Yli-Ii

Kau­pun­ki etsii ideoi­ta asukasiltoihin

Oulun kau­pun­gin asu­ka­sil­lat uudis­tu­vat. Kau­pun­ki etsii asuk­kail­ta ideoi­ta sii­hen, mil­lai­sia asioi­ta illois­sa voi­si käsi­tel­lä ja kei­tä asian­tun­ti­joi­ta niis­sä pitäi­si olla muka­na. Samal­la kau­pun­ki sel­vit­tää, osal­lis­tui­si­vat­ko ihmi­set iltoi­hin mie­lui­ten etä­nä vai pai­kan päällä.

Lue lisää

Smolt­tien alas­vael­lus kiin­nos­ti ministeriäkin

Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen yhtey­teen raken­ne­tun Suo­men ensim­mäi­sen smolt­tien alas­vael­lus­väy­län ja kiin­niot­to­lait­teis­ton viral­li­siin ava­jai­siin saa­tiin vie­raak­si maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Ant­ti Kur­vi­nen, jol­le myös esi­tel­tiin smolt­tien ohjausai­dan, alas­vael­lus­väy­län ja kiin­niot­to­lait­teis­ton toi­min­taa pai­kan pääl­lä Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la. Jär­jes­tel­män raken­ta­mi­nen on osa Iijoen vuo­sien 2020 — 2022 vael­lus­ka­la­han­ket­ta, jon­ka puit­teis­sa toteu­tet­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ovat lisäk­si meri­lo­hen ja ‑tai­me­nen pien­poi­kas­ten istu­tuk­set sekä kalo­jen yli­siir­rot ja seu­ran­ta. Hank­keen hal­lin­noi­jat ovat Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to ja PVO-Vesi­voi­ma Oy. Alue­ra­hoi­tuk­ses­ta ja toteu­tuk­ses­ta ovat edel­lis­ten lisäk­si vas­tan­neet Kuusa­mo, Tai­val­kos­ki, Pudas­jär­vi, Oulu ja Ii sekä Iijoen kala­ta­lous­a­lue, Met­sä­hal­li­tus, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus ja Luonnonvarakeskus.

Lue lisää

MTK:n puheen­joh­ta­ja Juha Mart­ti­la: Suo­ma­lai­sel­la ruo­ka­jär­jes­tel­mäl­lä ris­ki romah­taa – Pää­tök­set met­sis­tä pidet­tä­vä omis­sa käsissä

Suo­ma­lai­sil­la maa­ti­loil­la ele­tään erit­täin kriit­ti­siä aiko­ja, tote­aa Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jien kes­kus­lii­ton (MTK) puheen­joh­ta­ja Juha Mart­ti­la. Sii­hen vai­kut­ta­vat taka­na ole­va katovuosi,…

Lue lisää

Pitä­jä­ot­te­lun tulokset

Perin­tei­nen pitä­jä­ot­te­lu otel­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na Yli-Iis­sä. Jut­tu tapah­tu­mas­ta oli Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 23.8. Yhteis­pis­teis­sä voit­toon sel­vi­si Yli-Ii 154 pis­teel­lä. Toi­nen oli Yli­kii­min­ki 115 pis­teel­lä ja kol­mas Kii­min­ki 94 pisteellä.Pitä­jä­ot­te­lus­sa ei kisa­ta otsa rypyssä

Yli-Iin, Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin välil­lä kisat­ta­val­la ylei­sur­hei­lun pitä­jä­ot­te­lul­la on pit­kät perin­teet, ja se lie­nee­kin Suo­men van­hin — ehkä jopa koko maa­il­man­kin van­hin — vas­taa­va urhei­lu­ta­pah­tu­ma. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin urhei­li­jat otti­vat ensim­mäi­sen ker­ran mit­taa toi­sis­taan jo vuon­na 1913. Yli-Iin jouk­kue tuli mukaan pal­jon myö­hem­min eli vuon­na 1963, mut­ta muka­na on Yli-Iikin siis ollut jo lähes 60 vuotta.


Sala­ma sytyt­ti mökkipalon

Pie­neh­kö kesä­mök­ki paloi kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Pah­ka­lan­tiel­lä Yli-Iis­­sä vii­me per­­jan­­tai-ilta­­na. Palon epäil­lään saa­neen alkun­sa sala­ma­nis­kus­ta, sil­lä het­keä aiem­min alu­een yli meni ukkoskuuro.…


Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus antoi lausun­ton­sa Iso Pih­la­ja­suon tuulihankkeesta

Pah­ka­kos­ken Ener­gia Oy suun­nit­te­lee tuu­li­voi­ma­puis­toa Oulun kau­pun­kiin Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton ete­lä­puo­lel­le. Han­kea­lue sijoit­tuu Oulun kau­pun­kiin pää­osin Yli-Iin suur­alu­eel­le Pah­ka­lan kau­pun­gin­osaan sekä osit­tain Yli­kii­min­gin suur­alu­eel­le Jolok­sen kau­pun­gin­osaan. Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus antoi lausun­ton­sa Yli-Iin Iso Pih­la­ja­suon tuu­li­voi­ma­puis­ton YVA-suunnitelmasta