Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Musii­kin sii­vil­lä hal­ki Suo­men

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun syys­lu­ku­kau­den päät­ty­mis­tä on totut­tu viet­tä­mään näyt­te­lyi­den sekä pie­ni­muo­tois­ten musii­kil­lis­ten mati­neoi­den mer­keis­sä. Tänä syk­sy­nä kau­den päät­tä­jäi­siä kui­ten­kin vie­tet­tiin astet­ta juh­la­vam­min, kun pää­tös­juh­lan laval­le nousi vii­ti­sen­kym­men­tä har­ras­ta­jaa, ja juh­lan val­mis­te­luun osal­lis­tui kaik­ki­aan noin sata eri ryh­mien opis­ke­li­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Influens­sa­ro­ko­tus kir­jas­toau­tos­ta

Kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­jen moni­puo­lis­ta­mi­nen on Iis­sä nous­sut ajan­koh­tai­sek­si, kun var­si­nais­ten lai­naus­pal­ve­lu­jen käyt­tö on auton rei­til­lä ollut kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien pysäh­dyk­siä lukuun otta­mat­ta hil­jal­leen las­kusuun­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­lu­ruo­kaa, musiik­kia ja ilois­ta yhdes­sä­oloa

Ikäih­mis­ten kun­tout­ta­van päi­vä­toi­min­nan pik­ku­jou­lu veti Iin Jär­jes­tö­ta­lon tiloi­hin kate­tut pöy­dät täy­teen ilois­ta jouk­koa, joka sai naut­tia mait­ta­van jou­lua­te­rian sekä kuul­la jou­luis­ta musiik­kia. Yhteis­lau­lu­ja ral­la­tel­tiin, ja sai­pa van­ha tut­tu tipe-tipe-tip-tap hou­ku­tet­tua monet leik­ki­mään­kin.


Uudis­tuk­sia juh­lis­tet­tiin seik­kail­len

Lau­an­tai­na aamu­päi­väl­lä Iin kir­jas­to on täyn­nä innos­tu­nut­ta tou­hua ja häli­nää: tuos­sa syn­tyy Tatun ja Patun ihme­ko­ne, toi­ses­sa huo­nees­sa ongi­taan Pek­ka Töpö­hän­nän lai­tu­ril­ta ja aikuis­ten osas­ton puo­lel­la ris­tei­lee Pup­pe-koi­ran tas­sun­jäl­kien opas­ta­ma pol­ku, jon­ka var­rel­la avail­laan luuk­ku­ja ja etsi­tään Pupen ystä­vää.
Iin Mar­tat on vir­keä 90-vuo­tias

1800 -luvun vii­mei­se­nä vuon­na perus­tet­tiin Mart­ta-jär­jes­tö, jon­ka perus­pe­ri­aat­tei­siin kuu­lui kodin ja las­ten hoi­toon liit­ty­vien tie­to­jen ja neu­vo­jen levit­tä­mi­nen kan­san nais­ten paris­sa, jot­ta hyvin­voin­ti kodeis­sa para­ni­si.


Pei­jai­set ja juh­lat samas­sa pake­tis­sa

Syk­syi­set hir­vi­pei­jaat ovat jo perin­tei­ses­ti olleet koko kylän kokoa­va tapah­tu­ma, ja Olha­vas­sa nii­tä vie­tet­tiin täl­lä ker­taa taval­lis­ta­kin juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä kylän met­säs­tys­seu­ran Olha­van Riis­ta­mie­het ry:n täyt­täes­sä kuusi­kym­men­tä vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­ril­lä tou­hu­taan rau­hoit­tu­mis­ta unoh­ta­mat­ta

Hau­ki­pu­taan Halo­sen­nie­mes­sä sijait­se­van Lei­ri­kes­kus Koi­vu­haan sau­na­tu­van keit­tiös­sä sekä sali­ti­lois­sa käy innos­tu­nut kuhi­na, kun Paras­ta lap­sil­le ry:n jär­jes­tä­mä Näe hyvä mus­sa -lei­ri on täy­des­sä käyn­nis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus