Maas­toes­te­ra­ta on ollut Iin Hevos­har­ras­ta­jil­le suu­ri voimainponnistus

Ylirannan rata on yleisöystävällinen, sillä ratsastajat ovat yleisön nähtävillä miltei koko suorituksen ajan. Maastoesteradan rakentamisessa on ollut valtava työ, johon Iin Hevosharrastajat sai taloudellista avustusta Oulun Seudun Leaderia edeltäneeltä JoMMa:lta. Maastoon on rakennettu muun muassa erilaisia pysyviä ja siirrettäviä esteitä, kumpareita ja portaikkoja sekä vesilammikko. Rata on Ylirannan Ratsutilan oppilaiden käytössä, ja korvausta vastaan siellä voivat harjoitella muualtakin tulevat ratsastajat.

Iin Hevos­har­ras­ta­jat ry:n Yli­ran­nan Rat­su­ti­lan maas­tos­sa jär­jes­tä­mä maas­toes­te­kil­pai­lu­har­joi­tus kerä­si osa­not­ta­jia sekä seu­ran oman jäse­nis­tön pii­ris­tä että muis­ta Oulun ja ympä­ris­tön rat­sas­tus­seu­rois­ta. Lau­an­tain aurin­koi­nen ja kesäi­sen läm­min sää hel­li sekä osa­not­ta­jia että pai­kal­le kerään­ty­nei­tä kat­so­jia, ja tapah­tu­ma saa­tiin vie­tyä läpi suju­vas­ti ja ilman haavereita.

Aivan kaik­ki rat­sut tosin eivät puh­taa­seen suo­ri­tuk­seen yltä­neet vaan kiel­täy­ty­mi­siä­kin esteil­lä tapah­tui, joten puh­taas­ta suo­ri­tuk­ses­ta jaet­tu­ja ruusuk­kei­ta ei aivan jokai­nen osal­lis­tu­ja kotiin­vie­mi­sik­seen saanut.
Kil­pai­lu­har­joi­tus on nimen­sä mukai­ses­ti har­joi­tus, jon­ka tavoit­tee­na on totut­taa niin rat­su­ja kuin rat­sas­ta­jia­kin kil­pai­lu­ti­lan­teen tuo­maan vils­kee­seen ja jän­ni­tyk­seen, vaik­ka­kin luok­kien par­haat pal­kit­tiin myös tuotepalkinnoin.

Kil­pai­lu­luok­kia har­joi­tuk­ses­sa oli kol­me alkaen vas­ta-alka­jien tai­toar­vioin­ti­ra­das­ta aina koke­neem­pien har­ras­ta­jien kor­keam­piin estei­siin asti. Suu­rin osa osa­not­ta­jis­ta rat­sas­ti kak­kos­luo­kas­sa eli jon­kin ver­ran tun­tu­maa omaa­vien joukossa.

– Kisa­ti­lan­ne on monil­le rat­sas­ta­jil­le vie­lä uusi samoin kuin monel­le hevo­sel­le­kin. Jos rat­sas­ta­ja on kovin jän­nit­ty­nyt, huo­maa hevo­nen­kin sen, jol­loin jän­nit­tä­mi­nen hei­jas­tuu myös suo­ri­tuk­seen, ker­toi­li har­joi­tuk­sen tuo­ma­rin teh­tä­viä hoi­ta­nut Satu Ikä­läi­nen.

Yli­ran­nan Rat­su­ti­lan mail­le raken­net­tu maas­toes­te­ra­ta on Iin Hevos­har­ras­ta­jien voi­man­pon­nis­tus ja ‑näy­te, jon­ka rai­vaa­mi­nen aloi­tet­tiin umpi­met­säs­tä, ja jon­ka raken­ta­mi­nen vei useam­man vuo­den. Nyt rata on ollut osit­tain käy­tös­sä jo parin vuo­den ajan, mut­ta edel­leen sitä on tänä kesä­nä­kin ennen kiso­ja kohen­net­tu muun muas­sa uusia estei­tä raken­ta­mal­la ja juok­su­reit­te­jä lisäten.
Kil­pai­lu­ja radal­la ei vie­lä aiem­min ole jär­jes­tet­ty, ja myös nii­den tii­moil­la ovat IIHA:n aktii­vit tal­koil­leet jo viikkoja.

Lue lisää tiis­tain 11.9. Rantapohjasta