Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Mak­ka­roi­ta, musiik­kia ja muu­ta mukavaa

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran vuo­sit­tai­nen syys­mark­ki­na­ta­pah­tu­ma kerä­si myy­jät ja osta­jat seu­ran­ta­lon piha­pii­riin sekä sisä­ti­loi­hin. Tar­jol­la oli muun muas­sa mat­to­ja, tau­lu­ja, poron­li­haa, vihan­nek­sia, vaat­tei­ta sekä monen­lai­sia käsi­töi­tä. Onnen­pyö­rää­kin saat­toi pyö­räy­tel­lä tai vaik­ka pai­kan pääl­lä pai­ne­tun itsel­le mie­lei­sen T‑paidan hankkia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tun­tei­kas kun­nia­ka­äyn­ti Fan­ni Luuk­ko­sen haudalla

Nais­ten Val­mius­lii­ton Oulun alue­neu­vot­te­lu­kun­ta aloit­ti 25-juh­lan­sa viet­tä­mi­sen las­ke­mal­la kuk­ka­lait­teen Iin Kruu­nun­saa­reen hau­da­tun lot­ta­joh­ta­ja Fan­ni Luuk­ko­sen muis­to­mer­kil­le. Merk­ki­päi­vä­juh­lan viet­to­pai­kak­si Ii vali­koi­tui­kin juu­ri mah­dol­li­suu­del­la vie­rail­la Luuk­ko­sen hau­dal­la, kun alue­neu­vot­te­lu­kun­nan juh­la­vuon­na on myös kulu­nut sata vuot­ta Lot­ta Svärd ‑jär­jes­tön perus­ta­mi­ses­ta. Lisäk­si tänä vuon­na viet­tää sata­vuo­tis­juh­li­aan Soti­las­ko­ti­liit­to ry, joka on yksi Nais­ten Val­mius­lii­ton jäsenistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kylil­lä mei­jän poru­ka­sa ‑han­ke käyntiin

Ii-Ins­­ti­­tuu­­tin työl­­lis­­tä­­mis- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut ovat yhteis­työs­sä kun­nan eri hal­lin­to­kun­tien ja Iin kylien neu­vot­te­lu­kun­nan kans­sa val­mis­tel­leet ESR-rahoit­­tei­­sen Iin kylil­lä mei­jän porukasa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kulut­ta­mi­nen ja ruo­ka­hä­vik­ki Ilmas­toA­ree­nan paneelissa

Iiläi­set Johan­na Jak­ku-Hii­va­la ja Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, ProAgria Oulun Essi Kerä­nen sekä kes­kus­te­lun mode­raat­to­ri Mirk­ku Val­ko­la Poh­jois-Poh­jan­maan kulut­ta­jat ry:stä poh­ti­vat Kulut­ta­ja­lii­ton Hävik­ki­foo­ru­min jär­jes­tä­mäs­sä panee­li­kes­kus­te­lus­sa asu­mi­sen­sa, ruo­kan­sa ja liik­ku­mi­sen­sa aiheut­ta­mia ilmas­to­pääs­tö­jä. Kaik­ki nel­jä oli­vat ennen kes­kus­te­lua täyt­tä­neet Sit­ran elä­män­ta­pa­tes­tin, jon­ka anta­mia tulok­sia he panee­lis­saan pureskelivat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmas­to­työ polii­tik­ko­jen pohdinnassa

Iin Ilmas­toA­ree­na ‑tapah­tu­mas­sa pide­tys­sä panee­li­kes­kus­te­lus­sa haas­tet­tiin eri puo­luei­ta edus­ta­vat kes­kus­te­li­jat poh­ti­maan, miten hii­li­neut­raa­liu­des­ta saa­daan talous­hyö­dyt irti. Samal­la kysyt­tiin, mis­sä Suomi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­vey­den­huol­lon uhka­ku­vat hei­jas­tu­vat teoksiin

Iin pää­kir­jas­ton muusa­juh­lien ensim­mäi­se­nä kir­jai­li­ja­vie­raa­na saa­tiin kuul­la iho­tau­ti­lää­kä­ri­nä pää­työ­tään teke­vää iiläis­läh­töis­tä Toni Ahoa, jol­ta on tänä vuon­na ilmes­ty­nyt Mil­la Var­tiai­nen ‑tril­le­rit­ri­lo­gian kol­mas ja näil­lä näky­min vii­mei­nen osa Par­tus. Ensim­mäi­nen osa Exi­tus ilmes­tyi vuon­na 2017, ja jat­kok­seen se sai Orga­nus ‑teok­sen jo seu­raa­va­na vuon­na. Par­tus­ta Aho puo­les­taan työs­ti suu­rel­ta osin koro­na­pan­de­mian aika­na, ja hän tun­nus­ti­kin ajan olleen itsel­leen­kin kai­kin­puo­lin vai­kea. Tri­lo­gi­aa ennen Ahol­ta on ehti­nyt ilmes­tyä kak­si teos­ta, esi­kois­teos Samuel vuon­na 2010 sekä nuo­ril­le suun­nat­tu Vet­tä sakeam­paa vuon­na 2013.


Met­säs­tys­ta­pah­tu­ma kiin­nos­ti ja sää suosi

Iin Met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä kesä­ta­pah­tu­ma kerä­si sekä kak­si- että neli­jal­kai­sia met­säs­tyk­sen har­ras­ta­jia ja aihees­ta kiin­nos­tu­nei­ta tutus­tu­maan perin­teik­kään met­säs­tys­seu­ran toi­min­taan sekä majaan ja ampu­ma­ra­taan. Tapah­tu­mas­sa saat­toi muun muas­sa kokeil­la pis­too­liam­mun­taa Iin Reser­vi­läis­ten ohjaa­mal­la pis­teel­lä, tutus­tua hyl­keen­pyyn­nis­sä käy­tet­tä­vään väli­neis­töön tai tut­kis­kel­la, mil­tä eri eläin­la­jien jäl­jet näyt­tä­vät. Run­saa­seen osan­ot­toon oli osuu­ten­sa myös läm­pi­mäl­lä ja aurin­koi­sel­la säällä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kome­di­aa, mark­ki­na­mei­nin­kiä ja rok­kia pii­pun juurella

Iin Ran­ta­kes­ti­lään ja elo­kuun alkuun paik­kan­sa jo vakiin­nut­ta­nut Piip­pu­rock ‑tapah­tu­ma laa­je­ni tänä vuon­na kak­si­päi­väi­sek­si alkaen per­jan­tai-ilta­na Kome­diaklu­bin Mars vs. Venus ‑pari­suh­de­ko­me­dial­la. Lau­an­tai­päi­vän mark­ki­na­ta­pah­tu­mas­sa pää­si­vät pai­kal­li­set tuot­ta­jat ja mat­kai­lua­lan yrit­tä­jät esit­te­le­mään tuot­tei­taan ja pal­ve­lui­taan, ja illan tul­len kokoon­tui puo­les­taan rok­ki­kan­sa seu­raa­maan lavoil­le kii­peä­vien yhty­ei­den esityksiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­tei­käs Nelos-Gril­li pal­ve­lee jälleen

Oulus­sa asu­va Sen Ahmet Kiy­anc omaa yli kah­den­kym­me­nen vuo­den koke­muk­sen ravin­to­la-alal­ta. Niin työn­te­ki­jän kuin yrit­tä­jän omi­nai­suu­des­sa Kiy­anc on pizze­ria-alal­la toi­mi­nut, kun­nes muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten jo pidem­pään vai­van­nut jau­hoal­ler­gia pakot­ti hänet luo­pu­maan alan työstä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iihin saa­tiin Viral­li­nen Kylähullu

Poh­joi­sii­läi­ses­tä Ani­ta Sie­vä­ses­tä tuli vii­me lau­an­tai­na 16. Val­ta­kun­nan Viral­li­nen Kylä­hul­lu, kun nimi­tys jul­kis­tet­tiin Kou­vo­las­sa Kymi-Libri.fi ‑kir­ja­mes­su­jen yhtey­des­sä jär­jes­te­tys­sä tilaisuudessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus