Yli-Ii

Uusi voi­ma­joh­to tulee hal­ko­maan Ran­ta­poh­jan aluetta

Fingrid Oyj suun­nit­te­lee uuden voi­ma­joh­don raken­ta­mis­ta Rova­nie­men Petä­jäs­kos­ken ja Vaa­lan Nuo­juan­kan­kaan välil­le. Voi­ma­joh­to­yh­tey­den pituus on rei­lut 200 kilo­met­riä. Uusi voi­ma­joh­to sijoit­tuu osin nykyis­ten voi­ma­joh­to­jen yhtey­teen, ja uut­ta maas­to­käy­tä­vää on noin 105–145 kilo­met­riä vaih­toeh­dos­ta riippuen. 

Lue lisää

Yli-Iin päi­vä­ko­dil­la odo­te­taan uusia tilo­ja – Yli-Iitä ei koet­te­le muu­al­ta tut­tu hoi­ta­ja- tai hoitopaikkapula

Päi­vä­hoi­don his­to­ria ulot­tuu Yli-Iis­sä vuo­teen 1977, jol­loin ensim­mäi­nen kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­ta­ja, Eeva-Lii­sa Per­nu aloit­ti työn­sä. Vuon­na 1980 kun­nal­li­sen päi­vä­hoi­don tar­ve lisään­tyi, ja tuol­loin per­he­päi­vä­hoi­ta­jia pal­kat­tiin kun­taan useam­pia. 1990-luvun lop­pu­puo­lis­kol­la perus­tet­tiin kak­si ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­tia, joi­den toi­min­ta lop­pui 2010-luvun vii­mei­si­nä vuosina.Nyt Yli-Iis­sä ei ole enää perhepäivähoitajia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jyty muis­ti ansioituneita

Jul­kis- ja yksi­tyi­sa­lo­jen toi­mi­hen­ki­lö­liit­to Jyty Iin seu­dun syys­ko­kouk­ses­sa Kui­va­nie­men Meri­hel­mes­sä vie­tet­tiin juh­la­het­keä tors­tai-ilta­na. Kokouk­ses­sa luo­vu­tet­tiin lii­ton ansio­mer­kit Airi Huo­vi­sel­le, Pirk­ko Kais­tol­le, San­na Kon­tiol­le ja Mar­ket­ta Man­ni­sel­le. He ovat toi­mi­neet aktii­vi­ses­ti usei­ta vuo­sia yhdis­tyk­ses­sä muun muas­sa hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja luot­ta­mus­mie­he­nä. Ansio­mer­kit luo­vut­ti Jyty Poh­jois-Suo­men alue­a­sia­mies Jar­mo Raappana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaik­ki Oulun kir­jas­tot kiinni

Kaik­ki Oulun kir­jas­tot ovat kiin­ni tiis­tai­na 23.11. laa­jan käyt­tö­kat­kon vuok­si, joka alkaa jo maa­na­tai­na illal­la kel­lo 20. Käyt­tö­kat­ko päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 24.11. Myös oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat kiin­ni maa­nan­tai-illas­ta alkaen. Kir­jas­tot ava­taan kes­ki­viik­ko­na kel­lo 12 men­nes­sä. Myös­kään kir­jas­to-autot eivät lii­ken­nöi kat­kon aika­na ja kir­jas­ton verk­ko­pal­ve­lut ovat pois käy­tös­tä. Käyt­tö­kat­ko joh­tuu kir­jas­to­jär­jes­tel­män pal­ve­li­men huollosta. 


Oulun koro­na­ti­lan­ne pahe­nee — koro­na­pas­sin käy­tös­tä kau­pun­gin tilai­suuk­sis­sa pää­tös ensi maanantaina

Nel­jän­tois­ta vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku Oulun kau­pun­gis­sa on kohon­nut jo yli 300 ja posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus rei­lus­ti yli 10 pro­sen­tin. Yksit­täis­ten tar­tun­to­jen mää­räs­sä saa­vu­tet­tiin tiis­tai­na ennä­tys: kir­jat­tu­ja tar­tun­to­ja oli 72. Koro­na­jäl­ji­tys on täl­lä het­kel­lä Oulus­sa kuormittunut.Vero­pro­sen­tit säi­ly­vät ennallaan

Oulun vero­pro­sen­teik­si vah­vis­tet­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vuo­del­le 2022 samat pro­sen­tit kuin tänä­kin vuon­na. Tulo­ve­ro­pro­sent­ti on 20,50 pro­sent­tia. Vaki­tui­sen asuin­ra­ken­nuk­sen osal­ta kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 0,50 ja muun asuin­ra­ken­nuk­sen 0,93. Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro säi­lyy 1,15 pro­sen­tis­sa, voi­ma­lai­tos­ten 3,10:ssä ja yleis­hyö­dyl­li­sen yhtei­sön 0,16:ssa. Raken­ta­mat­to­mal­le raken­nus­pai­kal­le ei mää­ri­tel­lä eril­lis­tä kiinteistöveroprosenttia.