Ter­veys

Kos­ke­tus­ta ja läs­nä­oloa – Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti Min­na Kor­pe­la halu­aa huo­mioi­da ihmi­sen koko­nai­suu­te­na

Halu kes­kit­tyä asiak­kaa­seen koko­nai­suu­te­na, aut­taa, kuun­nel­la, hoi­taa luon­non­mu­kai­ses­ti sekä olla läs­nä ja kos­ket­taa ajoi­vat tirin­ky­lä­läi­sen Min­na Kor­pe­lan oman vyö­hy­ke­te­ra­piay­ri­tyk­sen perus­ta­mi­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ihmi­set tavoit­te­le­vat koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia

Nykyi­sin puhu­taan yhä enem­män ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kat­so­taan, että se saa­vu­te­taan levon, lii­kun­nan, ravin­non, sosi­aa­li­sen elä­män ja hen­ki­sen ener­gian olles­sa tasa­pai­nos­sa. Kos­me­tii­kas­sa puo­les­taan siir­ry­tään koh­ti luon­non­mu­kai­sem­pia tuot­tei­ta. Luon­to onkin monel­le nyky­ään yhä tär­keäm­pi arvo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ettei kukaan jäi­si yksin – kave­ruut­ta ja posi­tii­vi­sia aja­tuk­sia

Kou­lu­jen alka­mi­nen tuo tul­les­saan monen­lai­sia tun­te­muk­sia, kuten iloa, odo­tus­ta, jän­ni­tys­tä tai epä­var­muut­ta, niin lap­sil­le kuin aikui­sil­le­kin. On lii­kut­ta­vaa kat­soa, miten joka syk­sy van­hem­mat saat­ta­vat pie­nen eka­luok­ka­lai­sen ensim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä kou­luun. Jokai­sen van­hem­man toi­vee­na var­mas­ti on, että oman lap­sen kou­lu­tai­pa­lees­ta tuli­si mah­dol­li­sim­man hyvä, että hän pär­jäi­si omil­la vah­vuuk­sil­laan ja sai­si van­kan poh­jan pon­nis­taa elä­mäs­sä eteen­päin. Hyvin­voin­tiin ja tuke­mi­seen panos­ta­mi­nen on tär­ke­ää kou­lu­yh­tei­söis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­joi­ses­ta fysio­te­ra­piay­rit­tä­jäk­si Hau­ki­pu­taal­le

Fysio­te­ra­peut­ti Han­nu Nie­me­lä on perus­ta­nut Hau­ki­pu­taal­le fysio­te­ra­piay­ri­tyk­sen Fysi­locuk­sen tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Paik­ka­kun­nal­le hän muut­ti jou­lu­kuun alus­sa ja on uusi hau­ki­pu­taa­lai­nen.– Kat­se­lin yri­tyk­sel­le sopi­via paik­ko­ja, mis­sä oli­si riit­tä­väs­ti asuk­kai­ta ja sopi­via ja vapai­ta lii­ke­ti­lo­ja, ja pää­dyin tän­ne, ker­too Nie­me­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jalois­ta kan­nat­taa pitää huol­ta

Jal­ko­jen kun­nos­ta kan­nat­taa pitää hyvää huol­ta, mikä ennal­taeh­käi­see myös ongel­mien syn­ty­mis­tä, neu­voo jal­ka- ja lähi­hoi­ta­ja ja lym­fa­te­ra­peut­ti Ani­ta Erk­ki­lä. Hän on eri­kois­tu­nut jal­ko­jen iho- ja kyn­sion­gel­mien hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­ti on monien asioi­den sum­ma

Mones­ti miel­le­tään, että hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä voi lisä­tä vain tehok­kaal­la hiki­jum­pal­la ja kitu­kuu­reil­la, mut­ta hyvin­voin­ti on pal­jon laa­jem­pi käsi­te. Lii­kun­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSäi­ly­tys­läm­pö­ti­lois­sa yli­tyk­siä, pie­niä mää­riä lis­te­ri­aa nel­jäs­osas­sa näyt­teis­tä

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi sel­vit­ti Oulun seu­dul­la vähit­täis­myyn­nis­sä ole­vien vakuu­mi­pa­kat­tu­jen kyl­­mä­­sa­­vu- ja graa­vi­ka­la­tuot­tei­den laa­tua vuon­na 2017. Suu­rin osa näyt­teis­tä täyt­ti lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVoi­ko pel­kil­lä kas­vik­sil­la elää?

Auli Haa­pa­la Mikä­li ennus­merk­kei­hin on usko­mis­ta, vii­me vuon­na läpi­mur­ron teh­nyt vege­buu­mi eli vegaa­ni­sen, kas­vis­voit­toi­sen ruu­an suo­sio on vas­ta läh­tö­kuo­pis­sa. Kau­pois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus