Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Kie­pil­le pyö­räl­lä tai jal­kai­sin

Yli-Iis­­sä tiis­­tai-ilta­­na toteu­tet­tu Kie­ri­kin kiep­pi -kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma ker­toi omal­ta osal­taan, että pie­nem­pien tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä ollaan hil­jal­leen mat­kal­la koh­ti nor­maa­lim­paa aikaa. Osal­lis­tu­jia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sää suo­si sekä tai­tei­li­joi­ta että vie­rai­li­joi­ta

Poik­keus­ke­vät jou­dut­tiin huo­mioi­maan tämän­vuo­ti­sen Art Ii Bien­naa­lin jär­jes­te­lyis­sä, kun mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set esti­vät ulko­mais­ten tai­tei­li­joi­den osal­lis­tu­mi­sen tapah­tu­maan. Kuin vas­ta­pai­no­na poik­keus­ke­vääl­le suo­si­vat bien­naa­li­vii­kon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avoi­met kylät -etä­ta­pah­tu­ma on innos­ta­nut kylil­lä

Suo­men kylät ry:n jär­jes­tä­mä Avoi­met kylät -tapah­tu­ma on koro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia siir­ret­ty tänä vuon­na pidet­tä­väk­si etä­ta­pah­tu­ma­na ver­kos­sa. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kylät ry:n alu­eel­li­se­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ri hen­gen­pe­las­ta­ja pal­kit­tiin

Kui­va­nie­me­läi­set ala­kou­lu­lai­set Anu-Riik­­ka Här­kö­nen ja Lau­ra Kehus ovat lin­tu­jen tark­kai­lus­ta ja valo­ku­vaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta nuo­ria. Huh­ti­kuus­sa he oli­vat Kui­va­joen jääl­lä jout­se­nia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKär­ry­kau­pal­la ros­kia pois tien­var­sil­ta

Pide­tään Ii siis­ti­nä -kam­pan­jan puit­teis­sa on jo muu­ta­mi­na vuo­si­na kerät­ty keväi­sin ros­kia Iin taa­ja­man tei­den var­sil­ta eri puo­lil­la kylää. Täl­lä­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vesi kor­keal­la, mut­ta ei ennä­tys­lu­ke­mis­sa

Vaik­ka Oijär­ven veden­kor­keus ei ennus­tet­tui­hin ennä­tys­lu­ke­miin yltä­nyt­kään, oli­vat vene­sa­ta­man alue sekä jär­ven ympä­ris­tö ala­vim­mil­ta osil­taan laa­jal­ti veden val­las­sa lop­pu­vii­kol­la. Kor­keim­mil­laan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raju ulos­ajo Oijär­ven­tiel­lä

Hätä­kes­kus sai kes­ki­viik­ko­na hie­man ilta­kah­dek­san jäl­keen ilmoi­tuk­sen Iin Oijär­ven­tiel­lä Väli-Olha­­vas­­sa tapah­tu­nees­ta hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­ta. Far­ma­ri­mal­li­nen hen­ki­lö­au­to oli tulos­sa Oijär­ven suun­nal­ta, kun…Suvi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä kesä­nä radios­sa ja netis­sä, yli-iiläi­set Esko ja Raa­kel Aho­la pitä­vät tapah­tu­man siir­tä­mis­tä ymmär­ret­tä­vä­nä

Poh­jois­mai­den suu­rin hen­gel­li­nen kesä­ta­pah­tu­ma siir­tyy vuo­del­la koro­na­vi­rus­pan­de­mian vuok­si. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­kusyh­dis­tyk­sen (SRK) joh­to­kun­ta on teh­nyt pää­tök­sen Reis­jär­ven Suvi­seu­ro­jen siir­tä­mi­ses­tä vuo­teen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus