Yli-Ii

Tie­kiis­tas­ta seu­ra­si tuo­mio koti­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

Kesä­mö­kin piha-alu­een läpi kul­ke­van rasi­te­tien luvat­to­mas­ta käy­tös­tä seu­ra­si kah­del­le yli-iiläi­sel­le tuo­mio koti­rau­han rik­ko­mi­ses­ta. Hovioi­keus arvioi pää­tök­ses­sään vapaa-ajan­kiin­teis­tön omis­ta­jan koti­rau­han suo­jaa ja joka­mie­hen kul­ke­mi­soi­keu­den rajo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vapaa­eh­toi­set oppi­laat ja Lear­ning stu­dio –luok­ka esit­te­li­vät toi­min­taan­sa

Ran­ta­poh­jan jutus­sa 17.1. ker­rot­tiin Yli-Iin kou­lun uuden Lear­ning stu­dion ava­jai­sis­ta ja Tule­vai­suu­den kou­lu -tapah­tu­mas­ta. Ilmes­ty­mi­sen jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä hen­ki­lö, joka ihmet­te­li, mil­lä perus­teel­la oppi­laat oli tuo­na päi­vä­nä vali­koi­tu kou­lua edus­ta­maan ja onko kou­lul­la kah­den ker­rok­sen väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pulah­dus avan­toon Yli-Iis­sä – Oulun sul­ke­ma avan­to avau­tui asu­ka­sak­tii­vi­suu­den avul­la vuo­sien tauon jäl­keen

Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen Timo Mäke­lä miet­ti tam­mi­kuun alku­puo­lel­la itsek­seen, oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da avan­to­uin­ti­paik­ka uudes­taan avat­tua Yli-Iin möl­jäl­le. Alun­pe­rin vuon­na 2006 avat­tu avan­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kert­tu Haa­pa­nie­mi in memo­riam

Opet­ta­ja Kert­tu Irma Annik­ki Haa­pa­nie­mi o.s. Aho­nen syn­tyi 30.8.1933 Oulus­sa vii­si­lap­si­sen per­heen esi­koi­sek­si. Var­hais­lap­suu­den koti oli pie­ni hel­la­huo­ne Kos­ke­lan­ky­läs­sä, myö­hem­min van­hem­mat Ida ja Aar­ne raken­si­vat per­heel­le kodin Kar­ja­sil­lal­le, mis­sä syn­tyi per­heen vii­des tytär.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta

Viik­ko 5 Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­­na­­vii­­pa­­le­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


ELY antoi lausun­ton­sa Fingri­din voi­ma­joh­dos­ta, joh­to jakaa Yli­kii­min­gin Vesa­lan osit­tain kah­tia

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on anta­nut yhteys­vi­ran­omai­se­na lausun­ton­sa Fingrid Oyj:n Pyhän­sel­kä-Kemin­maa 400 kV voi­ma­joh­to­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­ses­ta. Ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin perus­teel­la joh­to­rei­tin lin­jaus­ta on muu­tet­tu kah­dek­sas­sa pai­kas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jat­kuu­ko Ani­ta Kor­van mita­li­sa­de?

Tirin­ky­lä­läi­nen Ani­ta Kor­va nap­pa­si nuor­ten MM-hiih­­dois­­ta kah­del­ta ensim­mäi­sel­tä mat­kal­taan sprin­tis­tä ja vapaan vii­del­tä kilo­met­ril­tä kum­mal­ta­kin prons­sia. Kor­va paran­si vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus