Yrit­tä­jien päi­vä­nä tavat­tiin Iis­sä torilla

Iin Mieslaulajat esiintyi yrittäjien tilaisuudessa yhdessä Iin koulujen opettajista koostuvan yhtyeen kanssa samassa hengessä kuin aikoinaan Leningrad Cowboys puna-armeijan kuoron keralla. Yhtyeessä soittivat Simo Silander (vasemmalla), Samuli Hanhisalo, Lasse Rasinkangas, Jussi Kurttila ja kuvan ulkopuolelle jäävä rumpali Mikko Vitikka. Kokoonpanolta sujui musisointi sekä Rammsteinin että Dannyn tutuksi tekemin biisein.

Iin Yrit­tä­jät ry on jo usea­na vuon­na juh­lis­ta­nut 5.9. pidet­tä­vää Suo­ma­lai­sen yrit­tä­jän päi­vää tori­ta­pah­tu­mal­la, jon­ka ohjel­mas­sa kuul­laan musiik­kia ja lyhyi­tä puhei­ta sekä pal­ki­taan nuor­ten kesä­työn­te­ki­jöi­den äänes­tä­mä Iin paras kesä­työ­paik­ka. Par­haan kesä­työ­pai­kan valin­ta on vuo­sit­tai­nen kam­pan­ja, joka toteu­tet­tiin Iis­sä ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2015. Paras­ta työ­nan­ta­jaa voi­vat äänes­tää kaik­ki nuo­ret, jot­ka kesä­työ­pes­tin suo­rit­ta­vat iiläi­sis­sä yri­tyk­sis­sä, kun­nan pal­ve­luk­ses­sa tai mui­den orga­ni­saa­tioi­den kuten Oulun­kaa­ren tai seu­ra­kun­nan tehtävissä.

Pal­kin­non tär­kei­tä perus­tei­ta ovat rei­lut kesä­työ­käy­tän­nöt eli nuo­ren kans­sa teh­tä­vä kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus, nuo­rel­le sopi­vat työ­teh­tä­vät, kan­nus­ta­va palk­kaus ja riit­tä­vä työ­hön pereh­dy­tys sekä esi­mies­tai­dot. Edel­lis­vuo­sien par­hai­na kesä­työ­nan­ta­ji­na on pal­kit­tu S‑market Ii, Nik­ka­rin päi­vä­ko­ti ja Meri­hel­mi Cam­ping, Tänä vuon­na sar­jaan sai liit­tyä Iin kun­ta itse, sil­lä pal­kin­non sai kun­nan tila- ja ate­ria­pal­ve­lui­hin kuu­lu­va puhdistuspalvelut.

Äänes­tä­neet nuo­ret perus­te­li­vat valin­taa muun muas­sa hyväl­lä työym­pä­ris­töl­lä ja muka­vil­la työ­ka­ve­reil­la sekä työ­nan­ta­jan tahol­ta osoi­te­tul­la jämäk­kyy­del­lä ja työ­ajois­ta kiin­ni pitämisellä.
Pal­kin­non vas­taa­not­ti pal­ve­lue­si­mies Anne­li Pel­ko­nen, jol­le huo­mio­no­soi­tus tuli iloi­se­na yllätyksenä.

– Tosi hie­noa, että saa­tiin nuo­ria mukaan, ja hie­nol­ta tun­tui pal­kin­non saa­mi­nen­kin. Kii­tos täs­tä kuu­luu sekä nuo­ril­le että hei­tä ohjan­neil­le omil­le työn­te­ki­jöil­le, Pel­ko­nen mieltää.

Nuor­ten osal­lis­tu­mi­nen tun­tui Pel­ko­ses­ta hyväl­tä myös sik­si, että puh­dis­tusa­la ei nuo­ria juu­ri­kaan kiin­nos­ta, vaik­ka monet esi­mer­kik­si opis­ke­luai­ka­naan sii­vous­työl­lä lisä­an­sioi­ta hankkivat.

– Voi­si­han ala olla var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to, sil­lä töi­tä riit­tää niin kun­tien kuin yksi­tyis­ten yri­tys­ten­kin pal­ve­luk­ses­sa, hän hoksauttaa.

Tapah­tu­mas­sa puhui Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen, joka koros­ti yrit­tä­jien osuut­ta kun­nan elin­voi­man ylläpitäjinä.

– Yrit­tä­jät luo­vat työ­tä ja tuo­vat uusia asuk­kai­ta sekä samal­la vero­ra­ho­ja kun­taan mah­dol­lis­taen siten kun­nan tuot­ta­mien pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mi­sen. Yrit­tä­jät myös luo­vat itse pal­ve­lu­ja kun­ta­lai­sil­le luo­den siten hyvin­voin­tia asuk­kail­le, Joke­lai­nen totesi.

Hän myös muis­tut­ti, että Iin kun­ta­stra­te­gian kol­mes­ta kei­hään­kär­jes­tä yksi on “elin­kei­not edel­lä”, mikä tar­koit­taa elin­kei­noe­lä­män muka­na oloa kai­kes­sa päätöksenteossa.

– Yrit­tä­jyys on vah­vas­ti esil­lä myös kun­tam­me ope­tus­toi­mes­sa, ja kou­luis­sa jär­jes­te­tään yri­tys­hen­ki­syyt­tä tuke­vaa toi­min­taa sekä koros­te­taan oppi­lail­le yrit­tä­jyyt­tä ja vas­tuun otta­mis­ta. Kou­lut osal­lis­tu­vat myös yri­tys­ky­lä­toi­min­taan, joten toi­vot­ta­vas­ti Iis­sä toi­mii jat­kos­sa­kin hyviä yrit­tä­jiä, puhu­ja toivoi.