Yli-Ii

Kie­ri­kin Mui­nais­tu­lien yön suo­sio ylit­ti odo­tuk­set

Kie­ri­kis­sä on elo­kuun ilto­jen hämär­ryt­tyä jär­jes­tet­ty ylei­söl­le kol­me mah­dol­li­suut­ta viet­tää yö kivi­kau­den kyläs­sä. Kivi­kau­ti­sis­sa tun­nel­mis­sa on yöpy­nyt ryh­mä kii­na­lai­sia kou­lu­lai­sia ja kak­si kai­kil­le avoin­ta Mui­nais­tu­lien yö -tapah­tu­maa koko­si ran­nal­le yhteen­sä sata yöpy­jää. Ensim­mäi­sen Mui­nais­tu­lien yön täy­tyt­tyä nopeas­ti pää­tet­tiin toi­nen mah­dol­li­suus jär­jes­tää heti seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na elo-syys­kuun vaih­tees­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Siu­ruan­joes­ta saa­tiin saa­liik­si suur­sei­pi

Ilma­ri Juu­ti­lai­sen onkeen tart­tui Siu­ruan­joes­ta sei­pi, joka pitää täl­lä het­kel­lä suur­sei­pien ykkös­ti­laa Suo­men vapaa-ajan­ka­las­ta­jien kes­kus­jär­jes­tön kala­re­kis­te­ris­sä. Oulu­lai­sen Juu­ti­lai­sen Tan­ni­lan mök­ki­ran­nas­taan 19.8. pyy­tä­mä kala pai­noi 188 gram­maa ja pituut­ta sil­lä oli 26,6 sent­tiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-iiläi­set kool­la lii­kun­nan mer­keis­sä

Temp­pu­ra­taa, pomp­pu­lin­naa, ket­tin­gin­heit­toa, kep­pi­he­vos­te­lua ja pal­jon muu­ta oli yli-iiläis­ten yhdis­tys­ten yhteis­voi­min jär­jes­tä­mäs­sä Hei me lii­ku­taan -tapah­tu­mas­sa, jon­ka edel­lis­lau­an­tai­seen toteu­tuk­seen myös Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut osal­lis­tui.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muis­ti­kum­mi­tuo­kio opas­taa muis­tiys­tä­väl­li­siin tekoi­hin – Kun­nan­ta­lon ovet auke­ni­vat

Yli-Iin enti­sen kun­nan­ta­lon van­has­sa val­tuus­to­sa­lis­sa teh­tiin tiis­tai­na jäl­leen pää­tök­siä – tai aina­kin lupauk­sia. Täl­lä ker­taa ei nui­jit­tu pöy­tään kun­nal­li­sia pää­tök­siä, vaan Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen muis­ti­kum­mi­tuo­kioon osal­lis­tu­net yli-iiläi­set kir­ja­si­vat ylös heil­le sopi­via muis­tiys­tä­väl­li­siä teko­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­na­lai­set yövie­raat viih­tyi­vät Kie­ri­kis­sä

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa kävi vii­me vii­kol­la poik­keuk­sel­li­sia vie­rai­ta. Yli-Iin kou­lun vie­raak­si Kii­nas­ta mat­kan­nut kou­lu­lais­ryh­mä vie­rai­li Kie­ri­kin kivi­kau­den kyläs­sä, ja tutus­tu­mis­päi­vän päät­teek­si jäi kylään yöpy­mään. Kivi­kau­den kyläs­sä yöpyi yhteen­sä 27 kii­na­lais­vie­ras­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin tans­sia, kehä­rum­pu­ja ja miek­kai­lua

Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin vii­kon­lop­pu­na pal­jon van­haa ja jotain uut­ta­kin. Vii­leäs­tä sääs­tä huo­li­mat­ta mark­ki­na­vä­ki valoi innok­kaas­ti savea ja askar­te­li kivi­ko­ru­ja. Läm­pi­mis­sä kota­ra­ken­nuk­sis­sa pääs­tiin toi­sen­lai­siin­kin tun­nel­miin — sha­maa­ni­ta­ri­noi­den aika­na kut­sut­tiin mui­nais­ta hen­keä, ja kehä­rum­mun säes­tyk­sel­lä lau­let­tiin kal­man bal­la­di.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­raop­pia ilon kaut­ta — Kat­ja Peso­nen kou­lut­taa koi­ria ja omis­ta­jia Yli-Iis­sä

Sak­san­pai­men­koi­ra Hip­pu ei malt­tai­si odot­taa, että pää­see häkis­tä juok­se­maan piha­maal­le. Koi­ra hypäh­te­lee ja hau­kah­te­lee innois­saan. Kat­ja Peso­nen ei kui­ten­kaan rea­goi Hipun intoon — hän sei­soo häkin ovel­la ja jut­te­lee toi­mit­ta­jal­le rau­hal­li­ses­ti. Vas­ta kun Hip­pu istuu rau­hal­li­se­na alas, avaa Peso­nen häkin oven, ja heit­tää maa­han kou­ral­li­sen name­ja.– Koi­ra yleen­sä rau­hoit­tuu ruo­kaa saa­des­saan. Lisäk­si Hipun ener­gia pur­kau­tuu tehok­kaas­ti, kun se saa käyt­tää nenään­sä, Peso­nen ker­too.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­ri­kis­sä jär­jes­te­tään toi­nen mui­nais­tu­lien yö suu­ren kysyn­nän vuok­si

Kie­ri­kin kivi­kau­den kylän 24.–25. elo­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vän mui­nais­tu­lien yön suu­ren kysyn­nän vuok­si jär­jes­te­tään toi­nen mui­nais­tu­lien yö heti seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na 31.8.–1.9. Ensim­mäi­sen yön 50 yöpy­jän kiin­tiö täyt­tyi vii­me vii­kol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iis­sä alkaa pot­ku­nyrk­kei­ly­kurs­si – Timo Mäke­lä halu­aa teke­mis­tä kyläl­le

Yli-Iis­sä alkaa pot­ku­nyrk­kei­lyn perus­kurs­si tiis­tai­na 20.8. Kurs­sin toi­nen vetä­jä, yli-iiläi­nen Timo Mäke­lä ker­too taus­tal­la ole­van hänen halun­sa tuo­da har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia pitä­jään. Toi­nen motii­vi on omien har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­nen tie­työ val­mis­tuu aika­tau­lus­sa

Vii­me kesä­nä käyn­nis­ty­neet maan­tien 849 paran­nus­työt Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä ovat edel­leen käyn­nis­sä. Maan­tiel­lä on rei­lun vuo­den ajan käyn­nis­sä ollei­den paran­nus­töi­den aika­na pie­nen­net­ty tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja ja teh­ty leven­nyk­siä. Myös alu­een sil­to­ja on uusit­tu ja leven­net­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus