Oulu

Eko­be­to­ni­sia kir­jai­mia ihas­tel­laan jat­kos­sa Hupisaarilla

Oulu­lai­set sai­vat äänes­tää hel­mi­kuus­sa, mikä paik­ka oli­si hei­dän mie­les­tään sopi­vin pal­jon kes­kus­te­lua syn­nyt­tä­neil­le kau­pun­ki­kir­jai­mil­le. Kirk­kaas­ti eni­ten ääniä kerä­si Hupi­saar­ten sijoi­tus­paik­ka­vaih­toeh­to. Hupi­saa­ril­le satoi yhteen­sä 1 566 ään­tä, ja kaik­ki­aan ääniä annet­tiin hui­mat 3 588 kappaletta.

Lue lisää

Vaa­li­lau­ta­kun­nat saa­tu lähes täytettyä

Val­mis­tau­tu­mi­nen 2.4. pidet­tä­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin on jo pit­käl­lä. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus aset­ti jokais­ta äänes­ty­sa­luet­ta var­ten yhteen­sä 55 vaa­li­lau­ta­kun­taa. Jokai­seen vaa­li­lau­ta­kun­taan hyväk­syt­tiin vii­si jäsen­tä ja kol­me vara­jä­sen­tä. Lai­tok­sia var­ten ase­tet­tiin 9 vaalitoimikuntaa.Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: Teh­dään yhdes­sä hyvää työtä

Sep­po Mää­tän pes­ti Oulun uute­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alkoi tii­viil­lä ja vauh­dik­kaal­la ohjel­mal­la maanantaina. 

– Olo on kuin eka­luok­ka­lai­sel­la ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Päi­vä on ollut antoi­sa ja samal­la vauh­di­kas, luon­neh­ti Määt­tä tun­nel­mi­aan esit­täy­tyes­sään kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le illan kokouk­sen alkajaisiksi.

Hänen miel­tään ovat läm­mit­tä­neet suu­res­ti vies­tit ja posi­tii­vi­nen kan­nus­tus, jol­la hänet on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si Ouluun. 


Tan­na kul­ta­kuu­mees­sa: Nuo­ret mie­het läh­ti länteen

Tan­na-yhtye jul­kai­see uut­ta musiik­kia per­jan­tai­na 10.2. kaik­kiin suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin. Kysees­sä on yhtyeel­tä jo kol­mas single-jul­kai­su rei­lun puo­len vuo­den sisään. “Nuo­ret Mie­het Läh­ti Län­teen” on tart­tu­va, vauh­di­kas tari­na rakas­tu­mi­sen ja innos­tu­mi­sen huu­mas­ta, jol­loin ihmis­tä eivät voi mit­kään voi­mat pidätellä. 

– Kap­pa­lees­sa tun­net­ta ver­ra­taan vähin­tään­kin van­haan kun­non kul­ta­kuu­mee­seen, kuvai­lee Tan­nan keu­la­hah­mo Tapa­ni Tik­ka­nen.


Tuu­li­voi­man poten­ti­aa­lin hyö­dyn­tä­mi­nen vaa­tii toi­mi­joil­ta yhteistyötä

Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­mao­saa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ri käy­tiin ver­kos­sa vii­me per­jan­tai­na. Poh­jois-poh­jan­maan lii­ton tilaa­man sel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na oli tun­nis­taa parem­min maa­kun­taan täl­lä het­kel­lä koh­dis­tu­van tuu­li­voi­ma­buu­min tar­joa­mat alue­ta­lous- ja työl­li­syys­po­ten­ti­aa­lit sekä löy­tää kei­no­ja tuu­li­voi­ma­sek­to­ria ja maa­kun­taa hyö­dyt­tä­vän osaa­mi­sen kehittämiseksi.


Oomi las­kee hintojaan

Val­ta­kun­nal­li­nen säh­kön­myyn­tiyh­tiö Oomi las­kee tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vien eli mää­rä­ai­kais­ten Kes­to ja Jat­ku­va ‑tuot­tei­den­sa hin­to­ja kah­des­sa vai­hees­sa huh­­ti- ja tou­ko­kuus­sa. Hintojen…