Yli-Ii

Aurin­koi­nen Iijokipyöräily

Vii­me sun­nun­tai­na Yli-Iihin kerään­tyi pyö­räi­ly­kan­saa naut­ti­maan jo monil­le perin­teek­si muo­dos­tu­nees­ta Yli-Iin Nase­van jär­jes­tä­mäs­tä Iijo­ki­pyö­räi­lys­tä. Muka­na oli myös usei­ta ensi­ker­ta­lai­sia, toi­mit­ta­ja mukaan lukien. Osal­lis­tu­jia oli 70 ja jokai­nen pys­tyi päät­tä­mään läh­teäk­kö mat­kaan Vorel­lin lii­kun­ta­hal­lil­ta vai jos­tain rei­tin var­rel­ta. Mat­ko­ja oli tar­jol­la jokai­seen makuun ja kun­to­ta­soon. Lyhin kym­me­nen kilo­met­rin reit­ti kier­si Jalo­kos­ken ja Maa­lis­maan­tien sil­lan kaut­ta, uudel­la kol­men­kym­me­nen kilo­met­rin rei­til­lä ajet­tiin Jakun riip­pusil­lan ja Maa­lis­maan mai­se­mis­sa, toi­sek­si pisin, 45 kilo­met­rin reit­ti kier­si Raa­sa­kan ja Maa­lis­maan kaut­ta ja kova­kun­toi­sim­mat kier­si­vät rei­tin Iin rau­ta­sil­lan ja Maa­lis­maan kaut­ta, jol­loin mat­kaa ker­tyi 55 kilometriä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Vii­kin­kien ja mam­mut­tien markkinat

Mui­nais­mark­ki­nat ovat perin­tei­ses­ti Kie­rik­ki­kes­kuk­sen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma, jos­sa par­haim­pi­na vuo­si­na on käy­nyt tuhan­sia vie­rai­li­joi­ta. Tänä vuon­na mark­ki­na­lau­an­tain huo­no keli rokot­ti kävijämäärää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus