Hyvin­voin­ti on monien asioi­den summa

Taina Mettovaara (oik.) ja Liisa Kylmänen esittelivät kosmetiikkaa ja hyvinvointituotteita Länsituulen hyvinvointimessuilla. Viereisessä pöydässä Pia-Maarit Honkonen edusti vaatteita.

Mones­ti miel­le­tään, että hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä voi lisä­tä vain tehok­kaal­la hiki­jum­pal­la ja kitu­kuu­reil­la, mut­ta hyvin­voin­ti on pal­jon laa­jem­pi käsite.

Lii­kun­ta ja ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio ovat toki tär­kei­tä, mut­ta yhtä mer­ki­tyk­sel­lis­tä on itsel­le mie­lui­sa teke­mi­nen. Hyvin­voin­tia voi paran­taa myös luke­mal­la, teke­mäl­lä käsi­töi­tä, ystä­viä tapaa­mal­la tai huo­leh­ti­mal­la omas­ta ulkonäöstä.

Hyvin­voin­ti oli laa­jas­ti tape­til­la Län­si­tuu­len kou­lun ja päi­vä­ko­din ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den  nyt tois­ta ker­taa jär­jes­tä­mil­lä hyvin­voin­ti­mes­suil­la vii­me kes­ki­viik­ko­na. Eri­tyis­tee­ma­na oli las­ten ja nuor­ten asiat.

Esit­te­ly­pis­tei­siin pää­si­vät tutus­tu­maan ja luen­to­ja kuu­le­maan niin alan ammat­ti­lai­set kuin ylei­sö­kin. Lap­sil­le oli myös ohjelmaa.

”Tuu oma­na ittenä”

Poi­kien ja Tyt­tö­jen talon toi­min­taa oli esit­te­le­mäs­sä Poi­kien Talon joh­ta­ja Jus­si Mar­kus, jon­ka mie­les­tä tämän tyyp­pi­set mes­sut ovat hyviä paik­ko­ja teh­dä toi­min­taa tutuk­si niin ylei­söl­le kuin ammattihenkilöstöllekin. 

Oulus­sa toi­mi­va Poi­kien ja Tyt­tö­jen talo on Vuol­le-set­le­men­tin jär­jes­tä­mää tuki­toi­min­taa yli 12-vuo­tiail­le nuo­ril­le, joil­le tar­jo­taan kokoon­tu­mis­paik­ka, mie­le­käs­tä vapaa-ajan teke­mis­tä ja mah­dol­li­suus tava­ta toi­sia nuo­ria. Kävi­jöi­tä on run­saas­ti myös lähia­lueil­ta, bus­sil­la pää­see hyvin, vink­kaa Markus.

– Meil­le kaik­ki nuo­ret voi­vat tul­la ”oma­na itte­nä”, paik­ka on syr­jin­tä- ja kiusaa­mis­va­paa alue ja kaik­ki koh­da­taan yhden­ver­tai­si­na, esit­te­lee Markus.

Tar­vet­ta koh­taa­mis­pai­kal­le on, sil­lä esi­mer­kik­si 6‑luokkkalaisista pojis­ta joka 10:s kokee itsen­sä yksi­näi­sek­si ja on vail­la hyvää ystävää.

Ovet ovat avoin­na kai­kil­le tul­la, mut­ta sin­ne voi­daan myös ohja­ta nuoria.

– Talon toi­min­taan kuu­luu vapaa­ta yhdes­sä­oloa, kok­kai­lua, elo­ku­via, pele­jä ja reis­su­ja. Pai­kal­la on ohjaa­jia ja myös vapaa­eh­toi­sia. Avoin­na ollaan joka arki­päi­vä, lisäk­si tors­tai­sin on iltatoimintaa.

Min­ne kurs­sil­le menisin?

Tänä päi­vä­nä ei ole pula har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Oulu-opis­to tar­jo­aa 2000 eri­lais­ta kurs­sia lii­kun­nas­ta käsi­töi­hin, musii­kis­ta tai­tee­seen, tie­to­tek­niik­kaan ja kiel­ten opis­ke­luun. Onnis­tu­mi­sen ilo ja eli­ni­käi­nen oppi­mi­nen tuo hyvin­voin­tia, sum­maa Oulu-opis­ton tie­dot­ta­ja Aune Hin­ku­la.

– Opis­ton syys­kausi on jo pyräh­tä­nyt vilk­kaas­ti käyn­tiin, mut­ta kan­nat­taa  tutus­tua tar­jon­taan, sil­lä jois­sa­kin ryh­mis­sä on vie­lä tilaa ja mukaan voi tul­la vähän myö­hem­min­kin. Lisäk­si eri­lai­sia lyhyt­kurs­se­ja on tar­jol­la pit­kin vuot­ta, vink­kaa Hinkula.

Kir­jas­to on enemmän

Kir­jas­to on tänä päi­vä­nä­kir­ja­tar­jon­nan ohel­la myös pal­jon muu­ta, se on paik­ka myös kokoon­tu­mi­seen ja tapah­tu­mil­le vau­vas­ta vaa­riin,  ker­toi kir­jas­ton­hoi­ta­ja Pau­lii­na Bomström.

Tapah­tu­mia ovat esi­mer­kik­si satu­het­ket, Nuor­ten man­ga­pa­ja,  tie­to­tek­niik­kao­pas­tuk­set ja digi­talk­ka­rin pal­ve­lut. Niil­le, jot­ka eivät pää­se itse kir­jas­toon kuten ikäih­mi­set, on kir­jo­jen lai­naus­pal­ve­lua kotiin.

Yksi tule­vis­ta Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tapah­tu­mis­ta on 22.9. on Hai­se­va käsi! Kau­hua kir­jas­tos­sa 22.9. Sii­hen sisäl­tyy askar­te­lu­pa­ja, kau­hu­ta­ri­noin­tia ja kir­ja­vink­kauk­sia, pukeu­tua voi myös tee­man mukaisesti.

Kir­jas­tos­ta voi lai­na­ta myös lii­kun­ta­vä­li­nei­tä ja pele­jä. Kai­kis­ta kysy­tyim­piä ovat olleet kah­va­kuu­lat ja lumikengät.

Hyvin­voin­ti edellä

Koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin kuu­lu­vat moni­puo­li­nen ravin­to, lii­kun­ta ja riit­tä­vä lepo, lis­ta­si Ori­fla­men myyn­ti­pääl­lik­kö Tai­na Met­to­vaa­ra. Hänen edus­ta­miin­sa tuot­tei­siin kuu­lu­vat kos­me­tii­kan ohel­la hyvin­voin­ti­tuot­teet eli ravin­to­li­sät, joi­ta käy­te­tään ruu­an lisä­nä tur­vaa­maan moni­puo­li­nen ravinto.

Tai­na Met­to­vaa­ra on amma­til­taan sai­raan­hoi­ta­ja. Hän työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä toi­mi­ni­mel­lä pie­ny­rit­tä­jä­nä. Hän ohjaa myös hyvin­voin­ti­ryh­miä, jois­sa toi­sil­ta osal­lis­tu­jil­ta saa myös ver­tais­tu­kea. Myös yksi­lö­val­men­nus on mahdollista.

– Monet täh­tää­vät pai­non­pu­do­tuk­seen, sii­nä­kin tär­ke­ää on koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti ja aske­leet koh­ti pysy­viä elä­män­ta­pa­muu­tok­sia — pika­tie­tä ei ole olemassa.

Pia-Maa­rit Hon­ko­nen oli esit­te­le­mäs­sä Me & I  vaatteita.

  Tänä päi­vä­nä valin­nois­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta laa­tuun, eet­ti­syy­teen ja eko­lo­gi­suu­teen, sanoo Honkonen.

Ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti val­mis­tet­tu­jen vaat­tei­den ohel­la halu­taan myös tuot­tei­ta, joi­den val­mis­ta­jat ovat voi­neet työs­ken­nel­lä hyvis­sä olois­sa.  Laa­du­kas vaa­te on myös sel­lai­nen, että sitä voi käyt­tää useam­pi lapsi.

Hon­ko­nen osal­lis­tuu mes­sui­hin ja tapah­tu­miin, mut­ta myös koti­kut­sut ovat  suo­sit­tu­ja.  Koti­kut­sut tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den omaan aikaan ja tilai­suu­den tava­ta ystäviä.

Pau­lii­na Bom­ström ker­toi kir­jas­ton palveluista.