Yli-Ii

Ren­nol­la mie­lel­lä taik­ka kie­li vyön alla

Yli-Iin kou­lul­ta Hala­jär­vel­le suun­tau­tu­va Kal­le Jus­si­la ‑kun­to­hiih­to siva­koi­tiin lau­an­tai­na pil­vi­ses­sä sääs­sä ja hie­noi­ses­sa lumi­sa­tees­sa, joka ker­ryt­ti ladul­le ohues­ti uut­ta lun­ta. Keli pysyi tapah­tu­man ajan pak­ka­sel­la, min­kä ansios­ta suk­set kui­ten­kin luis­ti­vat liuk­kaas­ti, ja ladun yllä­pi­tä­jät sai­vat osal­lis­tu­jil­ta kii­tos­ta hyvin hoi­de­tus­ta latu-urasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Porocup tuo Yli-Iihin säpi­nää – Usei­ta pai­kal­li­sia kus­ke­ja näh­dään 11.–12.3. Kie­ri­kin kilparadalla

Jo jou­lu­kuus­sa alkoi­vat tal­koo­työ suol­la Kie­ri­kis­sä, kun Porocu­pin val­mis­te­lut käyn­nis­tyi­vät. Tuol­loin alet­tiin suol­le pol­kea rataa, jota on sen jäl­keen työs­tet­ty kel­koil­la ja mön­ki­jöil­lä, sit­tem­min myös trak­to­rein ja latu­ko­nein. Radal­le on raken­net­tu aitaa ja monen­lai­sia kisa­ra­ken­nel­mia nousee pai­kal­le ennen cup-tapahtumaa. 

Lue lisää

Kak­si päi­vää kau­ka­lo­pal­loa aamus­ta iltaan

Kau­ka­lo­pal­lon Yli-Ii Cupin kym­men­vuo­tis­juh­la­tur­naus pol­kais­tiin käyn­tiin har­ras­te­sar­jan otte­luil­la var­hain lau­an­tai­aa­mu­na Yli-Iin kou­lul­la, mis­sä pelaa­jia odot­ti Juha Päk­ki­län vii­mei­sen pääl­le kun­nos­ta­ma kau­ka­lo silei­ne jäi­neen. Tur­naus avat­tiin viral­li­ses­ti ilta­päi­vän aluk­si Kuja­Jus­sit-jouk­ku­een kajaut­ta­mal­la met­sä­työ- ja savot­ta­pe­rin­net­tä sekä puu­laa­kiur­hei­lua kun­nioit­ta­val­la Lapin jen­kal­la, joka komeas­ti soi­den pal­jas­ti jouk­ku­een pelaa­jien ole­van myös laulumiehiä.

Lue lisää

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko hil­jen­tää joukkoliikenteen

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko on alka­nut kes­ki­viik­ko­na 1.3. Oulun seu­dun lii­ken­teen lin­jo­ja ja vuo­ro­ja jou­du­taan peru­maan lakon vuok­si. Lak­ko päät­tyy per­jan­tai­na 10.3. kel­lo 03.00, ellei sitä ennen pääs­tä sovin­toon osa­puol­ten kes­ken. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan mukaan sovit­te­lua pyri­tään jat­ka­maan heti kun se on mahdollista. 
Vaa­li­lau­ta­kun­nat saa­tu lähes täytettyä

Val­mis­tau­tu­mi­nen 2.4. pidet­tä­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin on jo pit­käl­lä. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus aset­ti jokais­ta äänes­ty­sa­luet­ta var­ten yhteen­sä 55 vaa­li­lau­ta­kun­taa. Jokai­seen vaa­li­lau­ta­kun­taan hyväk­syt­tiin vii­si jäsen­tä ja kol­me vara­jä­sen­tä. Lai­tok­sia var­ten ase­tet­tiin 9 vaalitoimikuntaa.