Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Kylän kokoa­va jou­lu­na­lus­ta­pah­tu­ma

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mät jou­lu­myy­jäi­set kerää­vät vuo­des­ta toi­seen lähes koko kylän väen seu­ran­ta­lol­le myy­jäis­pöy­tien ante­ja tut­kis­ke­le­maan, ostok­sia teke­mään ja tie­tys­ti jou­lu­puu­roa mais­te­le­maan. Lisäk­si ohjel­maan kuu­lu­vat jo perin­tei­ses­ti kink­kuar­von­nat ja bin­go. Eikä tapah­tu­ma kerää vain oman kylän väkeä, vaan ylei­söä saa­puu run­saas­ti muu­al­ta­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


120 vuot­ta kou­lua Pirt­ti­tör­mäl­lä

“Siel­lä Jakun tör­mäl­lä nii­tä her­ro­jen alku­ja kas­vaa”, sai­vat sil­loi­sen Pirt­ti­tör­män, nykyi­sen Jakun kou­lun, ensim­mäi­set oppi­laat monen aikui­sen suus­ta kuul­la vuon­na 1899, kun kan­sa­kou­lu kyläl­lä käyn­nis­tyi. Kou­lua kan­na­tet­tiin laa­jal­ti, mut­ta toi­saal­ta myös vas­tus­tet­tiin muun muas­sa pelä­ten, ettei­vät lap­set enää hoi­da kotias­ka­rei­taan, kun kou­lun­käyn­ti vie hei­dän aikan­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Musii­kin sii­vil­lä hal­ki Suo­men

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun syys­lu­ku­kau­den päät­ty­mis­tä on totut­tu viet­tä­mään näyt­te­lyi­den sekä pie­ni­muo­tois­ten musii­kil­lis­ten mati­neoi­den mer­keis­sä. Tänä syk­sy­nä kau­den päät­tä­jäi­siä kui­ten­kin vie­tet­tiin astet­ta juh­la­vam­min, kun pää­tös­juh­lan laval­le nousi vii­ti­sen­kym­men­tä har­ras­ta­jaa, ja juh­lan val­mis­te­luun osal­lis­tui kaik­ki­aan noin sata eri ryh­mien opis­ke­li­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Influens­sa­ro­ko­tus kir­jas­toau­tos­ta

Kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­jen moni­puo­lis­ta­mi­nen on Iis­sä nous­sut ajan­koh­tai­sek­si, kun var­si­nais­ten lai­naus­pal­ve­lu­jen käyt­tö on auton rei­til­lä ollut kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien pysäh­dyk­siä lukuun otta­mat­ta hil­jal­leen las­kusuun­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­lu­ruo­kaa, musiik­kia ja ilois­ta yhdes­sä­oloa

Ikäih­mis­ten kun­tout­ta­van päi­vä­toi­min­nan pik­ku­jou­lu veti Iin Jär­jes­tö­ta­lon tiloi­hin kate­tut pöy­dät täy­teen ilois­ta jouk­koa, joka sai naut­tia mait­ta­van jou­lua­te­rian sekä kuul­la jou­luis­ta musiik­kia. Yhteis­lau­lu­ja ral­la­tel­tiin, ja sai­pa van­ha tut­tu tipe-tipe-tip-tap hou­ku­tet­tua monet leik­ki­mään­kin.


Uudis­tuk­sia juh­lis­tet­tiin seik­kail­len

Lau­an­tai­na aamu­päi­väl­lä Iin kir­jas­to on täyn­nä innos­tu­nut­ta tou­hua ja häli­nää: tuos­sa syn­tyy Tatun ja Patun ihme­ko­ne, toi­ses­sa huo­nees­sa ongi­taan Pek­ka Töpö­hän­nän lai­tu­ril­ta ja aikuis­ten osas­ton puo­lel­la ris­tei­lee Pup­pe-koi­ran tas­sun­jäl­kien opas­ta­ma pol­ku, jon­ka var­rel­la avail­laan luuk­ku­ja ja etsi­tään Pupen ystä­vää.