Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Myy­jäi­set vetä­vät pie­nel­lä kyläl­lä

Lau­an­tai-ilta­päi­vän hämär­tyes­sä nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo Sam­po­lan piha­tiel­lä lois­ta­vat ulko­tu­let kut­su­vas­ti. Talos­sa ovat juu­ri käyn­nis­ty­neet jou­lu­myy­jäi­set, joi­ta läs­nä­olol­laan kun­nioit­ta­vat myös jou­lu­puk­ki ja Kui­va­nie­men Hyrys­tä saa­pu­neet tier­na­po­jat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päi­vää paloa­se­mal­la ehdit­tiin odot­taa

“Näkyy­kö paloau­to­ja pihal­la, ja kos­ka sin­ne pää­see taas nii­tä kat­so­maan”, oli pie­ni Tomi-poi­ka ehti­nyt kysyä jo moneen ker­taan paloa­se­man ohi kul­jet­taes­sa ennen kuin Palo­tur­val­li­suus­vii­kon aloit­ta­nut Päi­vä paloa­se­mal­la -tapah­tu­ma vih­doin koit­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ihmi­sen kokoi­nen eliit­ti­lu­kio 50 vuot­ta

Kii­min­gin lukion toi­min­ta pää­si alka­maan vuon­na 1968 tilois­sa, jot­ka nykyi­sin tun­ne­taan Joki­ran­nan kou­lu­na, ja ensim­mäi­set 17 yli­op­pi­las­ta val­mis­tui­vat opi­nah­jos­ta kevääl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Praa­van­tien sil­ta val­mis

Praa­van­tien var­rel­la asu­vien iiläis­ten sekä mui­den tie­tä käyt­tä­vien kol­me kuu­kaut­ta kes­tä­nyt pii­na on päät­ty­nyt, kun Lie­so­jan ylit­tä­vä uusi sil­ta on saa­tu käyt­töön. Sil­lan käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus ja Ely-kes­kuk­sen lop­pu­kat­sel­mus suo­ri­tet­tiin 23.10.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kalas­ta­jat ja hyl­keet kil­van sii­an­pyyn­nis­sä

Sii­an­ka­las­tus on Iijoel­la par­haas­sa vauh­dis­saan, mut­ta verk­ko­ka­las­ta­jien rie­sak­si on meres­tä nous­sut aina Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­dol­le asti hyl­kei­tä, joi­ta hou­kut­taa ver­kois­ta löy­ty­vä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uut­ta vesi­put­kea Olha­va­jo­ki­var­teen

Ensin met­sä­työ­ko­neet rai­va­si­vat tien­vart­ta, sit­ten ilmaan­tui kai­vin­ko­nei­ta ja muu­ta­kin ras­kas­ta kalus­toa Oijär­ven­tien var­rel­le Kont­ti­lan­tien ris­teyk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vil­la Kaup­pi­la kiin­nos­ti ja ihas­tut­ti

– Tän­ne­hän sitä voi tul­la, jos koto­na rupe­aa ahdis­ta­maan, on tämä niin hie­no paik­ka, ja vie­lä aamu­pa­lan­kin saa val­miis­ta pöy­däs­tä eikä tar­vi itse lait­taa, tuu­ma­si muu­an rou­va ihail­les­saan Vil­la Kaup­pi­lan juu­ri val­mis­tu­nei­ta majoi­tus­ti­lo­ja joki­nä­ky­mi­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pie­nen kylän val­ta­va voi­man­pon­nis­tus

Tämän­ker­tais­ta Olha­va-päi­vää uhka­si­vat maas­ton kui­vuus ja vii­me vii­kon sää­en­nus­teet, jot­ka pova­si­vat lau­an­tail­le ukkos­myrs­ky­jä sekä raju­ja satei­ta ukkos­puus­ki­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Puu­hai­lua lap­sil­le ja aikui­sil­le­kin Tan­ni­las­sa

Koko vii­kon ainoa vesi­sa­de onnis­tui Yli-Iin Tan­ni­las­sa sat­tu­maan juu­ri lau­an­tai­sen tapah­tu­ma­päi­vän aikaan, min­kä vuok­si las­ten har­taas­ti odot­ta­maa pomp­pu­lin­naa ei Tan­ni­lan maa­mies­seu­ran­ta­lon pihal­le voi­tu pys­tyt­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus