töä kur­kis­ta­maan konehuoneeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Raken­ta­ja­mes­sut Ouluhallissa

Raken­ta­ja 2021 ‑tapah­tu­ma koko­aa lukui­sia raken­ta­mi­sen, remon­toin­nin sekä sisus­tuk­sen asian­tun­ti­joi­ta ja näyt­teil­lea­set­ta­jia Oulu­hal­liin vii­kon­lop­pu­na. Kysees­sä on raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen suurin…

Lue lisääKak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lu täy­des­sä vauhdissa

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lus­sa on Oulus­sa muka­na lähes 400 vuon­na 2016 syn­ty­nyt­tä las­ta, ja ver­rok­ki­ryh­mäs­sä lap­sia on 1 770. Syk­sy on Oulun var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­ja Miia Kem­pin mukaan läh­te­nyt liik­keel­le kokei­lun paris­sa var­sin vauh­dik­kaas­ti, ja kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen toi­mi­pai­kois­sa on ollut intoa ja iloa uuden kokei­lun ja kehit­tä­mi­sen äärel­lä. Hen­ki­lös­töä ja esi­mie­hiä pereh­dy­te­tään par­hail­laan kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man sisältöihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLähi­ruo­ka­vii­kol­la nau­ti­taan lähia­lu­een herkkuja

Lähi­ruo­ka­vii­kon ja ‑päi­vän tavoit­tee­na on tuo­da esil­le lähia­lu­eel­la tuo­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta ja alku­tuo­tan­nos­ta saa­ta­via raa­ka-ainei­ta. Suo­ma­lai­sen ruo­an päi­vää vie­te­tään kol­mat­ta ker­taa lau­an­tai­na 4. syys­kuu­ta. Sen kun­niak­si 28 eri ruo­ka­pal­ve­lu­yk­sik­köä Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­jo­aa ate­rioil­laan per­jan­tai­na 3. syys­kuu­ta koti­mai­sis­ta ja poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tua lähi­ruo­kaa. Lähi­ruo­ka­päi­vän koor­di­noi­ja­na toi­mii Oulun maa- ja kotitalousnaiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus