Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Tuu­li­voi­ma­hank­keel­le kri­tiik­kiä ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa

Ilma­tar Oy:n Iin Ollin­kor­peen suun­nit­teil­la ole­vaa tuu­li­voi­ma­han­ket­ta kos­ke­va tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus kerä­si Poh­jois-Iin kou­lun lii­kun­ta­sa­lin täy­teen kriit­tis­tä ylei­söä. Ylei­sön kom­men­teis­ta pää­tel­len han­ke on herät­tä­nyt kyläl­lä kii­vas­ta kes­kus­te­lua, ja suu­rin osa pai­kal­la oli­jois­ta vas­tus­ti­kin han­ket­ta kii­vaas­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuu­le­tus­ta kan­sal­lis­pu­vuil­le museon mai­se­mis­sa

Koko maan laa­juis­ta kan­sal­lis­pu­ku­jen tuu­le­tus­päi­vää eli kan­sal­lis­pu­ku­pik­ni­kiä vie­tet­tiin Iis­sä sun­nun­tai­na Museo­kah­vi­la Hui­lin­gin piha­pii­ris­sä, kos­ka puvun viral­li­sek­si kat­sot­tu syn­ty­mä­päi­vä 5.8. osui tänä vuon­na maa­nan­tail­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Ei enää savu­ja sil­mil­le

Kau­ko Kor­va­la sat­tui useam­man­kin ker­ran näke­mään Praa­van uima­ran­nan luo­na Iin Oja­ky­läs­sä sijait­se­val­la laa­vul­la, kuin­ka merel­le päin aukea­val­la laa­vul­la tulis­te­le­vat per­heet sai­vat nuo­tios­ta savut sil­mil­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mata­lan kyn­nyk­sen kier­rä­tys­tä

Perä­­kär­­ry- ja -kont­ti­kirp­pik­set ovat kas­vat­ta­neet suo­sio­taan vuo­si vuo­del­ta sekä myy­jien että osta­jien pii­ris­sä. Myy­jät koke­vat ne oivak­si tavak­si pääs­tä eroon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tun­nel­maa pii­sa­si ja läm­pö­aal­to­kin saa­pui

Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­nat ovat värit­tä­neet Kui­va­nie­men kesää jo yli kol­me­kym­men­tä ker­taa, ja edel­leen ne kerää­vät sekä val­tai­san ylei­sö­mää­rän että run­saas­ti mark­ki­na­kaup­piai­ta ja tuo­te-esit­te­li­jöi­tä niin lähel­tä kuin kau­em­paa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olha­va-päi­vän suo­sio kas­vaa vuo­si vuo­del­ta

Pie­nel­lä kyläl­lä ideoi­tu Olha­va-päi­vä rom­pe­to­rei­neen ja vete­raa­ni­ko­nei­neen kerä­si tänä vuon­na val­ta­vas­ti sekä ylei­söä että näh­tä­vil­le tuo­tu­ja konei­ta ja kalus­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret: Kausi hui­pen­tui EM-prons­siin

Oulu­lai­sen Nort­hern Light­sin junio­rien cheer­tans­si­jouk­kue, joka aiem­min kevääl­lä osal­lis­tui lajin MM-kisoi­hin Yhdys­val­lois­sa, päät­ti kau­ten­sa kesä­kuun lopus­sa Pie­ta­ris­sa jär­jes­tet­tyi­hin Euroo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kelk­kai­li­jat päris­te­li­vät vesil­le

Moot­to­rien ulvon­ta ja veden rois­ke täyt­ti­vät Vih­ko­saa­ren uima­ran­nan seu­dun ja Illin­su­van­non lau­an­tai­na, kun jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen ISK Waterc­ross -tapah­tu­ma pyö­räh­ti käyn­tiin. Iiseu­dun Kelk­kai­li­joi­den jär­jes­tä­mä moot­to­ri­kelk­ko­jen vesic­ross-kil­pai­lu näki ensim­mäi­sen ker­ran päi­vän­va­lon vuo­si sit­ten, ja sen sil­loi­nen suo­sio innos­ti jär­jes­tä­jät kehit­tä­mään tapah­tu­maa edel­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­mo­ni­kat soi­vat yllä­tys­kon­ser­teis­sa

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Iin har­mo­nik­ka­viik­ko näkyi ja kuu­lui vii­me vii­kol­la muun muas­sa päi­vä­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa ja kau­pois­sa, mis­sä pide­tyis­sä yllä­tys­kon­ser­teis­sa har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jat pää­si­vät tai­to­jaan esittämään.Vuosi sit­ten pide­tyn ensim­mäi­sen har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jis­ta ei vie­lä pai­kal­li­sia löy­ty­nyt, mut­ta täl­lä ker­taa saa­tiin mukaan jo iiläi­siä­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus