Yli-Ii

Yli-Iin säh­kö­verk­koa uusi­taan isol­la kädel­lä – Oulun Ener­gia siir­tää kaa­pe­lei­ta maan alle, kos­ka se paran­taa toi­min­ta­var­muut­ta Yli-Iin alu­eel­la

Lukui­sat vikail­moi­tuk­set ja häi­riö­ti­lan­teet sekä luon­no­no­lot pel­to­jen ja vesis­tö­jen yli­tyk­si­neen sekä tyk­ky­lu­mi­neen ovat saa­neet aikaan sen, että Oulun Ener­gia on vii­me vuo­si­na panos­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti Yli-Iin alu­een säh­kö­ver­kon raken­ta­mi­seen ja uusi­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tilus­jär­jes­te­lyt ja yhteis­met­sät tuo­vat kan­nat­ta­vuut­ta

Met­sien omis­tus Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ajau­tu­nut tilan­tee­seen, mis­sä sir­pa­loi­tu­nut tila­ra­ken­ne pie­ni­ne ja usein nau­ha­mai­si­ne pals­toi­neen on lisän­nyt met­sä­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia sekä vähen­tä­nyt maa­no­mis­ta­jien aktii­vi­suut­ta hoi­taa met­si­ään. Lisäk­si monet maa­no­mis­ta­jat ovat ikään­ty­neet, ja peri­kun­tien myö­tä met­sien omis­tus hajaan­tuu ja etään­tyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-iiläi­set poh­ti­vat, mil­lai­nen uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon tuli­si olla, toi­veis­sa eten­kin toi­mi­vuus ja käy­tön lisää­mi­nen

Jouk­ko yli-iiläi­siä kokoon­tui seu­ra­kun­ta­ta­lol­le poh­ti­maan, mitä sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­vän nykyi­sen kiin­teis­tön seu­raa­jak­si raken­net­ta­van uuden seu­ra­kun­ta­ko­din tuli­si sisältää.Keskustelun poh­jak­si Jaa­na Val­jus heit­ti ilmaan nel­jä kysy­mys­tä ylei­sön poh­dit­ta­vik­si. Aihei­na oli­vat seu­ra­kun­nan toi­min­nan muut­tu­mi­nen tule­vai­suu­des­sa, ja miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta lisää ihmis­ten hyvin­voin­tia. Lisäk­si poh­dis­kel­tiin vapaa­eh­tois­ten roo­lin kehit­tä­mis­tä ja seu­ra­kun­nal­ta toi­vot­ta­vien tapah­tu­mien laa­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Myös Yli-Iihin syn­tyy uusia yri­tyk­siä, tur­vea­lan työl­lis­tä­vyys las­kus­sa

Yli-Iin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Pent­ti Nie­me­lä ker­too, että Yli-Iis­sä jak­se­taan edel­leen panos­taa yrit­tä­jyy­teen, ja uusia­kin yri­tyk­siä syn­tyy koh­tuul­li­seen tah­tiin. Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jäsen­mää­rä­kin on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aikaa per­heil­le, huo­mio lap­siin ja nuo­riin – Yli-Iin kou­lu viet­ti ensim­mäis­tä kodin, kou­lun ja yhtei­sön päi­vää

Yli-Iin kou­lun pain­opis­tea­lu­ee­na ovat tänä vuon­na tun­ne­tai­dot, kave­ri­tai­dot sekä hyvin­voin­ti. Hyvin­voin­ti­viik­koa kou­lus­sa vie­tet­tiin jo vii­me vuon­na, mut­ta tänä vuon­na viik­ko hui­pen­tui kou­lun, kodin ja yhtei­sön päi­vään, jos­sa koros­tui yhdes­sä teke­mi­sen ja toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen mei­nin­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­ti val­mis­tuu par­haas­sa tapauk­ses­sa jo vuon­na 2022

Kaik­kia yli-iiläi­siä toi­vo­taan kes­ki­viik­ko­na 2.10. kel­lo 18 Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­dil­le kes­kus­te­le­maan sii­tä, mil­lai­sia aja­tuk­sia uuden seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mi­nen alu­eel­la herät­tää ja mil­lai­sia toi­vei­ta asuk­kail­la on hank­keen suh­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­tei­nen met­sä­tai­to­mit­te­lö käy­tiin Yli-Iis­sä

Iin, Yli-Iin ja Kui­va­nie­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set ovat kisan­neet kes­ki­näi­sis­sä met­sä­tai­to­kil­pai­luis­sa jo kym­me­niä vuo­sia. Yhdis­tys­lii­tos­ten myö­tä tämän­vuo­ti­ses­sa kisas­sa oli muka­na myös Koil­lis­maan mhy, mut­ta kil­pai­li­jat tuli­vat kui­ten­kin vie­lä “van­ho­jen” yhdis­tys­ten alueil­ta sekä Pudas­jär­vel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­ve­suot halu­taan takai­sin poro­jen lai­du­na­lu­eek­si – Yli-Iin Lat­va­suo on toi­mi­nut koe­suo­na kas­vien siir­roil­le ja istu­tuk­sil­le

Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­tien poro­mie­het ovat mie­len­kiin­nol­la seu­ran­neet ja olleet muka­na Luken, Tur­ve­ruu­kin ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin Tur­ve­po­ro-han­kees­sa, jos­sa sel­vi­te­tään poroil­le sovel­tu­vien ravin­to­kas­vien menes­ty­mis­tä tuo­tan­nos­ta pois­te­tuil­la tur­ve­soil­la. Yli-Iin Lat­va­suo on ollut tut­ki­mus­suo­na vuo­des­ta 2017, ja han­ke päät­tyy ensi vuo­den aika­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­vee­na palaut­taa puro­tai­men Kyl­mä­ojaan

Kyl­mä­ojaan kan­net­tiin ämpä­ri­kau­pal­la soraa per­jan­tai-ilta­na. Kylä­läi­set ja muut vesis­tö­ak­tii­vit tal­koi­li­vat soraa ojaan haa­vee­naan saa­da elvy­tet­tyä puro­tai­men­kan­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus