Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Syys­soi­ton vie­hä­tys säi­lyy vuo­des­ta toi­seen

Iiläis­tä loka­kuu­ta piris­tä­vää Iin Syys­soit­to -kon­sert­tia on jär­jes­tet­ty jo vuo­si­kym­me­niä, eikä tapah­tu­man suo­sio ole edel­leen­kään las­kusuun­nas­sa. Myös ylei­sö sai täl­lä­kin ker­taa kuul­lak­seen mit­ta­van kat­tauk­sen musii­kil­lis­ta tar­jot­ta­vaa sekä lau­lu­jen muo­dos­sa että eri instru­men­tein soi­tel­tu­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuo­re riis­ta-aita vai­kut­taa hir­vien liik­ku­mi­seen

Olha­van kylän poh­jois­puo­lel­ta alka­va nelos­tien kun­nos­tus on tuo­nut tien var­rel­le myös riis­ta-aidat, jol­lai­sia alu­eel­la ei ole ennen ollut. Myös Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Jyr­ki Puse­nius tote­aa riis­ta-aidan vai­kut­ta­van hir­vien kul­ku­reit­tei­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tilus­jär­jes­te­lyt ja yhteis­met­sät tuo­vat kan­nat­ta­vuut­ta

Met­sien omis­tus Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ajau­tu­nut tilan­tee­seen, mis­sä sir­pa­loi­tu­nut tila­ra­ken­ne pie­ni­ne ja usein nau­ha­mai­si­ne pals­toi­neen on lisän­nyt met­sä­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia sekä vähen­tä­nyt maa­no­mis­ta­jien aktii­vi­suut­ta hoi­taa met­si­ään. Lisäk­si monet maa­no­mis­ta­jat ovat ikään­ty­neet, ja peri­kun­tien myö­tä met­sien omis­tus hajaan­tuu ja etään­tyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläi­set poh­ti­vat, mil­lai­nen uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon tuli­si olla, toi­veis­sa eten­kin toi­mi­vuus ja käy­tön lisää­mi­nen

Jouk­ko yli-iiläi­siä kokoon­tui seu­ra­kun­ta­ta­lol­le poh­ti­maan, mitä sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­vän nykyi­sen kiin­teis­tön seu­raa­jak­si raken­net­ta­van uuden seu­ra­kun­ta­ko­din tuli­si sisältää.Keskustelun poh­jak­si Jaa­na Val­jus heit­ti ilmaan nel­jä kysy­mys­tä ylei­sön poh­dit­ta­vik­si. Aihei­na oli­vat seu­ra­kun­nan toi­min­nan muut­tu­mi­nen tule­vai­suu­des­sa, ja miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta lisää ihmis­ten hyvin­voin­tia. Lisäk­si poh­dis­kel­tiin vapaa­eh­tois­ten roo­lin kehit­tä­mis­tä ja seu­ra­kun­nal­ta toi­vot­ta­vien tapah­tu­mien laa­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myös Yli-Iihin syn­tyy uusia yri­tyk­siä, tur­vea­lan työl­lis­tä­vyys las­kus­sa

Yli-Iin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Pent­ti Nie­me­lä ker­too, että Yli-Iis­sä jak­se­taan edel­leen panos­taa yrit­tä­jyy­teen, ja uusia­kin yri­tyk­siä syn­tyy koh­tuul­li­seen tah­tiin. Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jäsen­mää­rä­kin on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­tei­nen met­sä­tai­to­mit­te­lö käy­tiin Yli-Iis­sä

Iin, Yli-Iin ja Kui­va­nie­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set ovat kisan­neet kes­ki­näi­sis­sä met­sä­tai­to­kil­pai­luis­sa jo kym­me­niä vuo­sia. Yhdis­tys­lii­tos­ten myö­tä tämän­vuo­ti­ses­sa kisas­sa oli muka­na myös Koil­lis­maan mhy, mut­ta kil­pai­li­jat tuli­vat kui­ten­kin vie­lä “van­ho­jen” yhdis­tys­ten alueil­ta sekä Pudas­jär­vel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Epä­vi­ral­li­nen näyt­te­ly park­ki­pai­kan lai­dal­la

Moni ohi­kul­ki­ja tai liik­keis­sä asioi­va sil­mäi­li kum­mis­saan Iin Kärk­käi­sen pysä­köin­tia­lu­een kul­man kan­soit­ta­nut­ta koi­ra­pal­jout­ta vii­me sun­nun­tai­na, kun Pumit ry:n jär­jes­tä­män har­joi­tus­luon­tei­sen ja leik­ki­mie­lel­lä kisa­tun match shown osa­not­ta­jat pyö­räh­te­li­vät niil­le vara­tuis­sa kehis­sään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­ties­tön kun­nos­tus ete­nee vauh­dik­kaas­ti Poh­jois-Iis­sä

Sup­pi­lon-, Kivi­maan- ja Kei­häs­kan­kaan­tei­den sekä niis­tä erka­ne­vien haa­ro­jen muo­dos­ta­mal­la Poh­jois-Iin met­sä­tie­ver­kol­la on käyn­nis­sä mit­ta­va kun­nos­tus­työ, jon­ka koh­tee­na on koko ties­tö, pituu­del­taan yli vii­si­kym­men­tä kilo­met­riä. Laa­ja han­ke kuu­luu koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa­kin maam­me suurimpiin.Metsäkeskuksen Puun tiet digiai­kaan -han­ke on jul­kais­sut säh­köi­sen tie­kun­ta­kar­tan Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­ta. Kar­tal­la näky­vät sel­lais­ten met­sä- ja yksi­tyis­tei­den sijain­ti- ja omi­nai­suus­tie­dot, joil­le on perus­tet­tu tie­kun­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­ti­kie­va­rit mat­ka­lais­ten kei­tai­na

Kii­min­ki­läi­sen Han­nus-suvun jäse­net kokoon­tui­vat lau­an­tai­na sukuseu­ran­sa sään­tö­mää­räi­seen kokouk­seen, jos­sa muun muas­sa valit­tiin seu­ran nykyi­nen puheen­joh­ta­ja Eli­na Kok­ko­nie­mi jat­ka­maan teh­tä­väs­sä seu­raa­van­kin kau­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poliit­ti­set päät­tä­jät Ilmas­toA­ree­nan ten­tis­sä

Iin Ilmas­toA­ree­nan per­jan­tai-ilta­päi­vä hui­pen­tui puo­lue­joh­don tent­tiin, joka kuu­rot­tai­ses­ta satees­ta huo­li­mat­ta kerä­si Hui­lin­gin näyt­tä­möl­le kat­so­mon täy­teen niin iiläi­siä kuin kau­em­paa­kin saa­pu­nei­ta kuu­li­joi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus