Yli-Ii

Luon­to­muis­to­ja ja taidetta

Tiis­tai­na pal­ve­lu­kes­kus Joki­ran­nas­sa asuk­kaat pää­si­vät tai­tei­le­maan luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­täen Nii­na Ahon ja Satu Suvan­non ohjauk­ses­sa. Tai­tei­li­jat käy­vät Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa yhteen­sä kol­me ker­taa osa­na Suku­pol­vet Iin­joen var­rel­la ‑tai­de­pi­lot­tia. Suvan­to ker­toi pilo­tin ole­van yksi Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton Kulttuurikenno-hankkeista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kau­pun­ki jat­kaa Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lua ilman sosi­aa­li- ja terveyspalveluita

Yli-Iihin on vii­meis­ten vuo­sien ajan suun­ni­tel­tu moni­toi­mi­ta­loa, joka oli­si kii­tel­lys­ti yhdis­tä­nyt lähes kaik­ki Yli-Iin alu­eel­la ole­vat pal­ve­lut tuot­ta­jaan kat­so­mat­ta. Taloon piti tul­la niin ikäih­mis­ten asu­mis- ja päi­vä­toi­min­ta­pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen kuin kir­jas­ton­kin pal­ve­lui­ta, ja sen syner­giae­dut näh­tiin erit­täin toimivina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin fris­bee­gol­fra­ta saa­tiin aikaan hyväl­lä yhteistyöllä

Yli-Iis­sä ei jää­ty peu­ka­loi­ta pyö­rit­te­le­mään, kun kesäl­lä huo­mat­tiin, että fris­bee­gol­fra­dan raken­ta­mi­seen löy­tyy suh­teel­li­sen hel­pos­ti tuki­joi­ta. Monet alu­een yri­tyk­sis­tä ja yhtei­söis­tä läh­ti tuke­maan han­ket­ta rahal­li­ses­ti tai mate­ri­aa­li­lah­joi­tuk­sin. Vas­tuu­ta­ho­na rataa läh­ti raken­ta­maan Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys, joka on myös radan omis­ta­ja. Ken­tän kus­tan­nusar­vio on noin 12 000 euroa. Pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on ollut yli-iiläi­nen saha, JK-Wood Oy, joka lah­joit­ti pai­ne­kyl­läs­te­tyn puu­ta­va­ran ja vane­rit heit­to­paik­ko­jen rakentamiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­ha väis­tyi uuden tieltä

Yli-Iin van­han seu­ra­kun­ta­ko­din vii­mei­nen­kin sei­nä on nyt kaa­tu­nut. Pai­kal­le nousee uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti, jon­ka on tar­koi­tus val­mis­tua jo vuo­den 2024 aika­na. Uudis­ra­ken­nuk­sen ja pur­ka­mi­sen mää­rä­ra­ha on yhteen­sä noin 2 100 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEpä­var­muus siir­tää yhä inves­toin­tien toteu­tu­mis­ta maataloudessa

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä Jan­ne ja Kai­sa Iso­kan­niai­nen vil­je­le­vät maa­ta ja pitä­vät kar­jaa tilal­laan jo vii­den­nes­sä pol­ves­sa. Heil­lä on noin 40 lyp­sä­vää leh­mää sekä nuor­kar­jaa noin 30. Pel­to­ja on vil­je­lyk­ses­sä noin 140 heh­taa­ria, jois­ta nur­mel­la on rei­lut 80 heh­taa­ria ja vil­jal­la noin 40 heh­taa­ria. Pel­lot sijait­se­vat pää­osin pit­kin Kii­min­ki­joen vart­ta Koi­te­lis­ta Hau­ki­pu­taal­le. Osa etäämmälläkin.


Nopeus­ra­joi­tuk­sen muu­tok­set Yli-Iin taa­ja­mas­sa herät­tä­vät ihmetystä

Yli-Iin kes­kus­taa­ja­mas­sa on vas­ti­kään teh­ty muu­tok­sia nopeus­ra­joi­tuk­siin ja pois­tet­tu kär­ki­kol­mioi­ta. Nopeus­ra­joi­tuk­sia on las­ket­tu pai­koin 30 kilo­met­riin tun­nis­sa ja sivu­teil­tä on pois­tet­tu kär­ki­kol­mioi­ta. Tämä mer­kit­see sitä, väis­tä­mis­vel­vol­li­suus on muut­tu­nut, kun ris­teyk­sis­tä on tul­lut tasa-arvoi­sia. Oikeal­ta tule­vaa on väistettävä.


Oma­ko­ti­tont­te­ja löy­tyy myös Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien syk­syn haku on nyt käyn­nis­sä ja se päät­tyy 4.9. kel­lo 16. Haet­ta­va­na on kaik­ki­aan 73 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­man alu­eel­la sijait­see kah­dek­san, Hol­mas­sa yksi, Kel­lon Leton­ran­nal­la seit­se­män, Kii­min­gin Kais­ta-ahos­sa kah­dek­san ja Jää­lis­sä yksi. Myös Vesa­lan­mäel­lä, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa, Jää­kä­rin­kan­kaal­la ja Tas­ki­las­sa on tont­te­ja haettavana.


Poro­ta­lou­den tuki haettavissa

Poro­ta­lou­den eläin­koh­tai­nen tuki on haet­ta­vis­sa verk­ko­asioin­ti­pal­ve­lu Vipus­sa 15.8.–7.9.2023, ker­too Ruo­ka­vi­raqs­to. Poro­ta­lou­den har­joit­ta­jat voi­vat kir­jau­tua Vipu-pal­ve­luun verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mobiilivarmenteella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus