Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Soin­nuk­kaat hyväs­tit kir­jas­toau­to Akselille

– Akse­lil­la aje­taan varo-varo­vas­ti, ettei kaa­tui­si kir­ja­las­ti, mut­kas­ta tie­tä, mut­kas­ta tie­tä, pysäk­ke­jä on mat­kan var­rel­la, lau­loi­vat Jak­ku­ky­län kou­lun oppi­laat sekä ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­din väki, kun kir­jas­toau­to Akse­li vii­me per­jan­tai­na saa­pui vii­meis­tä ker­taa Jak­ku­ky­län kou­lun pihapiiriin. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Koke­nut ura­koit­si­ja viih­tyy yhä konei­den puikoissa

Tau­no Kor­pe­la on ennät­tä­nyt yli neli­kym­men­vuo­ti­sen yrit­tä­jä­uran­sa aika­na näh­dä met­sä­työ­ko­nei­den kii­vaan kehi­tyk­sen. Kun Ruot­sis­sa­kin töi­den peräs­sä pii­pah­ta­nut Kor­pe­la ryh­tyi yrit­tä­jäk­si vuon­na 1979, oli nykyis­ten moni­toi­mi­ko­nei­den esi-isä vie­lä köm­pe­löh­kö lai­te, jon­ka työs­tet­tä­väk­si run­got piti ensin sahal­la kat­kais­ta ja vetää sit­ten kuor­mai­mel­la kar­si­mis­lait­teen luo. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Yrit­tä­jät tapa­si­vat aamunuotiolla

Iin yrit­tä­jät ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mät aamu­pa­la­ti­lai­suu­det ovat lukuis­ten mui­den tapah­tu­mien tavoin jou­tu­neet tun­te­mat­to­man mit­tai­sel­le tauol­le koro­nae­pi­de­mian vuok­si. Tänä­kin vuon­na aamu­pa­la­ko­koon­tu­mi­sia oli­si nor­maa­lio­lois­sa ehti­nyt olla jo yksi ja seu­raa­via­kin jo jär­jes­tet­täi­siin hyvää vauhtia.


Mar­ru Joke­lan tai­de ran­tau­tui Iihin

Osuus­pank­ki­na aiem­min toi­mi­neen kiin­teis­tön sei­nil­le on syk­syi­sen remon­tin yhtey­des­sä ilmaan­tu­nut usei­ta oijär­ve­läis­läh­töi­sen Mar­ja-Lii­sa “Mar­ru” Joke­lan tai­de­teok­sia, jot­ka sijait­se­vat ympä­ri raken­nus­ta, kuten muun muas­sa enti­ses­sä pank­ki­sa­lis­sa ja raken­nuk­sen asun­to­puo­len por­tai­kos­sa. Nyt Joke­lan teok­set täyt­tä­vät myös enti­sen R‑kioskin tilat, jot­ka tai­tei­li­ja vuo­kra­si itsel­leen gal­le­riak­si, kun hänen Oulun­sa­lon kir­jas­toon sovit­tu tai­de­näyt­te­lyn­sä koro­na­ra­joi­tus­ten takia lop­pusyk­sys­tä peruuntui.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Yrit­tä­jän jou­lu­na­lusai­ka täyt­tyy leivonnasta

Yli­kii­min­ki­läi­nen Saa­ra Hol­mi perus­ti Saa­ran pito­pal­ve­lu ‑yri­tyk­sen­sä loka­kuus­sa roh­keas­ti kes­kel­le koro­na­syk­syä. Var­si­nai­sen pito­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen osal­ta yri­tyk­sen toi­min­ta onkin käyn­nis­ty­nyt hil­jai­ses­ti, kun per­he- ja jou­lu­juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on tauol­la, mut­ta jou­lu­lei­von­nais­ten kysyn­tä on kui­ten­kin pitä­nyt nuo­ren yrit­tä­jän kiireisenä.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Enti­nen pank­ki­kiin­teis­tö val­mii­na uuteen Iissä

Aivan Iin kes­kus­tan par­haim­piin kuu­lu­val­la pai­kal­la sijait­se­va enti­nen Iin Osuus­pan­kin kiin­teis­tö on seis­syt puo­li­tyh­jil­lään sii­tä läh­tien, kun raken­nuk­sen toi­ses­sa pääs­sä sijain­nut R‑kioski tämän vuo­den alus­sa lak­ka­si toi­mi­mas­ta. Oulun Osuus­pan­kin kont­to­ri kiin­teis­tös­tä siir­tyi toi­saal­le jo edel­li­se­nä keväänä.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Pato­po­jan Ellas­ta Ajokuningas

Iiläi­sen Jaak­ko Ella­lan omis­ta­ma suo­men­ajo­koi­ra, Pato­po­jan Ella, kruu­nat­tiin isän­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na Ajo­ku­nin­kaak­si, kun koi­ra voit­ti Toho­lam­mil­la jär­jes­te­tyn kak­si­päi­väi­sen Suo­men­ajo­koi­rien Kil­pa ‑otte­lun. Otte­lu on vuo­sit­tain pidet­tä­vä jänik­sen­ajon Suo­men­mes­ta­ruus­koe, joka on samal­la maam­me arvos­te­tuin ajokoe.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Pimeän tari­nat valoon

Valais­tut lasi­töl­kit ker­toi­li­vat tari­noi­ta pimeäs­tä Iin Suvan­to­lan Läh­de! ‑puis­tos­sa vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Ilta­päi­vän pimen­nyt­tyä kuul­luis­ta tari­nois­ta pal­jas­tui ker­to­muk­sia aina pimeänpelosta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kou­lun ja päi­vä­ko­din lak­kau­tus­suun­ni­tel­mat jär­kyt­tä­vät Olhavassa

Iin ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan hyväk­sy­mäs­sä pal­ve­lusuun­nit­te­lun rapor­tis­sa vuo­sil­le 2020–2025 esi­te­tään Olha­van kou­lun ja sen yhtey­des­sä toi­mi­van ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mis­ta vuonna.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Tie­työt, kier­to­tiet ja rajoi­tuk­set koetuksina

Oulun ja Kemin välil­lä meneil­lään ole­vat pit­kät tie­työ­alu­eet tus­kas­tut­ta­vat autoi­li­joi­ta eten­kin, kun Kii­min­ki­joen väliai­kais­ta sil­taa ei vie­lä ole saa­tu kuntoon.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla