Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Iipa­jal­la ideoi­daan van­has­ta uut­ta

Aja­tuk­sil­la lei­ki­tel­len ja poru­kal­la ideoi­den saa­daan IiPa­jal­la syn­ty­mään käy­te­tyis­tä tava­rois­ta uut­ta. Pöy­tä­lii­nat muut­tu­vat kas­seik­si, voi­lee­ver­hois­ta syn­tyy hedel­mä­pus­se­ja, pul­pe­tin­kan­sis­ta leik­kuu­lau­to­ja, ja van­han työ­haa­la­rin par­hais­ta osis­ta saa­daan hei­jas­tin­lii­vi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vat monet haas­teet

Iin Mic­ro­po­lis ja Iin Yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät kulu­van vuo­den aika­na nel­jä yrit­tä­jil­le suun­nat­tua aamu­pa­la­ti­lai­suut­ta, jois­sa kes­kus­tel­laan yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä, ver­kos­toi­du­taan sekä saa­daan tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmas­toA­ree­na tar­vit­see kun­ta­lai­sia tuek­seen

Elo­kuun lopul­la 23. — 24.8. jär­jes­tet­tä­vän Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­man kun­ta­lai­sil­le suun­nat­tu tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pidet­tiin tiis­tai-ilta­na Iin työ­väen­ta­lol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ren­nos­ti suk­sil­la Siu­ruan­joen mai­se­mis­sa

Ren­toa hiih­te­lyä mai­se­mia kat­sel­len ja ulkoi­lus­ta naut­tien, peril­lä kodas­sa nuo­tio­mak­ka­raa sekä noki­pan­nu­kah­vit. Sii­nä Yli-Iin reser­vi­läis­ten jär­jes­tä­män hiih­to­ta­pah­tu­man ohjel­ma, joka sun­nun­tain kirk­kaas­sa aurin­gon­pais­tees­sa pal­kit­si niin osal­lis­tu­jat kuin jär­jes­tä­jät­kin. Poru­kal­la todet­tiin­kin, ettei mai­nios­sa kelis­sä suju­tel­tu hiih­to­ta­pah­tu­ma sen eri­koi­sem­paa ohjel­maa kai­paa­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Mah­ti­kai­vu­ri Marion kiin­nos­taa edel­leen

Jät­ti­kai­vu­ri Marion näh­tiin aikoi­naan muun muas­sa kol­men poh­joi­sen Suo­men joen raken­nus­työ­mail­la, kun Oulu-, Kemi- ja Iijo­kia val­jas­tet­tiin sähköntuotantoon.Jakkukylän kou­lul­la Marion-aiheel­la jär­jes­tet­ty his­to­riail­ta puo­les­taan pal­jas­ti, ettei joki­var­sien mah­ti­ko­net­ta ole unoh­det­tu, vaan se kiin­nos­taa edel­leen. Kuu­li­joi­den jou­kos­sa oli myös monia, joi­den muis­tois­sa oma­koh­tai­sia­kin koke­muk­sia sekä työ­mail­ta että Mario­nis­ta vie­lä löy­tyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­to Per­nun Sää­tiöl­tä apu­ra­ho­ja tai­tei­li­joil­le

Val­to Per­nun Sää­tiön apu­ra­ho­jen jako­ti­lai­suu­det on yleen­sä jär­jes­tet­ty Iin Ase­ma­tien var­rel­la sijait­se­vas­sa Val­ton koti­ta­los­sa. Tänä vuon­na tilai­suus pää­dyt­tiin kui­ten­kin kovien pak­kas­ten varal­ta sekä run­saasn lumi­mää­rän vuok­si jär­jes­tä­mään Vil­la Kaup­pi­lan tilois­sa, jon­ka mil­jöö vie­hät­ti­kin sekä sää­tiön joh­toa että pai­kal­le kut­sut­tu­ja tai­tei­li­joi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­ta­jien val­men­ta­ja ren­tou­tuu musii­kin paris­sa

Samp­pa-lem­pi­ni­mel­lä tun­ne­tun Sau­li Jaa­ran juu­ret ovat pai­nu­neet tiu­kas­ti Iijoen tör­mäl­le Jak­ku­ky­län mul­taan — niin tiu­kas­ti, että hän tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten osti lap­suus­ko­tin­sa van­hem­mil­taan itsel­leen, kun sii­hen tilai­suu­den sai.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus