Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

“Nyt se talo kyl­lä ehtii palaa”

Otsi­kon lausah­duk­sel­la kom­men­toi­tiin Kui­va­nie­men Päi­vä paloa­se­mal­la ‑tapah­tu­mas­sa palo­kun­nan nuo­ri­so-osas­toon kuu­lu­van Lee­vi Hei­ni­kos­ken yri­tys­tä solah­taa pelas­ta­jan pukuun minuu­tis­sa, kysei­sen ajan sisäl­lä kun tuli­si toi­men toteu­tua. Lee­vin tapauk­ses­sa puku oli kyl­lä­kin sen ver­ran rei­lul­la kas­vun­va­ral­la varus­tet­tu, että asun koko han­ka­loit­ti puke­mis­ta ja takin veto­ket­ju­kin juut­tui. Val­mis­ta tuli sil­ti alle kah­des­sa minuutissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Finn­Pro­fi­les Oy juh­li sili­ko­ni­tuo­tan­non avajaisia

Finn­Pro­fi­les Oy:n sili­ko­ni­muot­ti­tuo­tan­to käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti vii­me vii­kol­la, kun Mic­ro­po­lik­ses­sa sijait­se­vat tuo­tan­to­ti­lat vihit­tiin käyt­töön. Avauk­sen suo­rit­ti­vat Finn­Pro­fi­le­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Mäki-Lah­na ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen.


Iin Vuo­den Yrit­tä­jä on Hius­huo­ne Lumo

Iin Yrit­tä­jät pal­kit­si vuo­si­ko­kouk­ses­saan Vuo­den Yrit­tä­jän, joka tänä vuon­na on kah­den nai­sen pyö­rit­tä­mä Hius­huo­ne Lumo. Äiti Mer­ja Pako­nen ja tytär San­na Pako­nen toi­mi­vat Iin kes­kus­tas­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­tie 1, mis­sä kam­paa­mon tilat ovat olleet vuo­des­ta 2014. San­nan aloit­taes­sa yrit­tä­jä­nä vuon­na 2013 kam­paa­mo toi­mi vie­lä Kaup­pi­las­sa, mis­sä Mer­jan per­he tuol­loin myös asui.


Las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­ti askar­rut­taa vanhempia

Kym­me­net iiläis­las­ten ja ‑nuor­ten van­hem­mat kokoon­tui­vat vii­me vii­kol­la Van­hem­pain­foo­ru­miin kes­kus­te­le­maan ja poh­ti­maan, mitä oman alu­een lap­sil­le ja nuo­ril­le kuu­luu, ja mitä van­hem­mat, opet­ta­jat ja muut las­ten ja nuor­ten paris­sa työs­ken­te­le­vät aikui­set voi­si­vat hei­dän hyvin­voin­tin­sa hyväk­si tehdä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iso mit­ta­rien­vaih­tou­rak­ka on käynnistynyt

Iin Ener­gia vaih­taa kaik­kien asiak­kai­den säh­kö­mit­ta­rit uusiin, jot­ka mit­taa­vat säh­kön kulu­tus­ta vii­den­tois­ta minuu­tin välein. Nykyi­sin käy­tös­sä ole­vat lait­teet lähet­tä­vät tie­toa tun­nin välein. Kon­tio­ahon met­säs­tys­seu­ra on aktii­vi­nen viisikymppinen

Kon­tio­ahon met­säs­tys­seu­ra ry on ole­mas­sao­lon­sa aika­na ehti­nyt toi­mia myös nimil­lä Har­ju­lan met­säs­tys­seu­ra ja Luo­la­har­jun Erä ry. Seu­ran alku­pe­räi­nen nimi on kui­ten­kin Kon­tio­ahon met­säs­tys­seu­ra, joka sen nimek­si palau­tet­tiin kym­me­ni­sen vuot­ta sitten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Varau­tu­mi­nen hal­lus­sa – vai onko?

Sään ääri-ilmiöt, yhteis­kun­nan riip­pu­vuus säh­kös­tä, lisään­ty­neet vaa­ral­lis­ten ainei­den kul­je­tuk­set ja koro­nae­pi­de­mian kal­tai­set väes­tön vaka­vat hyvin­voin­nin häi­riöt saat­ta­vat aiheut­taa yllät­tä­viä vai­keuk­sia kenen tahan­sa elä­mään. Nii­den mah­dol­li­suus oli­si­kin hyvä jokai­sen huomioida.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alli Räi­hä 95 vuot­ta: Koti ja per­he ovat aina olleet kaik­kein tärkeimmät

Kun elet­tyä elä­mää on taka­na jo 95 vuot­ta, mah­tuu sii­hen tapah­tu­ma jos toi­nen­kin. Jak­ku­ky­län Kuo­pion­har­jul­la syn­ty­nyt Alli Räi­hä, omaa suku­aan Nis­ka­la, on ehti­nyt lap­suu­den­ko­dis­saan vie­tet­ty­jen vuo­sien jäl­keen olla muka­na Leu­van asu­tusa­lu­een rakentamisessa

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syys­soi­tos­sa sekä tut­tu­ja että uusia esiintyjiä

Iin Lau­lu­pe­li­man­nien sun­nun­tai­na jär­jes­tä­män perin­tei­sen Syys­soit­to-kon­ser­tin esiin­ty­jä­jouk­ko oli tut­tuun tapaan mit­ta­va. Ohjel­ma koos­tui pai­kal­lis­ten ryh­mien ohel­la Oulus­ta ja Kemis­tä pai­kal­le saa­pu­neis­ta yhty­eis­tä, jois­ta osaa on totut­tu Syys­soi­tos­sa kuu­le­maan vuo­sit­tain jo pit­kän aikaa, kuten oulu­lais­ta Poh­jan­kar­ta­non Man­do­lii­nin­soit­ta­jat ‑kokoon­pa­noa sekä kemi­läis­tä Akustiset-yhtyettä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus