Yli-Ii

Pitä­jä­päi­vät peruun­tu­vat

Yli-Iin hei­nä­kui­set pitä­jä­päi­vät peru­taan täl­tä vuo­del­ta koro­nan aiheut­ta­man poik­keus­ti­lan­teen vuok­si. Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Timo Mäke­lä ker­too, että jär­jes­tä­jät eivät uskal­la…

Lue lisää

Kii­tol­li­suu­den met­sä kas­vaa nuor­ten istut­ta­mis­ta tai­mis­ta Yli-Iihin – Kuusen­ker­käl­lä pää­see pian kar­tut­ta­maan kesä­tie­nes­te­jä

Oulun 4H-yhdis­­tys on muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­­mi­­te­­ko-hank­­kees­­sa, jon­ka tavoit­tee­na on työl­lis­tää suo­ma­lai­sia nuo­ria sekä lisä­tä Suo­men met­sien hii­li­nie­lu­ja istut­ta­mal­la tai­mia alueil­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­rik­kiä halu­taan kehit­tää arkeo­lo­gian Suo­men huip­pu­na

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2020–2026 tode­taan, että Kie­rik­kiä kehi­te­tään kokeel­li­sen arkeo­lo­gian Suo­men hui­puk­si, jol­la on laa­ja kan­sain­vä­li­nen ja koti­mai­nen ver­kos­to. Tämä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaa­sa­kan kala­tei­den raken­ta­mis­ta vas­tus­te­taan muis­tu­tuk­sis­sa

Raa­sa­kan kala­tei­den val­mis­te­lu­lu­vas­ta jätet­tiin Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon muis­tu­tuk­sia, jois­sa vas­tus­te­taan luvan myön­tä­mis­tä. Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don ja Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­don kala­tei­den raken­ta­mi­nen ja val­mis­te­lu­lu­pa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Iin labo­ra­to­ri­pal­ve­luis­sa käyn­nis­sä lähes kah­den kuu­kau­den kat­kos – Mah­dol­li­ses­ta kesä­su­lus­ta tie­do­te­taan erik­seen

Yli-Iin Nord­La­bin toi­mi­pis­te eli labo­ra­to­rio on ollut sul­jet­tu­na 6.4. alkaen. Yli-iiläi­­set ovat olleet ihmeis­sään pal­ve­lun sul­keu­tu­mi­ses­ta alu­eel­la näin­kin pit­käk­si ajak­si.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus