Yli-Ii

Vaa­li­lau­ta­kun­nat saa­tu lähes täytettyä

Val­mis­tau­tu­mi­nen 2.4. pidet­tä­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin on jo pit­käl­lä. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus aset­ti jokais­ta äänes­ty­sa­luet­ta var­ten yhteen­sä 55 vaa­li­lau­ta­kun­taa. Jokai­seen vaa­li­lau­ta­kun­taan hyväk­syt­tiin vii­si jäsen­tä ja kol­me vara­jä­sen­tä. Lai­tok­sia var­ten ase­tet­tiin 9 vaalitoimikuntaa.

Lue lisää

Yli-Iin uut­ta sil­taa suun­ni­tel­laan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­maan – Hank­keen kus­tan­nusar­vio on kym­me­nen mil­joo­naa euroa

Iijoen Yli-Iis­sä ylit­tä­vän sil­lan lii­ken­ne­tur­val­li­suus ja var­sin­kin kevyen lii­ken­teen tur­val­li­suus on jo usei­den vuo­sien ajan nous­sut esil­le kai­kis­sa tilai­suuk­sis­sa, jois­sa on kes­kus­tel­tu Yli-Iin olo­suh­tei­den parantamista. 

Lue lisää

Koko per­heen tapah­tu­ma ja kau­ka­lo­pal­lo­tur­naus Yli-Iissä

Yli-Ii Cupin 10-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään lau­an­tai­na 25.2. har­ras­te­sar­jan otte­luil­la koko per­heen ulkoi­lu­ta­pah­tu­man mer­keis­sä. Tur­nauk­sen ava­jai­set ovat kel­lo 13. Päi­vän aika­na kou­lun piha­pii­ris­sä on kau­ka­lo­pal­lo-otte­lui­den lisäk­si tar­jol­la poroa­je­lua, mah­dol­li­suus tutus­tua Poh­juk­kao­jan maas­to­pyö­rä­reit­tiin ja her­ku­tel­la 8.-luokkalaisten kios­kis­sa. Osal­lis­tu­jien ja ylei­sön kes­ken on arvon­taa. Tur­nauk­sen finaa­li pela­taan lau­an­tai­na illal­la kel­lo 20 aikaan.

Lue lisää

Hyvä ystä­vä on luo­tet­ta­va ja jakaa ilot ja surut

Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osas­ton ruo­an ääres­sä poh­dit­tiin ystä­vän­päi­vä­nä ystä­vyyt­tä. Luo­tet­ta­vuus on omi­nai­suus, jon­ka oikeas­taan jokai­nen yhdis­tää hyvään ystä­vään. Iiläi­set Mer­ja ja Jou­ko Tau­riai­nen oli­vat poi­ken­neet Punai­sen Ris­tin tapah­tu­maan mök­ki­reis­sun yhtey­des­sä. Hei­dän mie­les­tään hyvä ystä­vä on luo­tet­ta­va ja rehellinen.


Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: Teh­dään yhdes­sä hyvää työtä

Sep­po Mää­tän pes­ti Oulun uute­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alkoi tii­viil­lä ja vauh­dik­kaal­la ohjel­mal­la maanantaina. 

– Olo on kuin eka­luok­ka­lai­sel­la ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Päi­vä on ollut antoi­sa ja samal­la vauh­di­kas, luon­neh­ti Määt­tä tun­nel­mi­aan esit­täy­tyes­sään kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le illan kokouk­sen alkajaisiksi.

Hänen miel­tään ovat läm­mit­tä­neet suu­res­ti vies­tit ja posi­tii­vi­nen kan­nus­tus, jol­la hänet on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si Ouluun. Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan. 


Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kah­dek­san eduskuntavaaliehdokasta

Vapau­den lii­ton puo­lue­hal­li­tus on nimen­nyt edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­seen mate­ri­aa­li­tek­nii­kan diplo­mi-insi­nöö­ri Pent­ti Kupa­rin Yli-Iis­tä. Vuon­na 2019 Kupa­ri oli edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­na Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä Seit­se­män täh­den liik­kees­sä. Vapau­den liit­to on vii­me kevää­nä rekis­te­röi­ty puo­lue, joka ajaa muun muas­sa eroa EU:sta eikä kan­na­ta Suo­men Nato-jäsenyyttä.


Oulun kau­pun­ki soit­taa täl­lä vii­kol­la robottipuheluita

Oulun kau­pun­ki kysyy vii­kol­la 6 robot­ti­pu­he­luil­la mie­li­pi­tei­tä kau­pun­gin osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä nii­den kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Puhe­lut tule­vat nume­ros­ta 08 4154 0067 ja kysy­myk­set kuul­laan Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Sep­po Mää­tän äänel­lä. Kysees­sä on auto­maat­ti­nen puhe­lu Oulun kaupungilta.