Yli-Ii

Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa kesä­sul­ku­ja terveyspalveluihin

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa on kesä­sul­ku­ja ter­veys­pal­ve­lui­hin kesän ajal­le ja hei­nä­kuuk­si. Esi­mer­kik­si Oulun alu­eel­la Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Kaak­ku­rin ja Oulun­sa­lon akuut­ti­vas­taa­no­tot oli­si­vat kiin­ni näil­lä näky­min nel­jä viik­koa hei­nä­kuus­sa, jol­loin akuut­ti­vas­taan­ot­to kes­ki­te­tään Tui­raan ja Kon­tin­kan­kaal­le Ouluun. 

Lue lisää

Ren­nol­la mie­lel­lä taik­ka kie­li vyön alla

Yli-Iin kou­lul­ta Hala­jär­vel­le suun­tau­tu­va Kal­le Jus­si­la ‑kun­to­hiih­to siva­koi­tiin lau­an­tai­na pil­vi­ses­sä sääs­sä ja hie­noi­ses­sa lumi­sa­tees­sa, joka ker­ryt­ti ladul­le ohues­ti uut­ta lun­ta. Keli pysyi tapah­tu­man ajan pak­ka­sel­la, min­kä ansios­ta suk­set kui­ten­kin luis­ti­vat liuk­kaas­ti, ja ladun yllä­pi­tä­jät sai­vat osal­lis­tu­jil­ta kii­tos­ta hyvin hoi­de­tus­ta latu-urasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sel­le suun­nit­teil­la ultrakondensaattori

PVO-Vesi­voi­ma suun­nit­te­lee ult­ra­kon­den­saat­to­rin käyt­töön­ot­toa Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sel­laan Iijoel­la. Kysees­sä on PVO-Vesi­voi­man ensim­mäi­nen ult­ra­kon­den­saat­to­ri­han­ke. Yhtiön tar­koi­tus on pilo­toi­da ult­ra­kon­den­saat­to­ri­tek­no­lo­gi­aa Kie­ri­kin voi­ma­lai­tok­sel­la mah­dol­li­sia laa­jem­pia inves­toin­te­ja varten.

Lue lisää

Porocup tuo Yli-Iihin säpi­nää – Usei­ta pai­kal­li­sia kus­ke­ja näh­dään 11.–12.3. Kie­ri­kin kilparadalla

Jo jou­lu­kuus­sa alkoi­vat tal­koo­työ suol­la Kie­ri­kis­sä, kun Porocu­pin val­mis­te­lut käyn­nis­tyi­vät. Tuol­loin alet­tiin suol­le pol­kea rataa, jota on sen jäl­keen työs­tet­ty kel­koil­la ja mön­ki­jöil­lä, sit­tem­min myös trak­to­rein ja latu­ko­nein. Radal­le on raken­net­tu aitaa ja monen­lai­sia kisa­ra­ken­nel­mia nousee pai­kal­le ennen cup-tapahtumaa. 


Kak­si päi­vää kau­ka­lo­pal­loa aamus­ta iltaan

Kau­ka­lo­pal­lon Yli-Ii Cupin kym­men­vuo­tis­juh­la­tur­naus pol­kais­tiin käyn­tiin har­ras­te­sar­jan otte­luil­la var­hain lau­an­tai­aa­mu­na Yli-Iin kou­lul­la, mis­sä pelaa­jia odot­ti Juha Päk­ki­län vii­mei­sen pääl­le kun­nos­ta­ma kau­ka­lo silei­ne jäi­neen. Tur­naus avat­tiin viral­li­ses­ti ilta­päi­vän aluk­si Kuja­Jus­sit-jouk­ku­een kajaut­ta­mal­la met­sä­työ- ja savot­ta­pe­rin­net­tä sekä puu­laa­kiur­hei­lua kun­nioit­ta­val­la Lapin jen­kal­la, joka komeas­ti soi­den pal­jas­ti jouk­ku­een pelaa­jien ole­van myös laulumiehiä.
Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko hil­jen­tää joukkoliikenteen

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko on alka­nut kes­ki­viik­ko­na 1.3. Oulun seu­dun lii­ken­teen lin­jo­ja ja vuo­ro­ja jou­du­taan peru­maan lakon vuok­si. Lak­ko päät­tyy per­jan­tai­na 10.3. kel­lo 03.00, ellei sitä ennen pääs­tä sovin­toon osa­puol­ten kes­ken. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan mukaan sovit­te­lua pyri­tään jat­ka­maan heti kun se on mahdollista.