Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Vee­ran Puo­ti sai kyläkauppatuen

Vuon­na 2019 ensim­mäis­tä ker­taa myön­ne­tyn kylä­kaup­pa­tuen toi­nen haku­kier­ros päät­tyi loka­kuun lopus­sa vii­me vuon­na, ja pää­tös tuen saa­jis­ta jul­kais­tiin vuo­den lopul­la. Poh­jois-Poh­jan­maal­la tukea saa kuusi­tois­ta kylä­kaup­paa, joi­den jouk­koon lukeu­tuu myös Oijär­vel­lä pal­ve­le­va Vee­ran Puoti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koi­vu­kui­tu­puun kysyn­tä on not­kos­sa, vaih­toeh­to­ja etsitään

Sto­ra Enson lak­kau­tet­tua Kemin Veit­si­luo­don teh­taan on koi­vu­kui­tu­puun kysyn­tä Poh­jois-Suo­mes­sa pudon­nut rajus­ti. Veit­si­luo­don sel­lu- ja pape­ri­tuo­tan­to käyt­ti vuo­sit­tain noin puo­li mil­joo­naa kuu­tio­ta koi­vu­kui­tua, joten suu­rel­le mää­räl­le koi­vua on tämän tal­ven aika­na etsit­tä­vä uusia markkinoita.


Pas­sil­la jou­lui­siin tunnelmiin

Oven­suus­sa suo­ri­tet­tu pas­sin­tar­kas­tus ei latis­ta­nut kävi­jöi­den ilois­ta tun­nel­maa Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran perin­tei­sis­sä jou­lu­myy­jäi­sis­sä. Seu­ran tar­joa­ma rii­si­puu­ro mait­toi tut­tuun tapaan, ja myyn­ti­pöy­dät not­kui­vat lei­von­nai­sis­ta ja muis­ta her­kuis­ta sekä käsi­töis­tä. Puuk­ko­ja, käsi­nei­tä, kynt­ti­lä­tuot­tei­ta sekä ‑tar­vik­kei­ta ostet­ta­vis­sa oli niin ikään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Itse­näi­syys­juh­la oli nuor­ten esiinmarssi

Itse­näi­syys­päi­vää vie­tet­tiin Iis­sä perin­tei­ses­ti juma­lan­pal­ve­luk­sen ja sep­pe­leen­las­ku­jen sekä seu­ra­kun­ta­ta­lol­la pide­tyn pää­juh­lan mer­keis­sä. Vapaa-aika­sih­tee­ri Hei­ni Pert­tu­lan juon­ta­mas­sa pää­juh­las­sa kuul­tiin tavan mukaan seu­ra­kun­nan ja kun­nan ter­veh­dyk­set, jot­ka toi­vat kap­pa­lai­nen Pek­ka Soro­nen sekä kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­la.


“Hymyil­lään kun tavataan”

Otsi­kon toi­veen esit­ti Iin lukion reh­to­ri Tuo­mas Kul­ha puheen­sa lopuk­si, kun Iin lukion uudet yli­op­pi­laat sai­vat itse­näi­syys­päi­vän alla pide­tys­sä juh­las­sa val­ko­lak­kin­sa. Yli­op­pi­laik­si Iin lukios­ta val­mis­tui kah­dek­san abi­tu­rient­tia, jois­ta juh­la­het­keen pää­si osal­lis­tu­maan seitsemän.


Alku­pe­räis­kan­so­jen doku­men­toi­jat Kierikissä

Mark­ku Leh­mus­kal­lion ja Anas­ta­sia Lap­suin jo kol­meen ker­taan siir­ret­ty doku­ment­ti­fil­mi­päi­vä ‘Ark­ti­sia koh­taa­mi­sia, uur­ret­tu­ja koh­ta­loi­ta’ toteu­tui Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa vih­doin vii­me lau­an­tai­na. Kie­rik­ki­kes­kuk­sen inten­dent­ti Lee­na Leh­ti­nen ilmai­si­kin ole­van­sa val­ta­van onnel­li­nen, että elo­ku­va­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen vii­mein onnis­tui, vaik­ka­kin kas­vo­mas­kien ja koro­na­pas­sien turvin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­pal­kin­to Mau­ri Huhtalalle

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys rY jakoi syys­ko­kouk­sen­sa yhtey­des­sä tämän­vuo­ti­sen Iin Ympä­ris­tö­pal­kin­non, joka ojen­net­tiin kui­va­nie­me­läi­sel­le Mau­ri Huh­ta­lal­le. Yhdis­tyk­sen toi­mes­ta huo­mio­no­soi­tus on vuo­sit­tain suo­je­lu­työs­sä ansioi­tu­neel­le hen­ki­löl­le luo­vu­tet­tu jo 1990-luvul­ta läh­tien. Muu­ta­mi­na vii­me vuo­si­na pal­kit­se­mi­nen on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä Iin kun­nan kans­sa, mut­ta tänä vuon­na ympä­ris­töyh­dis­tys on palan­nut oman pal­kin­non järjestelmään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valon­juh­lan veto­nau­lat valou­kot ja tulishow

Tai­de­kou­lu­lais­ten tai­de­näyt­te­ly Nät­te­po­ris­sa, kan­sa­lais­opis­ton oppi­las­kon­ser­tit, senio­ri­ki­no ja jou­luas­kar­te­lua kir­jas­tos­sa. Kai­ken kruu­nu­na kes­ki­vii­kon tapah­tu­mat Läh­de! ‑puis­tos­sa ja ympä­ris­tö­tai­de­puis­tos­sa sekä tors­tai-illan Kuu­ran­val­keat ‑tulis­how Nät­te­po­rin pihal­la – Iin Valon­juh­lan ohjel­mat täyt­ti­vät mar­ras­kuun vii­mei­sen vii­kon valon, tulen ja värien lei­kil­lä, ja kaik­kiin vii­kon tapah­tu­miin riit­ti myös yleisöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jai­li­ja­vie­raa­na Kau­ko Röyhkä

Iin pää­kir­jas­ton kir­jai­li­ja­vie­rai­lu­jen syk­sy jat­kui vii­me lau­an­tai­na, kun Nät­te­po­riin saa­pui tun­net­tu rock­muusik­ko ja kir­jai­li­ja Kau­ko Röyh­kä, joka ker­toi­li Jyri-Jus­si Reki­sen haas­tat­te­le­ma­na elä­mä­ker­ral­li­ses­ta Vael­ta­va vit­saus ‑teok­ses­taan. Kir­jas­ton­joh­ta­ja Min­na Halo­sen mukaan kir­jai­li­ja­vie­rai­lu­ja on tämän syk­syn mit­taan lukui­sia, kos­ka esi­mer­kik­si juu­ri Röyh­kän saa­pu­mis­ta on koro­nan vuok­si jou­dut­tu aiem­min tois­tu­vas­ti siirtämään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­ma­lais­koh­ta­loi­ta 1930-luvun Neuvosto-Karjalassa

Iin pää­kir­jas­tol­la saa­tiin kuul­la vii­me vii­kol­la kir­jai­li­ja Arto Rin­net­tä, jon­ka teos Kar­ja­laan kai­kon­nei­ta ker­too hänen omien iso­van­hem­pien­sa koh­ta­los­ta Neu­vos­to­lii­tos­sa 1930-luvun alku­puo­lel­ta läh­tien. Tilai­suu­den jär­jes­ti Iin kir­jas­to yhteis­työs­sä Suo­mi-Venä­jä-seu­ran Iin osas­ton kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus