Yli-Ii

Ren­nos­ti suk­sil­la Siu­ruan­joen mai­se­mis­sa

Ren­toa hiih­te­lyä mai­se­mia kat­sel­len ja ulkoi­lus­ta naut­tien, peril­lä kodas­sa nuo­tio­mak­ka­raa sekä noki­pan­nu­kah­vit. Sii­nä Yli-Iin reser­vi­läis­ten jär­jes­tä­män hiih­to­ta­pah­tu­man ohjel­ma, joka sun­nun­tain kirk­kaas­sa aurin­gon­pais­tees­sa pal­kit­si niin osal­lis­tu­jat kuin jär­jes­tä­jät­kin. Poru­kal­la todet­tiin­kin, ettei mai­nios­sa kelis­sä suju­tel­tu hiih­to­ta­pah­tu­ma sen eri­koi­sem­paa ohjel­maa kai­paa­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-iiläis­nai­set Loi­mien lomas­sa — Ilman omaa aktii­vi­suut­ta Oulu-opis­ton pii­ri ei oli­si kyläl­le syn­ty­nyt

Kan­gas­pui­den ääres­sä on alka­mas­sa loi­mien raken­ta­mi­nen. Kukin poh­tii, mil­lais­ta mat­toa alkaa kutoa. Toi­saal­la kudo­taan ryi­jyä käsin poh­ja­kan­kaal­le. Jol­lain pui­kois­sa on tekeil­lä vil­la­su­kat. Yli-Iin Loi­mien lomas­sa -ryh­män nai­set ovat kool­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Luon­to on Yli-Iin vah­vuus — Työn alla ole­vas­sa suur­alu­een visios­sa halu­taan kehit­tää muun muas­sa jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ham­mas­hoi­toa

Yli-iiläi­set aloit­ti­vat Yli-Ii-vision laa­ti­mi­sen asu­ka­sil­las­saan vas­ta­va­li­tun puheen­joh­ta­ja Juha Lah­ti­sen joh­dol­la. Lah­ti­nen toi­voo, että asuk­kaat löy­täi­si­vät jat­kos­sa laa­jal­la rin­ta­mal­la tien­sä asu­ka­sil­toi­hin, jot­ta alue saa­tai­siin näi­vet­ty­mi­sen sijaan kehit­ty­mään. Hän tie­tää, että tal­koo­työn­te­ki­jöi­tä ja vapaa­eh­toi­sia löy­tyy, kun­han vaan joku panee hom­mat alul­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kie­ri­kin kult­tuu­ri­mat­kai­luun rahaa

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kie­rik­ki ry:lle 15 000 euroa kult­tuu­ri­mat­kai­lun kehit­tä­mi­seen Yli-Iin kivi­kau­den kyläs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 7

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, perunat/pasta, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: kan­sal­li­nen kala­keit­to­päi­vä: kala­keit­to itä­mai­seen tapaan, tuo­re­pa­la, leik­ke­le, kas­vis­keit­to itä­mai­seen tapaan. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti-basi­­li­­ka­­kas­­ti­­ke,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin Mar­tat juh­li­vat jär­jes­töään

Yli-Iin Mar­tat juh­lis­ti­vat vii­me tors­tai­na omal­ta osal­taan tär­ke­ää 120-vuo­tis­juh­laa asi­aan­kuu­lu­vil­la tavoil­la. Juh­la­vä­keä Tale­pin tiloi­hin saa­pui kut­sua nou­dat­taen 21 Mart­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­ta­pah­tu­man onnis­tu­mi­nen ilah­dut­ti

Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys ja avan­to­uin­tiak­tii­vit pis­ti­vät Yli-Iin möl­jäl­le pys­tyyn tal­vi­ta­pah­tu­man, jon­ka moni­puo­li­nen ohjel­ma sisäl­si muun muas­sa hoi­jak­ka­kyy­tiä, poroa­je­lua ja pulk­ka­mä­keä. Kiin­nos­tu­neet pää­si­vät myös kokei­le­maan läs­ki­pyö­räl­lä aja­mis­ta, ja nuo­tiol­la­kin viih­dyt­tiin mak­ka­ran­pais­tos­sa sekä kah­vit­te­le­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus