Yli-Ii

“Yli-Iitä ei saa motit­taa!” – Tuu­li­voi­man vas­tus­tus Yli-Iis­sä on voimakasta

Yli-Iin asuk­kai­den mit­ta on tul­lut täy­teen. Tule­vien ja toteu­tu­nei­den tuu­li­voi­ma­hank­kei­den yhteis­vai­ku­tuk­set ovat alu­eel­le val­tai­sat. Asuk­kaat koke­vat, että jos hank­keet toteu­tu­vat, ne uhkaa­vat muun muas­sa luon­non­rau­haa, kiin­teis­tö­jen arvoa, asuk­kai­den ter­veyt­tä, met­säs­tys­har­ras­tus­ta, eläi­mis­töä sekä poroe­lin­kei­noa. Huol­ta kan­ne­taan myös poh­ja­ve­sia­lueis­ta sekä jät­ti­mäi­sis­tä lavois­ta irtoa­vas­ta mikromuovista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sosi­aa­li­nen media ja sen aiheut­ta­mat haitat

Sosi­aa­li­nen media, lyhen­net­ty­nä some, on vii­me vuo­si­na nous­sut suu­reen suo­sioon eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Suu­rim­mak­si osak­si sosi­aa­li­nen media on luo­tu yri­tys­ten mai­nos­ta­mi­seen, mut­ta vii­me aikoi­na se on yleis­ty­nyt enem­män nuor­ten ”somet­ta­mi­seen”. Some aiheut­taa pal­jon kiusaa­mis­ta, ulko­nä­kö­pai­nei­ta, väsy­mys­tä, addik­tio­ta, väki­val­taa mut­ta myös inspiraatiota. 

Lue lisää

Joko on hiu­kan jou­lua ilmassa?

Frö­be­lin Pali­kat Jatulissa.

Frö­be­lin Pali­koi­den hit­ti­bii­si Sut­si Sat­si täyt­tää tänä syk­sy­nä 30-vuot­ta. Frö­be­lin Pali­koi­den Sut­si Sat­si-kier­tue saa­puu tors­tai­na 9.11 klo 18 Lii­kun­ta­kes­kus Jatu­liin. Kysees­sä on nel­jän hel­sin­ki­läi­sen lastentarhan­opettajan muo­dos­ta­ma lastenmusa­bändi, joka perus­tet­tiin v. 1987. Ohjel­mis­to raken­tuu pie­nis­tä sor­mi­lei­keis­tä suu­riin jump­pa- ja lii­kuntalauluihin ja kei­kat ovat parem­min­kin hyvän­tuu­li­ses­ti rok­kaa­via leik­ki- ja lii­kun­ta­tuo­kioi­ta kuin perin­tei­siä konsertteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eri­lai­set näke­myk­set jäte­uu­dis­tuk­sen onnistumisesta

Bio- ja pak­kaus­jät­teen keräyk­sen siir­ty­mi­nen Kier­to­kaa­rel­le on aiheut­ta­nut ongel­mia talo­yh­tiöil­le. Jää­li­läi­nen isän­nöit­si­jä Vesa Oja­la ker­too, että uudis­tus näkyy talo­yh­tiöis­sä ja nii­den jäte­ka­tok­sis­sa muun muas­sa pur­sui­le­vi­na jäteas­tioi­na tai lisään­ty­vi­nä kustannuksina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudis­tus hei­ken­tää pai­kal­li­sia jäte­huol­toa­lan toimijoita

Jäte­uu­dis­tuk­sen mer­ki­tys jäte­huol­toa­lan toi­mi­joil­le on ollut mer­kit­tä­vä ja talou­del­li­ses­ti toi­min­taa hei­ken­tä­vä muun muas­sa asiak­kuuk­sien mene­tys­ten myö­tä. Toi­mi­joi­den mukaan karuim­mil­laan luvas­sa on jopa konkursseja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

San­na Suo­mi ja Vil­le Lem­met­ty Kel­los­ta sai­vat 8.10. kuo­puk­sek­si tytön, jon­ka mitat oli­vat 51 sent­tiä ja 3 395 gram­maa. Per­hee­seen syn­tyi pik­kusis­ko Remul­le, Vii­vil­le ja Vennalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Las­ten uuti­set ovat back!

Ran­ta­poh­jas­ta 10.12.1977: Kuusa­mos­sa erääl­lä tie­työ­maal­la kesäl­lä annet­tiin lop­pu­ti­le­jä. Eräs Väi­nö kysyi, mik­si lop­pu­ti­li anne­taan. Työt vähe­ne­vät, vas­ta­si mes­ta­ri. Väi­nö sanoi, että nyt paat­te vää­rän mie­hen pois. Pan­kaa ennen tuo Kal­le. En minä ole teh­nyt koko tal­ve­na mitään. Sedel

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­teen suun­ni­tel­mat ovat Ran­ta­poh­jan alu­een päät­tä­jien mukaan vai­kei­ta hyväk­syä ja käsitellä

Yli-Iin ja Kui­va­nie­men hyvin­voin­ti­pis­teet lak­kau­te­taan, eikä tilal­le tule mitään. Yli­kii­min­gin pal­ve­lut kor­va­taan liik­ku­val­la pal­ve­lul­la. Myös Iin, Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan pal­ve­lui­hin on tulos­sa muu­tok­sia, mikä­li Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een suun­ni­tel­mat toteutuvat. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­jol­la ei mitään

Mikä­li Poh­teen suunn­ni­tel­mat kon­kre­ti­soi­tu­vat, jat­kos­sa ei Yli-Iis­­sä ole tar­jol­la min­kään­lai­sia sosi­aa­­li- tai ter­veys­pal­ve­lui­ta. Sama tilan­ne kos­kee Ran­ta­poh­jan alu­eel­la myös Kuivaniemeä.…