Terveys

Kesä on ihmi­sen paras­ta aikaa, vai onko?

Nyt kun luon­to kukois­taa, aurin­ko pais­taa ja koro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen sal­lii koh­taa­mi­set ja halauk­set­kin, tun­tuu meis­tä mones­ta olo kepeäm­mäl­tä. Läm­min­tä riit­tää ja on upe­aa naut­tia vil­voit­ta­vis­ta vesis­tä, joko vii­leä­nä suih­ku­na tai pulah­duk­si­na luon­non vesiin. 

Lue lisää

Kos­ke­tus­ta ja läs­nä­oloa – Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti Min­na Kor­pe­la halu­aa huo­mioi­da ihmi­sen kokonaisuutena

Halu kes­kit­tyä asiak­kaa­seen koko­nai­suu­te­na, aut­taa, kuun­nel­la, hoi­taa luon­non­mu­kai­ses­ti sekä olla läs­nä ja kos­ket­taa ajoi­vat tirin­ky­lä­läi­sen Min­na Kor­pe­lan oman vyö­hy­ke­te­ra­piay­ri­tyk­sen perustamiseen.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ihmi­set tavoit­te­le­vat koko­nais­val­tais­ta hyvinvointia

Nykyi­sin puhu­taan yhä enem­män ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kat­so­taan, että se saa­vu­te­taan levon, lii­kun­nan, ravin­non, sosi­aa­li­sen elä­män ja hen­ki­sen ener­gian olles­sa tasa­pai­nos­sa. Kos­me­tii­kas­sa puo­les­taan siir­ry­tään koh­ti luon­non­mu­kai­sem­pia tuot­tei­ta. Luon­to onkin monel­le nyky­ään yhä tär­keäm­pi arvo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­joi­ses­ta fysio­te­ra­piay­rit­tä­jäk­si Haukiputaalle

Fysio­te­ra­peut­ti Han­nu Nie­me­lä on perus­ta­nut Hau­ki­pu­taal­le fysio­te­ra­piay­ri­tyk­sen Fysi­locuk­sen tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Paik­ka­kun­nal­le hän muut­ti jou­lu­kuun alus­sa ja on uusi hau­ki­pu­taa­lai­nen.– Kat­se­lin yri­tyk­sel­le sopi­via paik­ko­ja, mis­sä oli­si riit­tä­väs­ti asuk­kai­ta ja sopi­via ja vapai­ta lii­ke­ti­lo­ja, ja pää­dyin tän­ne, ker­too Niemelä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jalois­ta kan­nat­taa pitää huolta

Jal­ko­jen kun­nos­ta kan­nat­taa pitää hyvää huol­ta, mikä ennal­taeh­käi­see myös ongel­mien syn­ty­mis­tä, neu­voo jal­ka- ja lähi­hoi­ta­ja ja lym­fa­te­ra­peut­ti Ani­ta Erk­ki­lä. Hän on eri­kois­tu­nut jal­ko­jen iho- ja kyn­sion­gel­mien hoitoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSäi­ly­tys­läm­pö­ti­lois­sa yli­tyk­siä, pie­niä mää­riä lis­te­ri­aa nel­jäs­osas­sa näytteistä

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi sel­vit­ti Oulun seu­dul­la vähit­täis­myyn­nis­sä ole­vien vakuu­mi­pa­kat­tu­jen kyl­­mä­­sa­­vu- ja graa­vi­ka­la­tuot­tei­den laa­tua vuon­na 2017. Suu­rin osa näyt­teis­tä täyt­ti lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Voi­daan hyvin: Pese suusi puhtaaksi!

Olem­me oppi­neet puhu­maan suum­me puh­taik­si, mut­ta osaam­me­ko pes­tä suum­me ja ham­paam­me puh­taak­si? Suu on osa eli­mis­töäm­me. Ham­­mas- ja suusai­rau­det ovat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus