Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Jou­luis­ta tun­nel­maa uhku­vat myyjäiset

Lem­peät jou­lu­va­lot sekä herk­ku­ja, käsi­töi­tä ja monen­mois­ta muu­ta tava­raa not­ku­vat myyn­ti­pöy­dät toi­vot­ti­vat kävi­jät ter­ve­tul­leik­si nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo Sam­po­las­sa lau­an­tai­na pidet­tyi­hin jou­lu­myy­jäi­siin. Tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­ta­si jo totut­tuun tapaan Oijär­ven kyläyh­dis­tys, jon­ka puheen­joh­ta­ja Emi­lia Joke­la ker­toi myy­jiä ole­van pai­kal­la noin kaksikymmentä.

Lue lisää

Kau­pun­gin­joh­ta­ja yrit­tä­jien jututettavana

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä pii­pah­ti vii­me vii­kol­la Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n hal­li­tuk­sen vie­raa­na kuu­le­mas­sa pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien miet­tei­tä ja toi­vei­ta. Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Sep­po Pek­ka­lan mukaan yhdis­tyk­ses­sä halut­tiin viri­tel­lä taval­lis­ta asu­ka­sil­taa tii­viim­pää kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä kau­pun­gin suun­taan sekä tuo­da yrit­tä­jien näke­myk­siä lähem­min esiin suo­raan kau­pun­gin­joh­ta­jan tie­toi­suu­teen. Mää­tän ohel­la kau­pun­kia edus­ti tilai­suu­des­sa hänen tuo­re eri­tyi­sa­vus­ta­jan­sa, aiem­min Busi­nes­sOu­lun teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Eija Hämä­läi­nen.


Ympä­ris­tö­pal­kin­to aktii­vi­sel­le vie­ras­la­jien kitkijälle

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys jakoi syys­ko­kouk­sen­sa yhtey­des­sä ympä­ris­tö­pal­kin­non, jon­ka saa­jak­si tänä vuon­na vali­koi­tui aktii­vi­se­na vie­ras­la­jien kit­ki­jä­nä kun­nos­tau­tu­nut Tar­ja Back­man. Pal­kin­non perus­te­luis­sa ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des tote­si Back­ma­nin sekä kerän­neen itse ahke­ras­ti eten­kin lupii­nia pois maas­tos­ta että toi­mi­neen myös yhdis­tyk­sen orga­ni­soi­mien kit­ken­tä­tal­koi­den aktii­vi­se­na innos­ta­ja­na ja järjestelijänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lea­de­rin uusi kausi on tuo­nut uusia tuki­muo­to­ja yrityksille

Oulun Seu­dun Lea­de­rin uusi ohjel­ma­kausi vuo­sil­le 2023–2027 on käyn­nis­ty­nyt, ja yri­tys­tu­kien haku avau­tui kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la. Tukien vali­koi­maan on saa­tu myös usei­ta uusia tuki­muo­to­ja. Maa­seu­dun pie­nil­le yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ava­si Oulun Seu­dun Lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to Iis­sä jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, johon Lea­de­rin edus­ta­ji­na osal­lis­tui­vat hänen lisäk­seen mak­sa­tus­neu­vo­ja Kai­sa Lumia­ho sekä Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tau­no Kova.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hem­pai­nil­lan kes­kei­se­nä tee­ma­na vapetus

Iin kun­nan vapaa-aika- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mä van­hem­pai­nil­ta kes­kit­tyi täl­lä ker­taa eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa suo­sio­ta kas­vat­ta­nee­seen vape­tuk­seen eli säh­kö­tu­pa­koin­tiin. IisiA­ree­nan nuo­ri­so­ti­la Löhö­läs­sä pidet­tyyn tilai­suu­teen osal­lis­tui pai­kan pääl­lä vain muu­ta­ma hen­ki­lö, mut­ta suo­ra­na netin kaut­ta kes­kus­te­lua seu­ra­si sekä sii­hen osal­lis­tui liki kol­me­kym­men­tä vanhempaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Näyt­tä­vä tulis­how hui­pen­si Valonjuhlan

Kes­ki­viik­koi­sen ilta­päi­vän pime­tes­sä kut­sui­vat Kui­va­nie­mi-talon ympä­ril­le ja piha­pii­riin sjoi­te­tut lyh­dyt valol­laan ylei­söä mukaan vii­me vii­kol­la pidet­tyyn Valon­juh­laan. Sisä­ti­lois­sa pää­si­vät kiin­nos­tu­neet osal­lis­tu­maan Satu Vää­nä­sen ohjaa­maan askar­te­lu­het­keen, jon­ka tuo­tok­se­na kukin sai kotiin vie­mi­sik­seen hel­mil­lä koris­tel­lun himmelin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Taval­lis­ta juh­lal­li­sem­mat hirvipeijaat

Yli-Olha­van met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen hir­vi­pei­jaat jär­jes­tet­tiin perin­tei­seen tapaan pyhäin­päi­vä­nä, mut­ta täl­lä ker­taa taval­lis­ta juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä, sil­lä pei­jais­ten yhtey­des­sä vie­tet­tiin yhdis­tyk­sen 60-vuo­tis­juh­laa. Tilai­suu­den ohjel­ma piti sisäl­lään niin lau­lua ja lausun­taa kuin ansio­merk­kien jakoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myl­ler­rys­tä tei­den var­sil­la Olhavajokivarressa

Oijär­ven­tien var­rel­la Väli-Olha­vas­ta Yli-Olha­van suun­taan on aloi­tet­tu vesi­joh­to­työt, joi­den alta alu­eel­la on kaa­det­tu puus­toa sekä Oijär­ven­tien että joi­den­kin sivu­tei­den var­sil­ta. Par­hail­laan ovat meneil­lään uuden put­kis­ton kai­vuu­työt, ja raken­ta­mi­sen ensim­mäi­nen vai­he ete­nee rei­lun kilo­met­rin ver­ran Simp­pa­lan pump­paa­mol­ta Yli-Olha­van suun­taan sekä siel­tä kilo­met­rin Vuo­sio­jal­le päin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pre­si­dent­tieh­do­kas pii­pah­ti Iis­sä ja Haukiputaalla

Puo­lue­kan­nal­taan Vih­rei­tä edus­ta­va pre­si­dent­tieh­do­kas Pek­ka Haa­vis­to vie­rai­li Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Kai­nuuseen suun­tau­tu­neel­la, vii­kon­lo­pun mit­tai­sel­la kier­tu­eel­laan pikai­ses­ti myös Iis­sä ja Haukiputaalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylä­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­ses­ta oppia ensia­puun ja elvytykseen

Iin kylien neu­vot­te­lu­kun­ta jär­jes­ti kylä­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen, jon­ka tavoit­tei­na oli­vat ensia­pu­val­miu­den nos­ta­mi­nen kylil­lä sekä kylä­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mien päi­vit­tä­mi­nen jokai­sel­la Iin kyläl­lä. Neu­vot­te­lu­kun­nan puheen­joh­ta­ja Ani­ta Sie­vä­nen piti kou­lu­tus­ta erit­täin antoisana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus