Yli-Ii

Mas­ki­suo­si­tus tiuk­ke­nee hieman

Oulu on siir­ty­nyt koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä lin­ja­si tänään kes­ki­viik­ko­na mas­ki­suo­si­tus­ta Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­sen koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tuk­sen mukai­sek­si. Lin­jauk­sen mukaan mas­ki­suo­si­tus tiukkenee…

Lue lisää

Oulu aikoo mah­dol­lis­taa lyhyi­den fris­bee­gol­fra­to­jen rakentamisen

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män aloit­tees­ta teh­tiin syys­kuus­sa val­tuus­toa­loi­te, jos­sa toi­vot­tiin, että Oulun kau­pun­ki sel­vit­täi­si ripeäs­ti mah­dol­li­suu­det lisä­tä eri­tyi­ses­ti nuor­ten mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa fris­bee­gol­fia. Kau­pun­gin­hal­li­tus antoi aloit­tee­seen vas­tauk­sen, jos­sa tode­taan, että kau­pun­ki voi toi­mia hank­kei­den mah­dol­lis­ta­ja­na sil­loin, kun jol­tain alu­eel­ta löy­tyy aktii­vi­suut­ta radan suun­nit­te­luun, toteut­ta­mi­seen ja yllä­pi­toon. Kau­pun­ki voi­si myös raja­tus­sa mää­rin avus­taa toi­min­taa muun muas­sa välinehankinnoissa.

Lue lisää

Influens­sa­ro­ko­tuk­set alkoi­vat Oulussa,Iissä aloi­te­taan ensi viikolla

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set alkoi­vat Oulus­sa eilen maa­nan­tai­na eri toi­mi­pis­teis­sä. Iis­sä roko­tuk­sia anne­taan per­jan­tais­ta 12.11. lähtien. 

Influens­sa­ro­kot­teen saa­vat kan­sal­li­ses­sa ohjel­mas­sa mak­sut­ta ne, joi­den ter­vey­del­le influens­sa aiheut­taa oleel­li­sen uhan tai joi­den ter­vey­del­le roko­tuk­ses­ta on mer­kit­tä­vää hyötyä. 
Oulun laa­ja­kais­ta­tuel­le ei ole ollut kysyn­tää – Oulun Seu­dun Säh­kön hank­keel­le Jää­lis­sä ei myön­net­ty tukea

Oulun kau­pun­ki on varan­nut vuo­sil­le 2021–2022 mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa on tähän tar­koi­tuk­seen varat­tu 500 000 euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuun alus­ta alkaen infek­tio-oirei­set ja muut poti­laat saman katon alla

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa pure­taan har­ki­tus­ti koro­nae­pi­de­mian poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ja pala­taan askel lähem­mäs nor­maa­lia. Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ote­taan vas­taan sekä infektio-oireisia…