Yli-Ii

Yli-Iis­sä säh­kö­kat­ko­ja

Vuo­den ensim­mäi­sen päi­vän myrs­ky aiheut­ti Yli-Iin alu­eel­la säh­kö­kat­kok­sia. Pahim­mil­laan säh­köt­tö­miä talouk­sia oli noin 450 ilta­kah­dek­san aikoi­hin. Säh­kö­kat­kos kes­ti noin kak­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhtei­set juu­ret, yhtei­nen tule­vai­suus, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li laa­je­ne­mis­taan vuo­den vaih­tues­sa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit siir­tyi­vät vuo­den 2019 alus­ta alkaen Oulu­joen seu­ra­kun­nas­ta osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa. Laa­jen­tu­va Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li tapaus­ta Yli­kii­min­gis­sä uuden­vuo­de­naat­to­na sekä Yli-Iis­sä ja Kii­min­gis­sä uuden­vuo­den ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kiai­kais­ta lyhy­te­lo­ku­vaa kuvat­tiin Kie­ri­kis­sä ja Koi­te­lis­sa

Muhos­lai­nen, noin kym­men hen­gen poruk­ka, kuva­si Sami Mus­to­sen var­hais­kes­kiai­kaan sijoit­tu­vaan elo­ku­vaan lop­pu­koh­tauk­sen Kie­ri­kis­sä. Aiem­min syk­syl­lä kuvaus­paik­ka­na oli Koi­te­li. Muka­na kuvauk­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kir­jas­to­ta­lon käyt­tö laa­je­ne­mas­sa Yli-Iis­sä: Tilo­ja kehi­te­tään olo­huo­ne-toi­min­ta­mal­lin mukai­sek­si

Yli-iiläi­­set sai­vat vas­ti­kään vas­tauk­sen kau­pun­gil­le jät­tä­mään­sä adres­siin kos­kien kau­pun­gin tilo­jen käyt­töä Yli-Iis­­sä. Adres­sis­sa ote­taan kan­taa kau­pun­gin tilo­jen käyt­töön ja vuo­kraa­mi­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Joka aamu joki tun­tuu yhtä rak­kaal­ta”, Maa­lis­maan tör­mäl­lä on 90-vuo­ti­aan Lee­vi Lapin­kan­kaan elä­mä

Kui­vas­jär­vel­tä kotoi­sin ole­van isän ja maa­lis­maa­lai­sen äidin poi­ka Lee­vi Lapin­kan­gas on elä­nyt koko 90-vuo­­ti­­sen elä­män­sä samal­la Iijoen joki­tör­mäl­lä Yli-Iin Maa­lis­maas­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Läm­min kesä teki hyvää poroil­le

Poro­vuo­si kään­tyy koh­ti sadon­kor­juu­taan, syy­se­ro­tuk­set ovat käsil­lä. – Vuo­des­ta on tulos­sa hyvä, sum­maa Oijär­ven palis­kun­nan tuo­re poroi­sän­tä Hen­ri Siu­rua. Mit­ta­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­nia­lat inves­toi­vat robot­ti­na­vet­taan

Yli-Iin Tan­ni­las­sa Ari, Mai­­ja-Lii­­sa ja Aki Kan­nia­lan tilal­la pal­kit­tiin uusia sata­ton­na­rei­ta sekä 150-ton­­na­­ri, eli leh­miä, jot­ka ovat lyp­sä­neet elä­män­sä aika­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­tai­to­kil­pai­lus­ta hae­taan oppia

Monet met­sä­no­mis­ta­jat hake­vat met­sä­tai­to­kil­pai­luis­ta oppia ja koke­mus­ta omien met­sien­sä arvioi­mi­seen. Näin tekee muun muas­sa yli­kii­min­ki­läi­nen Mer­ja Met­to­vaa­ra.– Kil­pai­luis­sa pys­tyy kehit­tä­mään sil­mää met­sän arvioi­mi­seen ja saa oppia met­sän hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­vi­nai­set kur­pit­sat vil­liin­tyi­vät Yli-Iis­sä

Yli-Iis­­sä Kie­ri­kin­tien var­rel­la, Iijoen tör­mäl­lä sijait­se­vat Anna-Mai­­ja Vir­ta­sen kas­vi­huo­neet, jon­ne hän kevääl­lä istut­ti muun muas­sa kur­pit­san­sie­me­ni­ään. – Kaik­ki­aan kur­­pit­­sa- ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus