Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Maa­lis­maan tapah­tu­ma­päi­vä kerä­si jättiyleisön

Maa­lis­maan kos­ket Iijoen van­has­sa uomas­sa kuo­hui­vat lau­an­tai­aa­mu­na vuo­lai­na, kun frees­ty­le­me­lo­jat aloit­te­li­vat kisa­päi­vään­sä ja Poh­jo­lan Voi­ma käyn­nis­ti Avoi­met ovet ‑tapah­tu­maan­sa voi­ma­lai­tok­sel­la. Päi­vän koho­koh­dan, tuk­ki­lau­tan saa­pu­mi­sen, lähes­tyes­sä oli­vat niin park­ki­pai­kat kuin joen var­ren ylei­sö­alue tupa­ten täyn­nä katsojia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aurin­koa ja yhdes­sä­oloa hyvän­tuu­len tapahtumassa

Iin Elä­ke­läi­set, Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tys ja Iin Eläk­keen­saa­jat ovat jo rei­lun vuo­si­kym­me­nen ajan jär­jes­tä­neet yhteis­voi­min Illin­saa­ren hiih­to­ma­jal­la lii­kun­ta- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­man keväi­sin tou­ko­kuus­sa sekä syk­syi­sin loka­kuun alkuun sjoit­tu­val­la van­hus­ten­vii­kol­la. Vaik­ka jokai­nen yhdis­tys toi­mii itse­näi­ses­ti, ovat yhteis­ta­pah­tu­mat tuo­neet toi­min­taan lisä­vä­riä sekä monen­lais­ta aja­tus­ten vaihtoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jor­ma Puu­ru­nen 50 vuot­ta: Elä­män­ta­pa­na kestävyysurheilu

Jor­ma Puu­ru­nen syn­tyi sekä viet­ti lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa Yli-Iin sivu­ky­läl­lä, mis­sä luon­tai­sim­mat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det pai­not­tui­vat ulko­na liik­ku­mi­seen. Ensim­mäi­set omat suk­sen­sa poi­ka sai kol­men ikäi­se­nä, ja vii­den van­ha­na hän näki tele­vi­sios­ta, kuin­ka Juha Mie­to por­hal­si ladul­la Lake Placi­din olympiakisoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kult­tuu­ri­ko­ti Sal­me­la toteut­taa Äänipolun

Kult­tuu­ri­ko­ti Sal­me­lan Ääni­pol­ku-pro­jek­ti käyn­nis­tyi työ­pa­jas­ta, johon kut­sut­tiin kym­men­kun­ta Ase­man ja Yli­ran­nan seu­dul­la pit­kään asu­nut­ta hen­ki­löä. Työ­pa­jan idea­na oli kerä­tä tal­teen hei­dän tari­noi­taan, jois­ta osa käsit­te­li ker­to­jan lap­suus­muis­to­ja ja jot­kut mui­ta alu­een tapah­tu­mia tai siel­lä asu­nei­ta per­soo­nia. Lisäk­si jouk­koon mah­tui kuvit­teel­lis­ta­kin tarinaa.


Lau­lu­pe­li­man­neil­ta uusi ääni­te sekä konsertti

Iin Lau­lu­pe­li­man­nit juh­lis­ta­vat 650 vuot­ta täyt­tä­vää koti­kun­taa Tuu­len ter­vei­set ‑äänit­teel­lä, johon on koot­tu van­han Iin alu­een soi­tin­musiik­kia 1800- ja osin jopa 1700-luvuil­ta. Tuol­loin Iin pitä­jään kuu­lui pal­jon nykyis­tä laa­jem­pi alue Iijoen ja Kii­min­ki­joen var­sil­ta. Myös levyn lau­lut ovat peräi­sin 1800-luvun lopul­ta sekä vii­me vuo­si­sa­dan alkupuolelta. 


Saa­lis­ta vie­lä vii­me minuuteilla

Iin Kala­mie­het ry:n Iin Lai­ne­pu­taal­la jär­jes­tä­män ylei­sen pilk­ki­kil­pai­lun osal­lis­tu­jis­ta suu­rin osa istui jääl­lä kalaa nar­raa­mas­sa aivan kisan vii­me met­reil­le asti. Joil­la­kin se myös kan­nat­ti, kun par­haat saa­liit nousi­vat vedes­tä vas­ta sii­nä vaiheessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Reser­vi­läis­ten ilma-asei­ta näytillä

Iin reser­vi­läi­set ry:n ammun­nan­har­ras­ta­jat esit­te­li­vät ja ver­tai­li­vat eri­lai­sia ilma-asei­taan Iin met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen majal­la pitä­mäs­sään pie­ni­muo­toi­ses­sa näyt­te­ly­ti­lai­suu­des­sa. Suur­ta ylei­sö­ryn­täys­tä tapah­tu­ma ei kerän­nyt, mut­ta aja­tus­ten­vaih­toa aseet herät­ti­vät, ja ampu­mis­ta­kin käy­tiin kokeilemassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pos­tin pal­ve­lu­pis­teen toi­min­ta lop­puu Iissä

Met­ka­tuot­teen yhtey­des­sä asiak­kai­taan Iin kes­kus­tas­sa pal­vel­lut Pos­ti sul­kee oven­sa tämän vii­kon tors­tai­na kel­lo 14. Pos­tin Poh­jois-Suo­men pal­ve­lu­pis­te­ver­kos­ton ver­kos­to­pääl­lik­kö Sau­li Met­sä­vir­ta ker­too, että aloi­te pos­ti­pal­ve­lu­jen lopet­ta­mi­ses­ta tuli Met­ka­tuot­teen tahol­ta. Pos­tin kir­je­laa­tik­ko löy­tyy pal­ve­lu­pis­teen sul­keu­tu­mi­sen jäl­keen edel­leen Met­ka­tuot­teen edustalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­poen var­poen pääsiäismyyjäisissä

Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mät perin­tei­set pää­siäis­myy­jäi­set sijoi­tet­tiin tänä vuon­na pal­musun­nun­tai­ta edel­tä­vään lau­an­tai­hin. Aikai­sem­pi­na vuo­si­na tapah­tu­ma on pidet­ty pää­siäi­sen väli­lau­an­tai­na, ja kävi­jä­mää­rä on ollut yleen­sä mai­nio. Nuo­ri­so­seu­ran jäsen­ten saa­man palaut­teen mukaan ajan­koh­taa on kävi­jöi­den pii­ris­sä pidet­ty lii­an myöhäisenä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus