Säi­ly­tys­läm­pö­ti­lois­sa yli­tyk­siä, pie­niä mää­riä lis­te­ri­aa nel­jäs­osas­sa näytteistä

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi sel­vit­ti Oulun seu­dul­la vähit­täis­myyn­nis­sä ole­vien vakuu­mi­pa­kat­tu­jen kyl­mä­sa­vu- ja graa­vi­ka­la­tuot­tei­den laa­tua vuon­na 2017. Suu­rin osa näyt­teis­tä täyt­ti lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set ja käy­tös­sä ole­vat suo­si­tuk­set. Lis­te­ri­aa havai­tiin 24 %:ssa näyt­teis­tä, mut­ta yhden­kään näyt­teen lis­te­ria­mää­rä ei ylit­tä­nyt lain­sää­dän­nön raja-arvoa. Sen lisäk­si, että lähes nel­jäs­osas­sa tuot­teis­ta havait­tiin pie­niä mää­riä lis­te­ri­aa, lähes puo­let mita­tuis­ta säi­ly­tys- ja tuo­te­läm­pö­ti­lois­ta ylit­ti läm­pö­ti­la­vaa­ti­muk­sen. Tutkittujen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus