Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Pöl­lö toi­pui ja pala­si luon­toon

Iin ja Olha­van välil­tä pari viik­koa sit­ten löy­ty­nyt len­to­ky­vy­tön lapin­pöl­lö, joka toi­mi­tet­tiin Ouluun Poh­jois-Poh­jan­maan lin­tu­tie­teel­li­sen yhdis­tyk­sen hoi­to­rin­gin hoi­viin, toi­pui täy­sin ja on nyt jo palau­tet­tu luon­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kisa­mat­kas­ta tuli iki­muis­toi­nen

Oulu­lai­sen Nort­hern Lights Cheer­lea­ding -seu­ran nuor­ten cheer­tans­si­joi­den Ame­ri­kan-mat­kan hui­pen­si Suo­men aikuis­ten cheer­lea­ding-maa­jouk­ku­een yltä­mi­nen lajin­sa MM-kul­taan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIis­sä mars­si­taan vap­pu­na sääl­lä kuin sääl­lä

Mars­si­mi­nen ja rai­ku­vat työ­väen­lau­lut kuu­lu­vat Iin vap­puun kuin nenä pää­hän, eivät­kä mars­sin osal­lis­tu­jat täl­lä­kään ker­taa hät­käh­tä­neet, vaik­ka tai­vaal­ta vih­moi hyy­tä­vää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tans­sien voi pääs­tä jopa Flo­ri­dan aurin­koon

Iiläi­nen Lot­ta Jär­ven­pää sekä mel­kein iiläi­nen, eli pal­jon aikaa Iin mum­mo­las­saan viet­tä­vä Jose­fii­na Yli­luo­ma kuu­lu­vat oulu­lai­sen NLC:n eli Nort­hern Lights Cheer­lea­ding -seu­ran junio­rei­den cheer­tans­sin edus­tus­jouk­ku­ee­seen, joka ylsi ikä­luok­kan­sa Suo­men­mes­ta­ruu­teen vii­me jou­lu­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäis­tä ker­taa äänes­tä­mään

Iin Ase­man kou­lul­la näkyi pal­jon nuo­ria äänioi­keu­tet­tu­ja, ja ensim­mäi­sis­sä vaa­leis­saan äänes­ti myös tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa kah­dek­san­tois­ta täyt­tä­nyt Seve­ri Yli­raa­sak­ka. Ensi­ker­ta­lai­nen ei tapah­tu­maa jän­nit­tä­nyt, ja ehdo­kas­kin oli jo val­miik­si mie­tit­ty, joten äänes­tys sujui sii­nä mis­sä tot­tu­neem­mil­ta­kin äänioi­ke­tuil­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi navet­ta on koko kylän ylpeys

Kun joku on Poh­jois-Suo­mes­sa tar­peek­si roh­kea inves­toi­dak­seen uuteen navet­taan, tulee tuo­tan­to­ti­lo­jen ava­jai­sis­ta­kin val­ta­va ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Niin kävi myös tan­ni­la­lai­sel­la Kan­nia­lan tilal­la, jon­ne tal­ven mit­taan nous­see­seen Vana-val­mis­na­vet­taan saa­pui tutus­tu­maan val­ta­va mää­rä väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­pei­den kar­toit­ta­mis­ta ja mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mis­ta

Oulun Seu­dun Lea­der ry jal­kau­tuu tämän kevään aika­na kun­tiin ker­to­maan Lea­der-rahoi­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä kerää­mään tie­toa toi­min­ta-alu­een­sa maa­seu­dun asuk­kai­den tar­peis­ta. Kier­tue käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la Iis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Esil­lä mat­kai­lun näky­mät ja kapa­si­teet­ti

Iin elin­voi­ma­pal­ve­luis­ta vas­taa­va Mic­ro­po­lis kut­sui kun­nan alu­eel­la toi­mi­vat mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat kes­kus­te­le­maan alu­een pal­ve­lu­ka­pa­si­tee­tis­ta ja mat­kai­lun kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus