Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Kur­ja keli ei hidas­ta­nut pot­tu­kaup­po­ja

Vaik­ka vet­tä satoi ja kole­aa oli, kävi Yli-Iis­­sä sijait­se­van Tai­to­myl­lyn pihas­sa lau­an­tai­na kova kuhi­na ja sisäl­lä­kin iloi­nen puheen­so­ri­na, kun peru­nat,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kutuso­raa ja kiveyk­siä kalo­jen hyväk­si

Mols­kis, sanoi kutuso­ra, kun veteen lois­kah­ti. Nii­tä mols­kah­duk­sia saa­tiin kuul­la Muho­joen ala­juok­sul­la Olha­vas­sa lau­an­tai­na luke­mat­to­mia tois­ta­kym­men­tä hen­keä käsit­tä­vän tal­koo­lais­jou­kon huh­kies­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­läs­sä pui­tiin kaa­vaeh­do­tus­ta

Iin Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va­han­ke on eden­nyt ehdo­tus­vai­hee­seen. Kaa­vaan luon­nos­vai­heen jäl­keen saa­tu­jen lausun­to­jen ja mie­li­pi­tei­den seu­rauk­se­na teh­ty­jä muu­tok­sia esit­te­li­vät Jakun kou­lul­la pide­tys­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Orga­ni­saa­tio­muu­tos ate­ria- ja tila­pal­ve­luis­sa askar­rut­ti val­tuu­tet­tu­ja

Iin kun­nan­val­tuus­ton maa­­nan­­tai-illan kokous­ta edel­si kak­si­tun­ti­nen val­tuus­to­se­mi­naa­ri, jon­ka pää­tyt­tyä var­si­nai­nen kokous käy­tiin suju­vas­ti. Ainoas­taan Ate­­ria- ja tila­pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen lak­kaut­ta­mis­ta kos­ke­va pää­tös.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pin­ta-alo­jen ja tila­vuuk­sien mit­tai­lua kil­pai­lu­mie­lel­lä

Met­sä­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu kol­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen väli­nen met­sä­tai­to­kil­pai­lu omaa Iis­sä, Yli-Iis­­sä ja Kui­va­nie­mel­lä pit­kät perin­teet. Tänä­kin vuon­na kil­pai­lu pys­tyt­tiin jär­jes­tä­mään, sen ajan­koh­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jal­koi­hin kan­nat­taa kat­soa

Tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sai­raan­hoi­ta­jan amma­tis­sa ja lap­set­kin vart­tu­neet – Iin Olha­vas­sa asu­val­le San­na Vala­jal­le tuli muu­ta­ma vuo­si sit­ten tun­ne “nyt tai.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJal­kai­sin Jää­me­rel­tä Itä­me­rel­le

Eläk­keel­le jää­mi­nen on yksi elä­män suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta. Lii­kun­ta­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­ri, lää­ke­tie­teen toh­to­ri ja dosent­ti Jar­mo Kar­pak­ka päät­ti tämän vuo­den alku­puo­lel­la teh­dä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus