Yli-Ii

Leu­van­joen Öty­sii­nil­tä juhlalevy

Öty­sii­ni-yhtye Yli-Iin Leu­val­ta on jul­kais­sut 25-vuo­tis­juh­la­ää­nit­teen. Kokoel­ma­le­vyl­le on tal­len­net­tu kol­me­tois­ta kap­pa­let­ta, yhteen­sä lähes tun­ti öty­sii­ni­mäis­ta heumpno-musiikkia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kie­ri­kis­sä­kin kuvat­tu doku­ment­ti valmistui

Kie­ri­kis­sä kuvat­tiin vii­me elo­kuus­sa Evi­jär­ven kun­nan tilaa­ma “Jär­vi­seu­dun ensim­mäi­set talon­po­jat” –doku­ment­ti­fil­min kivi­kausio­sio. Kie­ri­kis­tä ker­ro­taan, että nyt dra­ma­ti­soi­tu, juon­ta­ja­ve­toi­nen doku­ment­tie­lo­ku­va on val­mis ja löy­tyy You­Tu­bes­ta osoit­tees­ta https://youtu.be/FUuLJaVj9qo sekä myös hakusa­nal­la Väinöntalo.

Lue lisää

Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan vuo­si 2020

Ran­ta­poh­jan vuo­si­kel­lo 2020 jul­kais­taan täl­lä ker­taa useam­mas­sa osas­sa. Ran­ta­poh­jan alu­een itäi­sem­mäs­sä osas­sa eli Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä vuo­si oli tapah­tu­ma­ri­kas poik­keus­o­lois­ta huolimatta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iis­sä uusi vuo­si ote­taan vas­taan ilotulituksella

Kun­ta­lai­syh­dis­tys tar­joi­lee Yli-Iis­sä tai­vaan täy­del­tä lois­tet­ta ja säih­ket­tä vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä kel­lo 20. Yhdis­tys ohjeis­taa asuk­kai­ta seu­raa­maan ilo­tu­li­tus­ta mones­ta pai­kas­ta, jol­loin tur­va­vä­lit tule­vat luon­tai­ses­ti pidet­tyä. Par­haat kat­se­lu­pai­kat ilmoi­te­taan lähem­pä­nä ilo­tu­li­tuk­sen ajankohtaa.
Lisäys MHY-jut­tuun

Ran­ta­poh­ja ker­toi vii­me tiis­tai­na, kei­tä oli valit­tu alu­een met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­toi­hin. Yli-Iin yhdis­tyk­sen osal­ta oli jää­nyt yksi nimi pois. Valit­tui­hin kuu­luu myös Jan­ne Manninen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


D‑vitamiinilisää suo­si­tel­laan iäk­käil­le ja ris­ki­ryh­mil­le – Roko­tuk­sia suunnitellaan

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na suo­si­tel­laan D‑vitamiinilisää ikään­ty­neil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen ker­too, että Poh­­jois-Suo­­meen on annet­tu D‑vitamiinilisäsuositus…