Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Hyvin­voin­ti­kier­tu­eel­ta tie­toa, vink­ke­jä ja jumppaa

Jo kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten aloi­tet­tu Muis­ti­kah­vi­la-toi­min­ta on vuo­sien mit­taan muut­tu­nut usei­den eri jär­jes­tö­jen yhtei­sek­si Muis­ta hyvin­voin­ti­si ‑kier­tu­eek­si, jon­ka tämän­ke­väi­set vie­rai­lut suun­tau­tui­vat yhdek­säl­le Oulun seu­dun paik­ka­kun­nal­le aina Raa­hea ja Pyhä­jo­kea myöten.


Sam­mut­ti­mia tar­kas­tet­tiin ja kah­vit maistuivat

Vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na aste­li yksi jos toi­nen­kin käsi­sam­mu­tin­ta kan­nis­ke­le­va ihmi­nen Iin S‑marketin park­ki­pai­kal­la suun­ta­naan Tem­rex-logol­la varus­tet­tu ajo­neu­vo, jon­ka uume­nis­sa Jes­se Kok­ko pyö­rit­te­li tot­tu­nein ottein käsi­sam­mut­ti­mia. Tar­kas­tus sujui ket­te­räs­ti, ja sit­ten saat­toi­vat­kin omis­ta­jat jo siir­tyä naut­ti­maan täy­te­kak­ku­kah­via sekä osal­lis­tu­maan arvon­taan, jon­ka seu­rauk­se­na – mikä­li onni oikein pot­kai­see – saat­taa kesän mit­taan pää­tyä jopa kuu­mail­ma­pal­lo­kyy­dil­lä korkeuksiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pori­na­pii­ris­sä muis­tel­tiin sodis­sa kaatuneita

Kun Olha­van kylä­tu­van oven avaa, kuu­luu sisäl­tä tau­koa­ma­ton puheen­so­ri­na ja nenään kii­rii kah­vin tuok­su. On help­po arva­ta, että kylän pori­na­pii­ri on kokoon­tu­nut. Vaik­ka pori­na­pii­rin kävi­jä­kun­ta on vuo­sien saa­tos­sa jo osin vaih­tu­nut, on uusia­kin kävi­jöi­tä pir­te­ään poruk­kaan ilmaan­tu­nut. Myös kokoon­tu­mis­ten tar­joi­luis­ta huo­leh­ti­va kol­mik­ko on uusiu­tu­nut, ja nykyi­sin keit­tiön puo­lel­la tou­hua­vat Eija Kale­va, Irma Kemp­pai­nen ja Rai­ja Lah­den­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jousiam­pu­jat saa­vat har­joi­tus­ti­lat Val­ta­rin koululle

Iin Met­säs­ty­syh­dis­tyk­seen pari kuu­kaut­ta sit­ten perus­tet­tu jousiam­mun­ta­jaos­to sai Iin kun­nal­ta osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin tuke­na 7 000 euroa, mikä mah­dol­lis­taa jousiam­mun­nan har­joi­tus­ra­dan raken­ta­mi­sen. Alus­sa poh­di­tut­ta­nut sopi­vien tilo­jen löy­tä­mi­nen­kin sel­vi­si samal­la, kun Val­ta­rin kou­lun lii­kun­ta­sa­li osoit­tau­tui raa­meil­taan har­joi­tus­ra­dal­le sopivaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRan­ta­poh­jan alu­eel­la 60 pro­sent­tia sois­ta on oji­tet­tu, Suo­met­säil­ta tar­jo­si tie­toa ja poh­dit­ta­vaa metsänomistajille

Oulun seu­dun met­sä­no­mis­ta­jil­le jär­jes­tet­ty Kym­me­nen tie­tois­kua suo­met­sä­ta­lou­teen ‑semi­naa­ri­ti­lai­suus kiin­nos­ti met­sä­no­mis­ta­jia laa­jal­ti. Tilai­suus pidet­tiin Oulus­sa ja sen jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­ta­si­vat yhteis­työs­sä MTK-Poh­jois-Suo­mi sekä Kii­min­gin-Jää­lin vesienhoitoyhdistys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Leh­to Group lak­kaut­taa Iin tehtaan

Leh­to Group lopet­taa toi­min­nan Iis­sä, mis­sä ele­ment­ti­tuo­tan­toa on pyö­ri­tet­ty Kar­pa­lo­tiel­lä tilois­sa, jois­sa ennen Leh­toa toi­mi raken­nus­lii­ke Iin Fasa­di. Syy­nä Iin teh­taas­ta luo­pu­mi­seen on se, että Leh­to kes­kit­tää ele­ment­ti­tuo­tan­non Har­to­lan teh­taal­leen. Iin teh­taan lin­jan­ve­tä­jä Arto Junes ker­too, että työn­te­ki­jöi­den vii­mei­nen työ­päi­vä on 10.5.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä poik­keuk­sel­li­nen vap­pu – ei marssia

Vasem­mis­to­lii­ton Iin osas­ton jär­jes­tä­mää vap­pu­juh­laa vie­tet­tiin poik­keuk­sel­li­ses­ti ilman perin­teis­tä mars­sia. Tori­ti­lai­suus kyl­lä pidet­tiin totut­tuun tapaan, ja aat­teen paloa­kin puheis­sa perin­tei­ses­ti kuu­lui. Hyy­tä­vä sää ei ulkoil­ma­ti­lai­suut­ta suo­si­nut, ja toril­le ylei­söä oli­kin ker­ty­nyt taval­lis­ta vähemmän. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pot­kua kylä­toi­min­taan Ase­man ja Yli­ran­nan kylille

Iin Ase­man kou­lul­la pidet­tyyn kyläil­taan kokoon­tui moni­kym­men­päi­nen jouk­ko kylä­läi­siä poh­ti­maan yhtei­sen kyläyh­dis­tyk­sen perus­ta­mis­ta Yli­ran­nan ja Ase­man kylil­le. Tilai­suu­den jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Hul­lun Älyk­käät Kylät ‑han­ke ja Iin kylien neuvottelukunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus