Ihmi­set tavoit­te­le­vat koko­nais­val­tais­ta hyvinvointia

Nykyi­sin puhu­taan yhä enem­män ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kat­so­taan, että se saa­vu­te­taan levon, lii­kun­nan, ravin­non, sosi­aa­li­sen elä­män ja hen­ki­sen ener­gian olles­sa tasa­pai­nos­sa. Kos­me­tii­kas­sa puo­les­taan siir­ry­tään koh­ti luon­non­mu­kai­sem­pia tuot­tei­ta. Luon­to onkin monel­le nyky­ään yhä tär­keäm­pi arvo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus