Ter­veys

Mätä­kuu ei ole ihan mätä­kuun jut­tu

Arto Neno­nen Ran­ta­poh­ja Vuo­si on van­hen­tu­nut sii­hen asen­toon, että eläm­me kes­kel­lä mätä­kuu­ta. Usko­muk­sen mukaan mätä­kuus­sa – 23.7.–23.8. – haa­vo­jen para­ne­mi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lomal­la ren­nos­ti naut­tien

Kesäl­lä Suo­men luon­to on kau­nis ja ihmi­set naut­ti­vat kesä­lo­mas­ta ja aurin­gos­ta viet­täen pal­jon aikaa ulko­na luon­non hel­mas­sa. Koto­na ja mökil­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Smoot­hie ter­veel­li­nen väli­pa­la

Auli Haa­pa­la, Hau­ki­pu­das – Tie­sit­kö, että 1,5-litran kokis­pul­lo sisäl­tää 64 pala­so­ke­rin ver­ran soke­ria? 300 gram­man suu­rui­sen kark­ki­pus­sin syön­ti mer­kit­see 70.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

A-kil­las­sa ver­tais­tu­kea ja toi­min­taa

Auli Haa­pa­la – Vii­me syk­sy­nä sil­mii­ni osui Ran­ta­poh­jan jut­tu sii­tä, että Hau­ki­pu­taal­le on perus­tet­tu oma A-kil­­ta. Kiin­nos­tuin sii­tä heti, sil­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­veys­ko­lum­ni: Kaar­na poh­jas­sa?

Kaar­na poh­jas­sa? Tätä kir­joit­taes­sa hiih­to­kausi on lop­pu­näy­tök­ses­sään. Mie­les­tä­ni kaik­ki muu elä­mäs­sä pait­si hiih­to on tur­haa – hiih­tä­mi­nen on käsit­tääk­se­ni ihmi­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­deo­sas­to­toi­min­ta isom­piin yksi­köi­hin

Auli Haa­pa­la Ter­veys­kes­kus­ten vuo­deo­sas­to­jen mää­rä vähe­nee vii­den vuo­den kulues­sa,  mikä­li val­mis­teil­la ole­van sote-uudis­­tuk­­sen lin­jauk­set toteu­tu­vat. Asia herät­tää kes­kus­te­lua ja huol­ta­kin. Mis­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­huk­set jump­paa­vat tie­to­ko­neen äärel­lä

Auli Haa­pa­la Digi­kum­mi käy neu­vo­mas­sa kädes­tä pitäen ikäih­mis­tä hänen kodis­saan tai pal­ve­lu­ko­dis­sa tie­to­ko­neen tai tabel­tin käy­tös­sä. Ruu­dul­la näkyy lähe­tys  jos­tain.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus